3
Adur Atin Debeini Ta Wata Nutanamori
O ipak eikish arpesh douk eik urkum manawashamep abom iri. Apudok shup douk yenekap-umepogu iri douk pagimagu papudok eik yarig yenekap-umepogu iri. Baraen eik yanyemagu asudok bias shus iri, eik yenyemagu um yakri ipuhur um ipak urkwip purum enyudok yopinyi atin baraen. Eik yakri ipak punek urkwip abom um enyudok baraen douk seiwok Iruhin ananim profet hakriyenyuk iri. Nyuni enyudok dodogowinyi baraen apakin Debeini douk nataurumap narap mape wosik atin iri ananin douk apak ananip aposel makripepen iri.
Sagomatin ipak ta pudukemesh um enyudok. Abudok nyutob ahudok hugiguk iri nyumneh hutogurum, anam armam douk ta hunekep enenyenen iri ta hutogur. Amam ta hutogur aria hugipesh harik hapenyam iri yoweihi aih aria ta hunek eneshenesh yoweishi inahos. Amam ta hunumugep hukri, “Anan nakri adurin atin baraen um anan ta wata nutanamori aria anan douk madae nunaki uwe! Anan nape agunum? Apakim popehem yamehem hagok hanaki arigaha douk aria ihishmorim eshudok douk shape namudok atin kabi douk seiwok sagomatin agundok atap natogur napeum!” Aria amam kanak urkwip pakomuk um agundok seiwok Iruhin neyagwreh baraen atin aria nenek iruhw atap natogur napeum. Anan narik nenek abar bor aria amnab bakih bape orokohun um abar. Aria Iruhin nakwu abar atubar nenekabar hurigasarubar bato aria babo ihishmorim arpesh shape abudok nyutob iri shani eneshenesh eshudok shape agundok atap iri shagok shatuh. Aria douk enyudok Iruhin ananin baraen atin abom nyasuhw iruhw atap nani eneshenesh douk shape iruhw atap iri shapeum kweipon nyih hunish. Iruhin nasuwesh shapeum kweipon ahudok nyumnah anan nusuhw eshudok arpesh douk shakonuguk agabus anan iri esheshig kwotog ahi. Aria eshesh ta shunak shuwishuk abom.
Aria ipak eikish arpesh abom douk eik urkum manawashamep abom iri mare urkwip pukepaguk um enyudok: Debeini nakri atuh nyumnah ahah douk kabi eshudok sabaishi 1,000-poreish kwarahos um. Aria 1,000-poreish kwarahos douk nakri kabi atuh nyumnah um. Debeini douk madae nukri um nunek mour shokubur atin um nunek eshudok anan nakri adurin baraen um ta nunekesh iri uwe. Anan douk madae kabi enesh arpesh douk shakri shunek mour shokubur um uwe, uwok. Aria anan nakri uwok um enen arpen nyunak nyuwishuk. Anan nakri ihishmorim shukeshuk agabus yoweishi inahos aria shatanam shukon aparuh anan. Douk namudok aria douk anan urkum morum ipak aria wata nape natrugun-umep um putanam punak um anan.
Kweipon Iruhw Atap Ta Nunak Nuwishuk
10 Aria kweipon hahudok nyumnah Debeini nunaki ahi ta hutogur kabi douk nakwuaruh iri nanaki um. Aria hahudok nyumnah, utag ta giyagwreh debeg aria tukurag gunak guwishuk. Aria ihishmorim eshudok douk shape utag iri ta nyih hunish shunak shuwishuk. Aria agundok atap shopunek nini ihishmorim eshudok arpesh shenekesh iri ta nyih hunish shunak shuwishuk. 11-12 Douk namudok aria ipak ta punek mareh aih? Ipak pupe putrugun um ahudok Iruhin ananih debeihi nyumnah um hutogur obi nyutob, ipak ta pupe wosik abom pupe Iruhin ananip atip. Aria ipak pupe wosik pugipesh Iruhin ananih atih aih um punek ahudok nyumnah hutogur arigas. Hahudok nyumnah, debeihi nyih ta hunu utag gunak guwishuk. Aria ihishmorim eshudok shape iruhw utag iri ta nyih hukiyokesh hunish huyatesh aria shunenem um abar. 13 Aria apak douk mape matrugun um eshudok douk Iruhin nakri enen adurin atinyi baraen um ta nunekesh iri. Kweipon anan ta nunek namugi utag guni namubi amnab um arpesh douk shenek yopihi abom aih iri atish shupeum.
Apak Ta Gamo Mudukemesh Aria Mupe Mutrugun Um Ahudok Nyumnah Debeini Nunaki Ahi
14 Aria ipak eikish arpesh douk eik urkum manawashamep abom iri douk pape patrugun um eshudok. Douk namudok aria ipak ta punek mour dodogowip atip um Iruhin nutrip um, anan mare nutik enesh yoweishi inahos shupenyep aria nukri ipak yopipari. Aria puni anan pusuhw atum urkum aria ipakiruh aparuh hur wosik. 15 Aria ipak ta urkwip purum Debeini aria pudukemesh um anan douk wata nape natrugun um apak um nakri mutanam mukon aparuh aria kweipon anan wata nunarap munak mupe wosik abom. Enyudok baraen enyen douk kabi apakin ashuken Pol douk apak urkwip panawashaman iri nenyemori iri. Anan douk Iruhin nakon yopinyi saki aria nowem-umepaguk enyudok baraen ipak. 16 Ihismorim shus Pol nenekas iri, anan nakripap enyudok atin baraen. Anan nakripap um mupe wosik aria mupe mutrugun um ahudok nyumnah Debeini nutanamori ahi. Aria baugenyum enen baraen nyape ananis shus iri douk madae nyonowereh uwe, uwok. Apak matarihen aria mabirak madae mudukem um baugenyum uwe. Aria shashudok arpesh douk madae gamo shudukemesh wosik uwe aria madae shiyotu dodogowish um bilip iri uwe shenek rohw um enyudok baraen. Aria eshesh shenek rohw um sabainyi kupainyi baraen shopunek douk nyetem Iruhin ananik Buk iri. Eshesh shenekesh namudok aria kweipon eshesh ta shunak shuwishuk abom.
17 Aria ipak eikish arpesh, ipak douk padukemesh um eshudok douk ta kweipon shutograri iri. Douk namudok aria ipak ta gamo pudukemesh. Um maresh, ta wosik atin amudok henek rohwumesh iri armam douk hekenyuk agabus Iruhin ananin yopinyi lo iri honukep putanam punek yoweishi inahos. Aria ta pukutukuk agundok douk ipak peyotu dodog aria pasuhw Krais ananin baraen pagipeshen um. 18 Aria ipak douk padukemesh um apakin Debeini Jisas Krais anan douk nataurumap meyoh aria narap mape wosik abom iri. Douk namudok aria ipak ta pupe um punek enyudok saki nyuni ananin dodog douk anan nekepen iri nyutogur deben atin abom um ipak. Aria douk arigaha kweipon, debeinyi nyeigur nyuni debeinyi dodog ta nyupe um anan atun ihih nyumneh. Adur atin.