2
Nakwoe yofe monje esyɨhwasi nomꞌne aꞌamu somneꞌno hitoho wonalofono.
Sekwo Kɨlaisɨꞌnji makotɨkuꞌnyo soꞌne yokumpohnꞌnyo lalohokwofo. Jisas Kɨlais sekumneꞌno hitoho uloꞌmentiso soꞌno sekwoe sɨmeho wopɨngo lasemoꞌnɨngkohoho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sekwoe sɨmehomo humentanɨngki kakoꞌnji sɨmeho afa inontɨfi kakoe hungkunomo tɨfi linɨngkowalokwofo. Sekwo nomꞌne aꞌamu somneꞌno hitoho selofahonɨngki sekwo hofɨkineꞌno hitoho laselokwoho. Sekwo eno ntɨfijoꞌmanji sekwo huno angaꞌno inɨngkuji sɨmeho afa inɨngkuji sekwo nje sɨmeho wopɨngo wonɨmokantɨfeho. Osoꞌno sekwoe sɨmehoso angaꞌnohinoꞌnji fosyohumantokuno. Sekwo huno sekumneꞌnohini syafɨhuꞌnɨngkutoho. Yoꞌmayo yahino wonyo soꞌnjo sekwoe yofe hoꞌnomaꞌnyoꞌneso fohoꞌnaopmno. Sekwo yokumpohnꞌnyo imoꞌnɨngkutoho. Oꞌo, sekwo nomꞌne aꞌamu somneꞌno hwahopo pawomno. Sekwo nomꞌne aꞌamufe honɨngkano wopɨngo somneꞌno huno ole syafɨsyɨkutoho. Nakwoe yahinoso hofɨkimo yakoloꞌnnyofoho. Ose syafɨsyɨkutoho. Sekwo angaꞌno angaꞌnohino soku sekwoe yoꞌmayo yoꞌmayo osomnohini syafɨsyɨkutoho. Oꞌo, nomꞌne aꞌamu somneꞌno syafɨsyɨkuji ufoꞌmapmno.
Kɨlais kakoe yofe monje ehinɨngkahonɨngki Anɨtu kakoe yofe hiso hoꞌnɨmaꞌmentisofoho.
Oso yahino wonyoangkafo Jisas Kɨlais imentiso paꞌnyoso sekwoe huno afaꞌnohini inɨngkuji tɨfi finɨngkamno. Jisas Kɨlaisɨye yahinoso olenoho.
Jisas kako nakwoe hwaho lopo mape sohonta kako Anɨtu nehwo humamentisofoho.
I osoꞌno Jisas kako oso yofe engo hwofiloꞌnnyo somneꞌno mosyafɨsiyoꞌnjo yonto yofe osomo yokumpohnꞌnyo mokemokosyohumammentisofoho.
Oꞌo, nɨhuꞌno awonoho. Jisas kako Anɨtuye humayo soꞌnji yofe engoso yokumpohnꞌnyo engo soꞌnji nulɨkoꞌmanto aꞌmu hwahoponjosi aswo maꞌmentiso sohwo Jisas kako yofe engo ane paꞌnyoꞌnjohwo imoꞌnɨmentisofoho.
Kako syoho ulohofiyo paꞌnyo imoꞌnɨmentisofoho.
Aꞌamu hwahoponjoso uhwonɨmentohofoso aꞌamu hwahopontaꞌangohwo paꞌnyo uhwonɨmentohofofoho.
Jisas huhwo sohwo kako kakoe yofe engo monje yasyonto kanɨngkwohwoe hungkunomo haloho poꞌmɨwento kakoe peꞌnyo soꞌno eno ulonto peꞌnɨmentisofoho.
Kakoe peꞌnyoso aꞌamu honɨngkano wonyoꞌnjoso paꞌnyoso iyo hwojiyafɨkuꞌnnyo somo peꞌnɨmentisofoho.
Anɨtu uhwonɨmentisoso Jisas kakoe yofe monje nto ehinɨngkahonɨngki uhwononto osoꞌno Anɨtu Jisas kakoe yofe yokintahopo hoꞌnomaꞌmentisofoho.
Oseso Anɨtu kako yofe nomꞌne aꞌamu somo hwofiloꞌnnyo uyɨmentisofoho.
10 Jisasɨmo Anɨtu kako oso yofeso uyɨmentisoso aꞌamu ahwomomjo soꞌnji hwahoponjo soꞌnji aꞌamu poyo nto peꞌnɨmentohofo soꞌnji Jisasɨmneꞌno hwomtame ehumafɨkuji kakoe yofe hoꞌnomapitnneꞌento Anɨtu yofe engoso uyɨmentisofoho.
11 Aꞌamu hopiꞌnonohinofe mampahoso ole hoꞌnonefoho.
Jisas Kɨlais sohwo kako nakwoe Hwe Engo hweho. Ose ulɨkuji nanɨngkwohwo Anɨtu huhwoꞌnjiye yofe yokintahopo neꞌno waweno.
Nakwo aꞌamufe pomponaho lopo wohumano.
12 Oseso nje aꞌamu soku hohonta ngko sekwoꞌnji humamentohe sohonta sekwo nje mampahomo nupaꞌnontɨfi tɨfi nnɨngkapmmentohofofoho. I olohonta ngko sekwoꞌnji mohumayoꞌnjo kengopo humentanɨꞌmo sekwo nje mampahomo tɨfi neꞌno nnɨngkapmno. Anɨtu sekumo asomo setɨmayo soꞌno huno syafɨsyɨkuji kakineꞌno syoho yokumpohnꞌnyo fiyɨmno. Sekwo huno ole fɨsyafɨhupmno. Nakwo Anɨtuye sɨmeho tango ifɨsyumofanoho lɨkuji sekwo iyoho senɨngkuhwosoꞌno Anɨtumo aho yokumpohnꞌnyo fɨkemokosyohumamno. 13 Nakwo huno nayohoho. Anɨtu nakwoe sɨmeho moꞌmo syoho yalokunjo soꞌno Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umoꞌnyoꞌne yoꞌmayo syoho ifitnneꞌento lɨmentiso soꞌno Anɨtu kako kakoe yokumpohnꞌnyo nejapɨhwosoꞌno kakoe syohoso uyantanoho. Anɨtuye hungkunomo tɨfi inɨngkayoꞌne hunoso Anɨtu kako nejapɨwoꞌnɨngkisofoho.
14 Yoꞌmayo syoho kɨko fiyo kilɨwoꞌnɨngkohofo soꞌno kɨko wonyo hungkuno ulohotoho. Yoka ulohotoho. Oꞌo, oso yahino hiso fohoꞌnamofo. Sekwo yoꞌmayo hopiꞌnonohino iwoꞌnɨngkohofoso sɨmeho wopɨngoꞌnji fikuno. 15 Eꞌwa, sekwo oso hiso ifijoꞌmanji sekwo Anɨtuye mehomi soku olo hwaho loponjo aꞌamu honɨngkano wonyo piꞌnɨngoꞌnjo lopo nohumentanɨngkuji sekwo honɨngkano wonyo ane wopɨngoꞌnohini uyantɨfeho. Oseso aꞌamu nomꞌne nosehonɨngkuji sekwoe yahinoso wonyofoho maselɨfitnnehofo. Sekwo aꞌamu Anɨtuꞌnji humalofo soku aꞌamu olo hwaho lopo sɨkwoꞌmjo hoꞌmo humalofo somo sekwo hntokwaliyo pomponaho hopa lɨswahonɨngkuji 16 oso sekwo Anɨtuye hungkuno songo neꞌno humayoꞌneso hungkuno wolutɨhwantɨfeho. Oseꞌmanji Jisas Kɨlaisɨye Sɨkuno Engo somo ngko sekumneꞌno sɨmonyo uyɨmonnoho. Hwapɨngoso yoꞌmayo syoho sekumneꞌno siki imentoheꞌmaho. Oꞌo, syoho homo somo ne intoꞌnowentanɨngkuhwososo uhwonɨmonnoho. Osoꞌno ngko sekwoe yofe wohoꞌnomaꞌmonnoho.
17 Aꞌamu Anɨtuneꞌno yahu sojopo fonjokisasyɨwoꞌnɨngkohofo hopaso sekwo Anɨtumneꞌno sɨmeho hiꞌntnnono uyontɨfi sekwoe sɨmeho, huno, afa inontɨfi yoꞌmayoso Anɨtumo uyɨmentohofofoho. Oso hopaso sekwo ngkineꞌno sɨmonyo ifijo soꞌno nje honɨyoso hofɨko wofonjonɨsɨhumantɨfitɨkeno. Ngko huno maniyohoyohoho. I oso hiso imoꞌnɨngkuhwosoꞌnoꞌmanji nje sɨmeho wopɨngo wanɨmoꞌnɨmontonoho. Osoꞌno olo sɨmeho wopɨngo hiso ngko sekumo womotasefohiꞌnɨmonneꞌno yohono. 18 Oso paꞌnyoso sekwo ngkineꞌno sɨmeho wopɨngo wasemoꞌnono. Nakwo nufohiꞌnɨngkuhwasi sɨmeho wopɨngo wonamoꞌnɨmontonoho.
Poul kako Timouti sohwoe hungkuno mtɨꞌmokumentisofoho.
19 Ngko sekwoe angopono Timoutimo lɨhwatɨmneꞌenji Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨmo jomo ulalokweno. Kako oso hisoꞌno honɨngkano somo hwosampesoso ngko weꞌenepi wolɨhwatɨmonneꞌno yohono. Timouti kako noseꞌmahwosi ngkimo asomo nonɨꞌmahwosi sekwoe hungkuno yoꞌmayo seꞌmaso soꞌno wantɨmontonoho. Ngko nupaꞌnɨꞌmo sekwoe hungkuno hiso ngkimo yokumpohnꞌnyo wanɨsosofitoꞌmontonoho. 20 Timouti huhwo sohwo kako sekwoꞌnji sɨmeho afa inalokwofo sohwo nomꞌne aꞌamu kako paꞌnyo sohwo olopo mohumuyoho. Oꞌo, Timoutiꞌnji nekwoe sɨmeho sekumneꞌno afa inɨwoꞌnɨngkuhwoyo. 21 Aꞌamu nomꞌne sohwa hofɨko Anɨtumneꞌno sɨmeho nto iwoloꞌmokumentohofo sohwa hofɨko hofɨkoe huno syohomnohini syafɨsyɨwoꞌnɨngkohofofoho. Hofɨko Jisas Kɨlaisɨye syoho somneꞌno huno mosyafɨsiyoꞌnjo yɨwoꞌnɨngkohofofoho. 22 Osoꞌno sekwo huno seyohoho. Timouti sohwo kako hwe wopɨngo hweho. Mehomi sohwa hofɨko homnɨngkwohwosamo ufoꞌmawoꞌnɨngkohofo hopaso Timouti sohwo Jisas Kɨlaisɨye syohomneꞌno nɨfoꞌmawoꞌnɨngkiso hweho. 23 Ngkimo yoꞌmayo nɨꞌmane soꞌno huno nihwosoꞌno Timoutimo wolɨhwatɨmo. 24 Ngko sekwoe ango sopo seꞌmayoꞌne Anɨtu honɨngkano nɨmofiyoꞌne jomo ulalokweno. Ngko honɨngkano nonɨmofihwosoꞌno ngko sekumo weꞌenepi woseꞌmaꞌmonnoho.
Poul kako Epeefɨloutaitas sohwoe hungkuno mtɨꞌmokumentisofoho.
25 Ngko huno ole niyohi, ngko nenɨngkwaꞌwehwo Epeefɨloutaitas sekwoe ango poneꞌno wolɨhwatɨmo eso huno niyohoho. Kako ngkoꞌnji Anɨtumneꞌno syoho yokumpohnꞌnyo iwoꞌnɨngkuhwoyo hweho. Hohonta sekwo kakimo ngkiyepono uhwatɨmentohofɨhweho. Oseso kako sekuneꞌno ngkimo nɨfoꞌmawoꞌnɨngkiso hweho. 26 Sekwo Epeefɨloutaitas mnokino engo tɨpemaꞌmentiso soꞌno upaꞌnɨmentohofo soꞌno kako huno piꞌnɨngo syasyefɨsyonto wasehonɨmonteꞌno yalofoho. 27 U nehopi. Kako mnokino engo tɨpemanto wapeꞌnɨmonto imentisofoho. I osoꞌno Anɨtu kakineꞌno hitoho uloꞌmentisoso kako mapeꞌnɨmmentisofoho. Oso hitoho hiso kakineꞌnohini uloꞌmentisoꞌmaho. Oꞌo, ngko huhwoꞌnnontnneꞌno uloꞌmentisofoho. Anɨtu kako ole lɨmento, Poulɨmo tango nomꞌne nomꞌne uꞌmanohonto Epeefɨloutaitas wopɨngo umokumentisofoho. 28 U nje sɨmeho wopɨngo nɨmoꞌnɨngkahonɨngki sekuyepono wolɨhwatɨmneꞌno yohono. Kako sekumo apaꞌno seꞌmahwosoꞌno uhwonɨngkuji sekwoe sɨmeho wopɨngo wasemoꞌnɨmontonoho. Osoꞌno nje sɨmehoso nohayo wanimontonoho. 29 Sekwo kakimo nuhwonɨngkuji sekwo Anɨtumneꞌno sɨmonyo yalokwofo soꞌno sekwo sɨmeho wopɨngo uyɨkuji utɨmapmno. Sekwoe aꞌamu Epeefɨloutaitas oso hwoe yahinoꞌnjo paꞌnyo sohwamo uhwonɨngkuji osohwafe yofeso fohoꞌnomapmno. Osoꞌno sekwo hofɨkoe hungkunomo hofiyoꞌno fohoꞌnomapmno. 30 Sekwo ikanopo humantɨfi Poulɨmo pipi ufoꞌmaneꞌentɨfi Epeefɨloutaitas uhwatɨmentohofofoho. Kako ngkimo nonɨꞌmanto kako Jisas Kɨlaisɨye syohomnohini huno syafɨsyonto kako weꞌenepi wapeꞌnɨmonto imentisofoho. Aꞌamu oso paꞌnyo sohwamo hofɨkoe yofe fohoꞌnomapmno.