10
Paulu Iraua Betanga Kidi Tooltool Yo Tiwete Mur Ye Urata Ki Nga
1-2 Au Paulu i, in nookoot nga lok be apagalanga lomim a apamedang ye betanga i. Di tooltool kapala tiwete nen, ye kene yo ayang tayepe ye in nga, ngan au i atattadai le ayepe ben tool pallongak, bong ye kene yo be ayepe manga mooloo ye in nga, ngan au i atattadai tiap, bong awete katkat pang leu. Bong au lok be atoo dada yo Kirisi iyei nga, ngan ya taunu in itaru le du iyepe lopo, inbe lono iken silene dook mata pang di tooltool nga le imot. Le au i lok be awete katkat pang tiap, bong awete le kook mede ye betanga pang nen, ole ang tapmim kakaratang le dook ngan. Ole nen ngan ye kene yo be amala pang yang ye in nga, ngan au i o ke be atattadai tiap, bong ole awete katkat pang dawa ben yo lok tar be ole awete pang di tooltool kapala yo tipasa mur yam nga. Di ngan lodi taram ben am nga amtoo dada kidi tooltool ke tana i a amyei urata kiam ye, a be nen ngan di tooltool tiyitmak emam ye nga. Le moolmool, am nga nookoot nga amyepe ye tana i, bong ampatoko dawa ben di tooltool ke tana i tiap. Ngan dawa yo Maro ikap pam a ampatoko ye nga, ngan ben kidi tooltool yo ke tana i nga tiap. Bong dawa tina ngan gurana ke Maro ya taunu iken ye, le ke be amrautoo gurana kidi so sadi ye. Le dawa tina, ngan ampatoko ye a be nen ngan betanga ke kaplungunu, le betanga yo di tooltool tiyitmak di ye inbe tiwete a tiyakala di tooltool kapala yo be lodi galanga ye Maro nga, ngan amrautoo le imot. Inbe di tooltool yo lodi kap gogo dada matana matana yo ke tana i nga, ngan amrautoo betanga yo kidi nga, a be nen ngan tiyepe Kirisi parmana, inbe titoo dada dook mata yo ki nga. Inbe am nga ole amtar matamam be amnamang kumata le kalongo koomam a katoo betanga kiam le lo imot nga, ngan la be amyemenai di tooltool kapala yo lodi be titoo betanga kiam tiap nga.
Le ang ngan be lomim kaua urata ye soo so yo kakamata a iken mallangana nga, inbe matamim too dook be moolmool too tiap. Kumata di sema tooltool yo tiwete be di leu la Kirisi ipootoo di be tiyei urata ki nga, ngan kin lodi kaua urata dook mulu ngan, yesoo am nga Kirisi ipootam lapau. Le moolmool, nookoot nga au i apayitam kasin ye gurana yo Tool Mai ikauu pam i. Bong o ke be moomook ye tiap, yesoo ikauu pam a be nen ngan amgarungang ye nga tiap, bong be ampamedang ye a kakodo le kamede ye lo medana yo kiang nga. Inbe au i lok be lomim tarau ben nga akapye be ayei ang a katattadai ye betanga yo awodo lo ye rau pang nga be. 10 Ngan awete nen, yesoo di tooltool kapala tiwete nen, “Betanga ki tina yo iwodo lo ye rau nga, ngan iwete katkat inbe ipakaikai di tooltool ye. Bong ye kene yo ya taunu iman iye di tiyepe inbe iwete betanga ki ye in nga, ngan di tooltool tikamata ben ya in tool ene mai tiap, inbe ya in lon galanga ye dada dook mata ke betebetanga tiap.” 11 Le di tooltool yo tiwete betanga nen nga, ngan dook mata nen be lodi kaua urata ye dook ngan. Yesoo, betanga yo amyepe manga mooloo, inbe awodo lo ye rau pang nga, ngan ye kene yo be ammala amyang tayepe ye in nga, ngan ole amyei dada gaongo leu pang di.
12 Inbe am tapmam nga ke be amkamatam ben am nga tooltool dook mata ben di tooltool kapala yo tiyitmak di a tiwete pang be di tapdi ngan edi maimai, nga tiap. Ngan di ngan tikamata urata kidi sema tooltool muku, lo ngan be tiwete be di tapdi ngan tooltool dook mata nga? Tool siap! Bong di ngan tikamata urata le dada kidi tapdi leu, inbe tiwete be di ngan di tooltool dook mata ye. Ngan di ngan taukadi lo galanga. 13 Ngan am nga ke be koomam payitam a amyitmak emam le ilo ete mata tiap, bong ole koomam payitam ye urata yo Maro iwangam be la amyeii i, in leu. Inbe urata kiam tani in la idukang Korin lapau i. 14 Ngan kumata le be muku ngan ammala amwetewete betanga ke Maro pang tiap, lo ngan nookoot nga mala koomam payitam ben am nga kuto maimai kiang nga, ngan la moolmool nga ampaskimooloonoo ker ke urata yo kiam in nga. Bong tiap, yesoo am tina nga la ammuku pang di tooltool kapala be mala amraia bingi dook mata ke Kirisi pang nga. 15 Inbe am nga o ke be koomam payitam mata ye urata yo di tooltool kapala tiyei nga tiap. Ngan nen le nookoot nga amtara lomam le atu nen be lomim medana yo kataru in ole mai le mai san, inbe ni yo be amyei urata kiam kataunu yang ye i, in ole idikdik le lo mai lapau, 16 a be nen ngan dook mata pam be la amwetewete bingi dook mata pang di tooltool ke malala kapala yo iken manga mooloo yang nga. Ngan am nga lomam be koomam payitam ye urata yo di tooltool kapala tiyei koot ye ni kapala, nga tiap. 17 Le dawa ben Rau ke Maro iwete nga, “Sei tool be koon payiti ye so sa nga, ngan koon payiti Tool Mai leu ye soo so yo iyei panga nga.” Yedimia 9:24 18 Le kakamata, tool yo ya taunu iyitmaki in la Tool Mai lono ponana ye, in tiap, bong tool yo Tool Mai iyitmaki in la lon ponana ye i.

10:17 Yedimia 9:24