2
Oꞌmosoꞌmo Lihime Lemelesa Neivo Hize Eleꞌ O-ledaaꞌ Ive Izesuꞌ Neive Lo Gizineꞌ Gamazi
Izipahaꞌne zuho mate, goloso niteꞌ ma dikelizave losa luhuvo niteꞌ mene nogize lingimuve. Idoꞌ maliꞌmo lihime niteꞌ ma dalineꞌ nene Metehida aꞌmine lihimeꞌvemuꞌ goniꞌ ogavo leze hize eleꞌ o-ledelive ve lisiheꞌ Izesuꞌ Kilisitoꞌ nene aꞌmida neive. Aza nene aꞌmine lihime ma dalive nene hize eleꞌ o-deleseive. Asiꞌve Izesuꞌ gono do lihimete apase-lidineꞌ ma ve. Idoꞌ leliꞌ lihimetevoꞌ nomive. Eveneꞌ mukiꞌ misubouꞌ misubouꞌ miniꞌmi monaveti lihimeꞌine nesi apase-ngidineꞌ ve. Idoꞌ eze nene ningo gele none lo gelaaꞌ nouneꞌ nene lamineꞌ nehe. Nado gelelone. Leliꞌ monovote do ningosa gelelesune. Eze gamazi lo huko-lidineꞌ nene gele do minaaꞌ nooloneꞌ nene eze ningo gele none lo gelaaꞌ nouneꞌ nene lamineꞌ gelaaꞌ noune lo gelelesune. Idoꞌ eveneꞌ lingelite eze ningo gele none li gamaziꞌve gili disaꞌmaniꞌ nene ingine sozaloꞌ ve minikevo gamazi gihile engita nomive. 5-6 Idoꞌ eveneꞌ linge ma Oꞌmosoꞌmi gamazi gili di minaniꞌ nete ingine luꞌine imaniꞌ nene apa niteꞌ nomive. Laminetokovoꞌ imi giliꞌ li imaaꞌ nave. Idoꞌ ingine Oꞌmosola giꞌmize none laaꞌ ave nene Izesuꞌ ogo molo minidiꞌmine igi inginesi aꞌmineꞌmine igi mili minilizaniꞌ o neive. Laza neꞌmino ogo molo ogo mino ma neꞌmo ezela giꞌmize none luneꞌ nene gamazi gihile ve lo gelelesune.
Louꞌ Gamazi Liteheliꞌmo Gosohoꞌ Gidini Gilingumuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Luꞌne lengeme nouvoniꞌ mate, louꞌ gamazi gosohoꞌ ma lo sotoꞌ ogo gize lengemamuve. Litehe louꞌ adoꞌ gamene gozopoꞌ akaꞌmilatiꞌ gili minaniꞌ mamuꞌ nogize-lingimuve. Aꞌmine louꞌ gamazi litehe nene nado neve. Nene monoꞌ gamazi li-lingimikevo gilaaꞌ naniꞌ nene neive. Ne neiha mene luhuvo nitekuꞌ nogizuvo aꞌmine louꞌ nene gosohoꞌ neineꞌ gelave. Ee, mo laminetoꞌ gosohoꞌ neive. Izesuꞌ aza aꞌmine louꞌ nene do gosohoꞌ ogavo linginela gono gosohoꞌ nodavo litiꞌmuso izo minineꞌ nene vovoꞌ vovoꞌ neivo labanaꞌ gihile nene mo apiꞌ ogo noilive. Ne neiha eveneꞌ linge ma eveneꞌ mamuꞌ muluꞌninguꞌ goloso ogavo lukehe ngibili minisa laza labanakuꞌ none li laaꞌ nave nene ingine olihe labanakuꞌ ami litiꞌmusouꞌ ha nizave. 10 Nizaniꞌza eveneꞌ linge ma ingine eveneꞌ mukiꞌ luꞌine ngimi nasahiliꞌ i-ngidaaꞌ ave nene lamineꞌ labanakuꞌ nizave. Ingine eveneꞌ ma ngeleꞌmizi gopo amilisave. 11 Idoꞌ ingine eveneꞌ mamuꞌ muluꞌninguꞌ goloso ogavo lukehe ngibilaaꞌ nave nene litiꞌmusouꞌ ha nizave. Aꞌmine ve nete litiꞌmusoukovoꞌ moni litiꞌmusoliꞌmo veꞌine likavo vilizaniꞌ aka nene ningi gilamave.
12 Izipahaꞌne zuho mate, Izesuꞌnimuꞌ ve lo Oꞌmosoꞌmo lihimetine hulo-lengede neive.
Nemuꞌ luhuvo niteꞌ mene nogize-lingiduve.
13 Idoꞌ meꞌninge lingine Oꞌmosoꞌmo olihe apiꞌ ogo initeꞌ mataꞌ do sotoꞌ amivosa
aꞌmine gameneloꞌ akaꞌmila ha minive nene ningi gili nizave.
Nemuꞌ luhuvo niteꞌ mene nogize-lingiduve.
Idoꞌ ve gosoꞌve lingine goloso meleho Satani mo ivileꞌ igi nizave.
Nemuꞌ luhuvo niteꞌ mene nogize-lingiduve.
14 Izipekizo, lingine Metehine ningi gili nizave.
Nemuꞌ luhuvo niteꞌ mene gize-lingiduvoniꞌ ve.
Idoꞌ meꞌninge lingine Oꞌmosoꞌmo olihe apiꞌ ogo initeꞌ mataꞌ do sotoꞌ amivosa
aꞌmine gameneloꞌ akaꞌmine ha minive nene ningi gili nizave.
Nemuꞌ luhuvo niteꞌ mene gize-lingiduvoniꞌ ve.
Idoꞌ ve gosoꞌve lingine amuzo mili minavo Oꞌmosoꞌmi gamazi nene lutinguꞌ neivo
goloso meleho Satani mo ivileꞌ igi nizave.
Nemuꞌ luhuvo niteꞌ mene gize-lingiduvoniꞌ ve.
Laza Misubouko Nitetoꞌ Lute Molamoloningumuꞌ Gizineꞌ Gamazi
15 Oꞌmoso gelekeleꞌ o-damo misubouko minevoꞌ dovoꞌ ogaꞌ sunoloꞌ nehe idoꞌ me misubouꞌ minineꞌ initeꞌ golosoloꞌ nehe nene lutine milamilo. Eveneꞌ ma ingine luꞌine aꞌmidoꞌ milaniꞌ nete luꞌine nene Meteho Oꞌmoso imisaꞌmave. 16 Misubouꞌ veti monovo danava mukiꞌ nene goloso nitekumuꞌ lumo helaaꞌ idoꞌ initeꞌ mataꞌ ninge lamineꞌ tamineꞌ ogo mumuzoꞌ ogaꞌ nehe idoꞌ eveneꞌ veꞌnidoꞌ heneni nganeni do sotoꞌ sotoꞌ ogo gonolise gonolise ogo okode lute do dize dizeꞌ ogaꞌ nehe neꞌmine monovo nesi nene Metehidatiꞌ nomive. Misuboukotikovoꞌ neive. 17 Idoꞌ misubouꞌ neve aꞌminguꞌ lumo helaaꞌ ineꞌ initeꞌ mataꞌ nesi nene osuꞌ loꞌmo novive. Noviha ingine Oꞌmosoꞌmi gamazi gili di minaaꞌ nave nene vi osuꞌ lami miniviꞌ miniviꞌ igivoꞌ minilisave.
Kilisitoꞌni Lovo O Emaaꞌ Ive Neineꞌ Mamuꞌ Gizineꞌ Gamazi
18 Izipahaꞌne zuho mate, gamene nene mo liꞌnibe ogave. Nemuꞌ Kilisitoꞌni lovo o emaaꞌ ive mo sotoꞌ oloseive li li nizaniꞌ nene mo gilikeve. Idoꞌ giladoꞌ nene lovo i imaaꞌ ave mukiꞌ nene mo sotoꞌ ikeve. Nemuꞌ nene gamene mo liꞌnibe ogave lo gele none. 19 Aꞌmine ve nene lezesi makaꞌ minuningutiꞌ leze huli-lidi vaniꞌza leze aleve gihile liliꞌ igi minamave. Leze aleve gihile liliꞌ igi minadini leze huli-lidi vamavo makaꞌ minunidine. Idoꞌ ingine huli-lidi vaniꞌ nemuꞌ ingine mukiꞌ leliꞌ zuho minamaniꞌ nene sotoꞌ ogavo gele none. 20 Emeni dameniꞌve lamineꞌ atoliꞌminesi minive neꞌmo Sikalahuꞌve lehize-lingidivo mini lingine mukiꞌ gamazi gihile nene mo gili nizave. 21 Luhuvo niteꞌ mene gizuvoniꞌ nene lingine gamazi gihile lamineꞌ nene gilamave lo gizamuve. Gamazi gihile lamineꞌ nene mo gili mini aꞌmine gamazi gihile laminekutiꞌ nene soza gamazi ma sotoꞌ osaꞌmineꞌ nesi nene gili nizave lo gizuvoniꞌ ve. 22 Idoꞌ sozaloꞌ ve ve lo ne zamotinemuꞌ lolone. Ingine Izesuꞌnimuꞌ ataize li aza Oꞌmosoꞌmo do luꞌ izelive lo imiselelesa live minamive li laaꞌ nave nene ingine sozaloꞌ ve ve lolone. Me ve nete Melehingi gipelengi ataize li-ngidisa Kilisitoꞌni lovo i imaaꞌ ave nizave. 23 Ingine gipelemuꞌ ataize li-daaꞌ nave nete Melehosi makaꞌ bizi minamaaꞌ nave. Idoꞌ ingine gipele gili imaaꞌ nave nete Melehosi makaꞌ bizi minaaꞌ nave. 24 Lingine gozopoꞌ gamene akaꞌmila ganaꞌ gilaniꞌ gamazi nene gili di minilo. Aꞌmine ganaꞌ gilaniꞌ gamazi nene gili di minilizaniꞌ nene Melehingi Gipelengi inginela giꞌmize lamineꞌ ilisave. 25 Idoꞌ Izesuꞌ aza initeꞌ ma lehize-ledelove lo lo huko lineꞌ nene minevoꞌ minevoꞌ ogo minaaꞌ lemeni dameni nene lehize-ledelove lo molo-lede neive.
26 Me gamaziuꞌ nene lengiꞌ lengeleꞌmize gopo ilisa gili minaveti monovo lo sotoꞌ ogo gize lingimuvoniꞌza 27 lingine neve Kilisitoꞌ lehize-lingidineꞌ Sikalahuꞌve nene ha di miniꞌmi vi nizave. Di miniꞌmi vi nizanako eveneꞌ laza initeꞌ matakumuꞌ apize lengemelonidoꞌ nomive. Aꞌmine Sikalahuꞌve lehize-lingidineꞌ neꞌmo initeꞌ matakumuꞌ apize lengemaaꞌ neive. Idoꞌ gamazi lo-lengemaaꞌ neineꞌ nene sozasi nomive. Laminetokovoꞌ lo-lengemaaꞌ neineꞌ nenako lidoꞌ nene gili di Kilisitoda giꞌmizi minilo. 28 Ee, izipahaꞌne zuho mate, Kilisitoꞌ ogo hetelelineꞌ gamene sotoꞌ ilinguꞌ nene laza eze veleloꞌ mino lovozo helepeleꞌ ogo lehelele izamivo minelone li ezela giꞌmizi minilo. 29 Oꞌmoso aza nene ve lisiheꞌ lamineꞌ neive li lingine gili nizave. Gili nizanako eveneꞌ ingine monovo lisiheꞌ lamineꞌ igi mili minaaꞌ navemuꞌ nene Oꞌmosolatiꞌ sotoꞌ aniꞌ ve li gililisave.