24
Yesu Imadit Mulu Ye Ni Ke Matenge
(Matiu 28:1-10; Maka 16:1-8; Yowan 20:1-10)
Tiyepe a lal kidi Yuda ke sungunu tani in imot, le nga Sande muntu bongmai koot. Motong la di garup tina ngan tikap kai surunu tina yo tipare nga, ngan a tilo pang ye agoro ke tarungu di matenge tani. Tilo, ngan tikamata pat yo tikatkala agoro tani in koonoo ye i, in tipulu a ikoo ye agoro koonoo oo. Motong la di garup tina ngan tidewe a tilo pang agoro tani in lono, ngan tikamata Tool Mai Yesu bobono tani in iken tiap. Le nga lodi kaua urata ye go, inbe pattu leu be tikamata di tooltool ru yo sousoungu kidi ikoko le pilik pilikbe nga, ngan yaru pombe le tikodo potai ye di. Ngan di garup tina ngan tikamata di, le nga titattadai le titur so pang tana. Motong la di tooltool ru tina ngan tiwete pang di nen, “Ai, nga yelei a kaman be man kasere tool maurene yo si iyepe kataunu ye di tooltool matedi in nga? Ya in iyepe ni tiap. Ya in imadit mulu ye ni ke matenge oo. Ngan lomim tut ye betanga yo muku ngan kaye kayepe Galili inbe iwete pang nga. Ngan ya in iwete nen, ‘Ole tikaua Tool Moolmool ke Maro a titaru la di tooltool dook tiap ke noonoo baedi, a nen ngan tipatota lo kai palasingi kaini a imata. Ngan ole iken ye ke ru, bong ye ke tol ki nga, ngan ole amadit mulu.’ ” Motong la di garup tina ngan lodi tut ye betanga tina ke Yesu nga.
Motong la tiyege agoro ke matenge tani, inbe timulu a tilo lo tiwete pang di aposol ke Yesu yo sangaul be atu nga, ngan tipa ye di galiunu kapala. 10 Ngan di garup tina yo tilo tikaua bingi pang di aposol ke Yesu ye so yo pombe nga, ngan atu in ene la Madia ke malala mai Makdala i, inbe Yoana iye Madia san yo Yemis tinana i, inbe di garup kapala lapau. 11 Bong ngan di aposol ke Yesu tina ngan titara lodi medana ye betanga kidi tiap, yesoo betanga kidi tina yo tiwete, ngan tilongo ngan ben kidi tooltool kapakapa nga. 12 Bong ngan Pita imadit tina le idada a idu pang ye agoro ke matenge tani yo titara Yesu bobono ye i. Idu, motong la itur a ipakele lo pang agoro lono, ngan ikamata wam tina yo tiduku Yesu ye nga, ngan leu ikenen. Motong la imulu tak a ilo pang malala, inbe ya taunu lon kaua urata ye so yo pombe in nga.
Yesu Pombe Pang Ye Di Galiunu Ru Ye Dada Ila Pang Emeus
(Maka 16:12-13)
13 Ye kene tani in Yesu di galiunu ru tipa a be tidu pang ye malala atu yo ene Emeus i. Ngan manga yo iken kataunu ye Yerusalem inbe Emeus nga, ngan mooloo kasin. * Manga yo iken kataunu ye malala mai Yerusalem inbe Emeus i, in mooloo kasin ben kilomita sangaul be atu. 14 Le nga Yesu di galiunu ru tina ngan tipa, inbe tiwetewete ye so tina le imot yo pompombe Yerusalem nga. 15 Ye kene yo yaru tipa be tiwetewete a di tapdi tipartortor ye in nga, ngan Yesu ya taunu pombe pang ye di le lo iye di tipa gaongo. 16 Bong ngan Maro iwonokala matadi, le ke be yaru tikilala Yesu tiap. 17 Motong la Yesu itor di yaru nen, “Ai, soo so angru kapa a kasi ngan kaweteweta i?”
Yesu itor di nen, le tina betanga imot ye di yaru, inbe matadi mallikanga a sila tikodo so. 18 Motong la di galiunu ru tina ngan atu yo ene Kiliopas i, in iman tina le itoro Yesu nen, “So yo amwetewete ye i, in di tooltool ke Yerusalem nga, ngan di le imot lodi galanga ye. Ngan ong i lowo atu ke malala mai Yerusalem lapau, e yelei be lom galanga ye so yo airi ngan pombe i, in tiap nga?”
19 Motong la Yesu iyei ne, “Soo so pombe i?”
Motong la di galiunu tina ngan tiyei ne, “Amru nga amwetewete ye Yesu yo ke Nasaret i. Ya in Maro koonoo atu, le urata ki yo iyei inbe betanga ki yo iwete la di tooltool matadi nga, ngan ipa ye gurana ke Maro lapau. 20 Bong di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro tiye di kuto maimai kiam yo matadi kalam Yuda nga, ngan titaru la di tooltool kuto maimai ke Rom baedi, a nen ngan be tipatota lo kai palasingi kaini a tirauu le imata. 21 Bong am nga, amtara lomam medana be Yesu in la Maro iwanga be si ikau am tooltool ke Isrel a ipamulam i. Bong tirauu le imata a iken ye ke ru oo, inbe ke tol ki la nookoot katai i. 22-23 Ngan nookoot muntu katai nga, ngan so san mulu pombe. Di garup kiam pattu tisokat muntu bongmai koot a tila ye agoro tani yo titara Yesu bobono ye i, ngan tikamata tiap le timulu a man tiwete pam le amtakrai. Inbe tiwete pam be tila ngan tikamata so dawa ben mianga ye di bangabangana ke Maro yo tiwete pang di be Yesu in imaur mulu oo. 24 Motong la di diemam pattu lapau tidada a tila ye agoro ke matenge tani, ngan tikamata so moolmool ben di garup tina ngan man tiwete nga, bong tikamata Yesu tani tiap.”
25 Motong la Yesu iwete pang di yaru nen, “Ona, ang nga ben di tooltool kapakapa nga, le ke be katar tarai lomim medana ye betanga le imot yo di Maro koonoo tiwete, ngan pitiap yege. 26 Di Maro koonoo tina ngan tiwete be Kirisi ole isolo masngana alunu san muku ngan, lo ngan be Maro ipamaditi mulu inbe iyeie ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti ye.” 27 Motong la Yesu tani in ya taunu iwete nin betanga tina le imot yo tiwodo lo ye Rau ke Maro ye nga, ngan pang di. Ngan le imadit ye betanga yo iken ye rau ke Mose nga, le ilo ye rau yo ke di Maro koonoo nga le imot.
28 Ngan iye di tipa be iwetewete pang di le tidu potai pang ye malala tani in, le nga Yesu iyei tomonai ben be ipa le ikenen leu pang dama. 29 Bong ngan di galiunu ru tina, ngan tilele a tiwete panga nen, “Ai, nga ole amyong tayepe ngan, yesoo rrai a nga be bong.” Motong la ilo a lo iye di tiyepe nga.
30 Ye kene tani in lo tiyepe, le nga tiye Yesu la tiwur ye kookoowoo ke kaningi so, motong la ikaua porong atu a iwete lo ponana ki pang Maro ye, inbe itepala a be ikauu pang di yaru. 31 Motong la se yaru matadi galanga, inbe tikilala Yesu. Bong ngan pattu leu be pilikbe mulu le ke be tikamata tiap. 32 Le nga yaru di tapdi tiwetewete nen, “Ona tiap! Yesu moolmool sa! Ngan nen le taye tapa dada a tasi, inbe iwete nin betanga yo iken ye Rau ke Maro ngan punu paidi nga, ngan la le tayetai ben ei ikan a ilolo lodo nga sa.”
33 Motong la palbe leu be yaru timadit tina ngan le timulu a tilo pang Yerusalem. Tilo a lo tipuske di aposol ke Yesu tina yo sangaul be atu nga, ngan tiye di tooltool kapala yo tiye di tiyepe nga. Le nga tigaua, 34 motong la di diedi tina ngan tikaua bingi pang di yaru. Tiyei ne, “Moolmool sa! Tool Mai imadit mulu oo, le ya taunu pombe pang Simon.”
35 Motong la di galiunu ru tina ngan tikaua bingi pang di lapau ye so yo titoo dada a tidu ngan pombe pang ye di i. Inbe tiwete pang di ye Yesu yo tikilla tiap le lo tiye tiwur a itepala porong be tikani, motong tikilla i.
Yesu Ya Taunu Pombe Pang Ye Di Galiunu
(Matiu 28:16-20; Maka 16:14-18; Yowan 20:19-23; Aposol 1:6-8)
36 Di galiunu tina ru ngan tiwetewete go, inbe palbe leu be Yesu ya taunu pombe le lo ikodo kataunu kidi, inbe iyei ne, “Lo silene ke Maro iken yang.”
37 Ngan tina pombe pang ye di nen nga, le nga titattadai welewele a titangarur, yesoo tiyeisa o tikamata markiaua. 38 Bong ngan Yesu iyei ne, “Ai, nga katattadai au yesoo? E nga yelei be lomim rru yau nen nga? 39 Oo, kakamata baek le kek, nga too. I au tani naii! Inbe man katokau a kakamatau, too. Ngan markiaua i, in medana le turana moolmool dawa ben au i tiap.”
40 Ngan Yesu tani in iwete pang di nen, motong la ipatnai baene le kene pang di a tikamata. 41 Di tooltool tina tikamata ngan le lodi ponana kaiye, bong lodi rru go le titara lodi medana moolmool tiap. Motong la Yesu itor di nen, “Ang nga kamim so sa ke kaningi lapau?” 42 Motong la tikap i mene pattu panga. 43 Le nga ikap a matadi ikenen ye, inbe ikan.
44 Motong la iwete pang di aposol ki tina ngan nen, “Lomim tut ye kene yo ayang tayepe muku nga, ngan awete pang nen. Betanga le imot yo iken ye ger ke Maro yo iwete pang Mose a iwodo nga, inbe ye rau ke di Maro koonoo, inbe ye Rau ke Woungu nga, ngan ole kanono pombe yau le imot.”
45 Motong la Yesu ipamadit lodi ye betanga yo iken ye Rau ke Maro nga, le taun lodi galanga. 46 Le nga Yesu iwete pang di nen, “Betanga tina yo tiwodo ngan nen: Kirisi ole isolo masngana mai a imata, lo ngan be iken ye ke ru, le ye ke tol ki nga, ngan ole imadit mulu ye ni ke matenge. 47 Inbe tiwodo betanga nen, be di tooltool ole tila be la tiwetewete bingi dook mata ki pang di tooltool kapala. Bong kulkulunu ngan ole timadit nanga la Yerusalem nga, muku ngan, lo ngan be ole tipa a tila ye tana maimai nga le imot, inbe tiwetewete bingi tani pang di tooltool ye au ek. Le ole tiwete pang di nen, ‘Kumata be kaportak lomim ye dada dook tiap kiang yo kayei nga, ngan ole Maro igiri noonoo kiang.’ 48 Ngan so le imot yo pombe a kakamata koot nga, ngan ang nga la be la kawetewete pang di tooltool ye nga. 49 Mukot yege ni nga, ngan Tamak ipamede betanga medana nen, be ole ikaua Amunu Silene pang. Le nga au i ole alo, lo ngan be ayawari a isi pang yang. E ang nga kayege Yerusalem be, kayepe nanga le lo Maro Amunu Silene tani in ipa ye malala ke Maro a isi ikaua gurana mai pang ngan.”
Yesu Imulu A Ilo Pang Ye Malala Ke Maro
(Maka 16:19-20; Aposol 1:9-11)
50 Motong la Yesu ikap di galiunu tina a tipa le tidu potai pang Betani. Motong la Yesu iyiti baene, inbe ipamede di ye betanga dook mata, a be nen ngan Maro iyei urata dook mata pang di. 51 Ye kene tani in itoro Maro be ipamede di galiunu tina nga, ngan le iwetewete nen go, inbe Maro ikauu a iyege di, inbe ilo pang ye malala ke Maro.
52 Motong la di galiunu tina tisung panga a imot, inbe lodi ponana kaiye a timulu a tilo pang Yerusalem. 53 Inbe ye ke kanakana nga, ngan tilo tiyepe bareme mai ke sungunu lono, inbe tiyitmaka Maro ene.

*24:13 Manga yo iken kataunu ye malala mai Yerusalem inbe Emeus i, in mooloo kasin ben kilomita sangaul be atu.