13
Apak Atin Ati Imas Munubu Ulkwip Punosuh Kipahechi Elpech
Ipak sachich owachich, wihlu wehlu ipak imas ulkwip punosuh kipahechi Kristen kobi ipakip ulkwip panosuh enech ipakichimu. Abudak nyultab kipahelubi walubich elpech chukli chunamali ipakumomu, ipak imas pulawech umu ipakig wilag. Seiwak douk namudak. Enech elpech chakli eke chalawali elpech meyoh chape chenek lukautim-umech, wakuli wak. Wak chudukemech e ali chalawali God ananich enselahas chenek lukautim-umech. Ipak imas ulkwip pulomu God ananich elpech douk chonowechik chape haus kalabus uli. Ipak douk punech pusah hevi kobi ipak chopuk panech ponowechik papemu. Elpech douk birua chenekech anagu chalau nyih uli, echebuk ipak imas ulkwip pulomech ali pugakomech. Ipak imas punek tin pukli enyudak douk kobi ipak panech pemnek nyih umu. Panosupaluli almam almagou imas punek lukautim-umatu kalbu ipakitu marit. Punubu pupeik duldul. Ipak padukemech. God eke nubemech yowenyi echebuk douk chanasonukeh umu chanak hwaloh uli chunu echebuk douk chanasupu wakuli wata chanak chasonukeh kipahemi o kipahewalili. Ipak kobi punubu oub bitaik umu pulimu wolobainyi mani, wak. Gwodubal o wolobaibali ipak apanohwabal uli, ipak punehilau pukli julugibal-umepu. Umu moneken God nakli, “Eke kobi itukemenyaguk, wak. Eke kobi itukeme-nyaguk nyak atinu nyupeik, wak.” Namudak ali apak kobi apaluh yoweluh wakuli dodogowipu ali mukli, “Diginali isave nagakome ali yek eke kobi elgeiwe. Elpech eke kobi chuneke malmu, wak.”
Apak Kobi Munek Ablan Umu Mugipech Jisas
Ipak imas ulkwip pulamaguk ipakim nebemi douk heyotu halikepu ali haklipepu God ananin balan uli. Ipak imas ulkwip pulamaguk yopinyi pasin douk amam hagipechen aliga hagak umu. Ali ipak punubu pugipech enyebuk pasin umu hasuh God ananin balan dadag hagipechen umu. Likuk Jisas Krais douk nagakomu amam. Ali nameitu nagimeh namudak ati nape nugakomu apak. Ali chopuk eke nupemu nugakomapu namudak ati eheh nyumneh. Ipak kobi pukutuk enenyi enen kipainyi balan nyunaki nyonukepu putukemaguk ahudak yah umu punek bilip umu Krais umu, wak. Enyudak douk kalbu, umu apak imas mukutuk God nugakomapu meyoh ali apakigun numun gnulau ananin strong. Apakigun numun eke kobi gnulau strong umu agundak mugipech lo umu michah uli o kobi michah uli kakwich umu, wak. Enyudak pasin douk wo nyugakomech e echebuk chagipechen uli, wak. 10 Apak douk enen alta Jisas nenek ofa umu nyape. Amam pris douk hagipech seiwakin lo ali henek moul atudak seiwakitu selitu wilpat uli, amam eke kobi hulau enech yopichi echudak umu Jisas ananin ofa, wak. 11 Seiwak, echech Juda echechinu nanubu nebenali pris isave nalau mahichig butog nawich God ananim manubu yopuyopumi rum. Nawich ali nenek ofamog noku God umu God nunelek elpech ali nunekuk echechin yowenyi. Ali echudak chuknich mahich douk isave chalawech chatogloguk aduk agundak chapemu ali checheh nyih hanichuk. 12 Douk namudak ali Jisas chopuk nemnek nyih ali nagak adukahibulmu abuldak nebebuli wabul. Nagak umu ananig butog gwunek elpech duldulich ali chunubu chupe God ananich atich. 13 Namudak ali apak kobi mugipech lo, wak. Apak chopuk imas munak umu Jisas agundak adukah-ibulmu abuldak wabul ali mulau ablan kobi anan nalawen umu. 14 Apak imas munek namudak umu moneken, apudak atap apak douk wak anabul wabul blunubu blupe eheh nyumneh uli e, wak. Apak douk mape matulugun umu abuldak wabul douk eke blutogloluli. 15 Namudak ali wihlu wehlu apak imas mutuk God nukih umu Jisas ananin yeul. Apak imas mutuk ananin yeul mupe namudak kobi enen ofa douk isave malawen moku God umu. Adul, wihlu wehlu apakig yowatog imas gwutuk ananin yeul nyukih. 16 Ali chopuk ipak imas punek yopinyimu elpech. Sapos enech tukwahech umu enech echudak umu, ipak imas pugakomech pukech enech ipakich umu echudak. Ipak kobi ulkwip pukepaguk umu punek enyudak-malimu, wak. God nanubu nenehilaumen uli ofa douk enyebukmali.
God Iken Nugakomapu Mupe Kalbu
17 Ipakim heyotu halik-epaluli douk hakli hugakomepu. Amam isave henek wasumepu eheh nyumneh ali kwali amam imas huklipu God umu ihenyumali moul amam heneken uli. Namudak ali ipak imas pugipech amamin balan ali pupe chakamomu amam. Pugimeh namudak umu, amam eke hunehilau ali hunek amamin moul. Apaluh eke kobi yoweluh, wak. Wakuli sapos amam apaluh yoweluh ali hunek lukautim umu ipak umu, enyudak eke kobi nyugakomepu, wak. 18 Ali yakli ipak imas punek beten pusolik God umu nugakomu apak. Apak madukemech umu, apakip ulkwip douk polu duldul ali wo pulomu munek yowenyi e, wak. Ali abudak nyultab mupe o mulahemu, apak makli munubu mupe duldul. 19 Ali yek yet douk yanubu yasolikepamu pusolik God umu nugakome ali wata itanamu-mepagu wisnabul. 20 God douk nohul apakinu Diginali Jisas wata naitaki matmat. Jisas anan douk nanubu nebenali wasman isave nape nenek was umu God ananich elpech uli. Anan douk nagak ali ananig butog gwonek enyudak nupolein adulin atainyi balan kontrak nyatoglu dodogowin atin. Enyudak kontrak douk eke nyupe eheh nyumneh. 21 Anudak God douk nanubu bawagas umu agundak apakiluh apaluh hlulu kalbu munehilawamu. Ali yek yakli anan wosik iken nunek ihenyumali yopinyi pasin nyutoglu dodogowin atin umu ipak. Umu yakli ipak punubu pugipech ananin atin laik. Ali douk yakli anan nukli ali Jisas Krais nugakomu ipakigun numun umu ipak punek enenyi enen anan nenehilaumen uli. Wihlu wehlu apak manatimaguk imas mutuk ananin yeul nyukih. Aduligu atugu.
Nyanubu Nyagikuk Uli Balan
22 Yekipu elpech, yek yakli ipak imas pugamu pubuk aligas umu enyudak balan douk yenyemomu pumneken ali piyotu dodogowipu atipamu. Umu moneken, enyudak balan yenyemagu pas uli douk banen meyoh. 23 Ali douk yakli iklipepu namudak umu pudukemech. Apakinu owaninu Timoti douk achokwe-chihanu natogloli. Wata nunowechik nupeye. Ali sapos nukli nunak nutoglomeli wisnabul umu, ohwak biyohu eke wunaku wutulipu. 24 Ipak punemomume gude hunatimaguk amabuk heyotu halikepaluli hunu chunatimaguk God ananich elpech. Echudak enech God ananich elpech douk chatukemaguk enyudak kantri Itali chanaki uli, echech douk chopuk chenemepagu gude ipak. 25 Yek yakli God wosik nugakomepu meyoh ipak panatimaguk ali pupe kalbu.