KOLOSI
Rau Yo Paulu Iwode Pang Di Kolosi I
1
Au Paulu awodo rau naii. Ngan au i, Maro itoo ya taunu lono a ipootau be ayei aposol ke Yesu Kirisi. Inbe au aye ede san Timoti, yo itara lono medana pang Yesu i, in amru la amyawara rau naii pang ang di diemam yo katara lomim medana pang Kirisi a kayepe Kolosi nga. Ang ngan di tooltool yo Maro ipootang panga ya taunu nga. Ngan ampatarau pang Tamada Maro nen, be ole lono pang a iyei dada dook mata pang, inbe iyei ang le kayepe ye lo silene yo ki i.
Paulu Iwete Lo Ponana Ki Pang Maro Ye Di Kolosi
Kanakana nga ye kene yo amru ampatarau yang ye in nga, ngan amwete lo ponana kiam pang Maro yo Tool Mai kiidi Yesu Kirisi in Tamana i. Ngan nen, yesoo amlongo betanga be ang ngan katara lomim medana pang Yesu Kirisi, inbe lomim mai san pang di tooltool yo ke Maro nga lapau. Ngan kayei nen, yesoo muku ye kene yo di tooltool tiwetewete betanga moolmool ye bingi dook mata ke Kirisi pang ye in nga, ngan le katara lomim medana ye. Ngan nen le nookoot nga katar matamim pang Maro, inbe kanam ye so dook mata yo itaru pang a iken ye malala ki ni. Ngan la le katara lomim medana pang Kirisi, inbe lomim mai san pang di diemim tina nga. Ngan bingi dook mata tani yo di tooltool ke Maro tiweteweta pang i, in di la tikauu a la tiweteweta pang di tooltool ke tana maimai kapala lapau a ipa so a ila. Le ang ngan, ye kene yo tiwetewete pang ye bingi dook mata a lomim galanga moolmool ye dada yo Maro lono pang mai san a iyei dada dook mata pang ye in nga, ngan ilonang a kaportak lomim, le nookoot nga kayepe dook mata ye Maro matana. Ngan nen le ilon di tooltool alunu a tiportak lodi le tiyepe dook mata ye Maro matana dawa ben ang ngan. Ngan tool kiam, Epapras, yo lomam panga mai san i, in ikaua nemam a imala ipatomonai ang ye betanga moolmool tani a lomim galanga ye oo. Ya in kapraingi dook mata ke Kirisi le iyei urata ki dook mata be ilonang ye. Inbe ya la man iwete pam nen, be ang ngan Maro Amunu Silene iyei ang le lomim mai san pang di tooltool kapala yo titara lodi medana pang Kirisi nga.
Le ye kene yo amlongo betanga kiang nen nga, ngan le ammadit ye pataraungu le ammaryoo tiap. Inbe amtoro Maro be ilonang a ikaua lo galanga yo ipa ye Amunu Silene in pang, a be nen ngan lomim galanga dook ye so le imot yo lono be kayei nga. 10 Ngan yo ampatarau nen nga, ngan be nen a katoo dada dook mata, le so le imot yo kayei nga, ngan ole kayitmaka Tool Mai ene ye, a be nen ngan lon ponana yang. Inbe ampatarau nen a be nen ngan kayei urata dook mata matana matana yo be kalon di diemim ye nga. Inbe nen a Maro ilonang le lomim galanga ye dook mata le dook mata kaiye. 11 Inbe ampatarau nen, be Maro ole ipamedang ye gurana ki yo maiyoko mata i, a be nen ngan kakodo le tutube, inbe kasolo urata moonoo yo be pombe pang yang nga, inbe ole katemim malmal tarai tiap, bong ole katoko too katemim, inbe lomim ponana ye. 12 Nen le ole kawete lo ponana kiang pang Tamada. Ngan ya in iyei ang le ke be kakap so yo ipamede betanga be ikap pang di tooltool ki yo matan kala di a tiyepe ye sul loloana ki nga. 13 Inbe ya in ipamulidi ye gurana ke todo parmana, inbe ikau idi a lo tagaua ye di tooltool yo Natunu matan kala di nga. Ngan Natunu tani in Tamana lono panga mai san. 14 Inbe Maro Natunu tani in ya taunu iraia tinini a tiraumate, a be nen ngan Maro iyemenai idi ye noonoo yo tayei nga be, bong igiri noonoo kiidi tina ngan le imot.
Dada Le Urata Yo Ke Kirisi Nga
15 Ngan Maro ke be takamata ye matada tiap, bong Natunu ipatnaii paidi ben ya in dawa ben Maro kanningana. Inbe ya in Maro Natunu mumuanga, le gurana ki maiyoko ye so le imot yo Tamana itar a iken nga. 16 Ngan ye Natunu tani in baene nga, ngan Maro itar so le imot yo iken ye lang le tana nga. Le ya la itar so le imot yo takamata ye matada nga, inbe so kapala yo takamata tiap nga. Ngan nen le so ben di bangabangana ke Maro yo gurana kidi mai mata nga, inbe di bangabangana matana matana yo tiyepe ye malala ki a matadi kala urata ki nga, ngan ya la itar di le imot be tiyepe inbe tiyitmaka ene i. 17 Ngan Natunu tani in iyepe muku, motong la so tina ngan le imot pompombe nga. Inbe ye gurana ki yo maiyoko i, in iparama so nga le imot a tiken ye nedi. 18 Inbe ya in iyei kuto mai pang di tooltool ki yo tigaua ye bareme ki nga. Le moolmool, ya in dawa ben kutodo, inbe idi nga dawa ben baene le kene inbe soonoo kapala yo ke tinini nga. Inbe ya in imadit muku ye ni ke matenge, a be nen ngan ya taleu la be imuku pang so nga le imot i. 19 Ngan nen, yesoo Maro lon ponana be gurana le dada ki tina nga le imot le pusbe, ngan iken ye Natunu, 20 a be nen ngan iportak so le imot yo ke lang le tana nga a timan pang ye Maro. Ngan nen le imalum pang Kirisi a imata ye kai palasingi, a be nen ngan rara ki tani yo imati i, in iyei idi le taye tagaua dook a tayepe ye lo silene yo ki i.
21 Muku ngan, ye lomim yo dook tiap pang Maro, inbe ye dada dook tiap kiang yo kayei nga, ngan kayei ben koi ki a kayepe manga mooloo ye. 22 Bong nookoot nga ye Natunu tani yo imata i, in la Maro iportakang, nen le ang ngan kaye kagaua dook mata a kayepe. Inbe pang dama ni ye kene yo be lo kakodo dama ki ye in nga, ngan ole ikamatang ben ang ngan di tooltool ki ya taunu yo tinimim iken galangana nga, inbe kayepe le taukamim busunu ye matana nga. 23 Bong be nen ngan ole kakodo le kamede, inbe kaparama lomim medana yo kataru pang Kirisi i, in le iken so. Inbe kin kamalum pang tool sa a ilelang le kayege bingi dook mata yo kalonga koot i, in be, bong katar matamim pang Maro le iken so, inbe kanamu ye so yo ipamede betanga pang ye i. Ngan bingi dook mata tani yo kalonga i, in tiweteweta pang di tooltool ke ni mai i le imot lapau. Inbe au Paulu i, ayei urata ben tool ke kapraingi a awetewete bingi dook mata pang di tooltool.
Paulu Ilon Di Tooltool Yo Tigaua Ye Bareme Ke Yesu Nga
24 Nookoot nga au i lok ponana ye yo asolo masngana a be nen ngan alonang ye nga. Muku ngan Kirisi isolo masngana be iyei urata ke Maro, bong masngana tani in imot tiao. Le au i lok be aloni, inbe asolo masngana nen lapau, a be nen ngan alon di tooltool yo tigaua ye bareme ki nga. Ngan di tooltool tina, ngan dawa ben Kirisi baene le kene inbe soonoo kapala yo ke tinini nga. 25 Nen le au i ben kapraingi ke di tooltool tina yo tigaua ye bareme ke Kirisi nga, inbe Maro ikaua urata pau be awetewete betanga ki pang ang di tooltool ki tina, ngan dook le imot. 26 Ngan betanga ki tani, in muku ngan itarkoo a iken sollono le di tooltool yo ke mukot ngan lodi galanga ye tiap, bong nookoot nga ipaposi pang di tooltool ki le lodi galanga ye dook mata san. 27 Ngan Maro iyei nen, yesoo lono be ole ipaposo betanga yo iken sollono ye dada dook mata yo be iyeii pang ang di tooltool yo kapa ye rara kidi Yuda tiap, in pang. Ngan betanga tani in nen, Kirisi iyepe lomim lapau a iyei ang le ang ngan katar matamim pang Maro, inbe kanama so dook mata yo itaru pang a iken dook mata ye malala ki ni.
28 Am nga amwetewete pang di tooltool nga le imot ye Kirisi, inbe amkarata di ye dada dook tiap yo tiyei nga, inbe amtoo lo galanga le imot yo Maro ikap pam a ampatomonai di ye dada dook mata ki nga. Ngan amlon di nen a be nen ngan titara lodi medana pang Kirisi, le ye kene yo be tikodo dama ke Maro ye in nga, ngan ole ikamata di ben taukadi busunu ye matana. 29 Le ye punu yo nen i, in la le au i ayei urata ye gurana ki tina le imot yo ikap pau nga. Ngan gurana ki yo maiyoko i, in la iken yau a ayei urata mai san ye i.