2
Nen le au tauk i lok kaua urata be ole mala matak so ang tiap, yesoo atattadai be amala, ngan ayei ang a lomim massingi mulu nga. Inbe kumata be ayei nen le kayepe ye lo modoko nga, ngan ole sei tool be iyepe inbe iyei au a lok ponana i? Tool siap! Ngan ang ngan la be kayei au a lok ponana nga. Ngan ye punu yo a le awodo betanga medana ilo ye rau san a ayawari pang i, in be nen a akaratang ye. Yesoo, atattadai kumata be moonoo iken kataunu yidi inbe amala nga, ngan ang tooltool yo be kayei au a lok ponana nga, ngan ole kayei au le lok modoko. Nen le au i atara lok yang le imede nen, kumata be au lok ponana nga, ngan ole ang le imot lomim ponana dawa ben au i lapau. Ngan nen le ye kene yo awodo rau tani pang nga, ngan lok dook tiap, inbe lok modoko mai san le atang. Bong awode pang nga, ngan be ayei ang a lomim modoko tiap, bong be lomim galanga yau nen, au i lok pang mai san.
Paulu Igiri Noonoo Ke Tool Yo Iyei Noonoo Panga I
Tool tani yo ikapsap ye dada dook tiap ke noonoo i, in igarungau leu tiap, bong igarungang lapau. Ngan au i lok be awete a kook kapsap ye so yo iyei nga tiap, bong apas le awete nen leu, ya in igarungang kasin le ang le imot kasolo urata moonoo ki. Nen le dada yo ang alunu kaweteweta ye gaongo kiang a be kayemenaii ye i, in kayeii panga a iye oo. Le nookoot nga kagiri noonoo ki yo iyei nga, inbe kaloni a kapamede lono le iken dook mata mulu, a be nen ngan lo modoko mai ikaltoo be. Ngan nen le awete le kook mede ye betanga pang nen, be kapapos panga ben ang ngan, nga lomim panga mai san go.
Ye punu yo awodo rau san pang ye i, in nen, be atou ang a akamatang, ole kalongo kook ye so nga le imot, too tiap. 10 Le kumata be ang ngan kagiri noonoo ke tool tani yo iyei nga, ngan ole au lapau agiri noonoo ki tina. Ngan Kirisi yo ikamatau, in lon galanga yau nen, kumata le noonoo sa be agiri nga, ngan ole agiri moolmool, a be nen ngan alonang. 11 Ngan ayei nen nga, ngan be nen a Satan ole ipuske dada yo be illosidi ye i, in tiap, yesoo idi nga lod galanga dook ye dada matana matana yo be itouotouo idi ye nga.
Paulu Iwetewete Ye Urata Ke Aposol Yo Iyeii I
12 Ngan ye kene yo apa le lo pombe malala mai Toroas a be awetewete bingi dook mata ke Kirisi pang di ye in nga, ngan le akamata ben Tool Mai ole iso dada pau be ayei urata nango. 13 Bong au i nga lok iken silene dook tiap, yesoo ayeisa be ole apuske ede san yo Titi in nango. Bong ngan tiap, le atoko baedi a sila tiyepe, inbe apa mulu a alo pang Masedonia.
14 Bong au i awete lo ponana kiau pang Maro yo kanakana ngan imuku paidi a ipamedidi ye urata ke Kirisi yo tayeii i, in nga. Ngan nen le idi nga ben di tooltool ke patokongo ye yo tatoo tool kuto mai kiidi ke patokongo a tala, ngan le tallos di koi kiidi ye patokongo nga. Inbe ye kene yo taye tamulu a taman ye in nga, ngan di tooltool kiidi ole lodi ponana yidi a tiyolidi a tamulu a talo pang malala lono nga. Le ye gurana ke Maro la tawetewete bingi dook mata ke Kirisi le idada a ila ye malala nga le imot i. Inbe bingi dook mata tani in ben so kini ki dook mata yo muru pa ngan ikauu a ipa ye ni mai i le imot i. 15 Le ye urata yo Maro ikauu paidi be tala tawetewete bingi dook mata ke Kirisi pang di tooltool i, in dawa ben takaua kini ke Kirisi le tapa kataunu ye di tooltool yo be Maro ikap di a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i, inbe kataunu ye di tooltool yo be tilledi, ngan lapau. 16 Nen le di tooltool tina yo be tilledi nga, ngan tiyetai ben tiyoongoo kini dook tiap ke matenge. Bong di tooltool kapala yo Maro be ipamulu di nga, ngan tiyoongoo kini ki dook mata yo be irara di pang ye yepongo dook mata yo taukan motingi i. Le nga sei tool dook mata ke be iyei urata i? Tool siap! 17 Ngan am nga dawa ben di tooltool kapala yo tipa be tillung di tooltool ye betanga ke Maro, a be nen ngan tikap balingi ye, ngan tiap. Bong ye gurana ke Kirisi ngan am nga awete betanga moolmool ye Maro matana, yesoo am nga di tooltool tina yo iwangam nga.