2 TESALONAIKA
Rau Yo Paulu Iwode Pang Di Tesalonaika I, In Ru Ki
1
Au Paulu aye Selas ye Timoti amyawara rau naii pang ang di tooltool yo kagaua ye bareme ke Yesu a kayepe ye malala mai Tesalonaika nga. Ang ngan di tooltool ke Tamada Maro iye Tool Mai kiidi yo Yesu Kirisi i. Nen le ampatarau pang Tamada Maro iye Tool Mai kiidi Yesu Kirisi nen, be yaru lodi pang a tiyei dada dook mata pang inbe tikaua lo silene kidi pang.
Maro Ole Ikarata Betanga Kidi Tooltool Dook Mata San
Ang di diemam nga, kanakana ngan amwete lo ponana kiam pang Maro yang. Ngan dook mata le amyei nen, yesoo ye lomim medana yo kataru pang Yesu i, in ise le mai, inbe lomim yo pang di diemim nga, ngan ise le mai lapau. Ngan la ye kene yo ampa a amla ye di tooltool ke Maro yo tigaua ye bareme ke Yesu nga, ngan amgasang pang di a amyitmak emim. Nen le amgasang pang di tooltool ye dada dook tiap yo di tooltool kapala tiyei pang a tigarungang ye yo katoo Kirisi nga, inbe ye urata moonoo yo tiyei pang, bong kakodo le kamede a kaparama lomim medana yo kataru pang Yesu in nga.
Ngan ye so tina yo pombe nga, ngan ke be ipatnaia dada dook mata san yo Maro be ikarata betanga kidi tooltool ye i, in paidi. Nen le ang di tooltool yo karaua panga le kasolo urata moonoo nga, ngan ole ikamatang ben ang ngan tooltool dook mata ke be kalo kagaua ye di tooltool yo be matan kala di nga. Maro ole ikarata betanga kidi tooltool dook mata san. Le ole irau kiang a ikaua urata moonoo pang di tooltool yo tikaua urata moonoo pang nga. Inbe ole igiri urata moonoo yo kasolo nga, a ikaua maryoongoo dook mata pang inbe pam nen lapau. Ngan so tina ngan ole pombe ye lal yo be Tool Mai Yesu iye di bangabangana ki yo guradi mata nga, ngan tipa ye ei loloana somai ke malala ke Maro a tisi pombe mallangana ye i. Le ole iyemenai di tooltool yo lodi galanga ye Maro tiap nga, inbe tiraua pang bingi dook mata ke Tool Mai kiidi Yesu tiap ngan lapau. Nen le ole iyemenai di tooltool tina a igarung di le ikenen leu, inbe ole Tool Mai inganga di a tiyepe manga mooloo ye matana inbe ye gurana mai ki in nunngana. 10 So tina ole pombe ye lal yo Maro itaru pang Tool Mai be imulu a isi ye i, a be nen ngan dada dook mata yo iyei pang di tooltool yo ipootoo di panga ya taunu ngan ole iyeie ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti, inbe di tooltool tina yo titara lodi medana panga nga, ngan ole lodi ponana kaiye. Ngan ang lapau, yesoo katara lomim medana ye betanga yo amwete pang ye nga.
11 Ngan nen le kanakana nga, ngan ampatarau pang Maro be ikamatang ben ang di tooltool dook mata yo ke be ikiu di panga ya taunu nga. Inbe ampatarau panga nen, be ilonang ye gurana ki a be nen ngan urata dook mata le imot yo lomim kaua urata ye nga, inbe urata dook mata yo ipa ye lo medana kiang nga, ngan ole kayei le itar kanono dook mata. 12 Ampatarau nen a be nen ngan dada dook mata yo Tool Mai kiidi Yesu iyei pang nga, ngan ole iyeie ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti. Inbe ang lapau, ole emim ilo ete ke be ipayitang ye, yesoo Maro kiidi iye Tool Mai Yesu Kirisi lodi pang a tiyei dada dook mata pang.