Ibru
Rau Yo Ila Pang Di Ibru I
1
Maro Natunu In Illos Di Bangabangana Ki
Mukot yege nga, ngan Maro ikap betanga ki pang di sasa kiidi ye di tooltool yo tikaua koonoo a tiwetekes betanga ki pang di nga. Ngan iyei nen ye lal alunu inbe ye dada matana matana, bong dookoot nga ye lal yo tanepe ye i, in le ilo ye lal yo bet Yesu imulu a isi ye in nga, ngan ikap betanga ki paidi ye ye Natunu. Ngan kulkulunu ye kene yo Maro itar lang le tana inbe so tina le imot yo iken ye nga, ngan itar so tina ye Natunu tani, inbe ye in la Maro ipootoo bet ikoli ye so ki nga le imot i, a bet nen ngan iyei ben so ki ye taunu. Inbe Natunu tani, in la Maro kannungana i, yesoo dada ki yo iyei ngan gaongo leu ben ke Maro, le ipitnaia Maro paidi bet ye in ene mai san ke bet di tooltool tipayiti ye. Inbe ye in iwete leu, inbe ye betanga ki yo gurana mai san nga, ngan la iparama so tina nga le imot a tiken ye nedi nga. Inbe Natunu tani in ikarata dada yo bet Maro igiri sennene kidi tooltool a bet tinepe le tinidi igalanga ye Maro matana nga, motong la ilo ye malala ke Maro lo iwur ye Maro, yo ene mai san i, in bene oonoo. Nen le ye in iyei mai pang di bangabangana ke Maro le illos di, dawa ben ene yo Tamana ikauu panga i, in iyitmaki le ilo ete san, le illos di bangabangana tina ngan edi nga. Le kakamata, Maro iwete toko pang bangabangana ki sa ben iwete pang Natunu, ngan tiap. Bong Rau ke Maro iwete ye Natunu nen,
“Ong in au Natuk,
inbe dookoot nga Tamam la au i.” Rau ke Woungu (Buk Song) 2:7
Inbe iwete mulu nen,
“Au i ole ayei ben ye Tamana,
inbe ye in ole iyei ben au Natuk.” 2 Saumel (2 Samuel) 7:14
Inbe ye kene yo Maro iwanga Natunu mumuganga a isi tana ye in nga, ngan iwetewete ye nen,
“Di bangabangana ke Maro nga le imot bet tisung panga.” Wer (Lo) 32:43
Ngan ye di bangabangana ki tina, ngan Maro iwete nen,
“Ye in iyei di bangabangana ki le tiyei dawa ben muru ipa nga,
inbe iyei di kapraingi ki tina le tiyei dawa ben ei loloana nga.” Rau ke Woungu (Buk Song) 104:4
Bong ye Natunu ngan iwete nen,
“Maro, ong in ole kuyei tool kuto mai a matam kala so nga le imot le ikenen leu le taukan motingi.
Inbe kene yo bet matam kala di tooltool kiong ye in nga, ngan ole kuyei dada yo dook mata, ngan pang di.
Inbe ong in lom mai san pang dada dook mata yo noonoonoo nga,
bong dada dook tiap yo ke sennene nga, ngan lom panga pitiap yege.
Ngan nen le Maro, yo Maro kiong i, in ipootong bet matam kala so ki,
inbe iyitmaka em le ilo ete, a bet nen ngan lom ponana mai san le lo ponana kiong tani in illos lo ponana kidi diem nga le imot.” Rau ke Woungu (Buk Song) 45:6-7
10 Inbe Rau ke Maro iwete mulu nen,
“Tool Mai, kulkulunu yege ye kene yo so nga le imot pompombe tiao nga, ngan ong la kutara tana i,
inbe ye ong taum bem ngan kutar so le imot yo iken lang katene nga.
11 Ngan lang le tana inbe so le imot yo iken ye di nga, ngan ole tilledi le imot, bong ong in ole kunepe nen le taukam motingi.
Le moolmool, lang le tana ole tiyei gurunu le dook tiap, dawa ben mala gurunu yo imin le dook tiap i.
12 Ngan nen le ong in ole kulul di dawa ben tool yo ilulu mala gurunu ki a bet ikatte i.
Ngan ole kuyei nen, lo ngan bet ole kulon lang le tana le paunu mulu, dawa ben tool mala ki gurunu a iloni ye mala paunu nga.
Bong ong in ole kunepe nen le taukam portakingi, inbe rai kiong sa ke bet imot tiap,
le ole kunepe nen le taukam motingi.” Rau ke Woungu (Buk Song) 102:25-27
13 Ngan Maro iwete toko pang bangabangana ki sa ben yo iwete pang Natunu, ngan tiap. Bong Rau ke Maro iwete ye Natunu nen,
“Kuwur ye bek oonoo a kunepe nen,
le lo arautoo di koi kiong a tidu tinepe ke kem parmana.” Rau ke Woungu (Buk Song) 110:1
14 Ngan nanga, di bangabangana ke Maro tiyei urata pang Maro ben di kapraingi ki leu. Inbe Maro iwanga di bet si tilon di tooltool yo ikap di a apamulu di ye so dook tiap yo bet igarung di i.

1:5 Rau ke Woungu (Buk Song) 2:7

1:5 2 Saumel (2 Samuel) 7:14

1:6 Wer (Lo) 32:43

1:7 Rau ke Woungu (Buk Song) 104:4

1:9 Rau ke Woungu (Buk Song) 45:6-7

1:12 Rau ke Woungu (Buk Song) 102:25-27

1:13 Rau ke Woungu (Buk Song) 110:1