2 TIMOTI
Rau Yo Paulu Iwode Pang Timoti I, In Ru Ki
1
Au Paulu yo aposol ke Yesu Kirisi i, in la awodo rau naii pong Timoti i. Ngan ye Maro ya taunu lono, ngan ipootau be ayei aposol a be nen ngan awetewete pang di tooltool ye betanga yo Maro ipamede ye yepongo dook mata yo ipa ye Yesu Kirisi i. Timoti, awodo rau naii pong. Ong in dawa ben au natuk yo lok panga mai san i. Nen le apatarau pang Tamada Maro iye Yesu Kirisi yo Tool Mai kiidi i, ngan be yaru lodi pong a tiyei dada dook mata pong inbe tikaua lo silene kidi pong.
Kin Le Moomoodoo Ye Bingi Dook Mata Ke Yesu Be
Au i ye ke le bong tina yo kanakana ngan apatarau ye nga, ngan apootoo em a awete lo ponana kiau pang Maro yong. Ngan Maro tani yo muku ngan di sasa kiau tisung panga i, in la asung panga lapau ye lok yo iken galangana dook mata ye matana i. Inbe lok tutong ye kene yo be taparmagiri ye in ngan lulum rar ye matam nga. Ngan la lok be le akamatong kasin mulu a be nen ngan lok ponana dook. Inbe lok tutong lapau ye lom medana moolmool yo kutaru pang Yesu Kirisi i, in muku ngan iken ye tium garup yo Lois i, inbe iken ye tinam yo Yunis i, in lapau. Le lok galanga yong be kutara lom medana nen lapau. Ngan nanga, lok be apamaditi lom a kuyei urata ye gurana ke Maro yo ikauu pong ye lo ponana ki ye kene yo apaloko baek lo kutom ye i, a be nen ngan kuyeii a ikan dawa ben tayipraia ei a ilolo nga. Kuyei nen, yesoo Maro iyei idi a be tatattadai, ngan tiap. Bong iyei idi le ke be takodo le tamede, inbe lodo pang di tooltool mai san, inbe idi taudu takaptutidi dook ye panga kiidi.
Ngan la Timoti, kin kutattadai a moomoom yo be kuwetewete bingi dook mata ke Tool Mai kiidi pang di tooltool, ngan be. Inbe kin moomoom yau ye yo ayei urata ke Yesu Kirisi a le tikau au a titarau lo rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono, ngan be. Bong kukodo le kumede ye gurana ke Maro a kuwau au ye solanga masngana ye urata ke raingi bingi dook mata pang di tooltool. Ngan Maro ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi i, a ipootidi panga ya taunu be tatoo dada dook mata yo lono be tatoo i. Ngan ye yo a le iyei nen nga, yesoo mukot yege ni ngan lon kaua dada atu nen be ole lono paidi a iyei dada dook mata paidi. Ye dada dook mata tani yo iyeii i, in ye urata dook mata sa yo tayeii, in tiap. Bong ya taunu lono paidi a iyei dada dook mata paidi ye Yesu Kirisi. 10 Bong Maro lono tani yo paidi i, in nookoot nga ipatnaii paidi ye Yesu Kirisi, tool tani yo be ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi i, in le si pombe mallangana. Ya in irautoo gurana ke matenge le idu ke lopo, inbe ipatnaia dada ke be takaua yepongo dook mata tani yo taukan motingi i, in ye bingi dook mata yo iweteweta paidi i. 11 Nen le ye bingi dook mata tani i, in la Maro ipootau be awetewete betanga ki pang di tooltool, inbe ayei aposol, inbe ayei pannoongoo ye i. 12 Ngan ye punu i, in la le asolo masngana mai ye i. Bong au i moomook ye tiap, yesoo lok galanga ye tool yo atara lok medana panga i. Inbe lok galanga be ya la ole matan kala urata ke raingi bingi dook mata yo ikauu pau i, a be nen ngan iken dook mata nen le ilo ye lal yo be Tool Mai kiidi isi be si ikarata betanga kidi tooltool ye i.* Di tooltool kapala yo lodi galanga ye Rau ke Maro nga, ngan tiwete arono i, in itoo dada san mulu in nen: Ngan ye punu i, in la le asolo masngana mai ye i. Bong au i moomook ye tiap, yesoo lok galanga ye tool yo atara lok medana panga i. Inbe lok galanga be ya la ole matan kala so yo ataru panga i, a be nen ngan iken dook mata nen le ilo ye lal yo be Tool Mai kiidi isi be si ikarata betanga kidi tooltool ye i.
13 Le Timoti, betanga yo kulongo ye kook nga, ngan kuparama le imede a be nen ngan ipasongosongong ye patomonaingi dook mata yo tarantatu nga. Le ye kene yo be kupatomonai di tooltool ye betanga tani nga, ngan ole kutara lom medana pang Yesu Kirisi, inbe lom pang di tooltool mai san ye gurana yo ipa ye Yesu Kirisi nga. 14 Inbe matam kala bingi dook mata yo Maro ikauu pong, in dook. Ngan ole Maro Amunu Silene yo iyepe lodo i, in la be ilonong i.
15 Ong in lom galanga nen, di tooltool ke Kirisi le imot yo tiyepe ye tana mai ke Esia nga, ngan tiwala muridi pau. Inbe Pigelus iye Emogenes ngan tiwala muridi pau lapau. 16 Bong lok be Tool Mai ole lono pang di tooltool le imot yo tiyepe rumu ke Onesiporas nga, a be nen ngan ilon di. Yesoo, Onesiporas tani in moomoonoo yau tiap, bong iyei dada dook mata pau le lok ponana mulu ye kene yo ayepe ye rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono ye i. 17 Ngan nen le ye kene yo iman pombe ye malala mai Rom nga, ngan ikaua urata mai ye serengau le le ipuske au. 18 Ngan la lok be Tool Mai ole lono panga a iloni ye lal yo be imulu a isi be si ikarata betanga kidi tooltool ye i. Ngan ong taum in lom galanga nen ye kene yo ayepe Epeses nga, ngan Onesiporas tani in ilonau dook mata san ye so alunu.

*1:12 Di tooltool kapala yo lodi galanga ye Rau ke Maro nga, ngan tiwete arono i, in itoo dada san mulu in nen: Ngan ye punu i, in la le asolo masngana mai ye i. Bong au i moomook ye tiap, yesoo lok galanga ye tool yo atara lok medana panga i. Inbe lok galanga be ya la ole matan kala so yo ataru panga i, a be nen ngan iken dook mata nen le ilo ye lal yo be Tool Mai kiidi isi be si ikarata betanga kidi tooltool ye i.