5
Shogrem Sabaishi Eshudok Eneshenesh Iri Esheshin Baraen
Douk ipak ponogrem sabaishi eshudok eneshenesh iri pumnek. Ipak urkwip purum enyudok debeinyi amaen douk ta ipak puraen iri aria pureh debeg. Ipak pureh punakwukri punoruwor. Kweipon ipakih jah huni eneshenesh eshudok ta tutukresh. Aria ipakih rupeh ta tutubrugos sutupeh. Abrudok ipakibor utabor, aria gol iri siliwa douk ros satowabor aria ta yowebor. Asudok ros ta siyabigep um ahudok yah douk ta kweipon Iruhin nep um. Iruhin ta nunek asudok ros sunek ipakiruh yegeshiweruh humnek debeiri eriger kabi douk nyih hanip um. Ipak panabuk ipakibor utabor bakusumep atugun aria hagiguk iri nyumneh douk hanaki hurukatin. Aria ehudok nyumneh, Iruhin ta nunek kwotumep aria ta nunekep pumnek debeiri eriger. Aria ipak pumnek. Ipak madae pukom utabor mamudok armam douk pahwarom hanaki henekumep mour hape hatuk-umep worigun um ipakig nubarig iri uwe. Aria eshudok ipak penekesh iri yoweishi inahos douk shape showerehep kabi douk enen arpen nyowereh ipakish yoweishi inahos um. Aria ipak ta pumnek amam hape hereh debeg harigep um amamibor utabor um. Debeini douk nasuhw iruhw atap iri nabo ihishmorim shabuhuk iri douk nemnekam jurug. Aria abudok nyutob ipak pape agundok atap um, ipak pape wosik aria ponogrem yopishi atish eshudok eneshenesh. Aria ipak pawok sabaiguni worigun patogur takweipari. Ipak douk pape penekesh namudok aria pudukemesh um ahudok nyumnah Debeini nunek skelimep aria nukri ipak baraen nyapenyep um. Aria ipak penekumesh kwotog yopishi arpesh aria paesh shagok aria eshesh madae shatanam shukripep enen baraen uwe o shini ipak purpak uwe, uwok.
Apak Mupe Dodogowip Aria Mupe Mutrugun Um Debeini Nutanamori Um
O ipak eikish arpesh. Ipak ta piyotu dodogowip, aparuh hur wosik aria pupe putrugun um ahudok nyumnah Debeini nutanamori ahi. Ipak urkwip purum anan arman nagrem anag nubarig iri. Anan apahw hwor wosik aria nape natrugun um ananigun yopuguni worigun douk nawogun ananig nubarig iri um arigaha yopugun. Anan apahw hwor wosik aria nape natrugun um harik iri huni hugiguk iri eshah hurauri. Ahah hutuhuk aria wah hutao hesh shus suhwesh aria anan kadak nunak nutukagun. Aria ipakiruh aparuh shopunek ta hur wosik aria piyotu dodogowip pupe putrugun um ahudok nyumnah hutogur. Umum maresh? Ahudok nyumnah Debeini nutanamori ahi ta hutogur. Ipak eikish arpesh, ipak mare pukesh baraen kupaishi pukri eshesh shenekep parao amaen, uwok. Aria ipak punekesh namudok um, kweipon Iruhin, anudok debeini jas ta nusuhw ipakig kwotog aria nukri enyudok ipak penek yoweishi inahos. Anan douk hurukatin um nunaki nunek skelimum ipak ihipmorim. 10 Aria ipak urkwip purukuk um amam seiwokimi profet douk hanak hakripesh Iruhin ananin baraen um Debeini ananin nyeigur iri. Amamiruh aparuh hor wosik aria heyotu dodogowim hosah enenyenen amaen nyatogrumam nyenekam hemnek debeiri eriger iri. Aria ipak shopunek ta pugipesh amamih aih. 11 Aria ipak douk padukemesh um apak makri amudok profet douk heyotu dodogowim hosah enenyenen amaen douk nyatogrumom iri. Aria apak matrum makri amam douk hanadudareh. Aria ipak shopunek padukemesh um anudok seiwokini arman Jop. Anan neyotu dodogowin atun um nasah enenyenen amaen douk nyatogruman iri. Anan nape dodogowin arigaha Debeini nagipesh ananim atum urkum aria natauruman. Aria ipak padukemesh, Debeini apa urkum manawasham apak aria anan apa nenek gihaumap nenek yopinyi um apak.
Apak Mare Mukri Iruhw Um, Uwok
12 O ipak eikish arpesh, baraen douk sagom-atinyin abom nyeshagrakuk enyudok eik yarig yakripepen iri douk enyudok. Ipak pakri enen adurin baraen um, ipak mare porik iruhw heven o agundok atap o enesh kupaishi eshudok um putaurum ipakin baraen um puneken nyupe dodogowin, uwok. Ta pukri, “Adur” um, pukri, “Adur.” O ta pukri, “Uwok” um, pukri, “Uwok.” Um maresh? Ta ipak pukri iruhw um, Iruhin ta nunek kwotumep um enyudok baraen nukri ipak yoweipari.
Yopishi Abom Arpesh Shenekan Iri Beten Douk Dodogowin
13 Aria ipak enen arpen enen amaen nyutogrumen um, enyen ta nyunek beten nyuhwar Iruhin. O ta enen nyunadudareh um, enyen ta nyiyarub nyutuk Iruhin ananin nyeigur nyuto iruhw. 14 Aria ta enen eneh arugeh hen um, enyen ta nyuhwar Iruhin ananish arpesh esheshim debeimi um hunak hurak yopuri wel hurayok enyenyihw yegenyihw aria hunek betenumen huhwar Debeini um nugabeyen. 15 Aria ta amam hunek bilip hukri adur, Iruhin douk dodogowini abom um nugabeyen aria hunek beten horigan um, Debeini ta nugabeyen nyukitak nyupe. Aria ta enyen nyunek enesh yoweishi inahos um, Iruhin ta nukweshih-eshuk. 16 Douk namudok aria sagomatin ipak ta puwereh ipak penekesh iri yoweishi inahos pukrip kupaishi Kristen aria eshesh shopunek shuwereh shukripep um esheshin. Aria ipak punagapesh um punek beten puhwar Iruhin um nunekep yopip pukitak pupe. Yopishi abom arpesh shenekan iri beten douk dodogowin abom aria ta nutaurum arpesh. 17 Anudok seiwokini profet Ilaija, anan douk arman kabi apak um. Aria anan nenek beten dodogowin atun nahwar Iruhin um eshah mare hurari aria bishatin shuknishi enen tukwaninyi kwarahos eshah madae anah hurari esheshib amnab uwe. 18 Arigaha douk wata shopunek nenek beten nahwar Iruhin aria eshah wata harari henek worigun natogur wosik.
Aria Enen Arpen Nyukutukuk Iruhin Um, Apak Ta Mutaurumen Munyanam-ori
19-20 O ipak eikish arpesh. Aria ipak enen nyukutukuk Iruhin ananin adurin baraen aria mare nyusuwen dodog nyugipeshen, aria kupainyi arpen wata nyutaurumen nyunyanam-ari um, apak urkwip purum enyudok baraen. Baraen enyudok. Meinyi arpen nyutaurum kupainyi arpen nyukutukuk yoweishi inahos aria wata nyutanam nyunek yopunyi um, enyen douk nyataurumen um mare nyugok nyunak nyuwishuk, uwok. Aria Iruhin ta nukweshih yoweishi inahos enyen nyenekesh iri.