MATIU
Bingi Dook Mata Yo Matiu Iwode I
1
Di Sasa Ke Yesu
(Luka 3:23-38)
Nga be tapiti rara ke Yesu Kirisi nga, ngan Yesu tani, in sasa ke Dawiti, inbe Dawiti in sasa ke Apram.
Ngan rara tani in be tapiti le ipa ye Apram a ise nga, ngan nen.
Apram ikere ngan le natunu la Esaka i.
Inbe Esaka in Yakop tamana.
Inbe Yakop in Yuda iye di toonoo le taini tamadi.
Inbe Yuda tani in Peres iye Sarra yo tinadi Tamar nga, ngan tamadi.
Inbe Peres in Esron tamana.
Inbe Esron in Ram tamana. Inbe Ram in Aminadap tamana.
Inbe Aminadap in Nason tamana.
Inbe Nason in Salmon tamana. Inbe Salmon tani, in Boas yo tinana Reap i, in tamana.
Inbe Boas in Obet yo tinana Rutu i, in tamana.
Inbe Obet in Yesi tamana.
Inbe Yesi in Dawiti yo iyei tool kuto mai pang tana kidi Isrel le imot i, in tamana.
Inbe Dawiti tani in Solomon tamana. Ngan Solomon tinana in muku ngan Uria rimana.
Inbe Solomon in Reoboam tamana.
Inbe Reoboam in Abia tamana.
Inbe Abia in Asa tamana. Inbe Asa in Yeosapet tamana.
Inbe Yeosapet in Yeoram tamana.
Inbe Yeoram in Usia tamana.
Inbe Usia in Yotam tamana.
Inbe Yotam in As tamana.
Inbe As in Isikia tamana.
10 Inbe Isikia in Manase tamana.
Inbe Manase in Amon tamana.
Inbe Amon in Yosaia tamana.
11 Inbe Yosaia in Yekonia* Ye rau kapala ngan tiwete ene ye Yeoiakin. iye di taini tamadi. Ngan ye kene tani in di Babilon tikap di Yuda tina a la titar di ye tana yo kidi i.
12 Inbe ye kene yo di Babilon tikap di Yuda tina a la titar di ye tana kidi nga, motong la Yekonia tani in iyei Seltiel tamana nga.
Inbe Seltiel in Serubabel tamana.
13 Inbe Serubabel in Abiut tamana.
Inbe Abiut in Eliakim tamana.
Inbe Eliakim in Asor tamana.
14 Inbe Asor in Sadok tamana.
Inbe Sadok in Akim tamana.
Inbe Akim in Iliut tamana.
15 Inbe Iliut in Iliesa tamana.
Inbe Iliesa in Matan tamana.
Inbe Matan in Yakop tamana.
16 Inbe Yakop in Yosep tamana. Ngan Yosep tani in iyooloo Madia yo ipasuiu Yesu a tiweta ye Kirisi, tool tani yo Maro ipootoo be si ikap di tooltool ki a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i.
17 Le rara tani in be tapiti a ipa ye Apram le ise ye Dawiti nga, ngan pudi sangaul be balana pai. Lo ngan be imadit ye Dawiti le ise ye kene yo di Babilon tikap di Yuda la titar di ye tana kidi nga, ngan di rara tina ngan pudi sangaul be balana pai. Lo ngan be imadit mulu ye kene yo tiyepe Babilon ye in le ise ye lal yo Kirisi pombe in nga, ngan di rara tina ngan pudi sangaul be balana pai lapau.
Madia Ipasuiu Yesu
(Luka 2:1-7)
18  Gasanga ke Yesu Kirisi yo tinana ipasuiu i, in ipa nen. Tinana yo Madia in titarkala pang Yosep be iyooloo, bong yaru tigaua tiao, inbe tikamata Madia tani in kapono ye kase yo Maro Amunu Silene ikauu panga i. 19  Ngan nintooroo yo Yosep i, in tool noonoonoo, le lono be iwetewete Madia la mallangana a ipammoo la di tooltool le imot matadi tiap. Bong lon kaua urata be ole ipas le isukraii mos leu le ikino sollono.
20  Bong tina yo lon kaua urata nen nga, le mooloo tiap inbe bangabangana ke Tool Mai atu isi pombe pang ye, ye mianga ki a iwete panga. Iyei ne, “Yosep, ong in Dawiti natunu. Kin kutattadai a lom kap gogo dada belebele leu ye yo be kouo Madia a kuyooloo, ngan be, yesoo kase yo kapono ye i, in Maro Amunu Silene la ikauu panga i. 21 Le ole ipasuiu natunu tamoto, lo ngan be kusu ene ye Yesu, Yesu ene in ye Ibru koodi ngan tiweta ye Yesua. Inbe betanga tani in punu nen, tool mai yo be ikap di tooltool a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i. yesoo ya la be ole ipamulu di tooltool ki ye noonoo kidi yo be igarung di i.”
22 Ngan so le imot yo pombe nga, ngan iyeie betanga ke Tool Mai yo muku ngan iweta pang Maro koonoo a iweta in le kanono pombe moolmool. 23 Ngan betanga tani in nen, “Garup atu yo iye tamoto sa tipa pitiao i, in ole kapono a ipasuiu natunu tamoto, lo ngan be tisua ye Imanuel.” Esai 7:14 Ngan betanga tani yo Imanuel i, in punu ben, “Maro iyepe yidi.”
24 Yosep imi nen, le kene yo imadit ye in nga, ngan le iyei ben tina yo bangabangana ke Tool Mai iwete panga nga. Le ila la ikaua Madia tani a iyooloo, a iyei rimana. 25 Bong kene yo iyooloo ye in nga, ngan le yaru tipa le tiken touo pitiap le lo Madia ipasuiu natunu tamoto tani. Motong la Yosep isua ye Yesu nga.

*1:11 Ye rau kapala ngan tiwete ene ye Yeoiakin.

1:21 Yesu ene in ye Ibru koodi ngan tiweta ye Yesua. Inbe betanga tani in punu nen, tool mai yo be ikap di tooltool a ipamulu di ye so dook tiap yo be igarung di i.

1:23 Esai 7:14