3
Tayei Dada Yo Dook Mata Ngan Leu
Le Titi, kupamadit di tooltool kiong lodi a be nen ngan lodi tut ye dada dook mata yo be tiyei nga. Nen le kuwete pang di a be nen ngan tiraua pang di kuto maimai ke koonoo yesene inbe pang di tooltool yo matadi kalang nga, inbe tilongo koodi a titoo betanga kidi, inbe lodi pang urata yo dook mata nga a be nen ngan tilon di tooltool ye. Inbe kuwete pang di, kin tiwete mur ye tool sa be, bong lodi ken silene pang di tooltool a tiyei dada dook mata pang di, inbe di tapdi tirautoo di le du tiyepe lopo ye di tooltool nga le imot.
Ngan yo a le awete nen nga, yesoo muku ngan idi nga lapau lod galanga ye dada moolmool ke Maro tiap, inbe talongo koonoo a tatoo betanga ki tiap, inbe di tooltool kapala tikap lungunu yidi, inbe so matana matana ke tana ikap matada, inbe dada dook tiap yo lodo be tayei a lod ponana ye nga, ngan iparamidi le ke be tayege tiap. Inbe kanakana ngan tayei dada dook tiap ki taunu, inbe matada gorengana ye so kidi tooltool kapala a lodo dook tiap pang di ye. Nen le singorodo rau di a lodo pang di tiap, inbe di lapau singorodi irau idi a lodi paidi tiap. Muku ngan tayei dada nen, bong Maro, tool tani yo ipamulidi i, in ipatnaia lono yo paidi mai san a be iyei dada dook mata paidi ngan la le ipamulidi ye so dook tiap yo be igarungidi i. Ngan nen, yesoo tayeie dada dook mata sa yo noonoonoo, ngan tiap, bong ya taunu lon mulumulu yidi ngan la le iyei nen nga. Nen le ingas lodo le tayei ben tooltool paunu ye matana, inbe ikaua Amunu Silene yo ikaua yepongo paunu, in paidi. Nen le ipamulidi ye Amunu Silene yo ikauu paidi a be nen ngan ingas lodo le igalanga ye matana i, inbe ikaua yepongo paunu paidi. Ngan Amunu Silene yo ikauu paidi i, in ipatioo le mai paidi ye urata ke Yesu Kirisi, tool yo ipamulidi i. Ya in lono paidi mai san le iyei dada dook mata paidi a be nen ngan iwetidi ben idi nga tooltool noonoonoo ye Maro matana. Ngan iyei dada nen paidi a be tayei ben ya di natunu a takoli ye so ki. Nen le tagaua lodo le atu a tanama yepongo dook mata yo taukan motingi i. Ngan betanga tina nga, ngan betanga moolmool. Ngan la kuwete le koom mede ye betanga yo nga, a be nen ngan di tooltool yo titara lodi medana pang Maro nga, ngan tigaua lodi le atu be tiyei urata yo dook mata nga. Le kuwete pang di, yesoo betanga tina nga dook mata ke be ilon di tooltool le imot.
Bong kin kuyepe le manga mooloo ye di tooltool yo tiso pang bete sokoraingi pang di diedi a be nen ngan tiye di koodi parkap ye betanga yo taukan punu nga. Inbe di tooltool yo tipit di rara kidi edi mata nga, inbe tiye di diedi tiparsu ye betebetanga, inbe koodi parkap ye betanga ye ger ke Maro nga, ngan kuyepe manga mooloo ye di, yesoo betanga yo nen nga, ngan dook mata ke be ilon di tooltool tiap. 10 Le Titi, kuwete a kulele tool yo koon kap di tooltool a be isorroko di ye gaongo kidi i. Le kumata be ilongo koom tiap nga, lo ngan be kuwete a kulele mulu le paru ki. Bong kumata le be itoo betanga kiong tiap nga, ngan kuwala murim panga. 11 Ngan ole lom galanga nen tool yo iyei nen i, in iwala murini pang betanga moolmool le ikapsap ye dada ke noonoo. Ngan tool tani in isere matenge.
Paulu Iwete Porai Betanga Ki Pang Titi
12 Ye kene yo be awanga Atemas too Tikikus a imala pang yong nga, ngan lok be kusere dada sa a kuman pang yau pang Nikapolis, yesoo au i awete nen be ole ayepe nango ye mou i. 13 Inbe kuyei so le imot yo ke be kuyei a kulono Senas tool yo lon galanga ye ger mata i, in iye Apolos ye panga kidi yaru a be nen ngan timaka ye so sa be. 14 Nen le kupatomonai di tooltool kiidi a tirai lodi le imot be tiyei urata yo dook mata nga. Le kupatomonai di nen a be nen ngan tiyepe sokorai be, bong tiyei urata yo dook mata nga a be nen ngan tilon di tooltool yo taukadi so nga.
15 Di tooltool le imot yo aye di amyepe nga, ngan tiyawar lo ponana kidi pong. Inbe ole kusuket lo ponana kiam pang di tooltool ke Kirisi yo lodi pam mai san nga. Maro lono pang a iyei dada dook mata pang ang le imot.