2
Yesu Iportaka Ran Sokorai Le Iyei Ran Medana Yo Wain I
Tiyepe le nga ke ru iman a ila le ye ke tol ki, motong la tiyeie mailang atu ke kerenge la malala mai Kana yo iken ye tana mai ke Galili i. Ngan Yesu tinana in ila nango la iyepe ye kerenge tani. Inbe Yesu iye di galiunu ngan tikiu di be tila ye kerenge tani in lapau. Le nga ye kene tani in, di tooltool yo tikiu di nga, ngan tikan be tiyin le le ran medana kidi yo wain nga, ngan imot. Motong la Yesu tinana iwete panga nen, “Ai, di tooltool nga timaka ye wain sa.”
Ngan iraua betanga ki nen, “Atoo, tinak nga yelei be koom gautau a alo ye mailang i lapau nga? Lal kiau yo be ayei urata kiau ye i, in pombe tiao.”
Motong la tinana iwete pang di kapraingi yo matadi kala kaningi ngan nen, “Kumata le be iwete pang ye soo so be kayeii nga, ngan kayeii leu.”
Ngan rumu tani in bor ki somaimai limi be atu yo tikarata ye pat nga, ngan tikododo potai pang ye ni yo tiyepe ye i. Ngan bor tina ngan titar pang di Yuda be titoo momo kidi ngan tikap ran ki, a be nen ngan tingas so kidi le igalanga ye Maro matana. Inbe bor tina ngan atu atu nga, ngan ke be tipaling ran somai ilo ye.* Ngan bor somaimai tina ngan atu atu nga, ngan ke be tipaling ran somai ben 100 lita ilo ye. Motong la Yesu iwete pang di kapraingi tina nen, “Kapaling ran lo ye bor ngan.” Le nga tipaling ran lo ye bor tina ngan atu atu le lo iponen. Motong la iwete pang di nen, “Oo, kakut ran tina ngan pattu, inbe kakap pang tool mai yo matan kala mailang i.” Le nga tiyei ben tina yo iwete pang di nga.
Motong la be tool mai tani in iyin touo, ngan ran tina ngan iportak a iyei wain oo. Le nga lon sarere ye wain nga tikap ngai, bong ngan di kapraingi yo tipaling ran nga, ngan di leu la lodi galanga ye nga. Motong la tool mai tani in ikiui tamoto yo be ikere i, in a iman pang ye man, 10 iwete panga nen, “Ai, di tooltool le imot nga, ngan ole timalimi wain yo dook mata ngan pang di tooltool a tiyin muku. Le kumata be tiyin kaiye koot nga, ngan la be timalimi di ye wain yo ben nen be nga. Bong ong i kuyei nen tiap, kupataukala wain yo dook mata ngan a iken le se nookoot yege, motong la kupapos nga.”
11 Ngan i mos tani yo Yesu iyeii kulkulunu yege a be nen ngan ya taunu ipaposi ben ya in Maro iyeie ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti ye. Ngan iyeii ye malala mai Kana yo iken ye tana mai ke Galili i. Inbe di galiunu tikamata, ngan le titara lodi medana ye. 12 Ngan mailang ke kerenge tani in imot, motong la Yesu iye tinana le di taini inbe di galiunu tiyege malala mai tani a tidu pang Kapenam. Tidu, ngan le du tiyepe ye ke ben alunu kasin.
Yesu Inganga Di Tooltool Ke Yawaringi So Ye Bareme Mai Ke Sungunu
(Matiu 21:12-13; Maka 11:15-17; Luka 19:45-46)
13 Tidu tiyepe nango, le lo lal maiyoko kidi Yuda ke sungunu yo tiweta ye Paskimoolooningi ke Maro in potai be pombe, le nga Yesu ilo pang Yerusalem. 14 Motong la ipa so a ilo koongoo lono ke bareme mai ke sungunu, ngan ikamata di tooltool yo tiyawar bulumakau le sipsip le man nga. Inbe ikamata di tooltool kapala lapau yo tiwurur ye kookoowoo kidi a tiraukol pat nga. 15 Le nga ikap ooroo pattu a ipirak le dook mata pang salitingi di. Motong la inin di tooltool tina le imot tipa ye di sipsip le bulumakau kidi a tidu tana ye bareme mai ke sungunu. Inbe igirigiri pat ke di tooltool ke raukolingi pat ngan du tana, inbe ipaturtur kookoowoo kidi. 16 Inbe ila la iwete pang di tooltool yo tiyawar man kidi ngan nen, “Kakap man kiang nga a kakoo ye ni! Nga yelei be kayeie rumu ke Tamak i, le iyei ben ni ke yawaringi so nga!”
17 Ngan ye kene yo Yesu iyei nen ye in nga, ngan le di galiunu lodi tut ye betanga pattu yo iken ye Rau ke Maro nga. Ngan betanga tina ngan iwete nen, “Au i lok yo mai san ye rumu kiong i, in ikanene lok dawa ei ikanau nga.” Rau ke Woungu 69:9
18 Bong ngan di kuto maimai ke di Yuda tikamata tina yo iyei nen nga, le nga tiwete panga nen, “Ai, nga ole kuyeie soo mos be iyei ben tarkilanga pam, a be nen ngan amkamata ngan lomam galanga yong nen, be ong i Maro itarong la le kuyei so yo nen ngan le imot nga?”
19 Motong la Yesu iraua betanga kidi nen, “Kumata be kasaua bareme mai ke sungunu i nga, ngan ole apatokode mulu ye ke tol.”
20 Yesu iwete nen, motong la di Yuda tiyei ne, “Ona tiap, bareme mai i tire ye rai sangaul pai inbe balana limi be atu, motong la imot nga. E nga yelei a kuwete be ole kupatokode mulu ye ke tol leu nga?” 21 Bong bareme mai yo Yesu iwetewete ye i, in iwete ye ya taunu tinini. 22 Ngan nanga, ye kene yo imadit mulu ye ni ke matenge ye in nga, ngan le di galiunu tina lodi tutu betanga ki yo iweta i. Motong la titara lodi medana ye betanga yo iken ye Rau ke Maro nga, inbe ye betanga ki yo iweta i.
23 Le nga ye kene yo Yesu iyepe Yerusalem ye lal maiyoko ke di Yuda ke sungunu yo tiwete ene ye Paskimoolooningi ke Maro ye in nga, ngan di tooltool alunu kaiye tikamata mos tina yo iyei nga, le titara lodi medana panga. 24 Bong ngan Yesu matan ru di, yesoo lon galanga ye di tooltool tina, ngan oo. 25 Ya in ke be isere tool san a iwete nin dada kidi tooltool panga, ngan tiap. Yesoo ya taunu, in lon galanga ye so le imot yo iken di tooltool lodi, ngan oo.

*2:6 Ngan bor somaimai tina ngan atu atu nga, ngan ke be tipaling ran somai ben 100 lita ilo ye.

2:17 Rau ke Woungu 69:9