Panenem Bisotup Iri Shup Douk Jon Nenekap Iri
Banenyi Baraen Um Enyudok Binyatin Baraen Jon Neneken Iri
ves 1-4 Jon nanadudareh um Gaius aria nakripan Iruhin ananin yopinyi baraen um nutauruman
ves 5-8 Jon nenek tenkyu um Gaius um nenek yopihi aih
ves 9-10 Diotrefes nenek yoweishi inahos
ves 11-12 Demitrius nenek yopihi aih
ves 13-15 Tukwanin um nyatuh iri baraen
1
Eik debeiwe iri um Iruhin ananish arpesh iri yenekumenyugu apudok shup um nyak eikin abom arpen Gaius. Nyak douk adur eikim urkum manawashamen abom iri.
Eikin arpen, eik yenek beten yarig Iruhin um ihinyumori nyak nyuneken iri ta nyutogur wosik abom. Aria shopunek yenek betenumen um arugeh mare eneh hen aria nyupe wosik abom. Kabi yadukemesh um nyakin mishin nyor wosik aria nyanadudareh abom um Iruhin um. Nubokadae anam eikim arpeshim hanaki hatogrumori eik. Hanaki aria hakripe hakri nyak nyagipesh adurin atinyi baraen abom aria nyenek adurih atih aih. Douk yemnek namudok aria yanadudareh abom. Aria eik imnek baraen um agundok eikish arpesh pugipesh adurin atinyi baraen um, eik douk apa yanadudareh yariguk yeshagrakuk agundok yanadudareh um kupaishi eshudok eneshenesh um.
Gaius Nenek Yopinyi Mour
Eikin arpen Gaius, nyak nyagipesh yopihi aih abom aria nyenek ihinyumori mour um nyataurum amam apakimi armam um. Amam douk kupaimi madae nyudukemam iri uwe, aria nyenekumam ehudok atih yopihi aih. Amam hanaki agundok aria hakrip ihishmorim Iruhin ananish arpesh um agundok nyakim urkum manawasham amam aria nyataurumam um. Aria yarigen um nyutaurumam um utabor o eneshenesh eshudok um amam hunak ahudok rouhi yah hunek Iruhin ananin mour um. Nyugipesh kabi Iruhin nakri um aria nyutaurumam. Enyudok hanamen iri mour douk hanakum huneken um hutuk Krais ananin nyeigur nyuto iruhw. Aria amam douk madae hutrish enesh eshudok um eshesh madae shudukem um Iruhin iri uwe, kabi utabor um. Uwok abom. Namudok aria apak ta mutaurum amudokmori armam. Munekesh namudok um apak ta muni amam manoprom munek enyudokmori atin um mutaurumam mukripesh adurin atinyi baraen.
Diotrefes Nenek Yoweihi Aih
Eik douk yenekumepogu anap banapi shup ipak Iruhin ananish arpesh. Aria Diotrefes douk nakri nupe nurik abom nupe debeini. Anan douk madae numneken atin uwe apakin baraen, uwok. 10 Namudok aria abudok nyutob ikri inak itogragu obi nyutob, eik wosik ta ikripesh um ihihmori anan nenekeh iri aih. Anan neyagwreh-umep enenyenen yoweinyi baraen. Aria neyagwreh-umep rohwin baraen nakrip sabaishi arpesh. Aria douk madae nunek enyudok atin uwe, uwok. Aria amudok apakim douk hanakum hunek Krais ananin mour iri, anan douk madae nukri um nuram huwish hupe ananit urupat uwe, uwok. Arpesh douk shakri um shuram um esheshig urusag iri douk shopunek nanak nakri wokumesh. Aria eshudok arpesh shakri shurao amudok arman iri douk nohiyahesh nakri mare shiron shupe Iruhin ananish arpesh, uwok.
Demitrius Nenek Yopihi Aih
11 Eikin arpen, nyak mare nyugipesh yoweihi aih, uwok. Nyugipesh yopihi atih abom. Meinyi arpen douk nyunek yopihi aih iri, enyen douk Iruhin ananin arpen. Aria arpen nyenek yoweihi atih iri, enyen douk madae nyudukemesh um Iruhin uwe, uwok.
12 Ihishmorim arpesh shakri Demitrius anan douk yopunyi arpen. Aria Iruhin ananin adurinyi baraen enyen kanak douk shopunek nyawereh um agundok anan douk yopini arman um. Eik shopunek yakri anan douk yopunyi arpen abom. Nyak douk nyadukemesh, um eikin baraen douk adurin.
Nyagiguk Iri Baraen
13 Eik yakri ikripen sabainyi baraen, aria yakri uwok um inyemagu shup meyoh, uwok. 14 Hurukatin um yakri inaku itrin aria upe atugun uneyagwreh.
15 Eik yakri nyakin mishin nyur wosik aria nyunadudareh. Apakish arpesh shape agundok iri douk shenekumenyugu yopuhi nyumnah nyak. Wosik eik yakri nyak nyunek yopuhi nyumnah um ihishmorim apakish arpesh atin atin douk shape nagundok iri.