1 PITA
Rau Yo Pita Iwode I, In Atu Ki
1
Pita Iwete Lo Ponana Ki Pang Di Tooltool Ke Kirisi
Au, Pita, yo aposol ke Yesu Kirisi i, in awodo rau naii pang ang di tooltool ke Maro yo ipootang panga ya taunu a nookoot nga kamagirigiri a la kayepe ye tana maimai Pontus le Galesia le Kapadosia le Esia inbe Bitinia nga. Ngan ang ngan ke tana i tiap, le kayepe loko leu ngan dawa ben ang di tooltool ke malala san. Mukot yege ngan Tamada Maro lon tarang nen, be ipootang panga, inbe ye urata ke Amunu Silene ngan ole iyei ang a be kayepe le taukamim busunu ye matana dawa ben di tooltool yo ipootoo di panga ya taunu nga. Ngan iyei nen a be nen ngan karaua panga, inbe rara ke Yesu Kirisi yo imati ye kai palasingi kaini i, in irriu ang le tinimim igalanga dook mata.
Nen le apatarau pang Maro nen, be lono pang a iyei dada dook mata pang, inbe ikaua lo silene ki pang mai le mai san.
Tatar Matada Pang Maro Ye Yepongo Dook Mata Yo Taukan Motingi I
Tayitmaka Maro yo Tool Mai kiidi Yesu Kirisi Tamana i, in ene, yesoo lon mulumulu yidi mai mata a ikaua yepongo paunu paidi. Ya in ipamaditi Yesu Kirisi ye ni ke matenge ngan la le tatar matada panga be ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i, in paidi nga. Inbe so dook mata yo be Maro ikauu pang di natunu i, in o ke be so sa igarungu tiap. Inbe o ke be so sa iyeii a giri leu, too galangana ki yo dook mata in ilene, ngan tiap. Bong so dook mata tani, in Maro itaru pang a iken dook mata ye malala ki. Ngan ang ngan katara lomim medana pang Maro, nen le iwonokalang ye gurana yo ki i. Inbe ole iwonokalang dook mata nen le ilo ye kene yo be iyei poraia urata ki ye tana i ye i. Ngan ye kene tani in nga, ngan la dada yo ikarata be ikau ang a ipamulang ye so dook tiap yo be igarungang i, in ole pombe mallangana nga. Nen le ole lomim ponana le mai! Bong moolmool, nookoot ye manga modono kasin yo nga, ngan touanga alunu la be pompombe pang yang a kasolo urata moonoo matana matana ye nga. Bong kakamata, gol i pat dook mata san le di tooltool tipayiti. Inbe gol tani in ole tidauni ye ei le iwesewese, ngan ole giri ki imaruru a idu tana, le tinin galanga dook mata san. Bong lo medana kiang yo kataru panga i, in dook mata kaiye san le illoso gol yo be ilene i. Ngan nanga, moonoo yo iman be man itouo lo medana kiang yo kataru in nga, ngan dawa ben ei yo iyesnaia gol ngan le giri ki imaruru a idu tana i. Le kumata be kakodo le kamede ye touanga yo pombe pang yang nga, ngan Maro ole ikamatang ben ang ngan katara lomim medana panga moolmool, inbe ye kene yo be Yesu Kirisi imulu a isi pombe mallangana ye in nga, ngan ole Maro ipayitang inbe iyitmak emim le ilo ete kaiye. Ngan ang ngan kakamata Kirisi ye matamim pitiap, bong lomim panga mai san. Inbe nookoot nga kakamata tiap lapau, bong katara lomim medana panga. Inbe nookoot nga ang ngan lomim ponana mai mata le tina kasere betanga yo be kawete nini lo ponana kiang tani ye i, yesoo balingi yo be kakauu ye lomim medana yo kataru i, in ikauu pang a ipamulang ye so dook tiap yo be igarungang i.
10 Mukot yege, ngan di Maro koonoo yo tiwete betanga ki ye dada yo be lono pang a iyei dada dook mata pang ye in nga, ngan tikaua urata mai ye serenge betanga ke dada yo be Maro ipamulang ye so dook tiap yo be igarungang in nga. 11 Di ngan, muku ngan Kirisi iyawara Maro Amunu Silene be si ipagalanga lodi ye ya taunu yo be pang dama ni, ngan ole isolo masngana maimai alunu, lo ngan be Maro iyeie ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti ye in nga. Ngan nen le di ngan lodi be ole lodi galanga dook ye soo lal yo be so tani in pombe ye i, inbe ye soo so yo be ole pombe lapau ye lal tani in nga. 12 Bong Maro ipagalanga lodi nen, be betebetanga kidi yo tiwete, ngan be ilon di ye lal kidi tapdi tiap, bong be ilonang, ang di tooltool yo nookoot kayepe nga. Inbe betanga yo kidi nga, ngan bingi dook mata yo di tooltool kapala tiweteweta pang a kalonga koot i. Le di tooltool tina, ngan Maro Amunu Silene yo Maro iyawari a ipa ye malala ki a isi i, in ipamede di ye a tiwetewete bingi dook mata pang. Ngan betanga yo nen ngan la di bangabangana ke Maro lodi be lodi galanga ye nga.
Maro Ikiu Idi Be Tayepe Le Taukada Busunu Ye Matana
13 Ngan nanga, kanakana ngan ole kutomim lono ngan ikaua urata dook ye so ke Maro, inbe ang tapmim kakap tutang dook ye panga kiang. Inbe katar matamim le iken so ye Maro a kanamu be lono pang a iyei dada dook mata pang ye kene yo be Yesu Kirisi imulu a isi pombe mallangana ye i. 14 Muku nga ang ngan lomim galanga ye Maro tiap, le kayei dada dook tiap ke noonoo yo lomim be kayei nga. Bong nookoot nga, ang ngan kayepe ben Maro di natunu yo titoo koonoo nga, le kin kamulukala dada dook tiap yo muku ngan kayei, ngan be. 15 Ngan Maro yo ipootang panga i, in iyepe le taukan busunu. Nen le ang lapau, ye so le imot yo be kayei nga, ngan katoo dada dook mata le imot yo lono be katoo nga, a be nen ngan kayepe le taukamim busunu ye matana. 16 Ole kayei nen, yesoo betanga yo tiwode a iken ye Rau ke Maro in iwete nen, “Au i ayepe le taukak busunu, le ang ngan ole katoo dada dook mata yo lok be katoo nga, a be nen ngan kayepe le taukamim busunu ye matak.” Urata ke Paroranga So 11:44-45; 19:2; 20:7
Maro Iyimidi Ye Rara Ke Kirisi
17 Maro yo kanakana ngan kapatarau panga inbe kakiuu ye “Tamada” i, in ikamata urata ke di tooltool atu atu le imot, inbe itoo dada tarantatu a ikarata betanga kidi ye. Inbe ya in iyei dada gaongo leu pang di tooltool yo edi maimai inbe edi maimai tiap nga, ngan a ikap so pang di le lo iye urata kidi yo tiyei ngan kootoonoo. Ngan nen le ye kene yo kayepe ye tana i nga, ngan ole lomim tut nen, tana tani i, in malala kiang ang tapmim tiap. Le be nen nga, ngan ole katattadaia Maro, inbe karaua panga le kaporonaii dook mata. 18 Ngan awete pang nen, yesoo lomim galanga nen, muku ngan katoo dada dook tiap yo kakap ye di sasa kiang nga. Le dada kidi tina, ngan sa yo be itara kanono dook mata ngan tiap, bong Maro iyimang a ipamulang ye dada tina, ngan oo. Ngan ya in iyimang ye so yo ke be ilene dawa ben pat silba too gol, ngan tiap. 19 Bong iyimang ye rara ke Kirisi yo dook mata le dook mata san i. Ngan rara ki tani in dawa ben sipsip natunu yo tinin galanga le so sa igarungu tiap i. 20 Ngan ye kene yo Maro itar so le imot ke lang le tana a pompombe tiao nga, ngan ipootoo Kirisi be si ipamulang ye so dook tiap yo be igarungang i. Ngan la nookoot nga ye lal yo be Maro iyei porai urata ki ye tana i nga, ngan iwanga Kirisi tani le si pombe mallangana a be nen ngan ilonang. 21 Nen le ye urata tani yo Kirisi iyeii i, in la le katara lomim medana pang Maro ye i. Ngan ya in ipamaditi Kirisi ye ni ke matenge, inbe iyeie ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti ye. Le tina ang ngan katara lomim medana pang Maro, inbe katar matamim panga ye so tina yo ipamede betanga ye be ole iyei nga.
Idi Nga Be Lodo Dook Mata Pang Di Diede
22 Nen le nookoot nga ang ngan katoo betanga moolmool yo ke Maro i, le ye dada yo kayeii nen i, in la iyei ang a kayepe le tinimim galangana dook mata ye Maro matana, inbe lomim dook mata pang di diemim kapala yo titara lodi medana pang Kirisi nga. Ngan nanga, kaparama dada yo ke be lomim pang di tooltool ye mai san i, inbe karaia lomim le imot pang di. 23 Ole kayei nen, yesoo ang ngan kayei ben tooltool paunu ye so yo palbe leu be ilene, in tiap, bong kayei tooltool paunu mulu ngan ye betanga ke Maro. Ngan betanga tani in iken nen le taukan motingi. 24 Ngan betanga yo iken ye Rau ke Maro in iwete nen,
“Di tooltool le imot ngan dawa ben dingding.
Inbe so le imot yo tiyei a be edi maimai ye nga, ngan dawa ben ool bolana.
Ngan dingding ngan ole iwor a ilene,
inbe ool bolana ngan ole imakede a imol lapau.
25 Bong betanga ke Tool Mai, in imede a iken nen le taukan motingi.” Esai 40:6-8
Ngan betanga tani, in bingi dook mata tani yo tiweteweta pang i.

1:16 Urata ke Paroranga So 11:44-45; 19:2; 20:7

1:25 Esai 40:6-8