^
ZAKOBOꞌ
Zakoboꞌ Gekeꞌ lo-ngedo Luhuvo Gize-ngidineꞌ
Lemenguꞌ Sotoꞌ O-ledaaꞌ Neineꞌ Neꞌmo Gele Eleꞌvoleꞌ Ogate Do Amuzo Molo-ledaaꞌ Neingumuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Gate Lamineꞌ Gelaaꞌ Monovomuꞌ Viseꞌ O Ma Aꞌminemuꞌ Oꞌmosola Loloningumuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Gohoꞌ Gahaliꞌ Vemuꞌ Idoꞌ Heneni Vemuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Lemenguꞌ Molaakumukisi Idoꞌ Lihime Daakumukisi Gizineꞌ gamazi
Oꞌmosoꞌmi Gamazi Gelo Gele Do Eꞌmetaakumuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Eveneꞌ Do Kegeso Ninge Lamineꞌ Ogo Ninge Goloso Amaakumuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Oꞌmosola Gele Eleꞌvoleꞌ Ogaꞌ Monovomuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Vete Nahuno Neꞌmo Gamazi Goloso Lalize Lo Gizebo Lamineꞌ O-delone Lo Gizineꞌ Gamazi
Gele Vevesaaꞌ Nene Oꞌmosolatiꞌ Aniꞌ Ve Lo Gizineꞌ Gamazi
Me Misubouꞌ Minaveti Monovomuꞌ Lumo Helalive Lo Gizineꞌ Gamazi
Eveneꞌ Ge Dovo Ledevoꞌ O-nede Ne Dovo Ledevoꞌ O-gede Lamaakumuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Igi Mili Ilizangumuꞌ Okodine Di Dizamilo Lo Gizineꞌ Gamazi
Heneni Vemuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Goseleꞌ Aseleꞌ Amo Gamene Nabamuꞌ Gizebo Ogakumuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Laminetoꞌ Nolune Lo Okulumoꞌ Misubouꞌ Lo Molo Lamoloningumuꞌ Gizineꞌ Gamazi
Oꞌmosola Laakumuꞌ Gizineꞌ Gamazi