Pagiguk Iri Shup Douk Pol Nenekap Panam Eshesh Korin Iri
Banenyi Baraen Pol Nagiguk Neneken Nyanak Um Eshesh Korin Iri
1:1-11 Pol nenek beten um eshesh Korin aria nenek tenkyu um Iruhin um eshesh
1:12–7:16 Pol nakripesh baraen um apak Kristen munekeh iri aih hani sabainyi amaen apak ta minyusah iri
8:1–9:15 Baraen um utabor eshesh shaborubuk um shuko eshudok yaruhish Kristen iri um
10:1–12:21 Pol nakripesh baraen um ananih aih hani amaen douk naraen um nenek Krais ananin mour um. Nakri Krais atun natauruman meyoh nenekan dodogowin.
13:1-10 Eshesh Korin ta shunek skelum eshesh kanak um eshesh shenek bilip wosik atin um Krais o uwok.
13:11-14 Pol nakripesh ananin nyatuh iri baraen aria nenemesh yopuhi nyumnah
1
Eik Pol, anan Krais Jisas ananin aposel. Iruhin anan meyoh nakri aria nagraehe um enyudok mour aposel um inak ikripesh ananin baraen. Eik yani apakin wanin Timoti weneku apudok shup um ipak Iruhin ananishi arpesh douk pape wabur Korin iri. Wenekap-umogu ipak pani ihish Iruhin ananish arpesh douk shape ihirub warub um agudok shokugi nahobig Akaia iri. Ohwak wakri apakin Yain Iruhin nini Debeini Jisas Krais hutaurumep meyoh aria hunek ipakiruh aparuh hur wosik.
Pol Nenek Tenkyu Um Iruhin Um Agundok Natauruman Nagabe Ananin Mishin Um
Apak ta mutuk apakin Yain Iruhin ananin nyeigur nyuto iruhw. Anan douk apakin Debeini Jisas Krais ananin Iruhin aria ananin Yain shopunek. Aria anan douk baugos abom um agundok shenek gihaum kupaishi aria shataurumesh meyoh um. Anudok Iruhin apa nagabe eshudok arpesh douk amaen nyatogrumesh aria esheshiruh aparuh apa hor wosik. Ihinyumori amaen nyatogur um apak iri, anan apa nataurumap nagabe apakish mishish aria apakiruh aparuh hor wosik. Nataurumap namudok um apak wosik abom um mutaurum eshudok arpesh douk enenyenen amaen nyatogrumesh iri aria esheshiruh aparuh hur wosik. Apak mutaurumesh kabi Iruhin narik nataurum apak um. Debeiri eriger riguk Krais nemnekar iri, apak shopunek ta memnekar. Aria namudok atin. Krais douk nataurumap nagabe apakish mishish aria nenek apakiruh aparuh abom hor wosik. Abudok nyutob amaen nyatogrum apak menyusah obi nyutob, enyudok douk nyatogrum Iruhin wata narao ipak patanamori aria ipakiruh aparuh hor wosik. Iruhin nenek apakiruh aparuh hor wosik aria anan shopunek nataurumep aria ipakiruh aparuh hor wosik. Amaen douk nyatogrumep um Iruhin nunekep piyotu dodog. Ipak douk pasah enyudok amaen kabi apak menyusah iri um, aria peyotu dodogowip. Aria apak madukemesh abom um abudok nyutob amaen nyutogrumep obi nyutob, ipak ta piyotu dodog. Madukemesh um ipak pani apak marao eriger namudok aria ta wata punaki punoprom pani apak um agundok Debeini nunek apakiruh aparuh hor wosik um.
O apakish ashukenyish owashish, apak makri ipak padukemesh um enyudok amaen douk nyatogrumap agudok shokugi nahobig Esia iri. Debeinyi amaen abom nyopubuk atap aria nyabouk apakin dodog nyabuhuk. Namudok aria apak mor urkwip makri apak ta mugok um atin. Adur atin, apakigun um numun douk abom memnek yowegun kabi jas nakri um enen arpen ta nyugok aria enyen nyemnek yowen um. Enyudok douk nyatogrum apak kabi madae urkwip porum apakin dodog, uwok. Enyudok nyatagrumap um apak ta urkwip porum Iruhin ananin atin dodog douk nohuri shagok iri arpesh shakitak shape iri. 10 Enyudok abom debeinyi amaen ta nyop mugok, aria uwok. Iruhin anan wata narap mape wosik. Kweipon anan shopunek ta wata nurap mupe wosik abom. Enenyenen amaen nyukri nyutogrumap obi nyutob, apak douk madukemesh abom um anan adur ta nupe um nutaurumap namudok atin. 11 Aria ipak ta putaurumap puhwar Iruhin um anan nutaurumap. Iruhin ta numnek ipakin beten aria ta nutaurumap. Aria sabaishi ta shutik namudok aria shunek tenkyu um Iruhin um enyudok anan neneken nataurum apak meyoh um.
Sagomatin Pol Nakri Nunak Um Korin Aria Ta Nakri Uwok Um Nanak
12 Eik apa yanagunukuk um enyudok atin. Enyudok. Eikim urkum mor wosik aria yadukemesh abom um eik apa yenek adurihi hani yopihi aih. Yani ipak mape obi nyutob douk yenekeh yariguk. Ehudok aih, eik douk madae igipesh agundok atapishi arpeshin saki aria douk inekeh uwe, uwok. Eheh douk hanakumori Iruhin atun. Anan douk nataurume meyoh aria neyohur yenekeh. 13-14 Abudok nyutob yenekumep-ugu parik iri shup pani apudok doukip obi nyutob, eik apa yowemagu baraen douk wosik putarihen aria pudukem baugenyum iri atin. Adur, douk abudok nyutob, ipak douk madae pudukemen wosik uwe um ihin yenyem iri baraen, uwok. Aria eik yadukemesh um anob nyutob, ipak ta pudukemesh abom um baugenyum ihenyumori eikin baraen. Pudukemesh aria ahudok nyumnah Jisas apakin Debeini nutanamori ahi hutogrum, ipak ta putuk eikin nyeigur punadudareh kabi eik ta ituk ipakish nyeiguhw inadudareh um ipak um. 15-16 Eik douk yadukemesh abom um abudok nyutob eik inaku itrip obi nyutob, ipak ta punadudareh um eik. Douk namudok aria yakri um inaku itiguk ipak purik aria wata ikutip pupeik aria inak um agudok anag shokugi nahobig Masedonia. Aria abudok nyutob ikutukuk Masedonia obi nyutob, eik douk yakri um wata inaki itripuk. Yakri inekesh namudok um itaurumep aria Iruhin nunekep punadudareh biyeh. Aria shopunek yakri inaku itrip um ipak ta putaurume um inak um agudok shokugi nahobig Judia. 17 Aria douk ta mumam? Ipak pakri eik yakri enyudok baraen um inakumagu ipak pakri eik yenek rohwumep, aka? Ipak pakri eik atin yeyagwreh adurin atinyi baraen meyoh aria wata yakri uwok um inakugu, aka? Kabi agundok atapishi arpesh apa shenekesh um, um agundok pakri eik apa yakri wosik aria uwok shopunek atin um? Adur, namudok eik madae inekesh atin uwe um, uwok. 18 Iruhin apa nagipesh ihinyumori ananin baraen wosik. Aria douk namudok atin. Eik apa yakripep adurin atin baraen. Madae ipeum ikripep wosik aria wata inabadig ikripep um uwok shopunek atin uwe, uwok. 19 Eik yani Sailas aria Timoti douk makripep baraen um Iruhin ananin Nuganin Jisas Krais. Aria padukemesh. Krais douk madae nunek rohw nukri wosik aria wata nukri uwok shopunek atin uwe, uwok. Krais anan douk napeum nakri wosik atin. 20 Ihinyumorim Iruhin nakripep-enyi adurin atinyi baraen promis douk nyape. Aria Krais douk nagipesh enyudok ihinyumorim baraen aria neneken nyatogur adurin atin. Namudok aria abudok nyutob apak memnek enyudok Iruhin ananin adurin atinyi baraen obi nyutob, apak apa makri um Krais ananin nyeigur makri, “Adur” aria matuk Iruhin ananin nyeigur nyato iruhw. 21 Iruhin meyoh apa nenek ipak pani apak menek bilip um Krais meyotu dodog. Aria douk nanagraehap nakop ananin Mishin aria mape ananishi arpesh. 22 Anan douk nenek ananin kak nanagraehap mape ananipari atup. Aria nakop ananin Mishin nyawish nyape apakiruh aparuh. Enyudok ananin Mishin douk nyarik iri yopinyi enyudok um ihishmorim yopishi eshudok douk Iruhin nakri um kweipon ta nukopesh iri. Enyudok Mishin douk maraen nyapenyap. Namudok aria apak madukemesh abom um ihishmori eshudok enesh douk adur ta muraesh um atin.
Pol Madae Nunak Arigas Um Korin Uwe
23 Douk eik yakri um Iruhin ananin nyeigur um inek enyudok eikin baraen nyutogur adurin. Adur atin, eik madae inaku Korin arigas uwe, uwok. Um maresh? Eik yakri uwok um inaku ikripep enen dodogowinyi baraen aria inek ipakip urkwip yowep. Yakri uwok um inakumagu douk namudok. 24 Eik douk madae ikri apak mupe debeipari um mugapesh um ipakin bilip um Krais uwe, uwok. Agundok penek bilip um Krais um douk peyotu dodog. Apak apa mani ipak manoprom um mour ipak ta pugipesh Krais wosik aria punadudareh abom puriguk.