1 YOWAN
Rau Yo Yowan Iwode I, In Atu Ki
1
Betanga Ke Yepongo Dook Mata
Au i awodo rau i pang ye Betanga tani yo ke yepongo dook mata i. Ya in iyepe mukot ye kene yo so tina nga le imot pombe tiao nga. Ngan au i aye di aposol kapala amlonga, inbe amkamata. Le moolmool, amkamata ye matamam inbe amtoka ye baemam. Ngan Betanga tani yo pombe mallangana le amkamata in la amwetewete ye i, inbe amwete pobe pang ye yepongo dook mata yo taukan motingi i. Muku ngan iye Tamada tiyepe, motong la pombe mallangana pang yidi nga. Nen le am nga amye Tamada inbe Natunu Yesu Kirisi ngan amgaua lomam le atu. Le amwete moolmool pang ye Tool tani yo amkamata inbe amlonga i, a be nen ngan kagaua lomim le atu ila yam aposol. Ngan la amwodo rau i pang be ilonang a be nen ngan idi le imot lod ponana.
Maro In Sul Loloana Kiidi
Le betanga tani yo amlonga ye Yesu Kirisi a be amweta pang in nen: Maro in dawa ben sul loloana, le mala be todo kasin pa iken ye, ngan tiap. Le kumata tawete be idi nga tagaua lodo le atu ye Maro, bong tayei tootoo dada dook tiap yo ke noonoo nga, ngan idi nga tooltool ke kaplungunu, inbe tatoo betanga moolmool yo ke Maro, ngan tiap. Bong kumata be idi nga tapa ye sul loloana dawa ben ya in iyepe ye sul loloana nga, ngan ole taye di tooltool kapala ke Maro tagaua lodo le atu, inbe ole rara ke Natunu Yesu in igiri noonoo yo kiidi nga le imot.
Nen le kumata tawete be idi nga taukada noonoo nga, ngan idi taudu nga tallungidi, inbe betanga moolmool ke Maro sa iken lodo tiap. Bong kumata be tatulu lodo pang Maro nga, ngan ole igiri noonoo kiidi, inbe iyei idi le tayei tooltool noonoonoo ye matana. Ngan ole iyei nen, yesoo kanakana ngan itoo betanga ki yo ipamede i, inbe itoo dada yo dook mata ngan leu. 10 Nen le kumata tawete be idi nga tayei noonoo tiap nga, ngan ye betanga kiidi tani in ben tawete Maro in tool ke kaplungunu, inbe betanga ki iken lodo tiap.