10
Paulu Iraua Betanga Kidi Tooltool
Yo Tiwete Mur Ye Urata Ki Nga
1-2 Au Paulu i, in dookoot nga lok bet apagalanga lomu a apamedang ye betanga i. Di tooltool kapala tiwete nen, ye kene yo ayang tanepe ye in nga, ngan au i atattadai le anepe ben tool pallongak, bong ye kene yo bet anepe manga mooloo ye in nga, ngan au i atattadai tiap, bong awete katkat pang leu. Bong au lok bet atoo dada yo Kirisi iyei nga, ngan ye taunu in itaru le du inepe lopo, inbe lono iken silene dook mata pang di tooltool nga le imot. Le au i lok bet awete katkat pang tiap, bong awete le kook mede ye betanga pang nen, ole ang tapmu kakaratang le dook ngan. Ole nen ngan ye kene yo bet amala pang yang ye in nga, ngan au i o ke bet atattadai tiap, bong ole awete katkat pang dawa ben yo lok tar bet ole awete pang di tooltool kapala yo tipasa mur yam nga. Di ngan lodi taram ben am nga amtoo dada kidi tooltool ke tana i a amyei urata kiam ye, a bet nen ngan di tooltool tiyitmak emam ye nga. Le moolmool, am nga dookoot nga amnepe ye tana i, bong ampatoko dawa ben di tooltool ke tana i tiap. Ngan dawa yo Maro ikap pam a ampatoko ye nga, ngan ben kidi tooltool yo ke tana i nga tiap. Bong dawa tina ngan gurana ke Maro ye taunu iken ye, le ke bet amrautoo gurana kidi so sidi ye. Le dawa tina, ngan ampatoko ye a bet nen ngan betanga ke kaplungunu, le betanga yo di tooltool tiyitmak di ye inbe tiwete a tiyakala di tooltool kapala yo bet lodi galanga ye Maro nga, ngan amrautoo le imot. Inbe di tooltool yo lodi kap gogo dada matana matana yo ke tana i nga, ngan amrautoo betanga yo kidi nga, a bet nen ngan tinepe Kirisi parmana, inbe titoo dada dook mata yo ki nga. Inbe am nga ole amtar matamam bet amnamang kumata le kalongo koomam a katoo betanga kiam le lo imot nga, ngan la bet amyemenai di tooltool kapala yo lodi bet titoo betanga kiam tiap nga.
Le ang ngan bet lomu kaua urata ye soo so yo kakamata a iken mallangana nga, inbe matamu too dook bet moolmool too tiap. Kumata di sima tooltool yo tiwete bet di leu la Kirisi ipootoo di bet tiyei urata ki nga, ngan ken lodi kaua urata dook mulu ngan, yesoo am nga Kirisi ipootam lapau. Le moolmool, dookoot nga au i apayitam kasin ye gurana yo Tool Mai ikauu pam i. Bong o ke bet moomook ye tiap, yesoo ikauu pam a bet nen ngan amgarungang ye nga tiap, bong bet ampamedang ye a kakodo le kamede ye lo medana yo kiang nga. Inbe au i lok bet lomu tarau ben nga akapge bet ayei ang a katattadai ye betanga yo awodo lo ye rau pang nga be. 10 Ngan awete nen, yesoo di tooltool kapala tiwete nen, “Betanga ki tina yo iwodo lo ye rau nga, ngan iwete katkat inbe ipagaigai di tooltool ye. Bong ye kene yo ye taunu iman iye di tinepe inbe iwete betanga ki ye in nga, ngan di tooltool tikamata ben ye in tool ene mai tiap, inbe ye in lon galanga ye dada dook mata ke betebetanga tiap.” 11 Le di tooltool yo tiwete betanga nen nga, ngan dook mata nen bet lodi kaua urata ye dook ngan. Yesoo, betanga yo amnepe manga mooloo, inbe awodo lo ye rau pang nga, ngan ye kene yo bet ammala amyang tanepe ye in nga, ngan ole amyei dada gaongo leu pang di.
12 Inbe am tapmam nga ke bet amkamatam ben am nga tooltool dook mata ben di tooltool kapala yo tiyitmak di a tiwete pang bet di tapdi ngan edi maimai, nga tiap. Ngan di ngan tikamata urata kidi sima tooltool mugu, lo ngan bet tiwete bet di tapdi ngan tooltool dook mata nga? Tool siap! Bong di ngan tikamata urata le dada kidi tapdi leu, inbe tiwete bet di ngan di tooltool dook mata ye. Ngan di ngan taukadi lo galanga. 13 Ngan am nga ke bet koomam payitam a amyitmak emam le ilo ete mata tiap, bong ole koomam payitam ye urata yo Maro iwangam bet la amyeii i, in leu. Inbe urata kiam tani in la idukang Korin lapau i. 14 Ngan kumata le bet mugu ngan ammala amwetewete betanga ke Maro pang tiap, lo ngan bet dookoot nga mala koomam payitam ben am nga kuto maimai kiang nga, ngan la moolmool nga ampaskimooloonoo ker ke urata yo kiam in nga. Bong tiap, yesoo am tina nga la ammugu pang di tooltool kapala bet mala amraia bingi dook mata ke Kirisi pang nga. 15 Inbe am nga o ke bet koomam payitam mata ye urata yo di tooltool kapala tiyei nga tiap. Ngan nen le dookoot nga amtara lomam le atu nen bet lomu medana yo kataru in ole mai le mai san, inbe ni yo bet amyei urata kiam kataunu yang ye i, in ole idikdik le lo mai lapau, 16 a bet nen ngan dook mata pam bet la amwetewete bingi dook mata pang di tooltool ke malala kapala yo iken manga mooloo yang nga. Ngan am nga lomam bet koomam payitam ye urata yo di tooltool kapala tiyei koot ye ni kapala, nga tiap. 17 Le dawa ben tina Rau ke Maro iwete nga, “Sei tool bet koon payiti ye so sa nga, ngan koon payiti Tool Mai leu ye soo so yo iyei panga nga.” Yedimia (Jeremaia) 9:24 18 Le kakamata, tool yo ye taunu iyitmaki in la Tool Mai lon ponana ye, in tiap, bong tool yo Tool Mai iyitmaki in la lon ponana ye i.

10:17 Yedimia (Jeremaia) 9:24