4
Bingi Dook Mata Ke Kirisi In Ben Sul Yo Ilangaraia Lodo I
Maro lono pam a ilonam le itara urata i lo baemam, nen le am nga tinimam booroomoo ye tiap. Inbe dada dook tiap yo di tooltool tiko a tiyei sollono le ke be moomoodi ye nga, ngan am nga amwala murimam panga oo. Le am nga amkaua lungunu ye di tooltool, too ampalele betanga ke Maro, ngan tiap, bong am nga lomam galanga nen, Maro in ikamatam ngan la ampapos betanga moolmool ki ila mallangana pang di tooltool. Ngan nen le di tooltool lodi taram ben am nga tooltool dook mata. Moolmool, di tooltool kapala, ngan di ngan dawa ben so atu iyakala di, le lodi galanga ye bingi dook mata yo amweteweta pang di, in tiap. Bong di tooltool yo nen nga, ngan di ngan di tooltool yo be tilledi nga. Ngan maro ke kaplungunu yo nookoot iyepe a iyei tool kuto mai pang di tooltool ke tana i, in ya la iyei di tooltool yo titara lodi medana pang Yesu tiap, ngan le kutodi mede mata i. Nen le ke be tikilala ben bingi dook mata i, in iwetewete ye Kirisi yo ene mai san ke be di tooltool tipayiti i, in tiap. Ngan bingi dook mata tani, in dawa ben sul nunngana yo ilangaraia ni, inbe iwetewete ye Kirisi yo Maro kanningana i, bong di ngan matadi kis le tikilala tiap. Le betanga yo ampa be amweteweta pang di tooltool i, in amwete ye am tapmam nga tiap, bong amwete pang di ye Yesu Kirisi yo Tool Mai i. Inbe am tapmam nga itaram ben kapraingi kiang a be nen ngan amyei urata yo be amlonang ye nga. Ngan am nga ke be amlonang nen, yesoo Maro yo muku ngan iwete nen, “Sul, kulolo todo lono in a ni galanga” Pudu 1:3 i, in ya la iyeie sul ki a ilangaraia lomam i. Nen le iyei am le lomam galanga be ya in ene mai san ke be di tooltool le imot tipayiti, yesoo am nga amkamata nunngana yo pombe ye Kirisi i.
Di Aposol Nga Dawa Ben Bor Yo Tikarata Ye Tana I
Bong urata yo Maro ikauu pam be amyeii i, in dawa ben so dook mata yo tataru lo ye bor yo tikarata ye tana in lono. Nen le di tooltool le imot lodi galanga nen, gurana mai tani yo tikamata i, in gurana kiam tiap, bong ke Maro. Le am nga urata moonoo matana matana la pompombe pang yam nga, bong illosam le amllemam tiap. Inbe lomam sarere ole amyei belei, bong tinimam booroomoo a amkoo tiap. Inbe di tooltool kapala tikamatam ben amtoo Kirisi le be tigarungam, bong Maro iwala murini pam tiap. Inbe tirau am a ammol le du amken tana, bong tigarungam le dook tiap yege tiap.
10 Ngan masngana le moonoongoo yo kanakana ngan ampa be amsolo ye tinimam nga, ngan dawa ben yo Yesu isolo ye kene yo tirauu a le imata nga. Bong amkodo le ammede, inbe amsolo masngana tina yo pombe ye tinimam nga, a be nen ngan ampaposo Yesu be nga iyepe matana rrene go. 11 Le moolmool, am tooltool yo amyepe matamam rrene go nga, ngan kanakana nga amyepe potai ye ni ke matenge, yesoo am nga amkata suanga ye Yesu. Bong am nga amsolo moonoo tina, a be nen ngan ampaposo yepongo ke Yesu ye bobomam yo matene nga. 12 Nen le am nga amyepe dada koonoo ke matenge, bong ang ngan amyei urata be amlonang a kakaua yepongo dook mata yo taukan motingi i.
13 Le kakamata, betanga yo tiwodo a iken ye Rau ke Maro, ngan iwete nen, “Au i atara lok medana pang Maro, ngan la awete betanga nga.” Rau ke Woungu 116:10 Le gaongo leu, am nga lapau amtara lomam medana ye, ngan la le amwetewete pang di tooltool ye bingi dook mata tani nga. 14 Inbe am nga lomam galanga nen, be tool yo ipamaditi Tool Mai Yesu ye ni ke matenge i, in ole ipamaditam lapau ben Yesu yo ipamaditi i, inbe ole ikau am amyang le lo takodo dama ki. 15 Nen le so le imot yo pompombe pang yam koot nga, ngan be nen a ilonang. Inbe dada dook mata yo be Maro lono pang ye a iyeii pang i, in ole ipa le la pombe ye di tooltool alunu le alunu kaiye. Ngan nen le ole iyei di le tiwete lo ponana kidi maiyoko pang Maro, inbe ye dada yo nen i, in ole tiyeie ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti ye.
Di Aposol Tikaua Gurana Ke Be Titara Lodi Le Imede
16 Le ye punu yo nen i, am nga tinimam booroomoo ye urata yo ke Maro in tiap. Moolmool, tinimam yo ke diki nga, ngan imalul le taukan gurana, bong ye lomam nga, ngan Maro ipamedam le ikap gurana paunu pam ye ke tina yo atu atu nga le imot. 17 Ngan nanga, urata moonoo yo nookoot pombe pang yam nga, ngan amkamata ben so maimai tiap, inbe ole iken le mooloo tiap be imot. Bong moonoo tina ngan ke be ilonam, a be nen ngan pang dama ni ngan amye Maro amyepe ye nunngana yo iken nen le taukan motingi i. Nen le so dook mata yo be amkap ye urata kootoonoo kiam nga, ngan ole illos moonoo tina yo amsolo nga le imot. 18 Le am nga amtar matamam ye so yo takamata ye matada, in tiap, bong amtar matamam ye so yo takamata ye matada tiao i. Ngan so yo takamata ye matada i, in ole iken le mooloo tiap, inbe ilene, bong so yo takamata ye matada tiap i, in ole ikenen nen le taukan motingi.

4:6 Pudu 1:3

4:13 Rau ke Woungu 116:10