HILEMONIꞌNI LUHUVO NITEꞌ PAULOꞌ GIZE-DINEꞌ
Pauloꞌ Hilemoniꞌni Luhuvo Niteꞌ Gize-dingumuꞌ Gomuꞌ Gataaꞌ Gamazi
Mene luhuvo niteꞌ nene aposoloꞌ Pauloꞌ gizineꞌ ve. Aꞌmine Pauloꞌ monovoꞌvemuꞌ nene Aposolo bukuuꞌ nene gatelesane. Idoꞌ Izesuꞌ Kilisitoꞌ evenele zuho Loma ebekuꞌ minaniꞌ neti luhuvo niteꞌ Pauloꞌ gize-ngidingumuꞌ gomuꞌ gataaꞌ gamazi gizuningukisi nene eiꞌ Pauloꞌ monovoꞌvemuꞌ nene ma gatelesane. Idoꞌ mene luhuvo niteꞌ gizineꞌ nene ve ma gulive Hilemoniꞌnimuꞌ gizineꞌ ve.
Idoꞌ aꞌmine luhuvo niteꞌ mene Timoteoꞌ nesi nohulusive lo idoꞌ Hilemoniꞌni nohulo-gedo eveneꞌ linge masi nohulo-lingidusive lo gizineꞌ ve. Adoꞌ Izesuꞌ evenele zuho linge Hilemoniꞌ numuꞌveuꞌ mulise milaaꞌ ave engikisi idoꞌ veneꞌ ma gulive Ahiaꞌ ezesi idoꞌ ve ma gulive Alakipoꞌnisi lengiꞌ nohulo-lingidusive lo gizineꞌ ve. Ahiaꞌ aza Hilemoniꞌ elenaho minineꞌ noloseive idoꞌ Alakipoꞌ aza engiꞌ gipeꞌine mino aꞌmine mulise aleveliti gizebo ve ma minineꞌ noloseive li eveneꞌ vaiꞌ nene gili nizave.
Hilemoniꞌ aza Loma vete gizebo aniꞌ polovinisi Asia ve laaꞌ anguꞌ Kolosa ebekuꞌ ongo monaaꞌ ineꞌ ve. Gamene ma Pauloꞌ aza Izesuꞌ Kilisitoꞌnimuꞌ gamazi lamineꞌ lo sotoꞌ ogo lo-ngimineꞌ nene gelo Hilemoniꞌ aza Izesuꞌ evenele loloꞌ ineꞌ. Hilemoniꞌ gelekeleꞌ ve ma minineꞌ gulive Onesimoꞌ. Aꞌmine gulive Onesimoꞌ neꞌmi monovo nene gono daatoꞌ lisiheꞌ o minineꞌ ve losa ve. Ne neiha Onesimoꞌ aza Hilemoniꞌni hulo-do golise voganiꞌ. Hilemoniꞌ initeꞌve linge ma nesi nene gumine do vo noloseive. Golise vo Loma ebeta vo minineꞌ. Onesimoꞌ Pauloꞌni nado ningihe ne gelamuneꞌza aza Pauloꞌni ningo Izesuꞌnimuꞌ lineꞌ gamazi gelo aꞌmidoꞌ gele eleꞌvoleꞌ ogo Izesuꞌ evenele zuho loloꞌ ineꞌ. Neꞌmine ogo aꞌmida gamene linge mamuꞌ mino Pauloꞌni hize eleꞌ o-divo Pauloꞌ aza Onesimoꞌni nene eiꞌ gipele gehepeve gilivo lulo imineꞌ. Pauloꞌ aza Onesimoꞌni nene eiꞌ gonouꞌ ve minelive lo do minelesa gilineꞌza Hilemoniꞌnida longoꞌ amineꞌ nenakoo nemuꞌ lisiheꞌ amoloseive lo gelo nemuꞌ gohi Hilemoniꞌnida imisele hulolosa gilineꞌ. Gelekeleꞌ ve ingine gizebo veꞌine huli-ngidi golise vaniꞌ nene lihime nabaloꞌ ngimaaꞌ aniꞌ. Gamene ma nene ngibili hilaakisi igaꞌ aniꞌ. Nemuꞌ Pauloꞌ aza luhuvo niteꞌ mene gizo Hilemoniꞌni tiꞌ lo lo-imineꞌ: Onesimoꞌ mene tineꞌ molo geiꞌ nanida novivo ma aza geiꞌ gelekeleꞌ veka neiha Izesuꞌ evenele loloꞌ idotiꞌ nene geiꞌ zuho gehepeve loloꞌ ineꞌ nenaze. Nemuꞌ geze zuho ngeleꞌmize lamineꞌ ogaꞌ nanidiꞌmine ogo eleꞌmize lamineꞌ ozo. Neꞌmine lo Onesimoꞌ aza Hilemoniꞌni initeꞌ ma golo hize-delineꞌ nolineꞌ nene eiꞌ Pauloꞌ golo hize-gedelove lo lo hukineꞌ. Idoꞌ Oꞌmosoꞌmo eita ladoꞌ nene gele ngemo nalaꞌ numungutiꞌ nene hulo heta o-nedeleseive lo gelo nemuꞌ Hilemoniꞌ numuꞌveuꞌ lumu hamoꞌ ma eiꞌ Pauloꞌ alingumuꞌ do vaꞌvaꞌ o-delive lo gizineꞌ. Neꞌmine lo luhuvo niteꞌve nene gizo osuꞌ lo eveneꞌ lingelite meseꞌ aseka li-ngidaniꞌ nesi gizo noꞌnohoꞌ gamazitunuꞌ gizo osuꞌ lineꞌ.
Pauloꞌ aza mene luhuvo niteꞌ gizineꞌ gameneukovoꞌ nene Izesuꞌ evenele zuho Kolosa ebekuꞌ minanikisi idoꞌ Eheso ebekuꞌ minanikisi nene gizo hulo-ngidineꞌ. Aꞌmine luhuvo niteꞌ setohamo nene Tikikoꞌ do novivo Onesimokisi makaꞌ vasineꞌ ve.
1
Pauloꞌ Luhuvo Niteꞌ Apiꞌ Ogo Gizelesa Hilemoniꞌni Opoꞌni Lo Gizineꞌ Gamazi
Luhuvo niteꞌ meve nene Izesuꞌ Kilisitoꞌnimuꞌ ve lo nalatoꞌ nouve Pauloꞌ nenitatikisi idoꞌ leze zuho Timoteodatikisi nene novive. Aꞌmine luhuvo niteꞌ meve nene lelikisi hamoꞌ gono daaꞌ nounive lute geme nonive Hilemoniꞌ geikumukisi idoꞌ leze zuho veneꞌ Ahiaꞌnimukisi idoꞌ monoliꞌmi lovouꞌ makaꞌ zegeꞌ zegeꞌ ogaꞌ unive Alakipoꞌnimukisi idoꞌ Kilisitoꞌ evenele geiꞌ numungauꞌ mulise milaaꞌ naave engikumukisi nene nogize-lingiduve. Nemuꞌ nene luhuvo niteꞌ mene nogize-lengedo Oꞌmoso metehosi Guvetesi ve Izesuꞌ Kilisitoꞌ neesi nasahiliꞌ i-lingidikesivo neꞌmo lengiꞌ muludinguꞌ nene hongu minivoo mine lamineꞌ igi minilizave loo Oꞌmosola noluve.
Pauloꞌ Oꞌmosola Laaꞌ Inguꞌ Nene Hilemoniꞌ Monovoꞌve Laminekumuꞌ Gelo Aꞌminemuꞌ Isaaꞌ Neve Lo-daaꞌ Nouve Lo Hilemoniꞌni Lo-imineꞌ Gamazi
4-5 Hilemoniꞌ gaza Guvelesi ve Izesuꞌnimuꞌ gele eleꞌvoleꞌ ogo mino luka ezesi idoꞌ Oꞌmosoꞌmi evenele mukikisi ngemaaꞌ naningumuꞌ nene gelosa naza Oꞌmosola laaꞌ nouvonguꞌ nene geikumuꞌ gamene gamene isaaꞌ neve lo-daaꞌ nouve. Idoꞌ aꞌmine Oꞌmosola laaꞌ nouvoniꞌ nene gaza Kilisitoꞌnimuꞌ gele eleꞌvoleꞌ ogo lelikuꞌ omo giꞌmizo naineꞌ neꞌmo nene laza Kilisitoda mine molo initeꞌ lamineꞌ daaꞌ nouneꞌ mukikumuꞌ nene gele osuꞌ lo mineline losa Oꞌmosola laaꞌ nouve. Idoꞌ neze zuho make, Oꞌmoso isaaꞌ neve lo-daaꞌ nouvoniꞌ nene gaza luka Oꞌmosoꞌmi evenele ngeme naineꞌ neꞌmo luꞌine amuzo gohi daniꞌ neꞌmo nene luꞌne do ngi lo-nedavo muluꞌneuꞌ gulumo avile atoliꞌmine ogo lisivoo nouvoniꞌ nenako nemuꞌ nene Oꞌmoso isaaꞌ neve lo-daaꞌ nouve.
Pauloꞌ Aza Onesimoꞌni Nene Hilemoniꞌ Gohi Do Eita Ilingumuꞌ Longoꞌ Ogo Lineꞌ Gamazi
Naza amuzo molo lovo kiselevoꞌ ogosa Kilisitoꞌ velemuꞌ ogo gaza lisiheꞌ o neineꞌ initeꞌ meꞌmine nene ozo lo lo-huko lo-gedelodoꞌ o nouvoniꞌza Kilisitoꞌ evenele laza lute ge neme ne geme lo minelonidoꞌ o neinako nemuꞌ nene amuzo molo lo huko lo-gedamo asi haza nevo longoꞌ ogo gele-gedelesa nene noluve. Ee, Pauloꞌ naza Kilisitoꞌ velemuꞌ medelo mino gamaziꞌve lo sotoꞌ ogaꞌ uve idoꞌ idise aꞌmine Izesuꞌ Kilisitoꞌnimuꞌ ve li nalatoꞌ huli-nimikave neniꞌ nene haza nevo longoꞌ ogo gele-gedelesa nene noluve. 10 Idoꞌ longoꞌ ogo gele-gedelesa noluvoniꞌ nene nalatoꞌ mene minuvonguꞌ meleho loloꞌ okuvo aza izipahaꞌne loloꞌ ive * Aꞌmine veꞌmi gulive Onesimoꞌ neꞌmi monovo nene neꞌmino neive: Gono daatoꞌ lisiheꞌ o neive. Onesimoꞌnimuꞌ nene muheleꞌ gamazi nolo-gimuve. 11 Aꞌmine ve aza gomuꞌ geikisi minasida nene gonoka do-gedelidoꞌ lisiheꞌ amo minineꞌ ma neineꞌza idise geiꞌ gonokasi neniꞌ gonoꞌne nesi do-ledelidoꞌ lisiheꞌ gehepeve ogosa neive. 12 Aza neve nene neniꞌ veꞌne gihile gehepeve neineꞌza aꞌminemuꞌ nene gele hulosa geita gohi noimisele huluve. 13 Naza Kilisitoꞌ gamaziꞌve lamineꞌ lo soto sotoꞌ ogo minaaꞌ uvongumuꞌ nalatoꞌ mela nouvonguꞌ geitoꞌ medelo mino gonoꞌne do-nedaaꞌ ilingumuꞌ nene nenikisi ha minelive lo gele minuha ma imiselamuvodineꞌza 14 geitatiꞌ gamazi ma gele nemamo nolinidoꞌ nene initeꞌ do neꞌmine manaꞌmine uvoniꞌ gelalive losa nene alamuve. Idoꞌ neꞌmino alamuvoniꞌ nene Onesimoꞌ gonoꞌne do-nedelingumuꞌ nene oꞌve lo-delineꞌ aka hize tile-gedekuvosa gaza monovo do lamineꞌ ogo aꞌmine gono dalive loo lo nemelineꞌ nene edamilineꞌ o neivosa gasika nene lukaloꞌ do molosa neniꞌ gono do-nedelive lo lo nemeline losa nene alamuve. 15 Idoꞌ Oꞌmosoꞌmo lavo gamene liꞌnibemukovoꞌ geiꞌ hulo-gedo hota vo minineꞌ nene alingeꞌ tineꞌ molo ogo geikisi mudise miniviꞌ miniviꞌ ilisive lo nemuꞌ hulo-gedo vihe losa nene gele nouve. 16 Idoꞌ tineꞌ molo ogo geikisi minelineꞌ nene ha gonouꞌ ve neꞌminevoꞌ nene minelivoba asi Kilisitoꞌ evenele geze zuho luka emelinidoꞌ o minelivesi nene mineleseive. Ee, neze zuho luꞌne eme lamineꞌ o nouve loloꞌ ogo neiha geita nene gonouꞌ ve minosa idoꞌ Guvelesi vela giꞌmizo minosa geze zuho gehepevesi nene loloꞌ ogo mineleseinako neniꞌ luꞌne eme nouvoniꞌ nene ivileꞌ ivosa gaza nene luka vauve elosa emelinidoꞌ mineleseive.
17 Nemuꞌ nene gaza nenikumuꞌ gelanivo zogo naaꞌ olosive lamineꞌ nane lo gele naineꞌ nenako nemuꞌ nene Onesimoꞌ aza geiꞌ nanida naavo ma nene naza nanida alodoꞌ neleꞌmize lamineꞌ ilineꞌ akaloꞌ do molosa eleꞌmize lamineꞌ ozo. 18 Neꞌmine ilineꞌza aza neve gomuꞌ makaꞌ minasida ma do goloso o-gede nolihe idoꞌ geitatiꞌ initeꞌ maloꞌ golo hizo ma gemelidoꞌ o neivo ma nene aꞌmine initeꞌ mukitoꞌ nene neniꞌ golo hize-gedeloze. Neniꞌ gehe-nedezo. 19 Idoꞌ aꞌmine mene neniꞌ golo hize-gedelove noluvoniꞌ gamazi nene do amuzo molalosa luhuvo aꞌme ve nene Pauloꞌ neniꞌ aꞌnedunuꞌ gehepeve nogizuve: Aꞌmine neve neniꞌ golo hizo gemelesuve. Gemelesuha nenitatiꞌ dinaꞌ naba geita nene ha neineꞌ ma neineꞌza naza aꞌminemuꞌ nene ha luvodineꞌza ma lolosa gelamuve. Aꞌmine dinaꞌ nene adoꞌ Kilisitoꞌnimuꞌ neniꞌ lo sotoꞌ ogo lo-gemekuvo ezemuꞌ gele eleꞌvoleꞌ ogo minevoꞌ minevoꞌ gemeni dameni daningumuꞌ nene noluve. 20 Ne neiha neze zuho make, laza nene Guvelesi veꞌmi evenele nosineꞌ nenako geitatiꞌ initeꞌ ma daloho lo nogiluve. Aꞌmine nene adoꞌ Kilisitoꞌ evenele nosingumuꞌ ve lo neniꞌ luꞌneuꞌ do lamineꞌ o-nedo gele emanivo Onesimoꞌ nenita alive losa noluve. 21 Idoꞌ neꞌmine lo nogizuvoniꞌ nene gaza longoꞌ o-gedeloniꞌ votigile ivileꞌ ivosa initeꞌ lamineꞌ gohi masi imineꞌ molo olosane losa gele nouvoniꞌ nenako gamaziꞌne mene mo gele dalosane lo gele muꞌmusiꞌ o minosa nene nogizuve. 22 Idoꞌ gamazi hamoꞌ gohi ma neineꞌ neve nene neꞌmine lo noluve: Lingine nenikumuꞌ ve li Oꞌmosola laaꞌ naaniꞌ maloꞌ nene Oꞌmosoꞌmo gele lengemo neniꞌ neve nene lengita nimiselavo alosuve losa gele nouze. Ongaloniꞌ numuno lulo nene ma do vaꞌvaꞌ o nimikezo.
Pauloꞌ Gamazi Gize Osuꞌ Lolosa Ezesi Gono Daaꞌ Avesi Hilemoniꞌni Opoꞌni Laniꞌ Gamazi Gizineꞌ
23 Idoꞌ nenikisi makaꞌ Izesuꞌ Kilisitoꞌnimuꞌ nalatoꞌ nosive Epahalaꞌ neꞌmo nene gopoꞌni nolive. 24 Idoꞌ makaꞌ gono daaꞌ unive adoꞌ Malekoꞌ ve Alisitakoꞌ ve Demaꞌ ve idoꞌ Lukaꞌ ve engiꞌ nete nene aꞌmineꞌmine igi gopoꞌni nilave.
25 Guvelesi ve Izesuꞌ Kilisitoꞌ nasahiliꞌve nene lengiꞌ lutinguꞌ mine molo minivoo.

*1:10: Aꞌmine veꞌmi gulive Onesimoꞌ neꞌmi monovo nene neꞌmino neive: Gono daatoꞌ lisiheꞌ o neive.