3
Yowan Yo Irriu Di Tooltool I, In Ikarata Dada Pang Tool Mai
(Matiu 3:1-12; Maka 1:1-8; Yowan 1:19-28)
Ye kene yo Sisa Taibirias iyepe ben tool kuto mai a matan kala tana maimai ke Rom le imot ye in nga, ngan itar di tooltool kapala be tiloni a matadi kala tana kapala. Le ye rai sangaul be limi tina yo itoko urata ki tani nga, ngan Pontius Pailot iyei tool kuto mai pang tana mai Yudia, inbe Erot in iyei tool kuto mai pang tana mai Galili, inbe toonoo Pilip in iyei tool kuto mai pang tana mai Ituria inbe Tarakonitis, inbe Lisanias in iyei tool kuto mai pang tana mai Abilene. Inbe ye kene tani in Anas iye Kepas titoko urata ben tooltool kuto maimai ke paroranga so pang Maro. Ngan ye kene tani in Yowan yo Sakaria natunu i, in iyepe ye ni sorrakene, inbe Maro ikap betanga ki panga. Motong la Yowan ipa a ila ye malala le imot yo iken potai pang ye ran Yodan nga, inbe iwetewete betanga ke Maro pang di. Iyei ne, “Kaportak lomim a kaman arriu ang, ngan la be Maro igiri noonoo kiang nga.” Ngan iyei nen le dawa ben betanga ke Maro yo mukot ngan Maro koonoo yo Esai in iwode i. In iwete nen,
“Ole kalongo tool atu kalngana ye ni sorrakene, in iwete le koonoo maimai nen,
‘Kakarata dada pang Tool Mai, inbe kayeii le tarantatu panga be ipa ye.
Kapoopoo ni yo moolooi nga le imot,
inbe kakel kawal le ni yo ipolkatkat nga le si puspusngana.
Inbe dada kapala yo ikalel nga, ngan kapadun mulu le tarantatu.
Inbe dada kapala yo bussukana nga, ngan kasamomo le puspusngana.
Ngan la be di tooltool le imot tikamata urata ke tool tani yo Maro iwanga be si ipamulu di ye so dook tiap tani yo be igarung di in nga.’ ”  Esai 40:3-5
Motong la di tooltool alunu kaiye tila pang ye Yowan be la irriu di. Bong iwete pang di tooltool yo tiportak lodi moolmool tiap nga, ngan nen, “Ai, ang ngan ben moto dook tiap di natunu! Sei iwete be kayei nen ngan ole kasuru kate malmal ke Maro yo be pang dama ni ngan pombe i? Kumata le be kaportak lomim moolmool nga, ngan ole tikamatang ye dada kiang yo kayei nga ben ang nga kaportak lomim moolmool. Inbe kin kawete be ang ngan tamamim la Apram i, a be nen ngan Maro igarungang tiap, ngan be. Awete pang nen, Maro ke be iportak di pat nga le tiyei ben Apram di natunu. Ngan matau nain la iken kai punu in. Ngan la kai le imot yo tipu ngan titar kanodi dook mata tiap nga, ngan ole Maro itarakat di a ikatte di lo ei lono.”
10 Ngan di tooltool budanga mai tina tilongo betanga ke Yowan, le nga titoru nen, “Ona, nga ole amyei belei?”
11 Motong la Yowan iraua betanga kidi nen, “Tool be sousoungu ki ru nga, ngan ikaua atu pang tool san yo taukan sousoungu i. Inbe tool be so ki ke kaningi nga, ngan itoo dada gaongo leu nen lapau ye tool yo taukan so ke kaningi i.”
12 Ye kene tani in di tooltool ke sodaningi pat* Di tooltool ke sodaningi pat ngan urata kidi nen be tikap pat ye di tooltool lo ngan be tikap pang di tooltool maimai ke Rom, a nen ngan tiyei urata kidi ye. Ngan nen le di Yuda lodi dook mata pang di tiap, yesoo di tooltool ke sodaningi pat tina ngan tillung di a tiwete pang di be tikap pat le tilloso kinkatingi ke pat yo di maimai kidi titaru i. ngan timan pang ye Yowan be man irriu di lapau. Le nga titoru nen, “Pannoongoo, am nga ole amyei belei?”
13 Motong la iwete pang di nen, “Le be kakap pat ye di tooltool nga, ngan kakap le lo iye kinkatingi yo tool kuto mai kiang itaru i, in leu. Kin kallung di a kalloso kinkatingi tani, in be.”
14 Motong la di tooltool ke patokongo pattu titoro Yowan kanana. Tiyei ne, “Ngan am nga, ole amyei belei?”
Ngan Yowan iwete pang di nen, “Kin kapatangarur di tooltool lodi a be titattadai ngan tikap pat pang be, inbe kin kakap sokorai di tooltool lo tikodo ye ni ke karatanga betanga be. Bong pat yo be kakap ye urata kootoonoo kiang, ngan leu la be lomim ponana ye nga.”
15 Ngan di tooltool tina ngan titar matadi a tinama Kirisi yo be isi i, ngan tikamata Yowan le lodi tar be ya in o Kirisi tani naii. 16 Bong Yowan iwete pang di nen, “Au i arriu ang ye ran leu, bong tool yo be ipa mur yau a isi i, in ole irriu ang ye Maro Amunu Silene ipa ye ei. Ngan tool tani in gurana ki mai san, le illosau. Ngan nen le akamatau ben au i tool dook mata ke be aloni ben poranga ki a aruwu ooroo ke loningi ke kene tiap. 17 Ngan ya in ipa ye urata ke pitiningi la isi nga. Ole itoko yoo ye baene, inbe itaurai dingding patunu ke kaningi, le igaun kanono ilo ye para ki, inbe kulini ngan idaun di ye ei yo ikan nen le taukan motingi i.” 18 Yowan ikatte betanga alunu pang di ye bingi dook mata tani yo ikauu pang di i, a nen ngan be tilongo ngan tiportak lodi.
19 Ngan Yowan tani in ipasak pang tool kuto mai yo Erot i, in ye yo isada Erodias yo toonoo rimana in a iyooloo nga, inbe ye urata dook tiap kapala yo iyei nga lapau. 20 Motong la Erot tani in iyeie dada dook tiap san mulu ye yo iwete a titara Yowan lo rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono nga.
Yowan Irriui Yesu
(Matiu 3:13-17; Maka 1:9-11)
21 Ye kene yo Yowan irriu di tooltool ye in nga, ngan Yesu lapau iman pang ye be man irriuu. Le nga irriuu a imot, motong la Yesu ipatarau tina ngan le malala ke Maro koon panganga. 22 Inbe Maro Amunu Silene iro ke malala ki a isi pang ye ben bal utu. Inbe Yesu iye di tooltool tina tilongo tool atu kalngana yo iwete pang Yesu ye malala ke Maro a isi nga. Iwete nen, “Ong in au Natuk. Au i lok pong mai san, inbe lok ponana yong.”
Di Rara Ke Yesu Edi
(Matiu 1:1-17)
23 Kene yo Yesu ipamaditi urata ki ye in nga, ngan rai ki so ben sangaul tol.
Ngan le di tooltool lodi taru be ya in Yosep natunu,
inbe Yosep in Eli natunu,
24 inbe Eli in Matat natunu,
inbe Matat in Liwi natunu,
inbe Liwi in Melki natunu,
inbe Melki in Yanai natunu,
inbe Yanai in Yosep natunu,
25 inbe Yosep in Matatias natunu,
inbe Matatias in Amos natunu,
inbe Amos in Naum natunu,
inbe Naum in Esli natunu,
inbe Esli in Nagai natunu,
26 inbe Nagai in Mat natunu,
inbe Mat in Matatias natunu,
inbe Matatias in Semen natunu,
inbe Semen in Yosek natunu,
inbe Yosek in Yoda natunu,
27 inbe Yoda in Yoanan natunu,
inbe Yoanan in Resa natunu,
inbe Resa in Serubabel natunu,
inbe Serubabel in Sealtiel natunu,
inbe Sealtiel in Neri natunu,
28 inbe Neri in Melki natunu,
inbe Melki in Adi natunu,
inbe Adi in Kosam natunu,
inbe Kosam in Elmadam natunu,
inbe Elmadam in Er natunu,
29 inbe Er in Yesua natunu,
inbe Yesua in Eliesa natunu,
inbe Eliesa in Yorim natunu,
inbe Yorim in Matat natunu,
inbe Matat in Liwi natunu,
30 inbe Liwi in Simion natunu,
inbe Simion in Yuda natunu,
inbe Yuda in Yosep natunu,
inbe Yosep in Yonam natunu,
inbe Yonam in Eliakim natunu,
31 inbe Eliakim in Mela natunu,
inbe Mela in Mena natunu,
inbe Mena in Matata natunu,
inbe Matata in Natan natunu,
inbe Natan in Dawiti natunu,
32 inbe Dawiti in Yesi natunu,
inbe Yesi in Obet natunu,
inbe Obet in Boas natunu,
inbe Boas in Salmon natunu,
inbe Salmon in Nason natunu,
33 inbe Nason in Aminadap natunu,
inbe Aminadap in Atmin natunu,
inbe Atmin in Ani natunu,
inbe Ani in Esron natunu,
inbe Esron in Peres natunu,
inbe Peres in Yuda natunu,
34 inbe Yuda in Yakop natunu,
inbe Yakop in Esaka natunu,
inbe Esaka in Apram natunu,
inbe Apram in Tera natunu,
inbe Tera in Naor natunu,
35 inbe Naor in Seruk natunu,
inbe Seruk in Reu natunu,
inbe Reu in Pilek natunu,
inbe Pilek in Eber natunu,
inbe Eber in Sela natunu,
36 inbe Sela in Kainan natunu,
inbe Kainan in Apaksat natunu,
inbe Apaksat in Sem natunu,
inbe Sem in Noa natunu,
inbe Noa in Lamek natunu,
37 inbe Lamek in Metusela natunu,
inbe Metusela in Inok natunu,
inbe Inok in Yaret natunu,
inbe Yaret in Malalel natunu,
inbe Malalel in Kenan natunu,
38 inbe Kenan in Inos natunu,
inbe Inos in Set natunu,
inbe Set in Atam natunu,
inbe Atam in Maro natunu.

3:6 Esai 40:3-5

*3:12 Di tooltool ke sodaningi pat ngan urata kidi nen be tikap pat ye di tooltool lo ngan be tikap pang di tooltool maimai ke Rom, a nen ngan tiyei urata kidi ye. Ngan nen le di Yuda lodi dook mata pang di tiap, yesoo di tooltool ke sodaningi pat tina ngan tillung di a tiwete pang di be tikap pat le tilloso kinkatingi ke pat yo di maimai kidi titaru i.