IBRU
Rau Yo Ila Pang Di Ibru I
1
Maro Natunu In Illos Di Bangabangana Ki
Mukot yege nga, ngan Maro ikap betanga ki pang di sasa kiidi ye di tooltool yo tikaua koonoo a tiwetekes betanga ki pang di nga. Ngan iyei nen ye lal alunu inbe ye dada matana matana, bong nookoot nga ye lal yo tayepe ye i, in le ilo ye lal yo be Yesu imulu a isi ye in nga, ngan ikap betanga ki paidi ye ya Natunu. Ngan kulkulunu ye kene yo Maro itar lang le tana inbe so tina le imot yo iken ye nga, ngan itar so tina ye Natunu tani, inbe ya in la Maro ipootoo be ikoli ye so ki nga le imot i, a be nen ngan iyei ben so ki ya taunu. Inbe Natunu tani, in la Maro kanningana i, yesoo dada ki yo iyei ngan gaongo leu ben ke Maro, le ipatnaia Maro paidi be ya in ene mai san ke be di tooltool tipayiti ye. Inbe ya in iwete leu, inbe ye betanga ki yo gurana mai san nga, ngan la iparama so tina nga le imot a tiken ye nedi nga. Inbe Natunu tani in ikarata dada yo be Maro igiri noonoo kidi tooltool a be tiyepe le tinidi igalanga ye Maro matana nga, motong la ilo ye malala ke Maro lo iwur ye Maro, yo ene mai san i, in baene oonoo. Nen le ya in iyei mai pang di bangabangana ke Maro le illos di, dawa ben ene yo Tamana ikauu panga i, in iyitmaki le ilo ete san, le illos di bangabangana tina ngan edi nga. Le kakamata, Maro iwete touo pang bangabangana ki sa ben iwete pang Natunu, ngan tiap. Bong Rau ke Maro iwete ye Natunu nen,
“Ong in au Natuk,
inbe nookoot nga Tamam la au i.” Rau ke Woungu 2:7
Inbe iwete mulu nen,
“Au i ole ayei ben ya Tamana,
inbe ya in ole iyei ben au Natuk.” 2 Saumel 7:14
Inbe ye kene yo Maro iwanga Natunu mumuanga a isi tana ye in nga, ngan iwetewete ye nen,
“Di bangabangana ke Maro nga le imot be tisung panga.” Ger 32:43
Ngan ye di bangabangana ki tina, ngan Maro iwete nen,
“Ya in iyei di bangabangana ki le tiyei dawa ben muru ipa nga,
inbe iyei di kapraingi ki tina le tiyei dawa ben ei loloana nga.” Rau ke Woungu 104:4
Bong ye Natunu ngan iwete nen,
“Maro, ong in ole kuyei tool kuto mai a matam kala so nga le imot le ikenen leu le taukan motingi.
Inbe kene yo be matam kala di tooltool kiong ye in nga, ngan ole kuyei dada dook mata yo tarantatu, ngan pang di.
Inbe ong in lom mai san pang dada dook mata yo noonoonoo nga,
bong dada dook tiap yo ke noonoo nga, ngan lom panga pitiap yege.
Ngan nen le Maro, yo Maro kiong i, in ipootong be matam kala so ki,
inbe iyitmaka em le ilo ete, a be nen ngan lom ponana mai san le lo ponana kiong tani in illos lo ponana kidi diem nga le imot.” Rau ke Woungu 45:6-7
10 Inbe Rau ke Maro iwete mulu nen,
“Tool Mai, kulkulunu yege ye kene yo so nga le imot pompombe tiao nga, ngan ong la kutara tana i,
inbe ye ong taum baem ngan kutar so le imot yo iken lang katene nga.
11 Ngan lang le tana inbe so le imot yo iken ye di nga, ngan ole tilledi le imot, bong ong in ole kuyepe nen le taukam motingi.
Le moolmool, lang le tana ole tiyei gurunu le dook tiap, dawa ben wam gurunu yo imin le dook tiap i.
12 Ngan nen le ong in ole kulul di dawa ben tool yo ilulu wam gurunu ki a be ikatte i.
Ngan ole kuyei nen, lo ngan be ole kulon lang le tana le paunu mulu, dawa ben tool wam ki gurunu a iloni ye wam paunu nga.
Bong ong in ole kuyepe nen le taukam portakingi, inbe rai kiong sa ke be imot tiap,
le ole kuyepe nen le taukam motingi.” Rau ke Woungu 102:25-27
13 Ngan Maro iwete touo pang bangabangana ki sa ben yo iwete pang Natunu, ngan tiap. Bong Rau ke Maro iwete ye Natunu nen,
“Kuwur ye baek oonoo a kuyepe nen,
le lo arautoo di koi kiong a tidu tiyepe ke kem parmana.” Rau ke Woungu 110:1
14 Ngan nanga, di bangabangana ke Maro tiyei urata pang Maro ben di kapraingi ki leu. Inbe Maro iwanga di be si tilon di tooltool yo ikap di a apamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i.

1:5 Rau ke Woungu 2:7

1:5 2 Saumel 7:14

1:6 Ger 32:43

1:7 Rau ke Woungu 104:4

1:9 Rau ke Woungu 45:6-7

1:12 Rau ke Woungu 102:25-27

1:13 Rau ke Woungu 110:1