Apudok Shup Douk Pol Nenekap Panam Eshesh Filipai Iri
Banenyi Baraen Um Enyudok Baraen Pol Neneken Nyanak Um Eshesh Filipai Iri
1:1-11 Pol nenek beten aria nenek tenkyu um Iruhin um eshesh Kristen shape Filipai iri
1:12-30 Pol nakripesh um amaen anan nenyusah um nenek Krais ananin mour um
2:1-30 Apak monek bilip um Krais iri ta mupe shakam abom um kupaishi arpesh aria munek yopihi aih miyabig sabaishi arpesh
3:1-21 Pol nekehuk agab ehudok aih um shagipesh lo seiwok Iruhin nakoguk Moses enyi. Aria nenek bilip um Krais atun nagipeshan kabi anan nahur iri nenek debeinyi mour um nishagrakuk kupaishi um
4:1-23 Pol nakripesh nyatuh iri baraen aria nenek tenkyumesh um utabor o eneshenesh eshudok eshesh sharik shakon um
1
Eik Pol yani Timoti douk wenek Jisas Krais ananin mour abom iri. Ohwak biohw weneku opudok shup um ipak ihipmorim Iruhin ananish arpesh douk patukur Krais Jisas aria pape wabur Filipai iri. Shopunek wenekap panakumagu ipak debeipi um Iruhin ananish arpesh iri pani mamudok douk hataurum ipak debeipari iri. Ohwak wakri apakin Yain Iruhin nini Debeini Jisas Krais hutaurumep meyoh, aria hunekep pupe wosik punadudareh.
Pol Nanadudareh Um Eshesh Filipai Aria Nenek Tenkyu Um Iruhin
Ihih nyumneh eik urkum morum ipak obi nyutob, eik yanadudareh abom aria yenek tenkyu um Iruhin douk yenek lotuman iri. Aria ihihmorim nyumneh eik yenek betenumep obi nyutob, eik douk yanadudareh abom aria yenek beten. Um maresh? Ipak douk pataurume um makrip kupaishi um Iruhin ananin yopinyi baraen riguk sagomih nyumnah arigaha douk. Aria douk yadukemesh abom. Iruhin douk nohur ananin yopinyi mour numun ipakiruh aparuh, aria ta nuneken nyupe namudok arigaha nuneken niyaten ahudok nyumnah Krais Jisas nutanamori-ahi. Ihih nyumneh eik douk urkum morum ipak ihishmorim. Namudok aria eik wosik yadukemesh abom um Iruhin nenek ananin yopinyi mour numun ipakiruh aparuh aria nataurumep. Abudok nyutob douk yonoweshik obi nyutob bani rigukib madae inoweshik obi nyutob uwe, eik yakripesh Iruhin ananin yopinyi baraen sabaishi arpesh um ihur esheshiruh aparuh um shudukemesh shukri enyudok baraen adurin abom aria shugipeshen. Aria ahudok ihihmorim nyumneh, Iruhin douk nataurumap meyoh aria nenekap dodogowip. Eik yani ipak ihipmorim. Iruhin douk nadukeme, um agundok yakri adur um eik urkum manawasham ipak ihipmorim kabi Krais Jisas anan urkum manawashamep abom um aria yakri itrip.
Aria eik yenek beten namudok. Yakri ihih nyumneh ipak dodogowip atip um agundok ipakip urkwip punawasham Iruhin nini kupaishi um. Yakri punekesh namudok pishagrakuk kabi parik pape penekesh um. Yakri purao yopinyi saki aria pudukemesh abom um meihi aih yopihi aria meihi yoweihi pishagrakuk kabi riguk parik padukemesh um. 10 Um yakri ipak pudukemesh abom um meihi aih eheh yopihi abom heshagrakuk ihihmori iri yopihi aih um pugipesheh iri. Namudok aria ta pupe wosik abom urkwip purum yopihi atih aih aria Iruhin nutrip mare nutik enesh yoweishi inahos shupenyep ahudok nyumnah Krais nutanamori-ahi. 11 Aria yakri ipak punek yopihi atih aih abom douk Jisas Krais atun ta nunekep punekeh iri. Ipak punekesh namudok um sabaishi shutrip aria shini ipak putuk Iruhin ananin nyeigur nyuto iruhw pukri anan debeini abom.
Pol Nonoweshik Nape Aria Sabaishi Shemnek Iruhin Ananin Baraen
12 Eikim ashukenyim owarhim, eik yakri ipak pudukemesh um enyudok douk nyatogrume iri. Agundok eik yonoweshik um douk nenek sabaishi arpesh abom shakripesh Iruhin ananin yopinyi baraen aria sabaishi shemneken. 13 Namudok aria ihim-morim soldia douk heyoh anudok debeini arman um Sisar ananit urupat iri hani ihishmorim arpesh shape agundok iri douk shadukemesh shakri eik adur yasuhw Krais ananin mour abom iri. Douk namudok aria douk showeshike yape. 14 Sabaimi ashukenyim owarhim hatik agundok eik yonoweshik yape um aria hape dodogowim atum um Debeini. Madae hunogugur abom uwe, aria dodogowim atum hape hakripesh Iruhin ananin yopinyi baraen. 15 Adur, anam douk hakripesh Krais ananin baraen um maresh? Amam henek nyigiya um eik um agundok yenek Iruhin ananin mour um aria hakri hishagrakuk eik hurao debeishi nyeiguhw um enyudok mour. Aria anam douk yopipi urkwipim hakri hutaurume aria douk hakripeshen. 16 Amudok armam, amam douk urkwip panawasham eik aria douk hakripeshen. Um maresh? Amam douk hadukemesh hakri eik adur yape agundok um ikripesh Iruhin ananin baraen sabaishi shumneken aria shukri adurin atin abom. 17 Aria anam henek nyigiya um eik iri amamip urkwip douk madae pur wosik aria douk hukripesh Krais ananin baraen uwe, uwok. Aria hakripeshen um hakri hutuk amamish nyeiguhw atish shuto iruhw. Henek rohw um hakri huneke gamo irao debeiri eriger abudok nyutob douk watak yape agundok shunuweshik-ati urupat obi nyutob. 18 Aria nyenekam. Amam douk urkwip por wosik douk hakripesh Krais ananin baraen o madae pur wosik douk hukripeshen um uwe, eik douk yanadudareh. Um maresh, amam douk hakripesh enyudok Krais ananin baraen atin. Aria adur ta inadudareh iriguk.
19 Um maresh? Eik yadukemesh um ipak douk penek betenume aria Jisas Krais ananin Mishin nyataurume. Namudok aria douk yonoweshik yape aria eshudok douk shatogrume iri, eshesh douk Iruhin nenekesh shatogrume um ipe dodog aria nunarae ipe wosik. 20 Eikim urkum douk yakri adur abom um Iruhin ta nutaurume aria inek ananin mour obi nyutob, abraen ta mare enen nye, uwok. Eik yakri ipe dodogoiwe aria ikripesh abom um douk ituk Krais ananin nyeigur nyuto iruhw abom kabi riguk um. Aria eik ipe o igok um, eik yakri abom um ituk Krais ananin debeinyi nyeigur atin nyuto iruhw. 21 Baugos um ipe irahaen inek enenyenen agundok atap um douk Krais atun. Aria ikri igok um, eik ta ini anan upe aria ta ipe wosik abom ishagrakuk kabi douk yape um. 22 Aria watak ipe agundok atap um douk ta inek yopinyi mour abom um nyutaurum arpesh abom iri. Aria douk madae idukemesh uwe. Igok um wosik o ipeum wosik? 23 Eik douk yor biyep urkwip. Yakri ikutukuk abom ahwudok yegenyihw aria inak ini Krais upe um douk wosik abom neshagrakuk kabi douk yape um. 24 Aria ta mare igok um, namudok douk wosik. Um wata ipe aria itaurum ipak. 25 Eik yenek bilip abom um enyudok baraen aria yadukemesh um ta ipe aria mare igok, uwok. Ipeum itaurumep putogur dodogowip um bilip aria punadudareh abom um agundok punek bilip um Krais pishagrakuk riguk parik penek bilipuman um. 26 Namudok aria nuhut biyen eik wata inaku ini ipak mupe aria itaurumep um, ipak ta punadudareh-ume abom aria ta putuk Krais Jisas ananin nyeigur nyuto iruhw aria punadudareh-uman.
Iruhin Nenek Yopinyi Um Eshesh Filipai Aria Nenekesh Sharao Eriger Shopunek
27 Aria eik yakri douk ipak pupe purahaen punek enenyenen um, eik yakri ipak punek yopinyi abom atin kabi douk Krais ananin yopinyi baraen nyakrium. Punekesh namudok aria eik ikri inaku itrip o ipe agundok imnek baraen atin um, eik yakri imnek baraen um ipak pupe atug barag punataurum punagapesh um pusuhw Iruhin ananin yopinyi baraen atin pugipeshen aria dodogowip atip pukrip kupaishi-umen. 28 Ipak mare punogugur um ipakish horik horin, uwok. Ihih nyumneh piyotu dodogowip atip um bilip. Punekesh namudok piyabigesh aria ta shudukemesh um eshesh ta shunak shuwishuk, aria ipak ta punek uhwin aria pupe wosik. Um maresh, ipak douk Iruhin nataurumep aria douk ta punek uhwin. 29 Iruhin nenekumep yopinyi um agundok nataurumep penek Krais ananin mour. Madae nutaurumep um punek bilipuman um atin uwe, uwok. Aria shopunek nekep enyudok mour um purao debeiri eriger um enyudok Krais ananin mour shopunek. 30 Riguk ipak douk patruhw ahwudok wanohw eik yenekohw iri. Um agundok yenek Krais ananin mour aria shenek enenyenen yarao debeiri eriger um. Aria douk eik watak yape yenekesh namudok atin kabi ipak pemnek baraen jurug um. Aria ipak douk punoprom um ahwudok otuhw wanohw.