13
Apak Atin Atin Ta Urkwip Punawasham Abom Kupaishi Arpesh
Ipak ashukenyish owashish, ihih nyumneh ipak ta urkwip punawasham kupaishi Kristen kabi ipakip urkwip panawasham enesh ipakishi um. Abudok nyutob kupairubi warubish arpesh shukri shunakumori ipak um, ipak ta puraesh um ipakig urusag putaurumesh. Seiwok aria douk namudok. Enesh arpesh shakri ta sharauri arpesh meyoh shape shataurumesh, aria uwok. Madae shudukemesh uwe aria sharauri Iruhin ananish enselahos shataurumesh. Ipak ta urkwip purum Iruhin ananish arpesh douk shonoweshik shape shunuweshik-ati urupat iri. Ipak douk puni eshesh pusah amaen kabi ipak shopunek pani eshesh ponoweshik pape um. Arpesh douk horim shenekesh enenyenen sharao eriger iri, eshudok ipak ta urkwip purumesh aria putaurumesh. Ipak ta punek urkwip pakri enyudok douk kabi ipak pani eshesh pemnek eriger um. Panaraum iri armam armago ta gamo pudukemesh wosik um ipak punaraum um. Pupeik yopip abom. Ipak padukemesh. Iruhin ta nuwanamesh yoweishi inahos eshudok douk apa shenek wehrur iri shuni eshudok douk shanaraum aria wata shanak shenek wehrur shani kupaimi o kupaiwori iri. Ipak mare mishish shikitak abom um purao sabaibori utabor, uwok. Karowibor o sabaibori ipak punasuabor iri, ipak punadudareh pakri jurugibor um ipak. Um maresh? Iruhin seiwok nakri,
“Ta mare ikwutipokuk, uwok.
Ta mare ikwutipokuk ipak atin pupeik, uwok.”
Namudok aria apak mare aparuh yoweruh aria dodogowip aria mukri,
“Debeini apa nataurume aria eik ta mare inogugur.
Arpesh ta mare shuneke mumam, uwok.”
Apak Mare Munek Abraen Um Mugipesh Jisas
Ipak ta urkwip purum ipakim debeimi douk heyotu harik-umep aria hakripep Iruhin ananin baraen iri. Ipak ta urkwip purum yopihi aih douk amam hagipesheh arigah hagok um. Aria ipak pugipesh ehudok aih abom um hasuhw Iruhin ananin baraen dodog hagipeshen um. Riguk seiwok Jisas Krais douk nataurum amam. Aria douk nenekesh namudok atin nape nutaurum apak. Aria shopunek ta nupeum nutaurumap namudok atin ihih nyumneh.
Ipak mare pumnek enenyenen kupainyi baraen nyunaki nyunekep pukutukuk ahudok yah um punek bilip um Krais um, uwok. Enyudok douk wosik, um apak ta mukutuk Iruhin nutaurumap meyoh aria apakigun um numun nurao ananin dodog. Apakigun um numun ta mare nurao dodog um agundok mugipesh lo um mishoh iri o mare mishoh iri worigun um, uwok. Ehudok aih douk madae hutaurumesh uwe eshudok shagipesheh iri, uwok. 10 Apak douk enen alta Jisas nenek ofa um nyape. Amam pris douk hagipesh seiwokin lo aria henek mour atudok seiwokit selit urupat iri, amam ta mare hurao enesh yopishi eshudok um Jisas ananin ofa, uwok.
11 Seiwok, eshesh Juda esheshin debeini pris abom apa narao mahishibor owishibor nawish Iruhin Ananim Yopuyopumi Abom Rum. Nawish aria nenek ofamobor nako Iruhin um Iruhin nenek gihaum arpesh aria nukweshih esheshish yoweishi inahos. Aria eshudok shuknishi mahish douk apa sharaesh shatograkuk aduk agundok shapeum aria shesheh nyih hanishuk. 12 Douk namudok aria Jisas shopunek nemnek eriger aria nagok adukibur um abrudok debeiburi wabur. Nagok um ananibor owishibor bunek arpesh yopish abom aria shupe Iruhin ananish atish abom. 13 Namudok aria apak mare mugipesh lo, uwok. Apak shopunek ta munak um Jisas agundok adukibur um abrudok wabur aria murao abraen kabi anan naraen um. 14 Apak ta munekesh namudok um maresh? Agundok atap apak douk madae anabur wabur bupe ihih nyumneh abom iri uwe, uwok. Apak douk mape matrugun um abrudok wabur douk ta butograri iri.
15 Namudok aria ihih nyumneh apak ta mutuk Iruhin nuto iruhw um Jisas ananin nyeigur. Apak ta mutuk ananin nyeigur mupe namudok kabi enen ofa douk apa maraen mako Iruhin um. Adur, ihih nyumneh apakig nukwatog ta gwereh um ananin nyeigur nyuto iruhw. 16 Aria shopunek ipak ta punek yopinyi um arpesh. Ta enesh yaruhish um enesh eshudok eneshenesh um, ipak ta putaurumesh pukesh enesh ipakish um yaruhish. Ipak mare urkwip pukepuk um punek enyudokmori um, uwok. Iruhin nanadudareh-umen abom iri ofa douk enyudokmori.
Iruhin Ta Nutaurumap Mupe Wosik
17 Ipakim heyotu harikumep iri douk hakripep Iruhin ananin baraen hakri hutaurumep. Amam apa heyohep ihih nyumneh aria kweipon amam ta hukrip Iruhin um ihinyumori mour amam heneken iri. Namudok aria ipak ta pugipesh amamin baraen aria pupe shakamum amam. Punekesh namudok um, amam ta hunadudareh aria hunek amamin mour. Aparuh ta mare yoweruh, uwok. Aria ta amam aparuh yoweruh aria hutaurum ipak um, enyudok ta mare nyutaurumep, uwok. 18 Aria yakri ipak ta punek beten porig Iruhin um nutaurumep. Apak madukemesh um, apakip urkwip douk por wosik abom aria madae purum munek yoweishi inahos uwe, uwok. Aria abudok nyutob mupe o murahaen um, apak makri mupe wosik abom. 19 Aria eik kanak douk yarigep abom um porik Iruhin um nutaurume aria wata itanam-agu um ipak arigas.
20-21 Iruhin douk nohur apakini Debeini Jisas wata nakitaki wanugwehw. Jisas anan douk debeini abom neyoh apak iri apa neyoh Iruhin ananish arpesh iri. Anan douk nagok aria ananibor owishibor benek enyudok namunyi adurin atinyi baraen kontrak nyatogur dodogowin atin. Enyudok kontrak douk ta nyupe ihih nyumneh. Anudok Iruhin douk baugos abom um agundok apakiruh aparuh hur wosik munadudareh um. Aria eik yakri anan wosik ta nunek ihihmori yopihi aih hutogur dodogowih atih um ipak. Um yakri ipak pugipesh abom ananim atum urkum. Aria douk yakri anan nukri aria Jisas Krais nutaurum ipakigun numun um ipak punek eneheneh anan nanadudareh-umeh iri aih. Ihih nyumneh apak ihishmorim ta mutuk ananin nyeigur nyuto iruhw. Adur atin.
Nyagiguk Abom Iri Baraen
22 Eikish arpesh, eik yakri ipak ta gamo pubuk arigos um enyudok baraen douk yenyem-umepogu pumneken aria piyotu dodogowip atip um. Um maresh? Enyudok baraen yenyemagu shup iri douk banen meyoh. 23 Aria douk yakri ikripep namudok um pudukemesh. Apakin wanin Timoti douk shakweshihan natograri. Madae nunuweshik nupe uwe. Aria ta nukri nunak nutogrume arigas um, ohwak biyohw ta unaku utrip. 24 Ipak punekume yopuhi nyumnah um ihim-morim amudok heyotu harikumep iri huni ihishmorim Iruhin ananish arpesh. Eshudok enesh Iruhin ananish arpesh douk shakutukuk agudok nahobig Itali shanaki iri, eshesh douk shopunek shenemepogu yopuhi nyumnah ipak. 25 Eik yakri Iruhin wosik nutaurumep meyoh ipak ihipmorim aria pupe wosik.