Parik Iri Shup Douk Pol Nenekap Panam Eshesh Tesalonaika Iri
Banenyi Baraen Um Enyudok Baraen Pol Narik Neneken Nyanak Um Eshesh Tesalonaika Iri
1:1 Pol nakripesh yopinyi baraen um Iruhin nini Jisas Krais ta hutaurumesh
1:2—3:13 Pol nakripesh um yopinyi mour anan neneken um nataurumesh um aria nakri nunak nutrish
4:1-12 Pol nakripesh um yopihi aih eshesh ta shugipesheh um shunek Iruhin nunadudareh um
4:13—5:11 Pol nakripesh um ahudok nyumnah apakin Debeini nutanamori ahi
5:12-28 Nyatuh iri baraen douk eshesh ta shugipeshen iri
1
O ipak Iruhin ananish arpesh pape Tesalonaika iri! Eik Pol yani Sailas iri Timoti mape agundok aria yenekumepogu apudok shup ipak. Ipak douk patukur apakin Yain Iruhin nani Debeini Jisas Krais aria pape amamip atip iri. Apak makri Iruhin nutaurumep meyoh aria ipakiruh aparuh hur wosik.
Kristen Shape Tesalonaika Iri Shasuhw Iruhin Ananin Baraen Dodog Shagipeshen
Ihih nyumneh apak biom atun apa mape um munek tenkyu um Iruhin um ipak aria mape menek betenumep. Apak menek beten um apakin Yain Iruhin um, apak apa menek urkwip um agundok ipakin bilip nyepuhur penek yopihi aih um. Aria shopunek um agundok ipak urkwip panawasham um kupaishi arpesh aria ipak douk peyotu dodogowip penek sabainyi yopinyi mour pataurumesh um. Aria shopunek, menek urkum um agundok ipak padukemesh abom um apakin Debeini Jisas Krais ta wata nunaki nuraep um. Douk namudok aria ipak douk peyotu dodogowip atip pasah enenyenen amaen aria pupe putrugun-uman. O ipak apakish arpesh! Apak madukemesh um Iruhin douk urkum manawashamep abom aria nanagraehep um pupe ananip atip abom.
Um maresh? Riguk apak biom atun manaku makripep Iruhin ananin yopinyi baraen um, ananin Mishin nyataurumap nyenekap dodogowip abom aria douk makripep ananin baraen. Apak madae mukripep kabi douk baraen meyoh um uwe, uwok. Abudok nyutob apak manaku makripep baraen um, apak madukemesh abom um enyudok baraen douk adurin atin abom. Aria ipak douk patrup aria padukemesh um apak menekeh iri aih um agundok makri mutaurumep um purao Iruhin ananin baraen abom um. Aria ipak patrup pagipeshap aria pagipesh Debeini shopunek. Aria ipakish horim shenekep pemnek debeiri eriger. Aria Iruhin ananin Mishin nyataurumep nyenekep panadudareh um Iruhin ananin baraen aria douk pemneken pasuhwen pagipeshen. Douk namudok aria ihishmorim Kristen shape agusudok biagos shokugosi nahobigos Masedonia nyani Akaia iri shatrip shakri ipak penek yopihi aih aria eshesh douk shagipeshep. Aria ipak douk pemnek enyudok baraen um apakin Debeini pasuhwen pagipeshen aria enyen nyarahaen nyeyatagun um agusudok biagos shokugosi nahobigos Masedonia iri Akaia aria shemneken kabi douk nyubrap peyagwreh shemnekap um. Aria enyudok baraen um agundok ipak pemnek Iruhin ananin baraen pasuhwen pagipeshen um douk madae nyurahaen Masedonia iri Akaia atin, uwok. Enyen douk nyarahaen ihigunum. Douk namudok aria apak mour wokap um mukripesh um. Um maresh? Eshesh kanak shakripap um ehudok yopihi aih riguk ipak penekeh um pataurum apak biom atun abudok nyutob manaku mani ipak mape um. Aria shopunek, shakripap um agundok ipak pekeshuk agabus warehos shani ihim-morim madae adurimi god omi um uwe aria patanam panak um Iruhin penek ananin mour um. Anan douk adurin abom Iruhin douk nape ihih nyumneh iri. 10 Aria shopunek, shakripap um agundok pape patrugun um ananin nuganin Jisas um nukutukuk iruhw heven nunaki um. Seiwok eshesh shan nagok aria Iruhin wata nonohur nakitak nape iri. Anan douk nataurumap narap makutukuk agundok ta Iruhin juwehosin nunekumesh kwot shenek yoweishi inahos iri arpesh um.