27
Tikaua Yesu Ila Pang Ye Pailot
(Maka 15:1; Luka 23:1-2; Yowan 18:28-32)
Ye bong tani in tiyepe le du muntu yege, inbe di tooltool maimai ke paroranga so inbe di tooltool maimai kidi Yuda tigaua a tiraua betanga be tiraumata Yesu a imata. Le nga tipauu ye ooroo medana, inbe tikauu a lo titaru la Pailot baene. Ngan Pailot tani in tool kuto mai ke Rom yo matan kala di tooltool le imot ke tana mai Yudia i.
Yuta Imata
(Aposol 1:18-19)
Ye kene tani in Yuta, tool tani yo itara Yesu la ye di koi ki baedi i, in yeisa be ikamata di tooltool kuto maimai tina ngan tipamede betanga be ole tiraumate a imata nga, ngan le lon gurrungu ye urata dook tiap yo iyeii panga i. Le nga ikap pat silba sangaul tol tina yo tikap panga nga, ngan be la ipamulu pang di tooltool maimai ke paroranga so tiye di tooltool kuto maimai kidi Yuda. Inbe iwete pang di nen, “Atoo, au i ayeie noonoo mai san, yesoo tool yo ataru la baemim a be karaumate i, in taukan busunu.”
Bong ngan di kuto maimai tina tiwete panga nen, “In am so kiam tiap. In ong so kiong be sila lom modoko ye.”
Ngan nen le Yuta ikatte pat silba tina ngan sila ikino bareme mai ke sungunu lono, inbe ikoo a ila le la ya taunu ikono le imata.
Motong la di tooltool maimai tina ke paroranga so pang Maro nga, ngan tikap pat silba tina, inbe tiyei ne, “Pat nga tayimi urata kootoonoo ki ye be taraumata tool i. Le ye ger kiidi ngan nen, pat yo nen nga ke be tatar lo ye depe yo ke bareme ke sungunu, in tiap.” Le nga tigaua lodi be pat tina ngan tiyimi tana kasin kidi tooltool ke karatanga bor le so kapala ye tana, ngan pa. A be nen ngan di tooltool ke malala san yo man tiye di tiyepe ngan be timmata nga, ngan tikelmai di ye. Ye punu in la le tana tani yo tiyimoo i, ngan mukot le se nookoot nga, ngan tiwete ene ye Tana Ke Rara nga. Tina tiyei nen nga, le tiyeie betanga ke Maro koonoo Yedimia yo iweta i, in le kanono pombe moolmool. Ngan iwete nen, “Ole tikap pat silba sangaul tol yo di Isrel tiraua betanga be iyei ben pat ke yimoongoo tool tani ye nga, 10 inbe la tiyimi tana kidi tooltool ke karatanga bor ye. Inbe so tani yo tiyeii nen i, in itoo betanga yo Tool Mai iwete pau nga.” Sakaria 11:12-13; Yedimia 32:6-9
Pailot Itoro Yesu
(Maka 15:2-5; Luka 23:3-5; Yowan 18:33-38)
11 Tikaua Yesu lo tipatokode a ikodo dama ke tool kuto mai kidi Yuda, motong la itoru. Iyei ne, “Oo kuwete, ong i la tool kuto mai yo matam kala di Yuda le imot i, too?”
Ngan Yesu iyei ne, “E, dawa ben tina la kuwete koot nga.”
12 Motong la di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro, inbe di tooltool maimai kidi Yuda, ngan tisopo koodi ye betanga alunu pang Yesu, bong mala be iwete touo betanga sa a be irau betanga kidi ye, ngan tiap, sila ipas le ipalongo leu. 13 Le nga Pailot itoru nen, “Ai, ong i kulongo betanga alunu yo di kuto maimai tiwetewete yong, ngan lapau?” 14 Bong Yesu mala be iwete touo kan betanga sa a be iraua betanga ki ye, ngan tiap, sila ipas le ipalongo leu. Ngan nen le Pailot itakrai welewele ye yo ya taunu ikata suanga ye tiap nga.
Pailot Iwete Be Tipatoto Yesu Lo Kai Palasingi Kaini
(Maka 15:6-15; Luka 23:13-25; Yowan 18:39–19:16)
15 Ye momo ke tool kuto mai ke Rom tani, in nen. Ye rai kanakana nga, ngan kumata be lo tigoro lal kidi Yuda ke be tikanen inbe lodi tut ye Paskimoolooningi Ke Maro nga, ngan di tooltool yo tiyepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono nga, ngan ole ipadu atu a idu tana. Bong ole di tooltool le imot tipootoo tool yo lodi be ipadua a isi diki in ene. 16 Ye kene tani in tool dook tiap atu yo ene Barabas i, in iyepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono. Ya in di tooltool nga le imot ngan lodi galanga ye. 17 Ngan nen le nga di tooltool le imot man tigaua, motong la Pailot itor di nen, “Oo, sei lomim be apadua si tana i; Barabas, too Yesu yo tiweta ye Kirisi i?” 18 Pailot itor di nen, yesoo lon galanga ye di tooltool kuto maimai kidi Yuda tina ngan lodi dook tiap pang Yesu, yesoo tikamata ben di tooltool tiyitmaka ene, ngan la le titaru la baene nga.
19 Le nga Pailot tani in iwurur ye kookoowoo ke karatanga betanga go, inbe rimana iwanga ye betanga naii panga. Iyei ne, “Ai, kin kuyeie so sa pang tool yo taukan busunu i, in be. Yesoo, bong ngan akamata ye mianga le nookoot nga lok massingi ye mai san.”
20 Bong di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro, inbe di tooltool maimai kidi Yuda, ngan tiso di tooltool le imot lodi be koodi pang Pailot a nen ngan ipadu Barabas a isi tana, e be tiraumata Yesu a imata. 21 Motong la Pailot itor di tooltool tina mulu. Iyei ne, “Ai, di tooltool ru tina nga, sei tool lomim be apadua a isila tana yang i?”
Ngan di le imot tikata be koodi le mai nen, “Barabas!”
22 Motong la Pailot itor di mulu. Iyei ne, “Lomim belei ye Yesu yo tiweta ye Kirisi i? Ole ayeie soo panga?”
Ngan di le imot tikata be koodi le mai nen, “Kupatota lo kai palasingi kaini a imata!”
23 Le nga Pailot itor di nen, “Nga yelei? Soo dada dook tiap ikapsap ye i?”
Bong di tooltool tina ngan oorootang a koodi le mai mulu nen, “Kupatota lo kai palasingi kaini a imata!”
24 Le Pailot lon galanga nen, kumata be iwete nga, ngan o ke be tilongo betanga ki tiap. Inbe ikamata di ngan be tipamaditi patokongo. Le nga ikap ran a ingas baene la di tooltool tina ngan le imot matadi, inbe iwete pang di nen, “Kumata be tool i imata nga, ngan au i taukak busunu. Le urata yo be kayeii ye i, in so kiang.”
25 Motong la di tooltool tina tiwete panga nen, “Ngan dook mata, dada dook tiap sa be amyeii panga le imata nga, ngan ole urata moonoo ke matenge ki in isolo yam inbe ye di natumam nen lapau.”
26 Motong la Pailot ipadu Barabas a idu pang ye di. Bong iwete a di tooltool ke patokongo tisaliti Yesu ye ooroo medana, motong la ikauu a itaru la baedi a tikauu be du tipatota lo kai palasingi kaini nga.
Di Tooltool Ke Patokongo Tipalele Sere Ye Yesu
(Maka 15:16-20; Yowan 19:2-3)
27 Motong la di tooltool ke patokongo tina ngan tikaua Yesu a tilo rumu lono ke tool kuto mai tani, inbe tikiu di diedi kapala ke patokongo nga le imot a timan tigaua ye Yesu. 28 Motong la tidudu sousoungu ki du tana, inbe tisousouu ye wam kooroonoo atu. 29 Inbe tikaua ooroo yo dongana iso in a titali, motong titaru lo Yesu kutono. Inbe tikaua toto kidi tooltool kuto maimai panga a titaru lo baene oonoo, motong la tigun turudi du dama ki a tipalele sere ye. Tiyei ne, “Aa, tool kuto mai yo matam kala di Yuda le imot i, kemai dook!” 30 Ngan tiyei nen, motong la tikorokoronaii, inbe tikaua toto tani a tirau tootoo kutono ye. 31 Tipalele sere ye a imot, motong la tidudu sousoungu tani yo tisousouu ye i, inbe tisousouu ye sousoungu ki ya taunu mulu, inbe tikauu a tila be la tipatota lo kai palasingi kaini.
Tipatoto Yesu Lo Kai Palasingi Kaini
(Maka 15:21-32; Luka 23:26-43; Yowan 19:17-27)
32 Di tooltool ke patokongo tina ngan tikaua Yesu a tiye tipa a tila, ngan titauaraia tool atu ke malala mai Sairini yo ene Simon i. Motong la tiparama a tiwete le koodi mede ye betanga panga be ilono Yesu a ikooroo kai palasingi ki pa. 33 Ngan nen le tipa a tilo pombe ye ni yo tiwete ene ye Golgata i. (Ngan betanga yo Golgata in punu ben Tool Kutono Ruruana). 34 Motong la di tooltool ke patokongo tina ngan tipargarungraia ooroo wain puana surunu in ilo ye bar ke be ipammata tool tinini a iyetai tiap i, inbe tikauu pang Yesu a be iyinu. Bong iyin toua, ngan lono panga tiap. 35 Motong la tipatoto Yesu lo kai palasingi kaini nga. Tiyeii nen, motong la di tina ngan di tapdi tiparsu ye sousoungu le so ki, le nga tikatte madamada a be tipuske sema tooltool yo be ole tikap so ki tina nga. 36 Tikatte madamada a imot, motong la sila tiwur ye ni tani a be matadi kala Yesu. 37 Ngan ke ete, ye ni yo Yesu kutono ilo pang ye i, in tiwodo betanga yo tikadoni ye a le tirauu nga, ngan nen: I YESU, Tool Kuto Mai Yo Matan Kala Di Yuda Le Imot I.
38 Ye kene tani in tipatoto di tooltool ke pinnau ru lapau a tiye Yesu tiyepe. Atu in tipatota lo kai palasingi kaini le iyepe ke Yesu baene oonoo, inbe san in tipatota lo kai palasingi kaini le iyepe ke baene ngas. 39 Ngan di tooltool yo tipa a tila be timan nga, ngan tikilkiloi, inbe tikan paseme Yesu. 40 Tiyei ne, “In ong tool tani yo kuwete be kusaua bareme mai ke sungunu, lo ngan be kupatokode mulu ye ke tol leu i, too? Be nen ngan ong taum kulonong! Kumata be ong in Maro Natunu moolmool nga, ngan kuyege kai palasingi in a kusi tana!”
41 Inbe gaongo leu ye di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro tiye di pannoongoo ke ger ke Maro inbe di tooltool maimai kidi Yuda nga, ngan di lapau tipalele sere ye Yesu nen. 42 Tiyei ne, “Kakamata, kanakana ngan ilon di tooltool kapala, bong nga yelei a le ya taunu iloni tiap nga? Ya i iyei tool kuto mai pang di tooltool ke tana mai Isrel le imot, too? Kumata be iyege kai palasingi ni a isi tana nookoot nga, ngan la be tatara lodo medana panga nga. 43 Ya i itara lono medana pang Maro, inbe iwete be ya in Maro Natunu, too? Le kayepe a takamata too, ole Maro lono panga a iloni nookoot nga, too?” 44 Tipalele sere ye nen, inbe gaongo leu ye di tooltool ke pinnau ru tina yo tipatoto di lo kai palasingi kaini, ngan tikan paseme Yesu lapau.
Yesu Imata
(Maka 15:33-41; Luka 23:44-49; Yowan 19:28-30)
45 Ye kemai ye ke matana sangaul be ru, ngan todo maiyoko iduku tana mai i le imot, a iken nen le du rrai ye ke matana tol. 46 Ngan potai pang ye ke matana tol, motong la Yesu koonoo le mai nen, “Eloi, Eloi, lema sabaktani?” Ngan betanga tina ngan lono ki nen, “Maro kiau, Maro kiau, nga yelei a le kuyegau nga?”
47 Tina Yesu koonoo nen nga, ngan le di tooltool kapala yo tikododo potai nga, ngan tilongo le nga tiyei ne, “Ngo koonoo pang Ilia.”
48 Motong la palbe leu, inbe di tooltool tina ngan atu idada la kaua so ben punpun a isilia du ye ooroo wain surunu yo malingene in lono, inbe isuiu ye pi kaini a isulmaii lo pang ye Yesu koonoo a be iyinu. 49 Bong ngan di diene kapala tiwete panga nen, “Oi, kuyege sila iyepe a takamata toua. Ole Ilia si iloni, too tiap?”
50 Motong la Yesu koonoo mulu le somai, inbe imooroon pattu leu le tina imata yege. 51 Le ye kene tani in pattu leu, inbe wam matolene yo tituka bareme mai ke sungunu lono i, in imassarak ke ete a ipa so le idu lopo le iyei paru. Inbe nauningi mai itak le pat maimai nga perperbe. 52 Inbe agoro yo kidi matenge nga, ngan perperbe a koon panganga, inbe di tooltool yo muku ngan Maro ipootoo di panga motong timmata nga, ngan di alunu la timadit mulu nga. 53 Ngan nen le tiyege gomo ke di matenge a tisi diki, inbe tiyepe nen le lo Yesu imadit mulu ye matenge ki. Motong la tilo ye malala mai mison ke Maro yo Yerusalem i, a lo di tooltool alunu tikamata di.
54 Ngan tool turana bulbulini ke patokongo, in iye di tooltool ki ke patokongo yo matadi kala Yesu nga, ngan tikamata nauningi mai yo itak i, inbe so kapala yo pompombe nga, le titattadai, inbe tiyei ne, “Ona, moolmool sa, tool i Maro Natunu!”
55 Inbe di garup alunu yo titoo Yesu ke Galili a timan be man tiloni ye so nga, ngan tikodo manga mooloo kasin ye kai palasingi, inbe tikamata so tina yo pompombe ngan ye matadi lapau. 56 Ngan le atu in ene la Madia ke malala mai Makdala, inbe san in Madia ninsou yo Yemis ye Yosep tinadi i, inbe garup san in Sebedi di natunu tamoto ru ngan tinadi.
Titara Yesu Bobono Lo Agoro Lono Ke Matenge
(Maka 15:42-47; Luka 23:50-56; Yowan 19:38-42)
57 Ke du a rrai, motong la tool ballingana atu ke malala yo ene Arimatia i, in iman pang ye rumu ke Pailot. Ngan tool tani in ene la Yosep i, inbe ya in Yesu galiunu lapau. 58 Ila ye Pailot, motong la itoru be imalum panga a nen ngan ikaua Yesu bobono. Ngan Pailot imalum panga le iwete pang di tooltool ki ke patokongo be tikaua Yesu bobono panga. 59 Motong la Yosep ikaua Yesu bobono tani a iduku ye wam kookoonoo paunu, 60 inbe lo itaru ye agoro paunu ki ke tarungu di matenge. Ngan agoro tani, in muku ngan Yosep iwete pang di tooltool a tikeli ke sakar madini. Ngan Yosep tani lo itara Yesu bobono, motong la ipulu pat somai atu la ikatkala agoro tani in koonoo ye, inbe ila pang ni ki. 61 Ngan Madia, garup ke Makdala, inbe ninsou Madia san, in yaru sila tiyepe a tiwur potai pang ye agoro tani in koonoo.
Di Tooltool Ke Patokongo Tikodokala Agoro
62 Tiken ye bong atu a du muntu, ngan lal tani yo be tipare so pang lal kidi Yuda ke sungunu i, in ila oo. Motong la di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro tiye di Paresi tila pang ye Pailot be la tikamata. 63 Tila, motong la tiwete pang Pailot nen, “Tool mai, am nga lomam tutu betanga ke tool kaplungunu ni. Ye kene yo iyepe matana rerene go nga, ngan iwete nen, ‘Ole amata a aken ye ke ru, le ye ke tol kiau ngan ole amadit mulu.’ 64 Le nga lomam be kuwete pang di tooltool kiong ke patokongo a la tikodokala agoro ni le lo ke tol nga imot ngan. Ole nen ngan di galiunu timan man tipinoo bobono ni, inbe tila la tiwete pang di tooltool be tool ni imata a nga imadit mulu oo. Kumata be tiyei nen nga, ngan ole betanga kidi paunu yo be tillung ye i, in ole ingaua ni mai i le imot, le illoso betanga ki doko yo iweta muku i.”
65 Motong la Pailot iwete nen, “Kakap di tooltool ke patokongo pattu a kala, inbe la kakodokala agoro tani ben tina yo kawete nga.”
66 Le tina tila a la titara so ben tarkilanga ke tool mai tani in ilo ye pat somai tani yo tikatkala agoro koonoo ye i. Inbe titar di tooltool ke patokongo a tikodokala.

27:10 Sakaria 11:12-13; Yedimia 32:6-9