28
Izesuꞌ Hele Miningutiꞌ Otineꞌ Gamazi
(Malekoꞌ 16:1-10; Lukaꞌ 24:1-12; Zohaneꞌ 20:1-10)
Aꞌmine Zuda vete mine gelo minaaꞌ uneꞌ holisete Salele nene ogo vavo Sadeuꞌ goꞌ lolosa neivo Maliaꞌ Mangadala numudatiꞌ nesi idoꞌ Maliaꞌ ma nesi aꞌmine gonoso galese nene vi ningilisa vasineꞌ. Idoꞌ nivasivo aꞌmine gonoso galesela mimiꞌ naba goloso ineꞌ. Neivo Guvelesi veꞌmi angeloꞌ ma lemo ogo aꞌmine gonoso galeseloꞌ geheni naba nene ehusoꞌ ogo do hulo aꞌmidoꞌ mitoꞌ minineꞌ. Aꞌmida nene gopaꞌna gopaꞌna ogaꞌ ineꞌ neꞌmine labanalasi neivo geneganaꞌvelotiꞌ nene mokonoꞌ goloso elo silingengeꞌni hulo minineꞌ. Aꞌmine angeloꞌ ningadiꞌmo ami pilisi ve ingine ngehelele goloso izo luvoluvo goloso izi amuzoꞌine guluꞌ gelavo hilave neꞌmine igi minaniꞌ. Neꞌmine ikevo angeloꞌ aza veneꞌ sitaꞌ tiꞌ lo lo-ngimineꞌ: Lengehelele izamivo. Lingine nene Izesuꞌ lohotoꞌ zaloꞌ bili hilavemuꞌ viseꞌ nasineꞌ nene gele nouvoniꞌza aza nene meuꞌ nomive. Mili-danguꞌ me igi ningilizo. Gomuꞌ lo-lingimineꞌ maꞌmino aza mo oto vave. Nemuꞌ nene liteꞌ li vi eiꞌ izipahala zuho nene tiꞌ li li-ngimilizo: Hilineꞌ matiꞌ mo oto lengiꞌ lingivileꞌ ogo nGalilaia misubola ganaꞌ vo hetelo neivo aꞌmida ningilisave li li-ngimilizo. Mo aꞌne lo-lengeme nouve. Lavo ngehelele izineꞌza ngolize goloso izi aꞌmidatiꞌ liteꞌ mateꞌ li Izesuꞌ izipahala zuho li-ngimilisa lotiꞌ izi vasineꞌ. Idoꞌ Izesuꞌ aza veneꞌ sitaꞌ nene akaloꞌ nivasivo voteneꞌ ogo ne nasihe lavo ingine veneꞌ sitaꞌ igi osoꞌmolo izi-di opoꞌni lasineꞌ. 10 Neꞌmine ikesivo Izesuꞌ aza lo-ngimineꞌ: Lengehelele izamivo. Vi neze zuho nGalilaia misubola vi aꞌmida neze ningilisave li vi li-ngidilizo.
Zuda Veti Eveneꞌ Naba Nete Izesuꞌ Hilingutiꞌ Otineꞌ Gamazimuꞌ Ataize Li Li-ngimaniꞌ
11 Apiꞌ igi nivasivo ami pilisi ve gonoso galeseloꞌ gizebo minave ingine Zelusalemi numuda vi evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave naba nene aꞌmine initeꞌ sotoꞌ ingumuꞌ nene li-ngimaniꞌ. 12 Idoꞌ aꞌmine evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave naba nesi idoꞌ monoꞌ gizebo ve nesi mulise mili gamazi li voleloꞌ meloꞌ igi ami pilisi ve moni ningimi tiꞌ li laniꞌ: 13 Evenelite hilingutiꞌ mo otave li gilikelizave. Neꞌmine li-ngimilo: Okise ongo noningumuꞌ izipahala zuhote igi gonoso ma gumine di vikeve li li-ngimilo. 14 Idoꞌ guvetinesi ve ngamaniloꞌ gizebo ve naba neꞌmo aꞌmine gamazi gelelineꞌ nene gono dami okise ingangumuꞌ goniꞌ o-lengedo lihime lengemalive lo gamazitunuꞌ mulunouꞌ hizekunivo isetine izavo linginela gamazi ma minamoloseive. 15 Likevo aꞌmine moni di li-ngimaniꞌ neꞌmine igi ami pilisi ve nete Izesuꞌ izipahala zuho igi gonoso gumine di vikeve likevo aꞌmine laniꞌ gamazi nene Zuda vetida buu lavo idisesi ha gili nizave.
Aposolo Leveni (11) Izesuꞌ Monoꞌ Gonoloꞌ nGimiselineꞌ Gamazi
(Malekoꞌ 16:14-18; Lukaꞌ 24:36-49; Zohaneꞌ 20:19-23; Aposoloꞌ 1:6-8)
16 Idoꞌ Izesuꞌ izipahala zuho leveni (11) nene nGalilaia misubouko vi Izesuꞌ lo-ngimineꞌ golo ma minida vi 17 Izesuꞌni ninganiꞌ. Idoꞌ eze ningave nete gubiꞌ izi imi opoꞌni laniꞌza linge ma nete hele neingutiꞌ ngelo alihe li gaꞌine sitaꞌ gilaniꞌ. 18 Neꞌmine ikevo Izesuꞌ aza izipahala zuho nizada ogo tiꞌ lo lo-ngimineꞌ: Okulumokuko minavesi idoꞌ misubouko minavesi ingine mukiꞌ neze nene gelekeleꞌ i-nidi minilizave lo Oꞌmosoꞌmo amuzo mo neme neineꞌ ma ne neive. 19 Nemuꞌ nene misubouꞌ misubouꞌ moni eveneꞌ zuho ato atoꞌ mukiꞌ nene neniꞌ eveneꞌne zuho liliꞌ igi neꞌmetilizave li muluꞌninguꞌ hizi Meꞌneho idoꞌ gipele neniꞌ idoꞌ Sikalahuꞌve lamineꞌ nesi leliꞌ guliveteloꞌ noso mili-ngidi monoꞌ noso hili-ngidilo. 20 Hili-ngidi naza neꞌmine igi, igi mili minilo lo lo-lingimuvoniꞌ initekumuꞌ li-ngimi inginesi aꞌmine sunovoꞌ igi mili minilizaniꞌ aka nene ngelebizi apizi ngimilo. Neꞌmine igi nizavo naza nene hize eleꞌ o-lengedo linginesi gamene gamene havoꞌ mine do vo me misubouꞌ minilizaniꞌ gamene osuꞌ lavo gamene naba alidoꞌ nesi nene lengikisi ha minelesune lo lo-ngimineꞌ.
Moda ve