PILIPAI
Rau Yo Paulu Iwode Pang Di Pilipai I
1
Au Paulu aye Timoti amru nga kapraingi ke Yesu Kirisi. Amru amgaua, inbe au awodo rau naii pang ang di tooltool ke Maro yo kagaua lomim le imot pang Yesu Kirisi a kayepe Pilipai nga. Ngan rau i amyawari pang kaye di kuto maimai kiang, inbe pang di tooltool yo tisu di ye urata ke Maro ngan lapau.
Nen le ampatarau pang Tamada Maro iye Tool Mai kiidi Yesu Kirisi be yaru lodi pang a tiyei dada dook mata pang, inbe tikaua lo silene kidi pang.
Paulu Ipatarau Ye Di Tooltool Ke Maro Yo Tiyepe Pilipai Nga
Au i ye soo lal yo lok tutang ye nga, ngan awete lo ponana kiau pang Maro yo asung panga i, in yang. Inbe ye pataraungu kiau le imot yo apatarau yang ye nga, ngan lok ponana mai san, yesoo kayei dada dook mata pau a kalonau ye urata ke raingi bingi dook mata pang di tooltool. Ngan ang ngan kalonau dook mata nen ye kene yo katara lomim medana ye bingi dook mata tani le se nookoot nga lapau. Nen le atara lok medana nen, Maro ya taunu yo ipamaditi urata dook mata tani pang i, in ole isudunga nen a ipa so le lo imot ye lal yo be Yesu Kirisi imulu a isi ye i.
Le au i lok pang mai san. Ngan dook mata nen, yesoo ang ngan kalonau ye urata yo Maro ikauu pau be ayeii i. Ngan ya in lono paidi a iyei dada dook mata paidi le ikaua urata i paidi be tayeii. Nen le ye kene yo akodo le amede ye bingi dook mata inbe awetewete pang di tooltool be bingi dook mata tani in moolmool le imot nga, ngan ang ngan kalonau. Inbe nookoot se ayepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono nga, ngan kalonau nen lapau. Ngan Maro lon galanga yau nen, be moolmool au i lok be mala akamatang mulu, yesoo lok pang mai san dawa ben yo Yesu Kirisi lono pang mai san nga.
Ngan pataraungu kiau yo apatarau ye in nen, be Maro ole iyei ang le lomim yo mai san panga iye di tooltool ki i, in ole iyeii le maiyoko. Inbe apatarau be Maro ole ipamadit lomim mulu le lomim galanga moolmool ye, inbe lomim galanga ye dada yo dook mata nga. 10 Ngan apatarau nen, a be nen ngan kakilala dada yo dook mata i a katoo. Ngan kumata le be nen nga, ngan la be lomim iken galangana ye Maro matana, inbe kayepe le taukamim busunu le ilo ye lal yo be Kirisi imulu a isi ye i. 11 Inbe dada dook mata noonoonoo yo ipa ye Yesu Kirisi nga, ngan ole kayei le itar kanono dook mata lapau, a be nen ngan di tooltool tikamata dada kiang tina yo kayei nga, ngan ole tiyeie Maro ene le ilo ete ke be di tooltool tipayiti ye.
So Yo Pombe Pang Ye Paulu, In Iso Dada Pang Bingi Dook Mata
12 Ang di diek kapala yo katara lomim medana pang Yesu nga, nga be apagalanga lomim nen. So yo pombe pang yau nga, ngan iso dada pang bingi dook mata be di tooltool tilonga. 13 Ngan nen le di tooltool ke patokongo yo matadi kala rumu ke Sisa* Ngan tool yo ene Sisa i, in tool kuto mai yo matan kala tana mai Rom i. nga, inbe di tooltool kapala yo tiyepe ni nga, ngan di le imot lodi galanga yau nen be se ayepe ye rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono nga, ngan ye yo awetewete bingi dook mata ke Yesu Kirisi pang di tooltool nga. 14 Inbe so san mulu in nen. Di diede kapala tikamatau ye kene yo ayepe rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono ye in nga, ngan Maro ilonau dook mata san. Ngan nen le ipamede di le titattadai tiap, bong tikodo le timede, inbe tiwetewete betanga ke Maro pang di tooltool lapau.
15 Moolmool, di tooltool kapala ngan tiwetewete pang di tooltool ye bingi dook mata ke Kirisi, yesoo matadi yoonoonoo ye urata kiau, inbe tikapye be tidada kalau. Bong di tooltool kapala ngan lodi dook mata pau le tiwetewete pang di tooltool ye bingi dook mata ke Kirisi a tilonau ye. 16 Di ngan tiwetewete bingi dook mata ke Yesu pang di tooltool, yesoo lodi pau mai san. Inbe di ngan lodi galanga nen be Maro itarau se ayepe ye rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono nga, ngan be nen a akodo le amede, inbe awete pang di tooltool be bingi dook mata tani in moolmool le imot. 17 Bong di tooltool kapala ngan tiwetewete pang di tooltool ye bingi dook mata ke Kirisi ye dada moolmool tiap, yesoo lodi be di tapdi tiyitmak edi le ilo ete ye di tooltool kapala. Di ngan lodi tar be tiyei nen ngan ole asolo urata moonoo ke masngana sa mulu ye kene tani yo ayepe rumu dook tiap lono ye i. 18 Ngan tiyei nen, bong in so mai tiap. Le kumata be tiwetewete pang di tooltool ye bingi dook mata be tigarungau ye, too be tilonau nga, ngan in so sokorai. Bong so yo maiyoko in nen, be tiwetewete bingi dook mata ke Yesu Kirisi leu. Nen le au i lok ponana ye yo tiyei nen nga.
Au i ole lok ponana nen le ikenen leu, 19 yesoo lok galanga nen, be Maro ole ilonau a ipamulau ye so dook tiap yo pombe pang yau i. Ngan lok galanga nen, yesoo ang ngan kapatarau pang Maro be ilonau, inbe Yesu Kirisi iwanga Maro Amunu Silene isi be si ilonau lapau. 20 Nen le lok yo maiyoko mata in nen, o ke be ayeie so dook tiap sa a be moomook ye, ngan tiap, bong ole akodo tutube ye Kirisi, inbe ayei so a be nen ngan di tooltool tiyitmaka ene ye. Ngan dada tani yo kanakana ngan akapye be atoo in naii. Ngan la dookoot, kumata le be ayepe maurek, too be amata nga, ngan so tina le imot yo ayei nga, ngan be ayitmaka Kirisi ene ye. 21 Le ye kamatanga kiau ngan nen, kumata be ayepe maurek nga, ngan ole ayitmaka Kirisi ene, bong kumata be amata nga, ngan ole akaua yepongo dook mata san le illoso yepongo yo ke tana i. 22 Bong kumata le be ayepe maurek go nga, ngan ke be ayei urata ke Kirisi a alon di tooltool ye. Nen le lok galanga tiap, ole atoo soo dada na? 23 Atoo, imoo pau ye dada ru nga. Au i lok be ayege yepongo kiau ke tana i, inbe lo aye Kirisi amyepe gaongo, yesoo yepongo ni la dook mata le illoso yepongo yo ke tana i. 24 Bong urata kiau yo be alonang ye i, in imot tiao. Le dook mata ngan nen, be ayepe maurek a be nen ngan alonang mulu. 25 Ngan au i lok galanga nen, urata kiau yo be alonang ye i, in imot tiao. Le lok tar nen be ole ayepe go. Ngan nen le ole amala pang yang be mala apamede lomim yo kataru pang Yesu i, in le imede dook, a be nen ngan lomim ponana. 26 Ngan la ye kene yo be amala pombe pang yang mulu nga, ngan ole lomim ponana mai san pang Yesu Kirisi yo ilonau i, inbe kayitmaka ene.
27-28 Ngan soo so yo be pombe i, in kin kakawai ang dook leu a kayepe dook le dawa ben tina bingi dook mata ke Kirisi iwete be tayepe nga. Ngan kumata be nen nga, ngan be mala akamatang, too ayepe ni mooloo yang inbe tiwete pau yang leu nga, ngan ole lok galanga nen, be ang ngan kagaua lomim le atu, inbe kakodo le kamede ye lomim yo kataru pang Kirisi i. Inbe ole lok galanga nen lapau, be katattadai di koi kiang pitiap yege, bong kagaua lomim le atu be karautoo betanga kidi tooltool yo tiyei koi pang bingi dook mata tani nga. Ngan nanga, kumata le be katattadai di tiap nga, ngan ole tikamatang nen; ang ngan Maro ya taunu ilonang le ole ipamulang ye so dook tiap yo be igarungang i, bong di ngan ole Maro igarung di le tilledi. 29 Ngan ya in iyei urata dook mata pang le imalum pang a be nen ngan katara lomim medana pang Kirisi leu tiap, bong imalum pang a be nen ngan kasolo masngana ye urata yo ki, ngan lapau. 30 Nen le ang ngan lapau kasolo masngana ye urata ki dawa ben muku ngan asolo a kakamatau nga, inbe nookoot nga asolo go a kalongau lapau nga.

*1:13 Ngan tool yo ene Sisa i, in tool kuto mai yo matan kala tana mai Rom i.