3
Aꞌamu Anɨtuye syoho somo ntoꞌno mokosyohumayo sohwamne hungkunofoho.
Olo hungkuno loso nehopeho. Aꞌamu kako Anɨtuye syoho somo mokosyohumayo soꞌno kako syoho wonyoangkafo soꞌno umoꞌnɨmontonoho. Oseso oso aꞌamu Anɨtuye syoho mokosyohumayo huhwo sohwo kako kakoe yahino wopɨngoꞌnohino soꞌnji wohumano. Ose humentanɨngkuhwosi nomꞌne aꞌamuso hofɨko hwe huhwo sohumo nuhwonɨngkuji hofɨko yahino wonyoso nɨhuꞌno motɨpemapɨfitnnehofo. Olo syoho hiloso hwe kako ape angaꞌnohinoꞌnjohwo humahwosi uyono. Oso aꞌamu huhwo sohwo yoꞌmayo yahino kako iwoꞌnɨngkisoso kakimo yokumpohnꞌnyo mumokosyohumanehoho. Yoꞌmayo yahino wonyo kakimo uꞌmasoso kako oso yahino homo somo monje yasiyoso hoponoho. Kako yoꞌmayo soꞌno huno ntoꞌno syafɨsyɨhwosi syoho ntoꞌno uyono. Oso hwe huhwo sohumo aꞌamu ango kengoꞌmtaꞌangoso kako nomꞌne aꞌamu somo Anɨtuye hungkuno lutɨhwayo syohoso wopɨngo uyono. Kako mijo yokumpohnꞌnyoso nɨngkuhwosi monilohofonehoho. Kako nomꞌne aꞌamu somneꞌno sɨmeho tohino komoꞌno muhmnonehoho. Oꞌo, kako aꞌamu hopiꞌnonohino somo sɨmeho wopɨngoꞌnohini uyɨmontonoho. Kako nomꞌne aꞌamu somo ikujoho mafonjonehoho. Kako yoꞌmayo hamniyoho mayo soꞌne huno engo syafɨsyɨwoꞌnɨngkuhwoloho. Kako kakoe apeꞌnji mehomiꞌnjimo kako ntoꞌno wemokosyohumamontonoho. Kakoe mehomi sohwa kanɨngkwohwoe hungkunomo halohoꞌno upeentɨfeho. Hwe fihwo kako kakoe mehomiꞌnji konaꞌwohiꞌnjimo ntoꞌno memokosyohumayo sohwo kako oso aꞌamu Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono uyo somo ntoꞌno mokosyohumayoso pipi wemokosyohumamontolo. Oꞌo, awonoho. Aꞌamu Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono kahopi uyalokuso sohwo kako aꞌamumo mokosyohumayo syoho loso momanehoho. Oso aꞌamu sɨmeho hiꞌntnnono Anɨtumo kahopi uyalokunjo sohwo kako olo syoholo nomahwosoꞌno, ngko hwe engo hwoꞌnyoho, kako huno ose syafɨsyonehoho. I kako oso hunoso nosyofɨsyɨhwosɨꞌmanji Anɨtu kako oso huno wonyo hisoꞌno kako Setenɨmo wae yaoꞌmentiso hopaso oso hwe sohumo wae yaofonefoho. Aꞌamu Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono muyoꞌnjo yontɨfi yolohoꞌmo humalofo huhwanji oso hwe aꞌamumo mokosyohumayo syohoꞌnjo sohumo uhwonɨngkuji kakoe yahino wopɨngo somneꞌno hofɨko huno ole wosyofɨsyantɨfeho, Kako hwe wopɨngo hweho. Kako yahino wonyo yosoꞌmanji hofɨko kakoe yahino wonyo somneꞌno hungkuno mjulɨkujoꞌno Seten kako monje ulohofɨhwosoꞌno kakoe syohoso wopɨwahuꞌmontonoho. Kako Anɨtuye aꞌamu somo honɨngkano wopɨngomo ntoꞌno momɨhwajonehoho.
I ngko olo iyoswo aꞌamu yahino wopɨngo wopɨngoꞌnjo somneꞌno mtɨꞌmokalokwe loso i aꞌamu oso yoꞌmayo yahino hiꞌnjo somo kɨko Anɨtuye aꞌamu ne somo mokosyohumayoꞌne syoho soꞌno uhwosopofo.
Aꞌamu Anɨtuye syohoꞌnjo sofe hungkunofoho.
Oso paꞌnyoso aꞌamu Anɨtuye syohoꞌnjoso hofɨko hofɨkoe yahino somneꞌno huno ntoꞌno wosyafɨhuꞌnɨfe. Hofɨko huno hufaꞌuꞌnji nomokosyohufɨkutoho. Oꞌo, huno Anɨtumneꞌnohini wosyafɨhupɨfe. Hofɨko mijo yokumpohnꞌnyo nɨngkukuji nonilohofɨkutoho. Hofɨko huno nomꞌne aꞌamu mtaꞌni hamniyoho yoꞌmayoso engo mayosoꞌno huno nosyafɨsyɨkutoho. Aꞌamu Anɨtuye syohoꞌnjo sohwa hofɨko hofɨkoe sɨmeho moꞌmo ole mahnnɨfitnnehofo, Ngko wonyo hwoꞌnyoho. Ose mahnnɨfitnnehofo. Oꞌo, hofɨko Anɨtu kakoe hungkuno neꞌnjoso ujo ehontojwahumentiso homo somo sɨmeho hiꞌntnnono uyɨkuji aho yokumpohnꞌnyo wokemokosyohumantɨfeho. Ose ikujoꞌno ole wosyafɨhuꞌnɨfe, Anɨtuye hungkuno neꞌnjoso nje yahino wonyo somo wae yanɨmoꞌmentisofoho. Kakoe hungkunomnohini unɨngkamo. Ose syafɨhuꞌnɨngkuji Anɨtuye yahino wopɨngoꞌnohini uyɨfe. 10 Aꞌamu Anɨtuye syohoꞌnjo sohwa hofɨkoe yoꞌmayo yahino soꞌnji hofɨkoe syoho soꞌnji sekwo sɨmoꞌmo uhwonɨmno. Oso homo somo sekwo yahino wopɨngoꞌnohini uhwonɨfijoꞌmanji eꞌwano hofɨko Anɨtuye syohoso uyɨfe. 11 I hofɨkoe aꞌmusya hofanji yahino wopɨngoꞌnohini uyɨfe. Hofɨko nomꞌne aꞌamu somneꞌno sitofo nolɨkutoho. Oso moyaꞌmi hofo sofa hofɨko yoꞌmayo yahino iwoꞌnɨngkohofo huhwo sohwo hofɨkimo yokumpohnꞌnyo mumokosyohumanehoho. Oso yoꞌmayo yahinoso hofɨkimo uꞌmasoso hofɨko oso yahino homo somo monje yasiyoso hoponoho. Hofɨko yoꞌmayo yahino iwoꞌnɨngkohofoso ntoꞌnohini uyɨfe. 12 Aꞌamu Anɨtuye syohoꞌnjo sohwo kako ape angaꞌnohini womano. Oso hwe huhwo sohwo kako kakoe mehomiꞌnji kakoe apeꞌnji ntoꞌno womokosyohumano. 13 Aꞌamu Anɨtuye syohoꞌnjo sohwa hofɨko hofɨkoe syoho wopɨngoꞌnohini ikuji hofɨkoe humayo yahinoso wopɨngoꞌnohiniꞌmanji aꞌamuso hofɨkimo nuhwonɨngkuji hofɨkoe yofe nohoꞌnomafɨkuji yoꞌmayo hungkuno Kɨlais Jisas mtaꞌangoso lutɨhwawoꞌnɨngkohofo somo hofiyo upoꞌnantɨfeho.
Anɨtuye hungkuno hwapɨngoso olenoho.
14 Ngko sekwoe angopo sekumo komoꞌno woseꞌmaꞌmonji yalokweno. 15 I osoꞌno ngko komoꞌno moseꞌmaso yalokwe soꞌno ngko olo iyoswo mtɨꞌmokalokwe losomo sekwo atofo lɨkuji Anɨtuye mehomife yahino wopɨngo soꞌno huno wopɨngo wotɨpemantɨfeho. Sekwo Anɨtuye mehomi soku, Anɨtu kakoe ango kuyoho. Anɨtu kako sekwoe sɨmeho moꞌmo songo humaho. Oseso sekwo Anɨtumo sɨmeho hiꞌntnnono uyalokwofo soku sekwo Anɨtuye hungkuno ne somo aho yokumpohnꞌnyo kesyohumafɨkuji oso hungkuno huhwo sohwo sekwo itɨhwaꞌnyopo mehoꞌnahumno. 16 Anɨtuye hungkuno hwapɨngo ujo ehontojwahumentisoso nɨhuꞌno wopɨngofoho. Anɨtuye hungkuno hwapɨngoso Jisas Kɨlaisɨyoho. Oso huhwo sohwo kako kakoe yahino wopɨngo somo aꞌamu hwahoponjo hnꞌnwi monje mesyanehwono. Kakoe yahino somo sɨmeho hiꞌntnnono uyalokuhwoneso olenoho.
Jisas Kɨlais kako nakwo aꞌamu hwaho loponjo lohnꞌnwiye aꞌapaho nehopi manto kako utɨhwaꞌnyopo iꞌmofapmmentisofoho.
Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kako Kɨlaisɨye yahino hwapɨngo neso netɨhwahonɨngki oso yahino hiso ntoꞌnohini uhwonɨwoꞌnɨngkuhwonefoho.
Aꞌamu ahwomomjo huhwo wopɨngo osenohini uhwonɨwoꞌnɨgkohofofoho.
Kɨlaisɨye hungkunoso aꞌamu temtitofo hopiꞌnonohino sofe angoꞌmeemo hoꞌnɨmentisofoho.
Aꞌamu hwahoponjoso hofɨko kakineꞌno huno syafɨsyontɨfi sɨmeho hiꞌntnnono umentohofofoho.
Anɨtu kakoe hwomu Kɨlaisɨmo ahwomomo utɨmaꞌmentisofoho.