16
Pat Yo Be Tiyawar Pang Di Tooltool Ke Maro Nga
Nookoot nga be awete pang ye pat yo be tawinoko a be talon di tooltool ke Maro yo tiyepe Yerusalem nga. Ngan dada yo aweta pang di tooltool yo tigaua ye di bareme ke Yesu a tiyepe ye tana mai Galesia ngan be titoo i, in ang lapau ole katoo. Le ye Sande kanakana nga le imot, ngan ang atu atu ole kapoto pat kiang yo kakap nga, ngan katar kapala a kawinoko le lo mai. Ole kayei nen a be nen ngan ye kene yo be amala pombe pang yang ye in nga, ngan o urata porang ye serenge pat tiap. Ngan nen le ye kene tani yo be amala pombe ye in nga, ngan ole awodo rau a asu di tooltool yo kapootoo di inbe kayawar di be tikap lo ponana kiang tina a tila pang Yerusalem nga. Inbe kumata le akamata ben dook mata pau be ala lapau nga, ngan ole tiyei ek a aye di amla.
Paulu Lono Be La Matan So Di Tooltool Ke Korin
Au i akarata betanga be du akamata di tooltool yo tiyepe ye tana mai Masedonia nga. Le ole adu akamata di muku, lo ngan be mala akamatang. Inbe lok tar nen be ole ayang tayepe kasin, too ole ayang tayepe le lo mou i imot, a be nen ngan kalonau ye pat pang yimoongoo dada ye ni nangai yo be apa pang ye i. Ngan au i lok be amala matak so ang leu inbe akoo yang tiap. Le kumata be Tool Mai imalum pau nga, ngan lok tar be ole ayang tayepe le mooloo kasin. Bong au ole ayepe nanga la malala mai Epeses nga le talo ye lal ke Pendekos ngan, yesoo Maro iso dada pau be ayei urata naii. Inbe urata kiau tani in itara kanono dook mata san, bong di tooltool alunu la tiyei koi pau nga.
10 Ngan ye kene yo be Timoti imala pombe pang yang nga, ngan kaloni dook a be nen ngan tinin tattadai be. Le ye kene yo be kaye kayepe ye in nga, ngan kaloni, yesoo ya in iyei urata ke Tool Mai dawa ben au i. 11 Nen le ang ngan sa kin matan rua be. Bong kaloni dook le lo ye kene yo be iyegang nga, ngan kataru le ipa ye lo silene, a be nen ngan ipa dook a imulu le iman yau. Au i nga atar matak be akamata iye di diede yo kapala nga.
12 Ngan betanga ke ede san yo Apolos i, in nen. Au i awete le kook mede ye betanga panga be iye di diede kapala ngan mala tikamatang pa, bong ngan lono be imala nookoot nga tiap. Le dookoot, ole imala ye kene yo lono dook mata be imala ye i.
Betanga Kapala Mulu
13 Kin kakawai yang dook leu, inbe kakodo le kamede ye lomim medana yo kataru i. Le katattadai be, bong kakodo le tutube. 14 Inbe urata le imot yo be kayei nga, ngan kayei le katoo dada yo be ipaposang ben ang ngan lomim pang Maro iye di tooltool ki ngan mai san nga.
15 Ang di diek nga, ngan lomim galanga ye Tepanas iye di tooltool yo tiyepe rumu ki, ngan oo. Di ngan la tiyei tooltool ke Kirisi muku ye di tooltool le imot yo ke tana mai Akaia nga. Inbe di ngan tigaua lodi le atu pang Maro a tiyei urata be tilon di tooltool ki. Le nga be apamedang ye betanga nen, 16 di tooltool yo nen ngan tipa ye di tooltool le imot yo tiyei edi a tiyei urata mai nen nga, ngan karaua pang di. 17 Ngan kene yo Tepanas ye Potunatus inbe Akaikus tilong pombe pang yau ye in nga, ngan le lok ponana, yesoo tikaua nemim be long tikamatau a tilonau. 18 Inbe di ngan tiyei au le lok iken dook mata, dawa ben tiyei lomim le iken dook mata lapau nga. Le di tooltool yo nen nga, ngan kayitmak edi.
Paulu Iwete Porai Betanga Ke Lo Ponana
19 Di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu a tiyepe ye tana mai Esia nga, ngan tiyawar lo ponana kidi pang. Inbe Akuila iye Pirisila tiye di tooltool ke Maro yo tigaua ye rumu kidi yaru nga, ngan tiyawar lo ponana kidi pang lapau ye Tool Mai ene. 20 Inbe di diede kapala le imot yo tiyepe ni nga, ngan tiyawar lo ponana kidi pang. Inbe ang le imot lapau lomim ponana ye di diemim atu atu a kawarara di, inbe katoo momo kiidi a kasom pangadi ye dada dook mata yo ke Maro i.
21 Au Paulu awodo lo ponana kiau nga pang ye au tauk baek.
22 Kumata tool atu itara lono le mai san pang Tool Mai tiap nga, ngan ole kate malmal ki iken ye. Tool Mai kiam kusi!
23 Ngan apatarau nen be Tool Mai kiidi Yesu, in lono pang a iyei dada dook mata pang ang le imot.
24 Au ayawara lok yo mai san i, in pang ang di tooltool le imot yo kagaua ye Yesu Kirisi nga. Moolmool.