5
Ipak Debeipi Um Iruhin Ananish Arpesh Ta Putaurumesh Wosik
Douk eik yakri ikrip ipak Krais ananish arpesh esheship debeipari um enyudok baraen um pugipeshen. Eik kanak shopunek douk yape debeiweiri yani ipak. Riguk eik yeyotu yatik Krais eikis nabes um agundok narao debeiri eriger um. Aria eik yakripesh enyudok baraen um anan. Aria kweipon eik shopunek ta ini ipak miyotu atugun aria mutik agundok ta Krais nutrugun abom aria nutogur yopugunum um. Aria douk eik yakri ikrip ipak debeipari namudok. Ipak ta putaurumesh wosik eshudok armam armago douk Iruhin nekepesh um putaurumesh iri. Putaurumesh wosik kabi douk neyoh um sipsip iri nataurum sipsip wosik um. Punek enyudok mour um, ipak putaurumesh wosik aria pigipesh Iruhin ananim urkum aria pukri wosik. Ipak punek ananin mour wosik aria ipak urkwip mare purum agundok ta purao utabor um aria douk puneken aka, uwok. Ipak mishish ta shikitak abom um punek enyudok Iruhin ananin mour. Aria ipak mare pukri pupe debeipari purao debeishi nyeiguhw aria pusuwokesh-ukuk um eshudok Iruhin ananish armam armago douk ipak pataurumesh iri, uwok. Ipak ta pupe wosik um eshesh shutik ipakih aih aria shugipeshep shudukem ipak. Aria hahudok nyumnah anudok Debeini douk apa nenekesh um neyoh arpesh douk shape kabi Iruhin ananish sipsip iri um nutogur yopugunum ahi, ipak ta purao debeishi abom nyeiguhw douk ta shupe ihih nyumneh iri.
Apak Munak Mur Iruhin Ananis Atus Wis Abom
Ipak weroroimi armam shopunek ta punih ipak kanak aria pupe shakamum ipakim debeimi douk hataurumep iri. Aria ipak punih ipak kanak pupe shakamum kupaishi atin atin Kristen aria punagapeshum. Um maresh? Baraen nyetem Iruhin ananik Buk iri douk nyakri namudok, “Iruhin apa nekeshuk agab eshudok arpesh douk eshesh kanak apa shanatuk esheshish nyeiguhw shato iruhw iri. Aria anan apa nataurumesh meyoh eshudok douk apa shaunih eshesh kanak aria shape shakamum kupaishi iri.”
Douk namudok aria ipak ta punih ipak kanak aria pupe shakamum debeini dodogowini Iruhin. Punekesh namudok um arigaha hahudok nyumnah anan kanak nakriyoh iri hutogur aria anan ta nutuk ipakish nyeiguhw shuto iruhw.
Aria ipak puhwar Iruhin pukripan um ihinyumorim enenyenen ipakin amaen douk apa nyenek ipakiruh aparuh yoweruh iri. Um maresh? Anan douk yopuni dodogowini douk apa nataurumep wosik iri.
Ipak gamo pudukemesh aria pusuhw merik um ipak kanak wosik. Anudok ipakin horin Satan douk nape narahaen nanak kabi enen dodogowinyi wanohwinyi mahin laion gruruhuren nyanaki nyanak um. Enyen nyape nyarahaen um nyakri nyurim um enesh eshudok um nyesh nyishoh iri. Aria anan apa narahaen nanaki nanak um nakri nununu enesh arpesh. Ipak ta pusuhw bilip piyotu dodogowip atip aria pukonaguk agabus Satan. Um maresh? Ipak padukemesh, kupaishi Kristen shape ihigunmorim agundok atap iri shopunek douk sharao amaen shemnek debeiri eriger namudok atin kabi douk ipak um. 10 Aria Iruhin douk baugos um agundok anan nataurumep meyoh um. Ipak douk patukur Krais aria douk um enyudok atin, douk Iruhin nahwarep panaki um pupe ananigun yopugunum bogaragunum douk ta nupe ihih nyumneh iri. Aria douk banab nyutob meyoh ipak pemnek eriger, aria anan kanak ta nunekep pupe wosik aria putogur yopipari abom. Aria ta nutaurumep nunekep piyotu dodogowip kabi douk utabor apa bosah urupat iri um. 11 Aria Iruhin atun douk nape dodogowini aria nape Debeini ihih nyumneh iri. Adur atin.
Nyagiguk Iri Baraen
12 Apudok shup, baraen eik kanak yakriyen aria Sailas nenyemagu. Anudok Sailas, eik douk yatrun yakri anan apakin wanin douk nenek Krais ananin mour wosik abom iri. Eik yakripep baraen apudok banapi shup ipak douk pape kupairubi warub iri um yakri ipak pupe dodogowip. Aria yakri ikripep um enyudok baraen um Iruhin nataurumep meyoh um douk adurin atin abom. Douk namudok aria ipak piyotu dodogowip punek bilipumen pusuwen pugipeshen.
13 Iruhin ananish arpesh shape abrudok wabur Babilon iri douk Iruhin nanagraehesh shani ipak iri shanadudareh aria shenekumepogu yopuhi nyumnah ipak. Aria eikin nuganin Mak shopunek nanadudareh aria nenemepogu yopuhi nyumnah ipak. Anan douk nemnek eikin baraen nasuhw Iruhin ananin baraen aria eik douk yahwaran nuganin. 14 Aria ipak puni kupaishi Kristen punapuprik um puneyabigum um ipak agundok ipak urkwip panawasham ipak atin atin um.
Eik yakri Iruhin nunek ipak ihipmorim patukur Krais iri ipakiruh aparuh hur wosik.