28
Mórita-marafata kógo uráunda-aai.
Aápátá kaweꞌá úmaisa koméraawanasasa mindónáfúfúmpáꞌ-márágón-áwíꞌa Mórita-marawe suwatá ísaraumne. Aaꞌá téna táwiꞌa wéuwasa mimbáráfákén-kwáásí kaweꞌá uwásinkesasa iyamá agaisínkówata siyáánta wégaufowananasa Póro iyááríꞌa komaimaéna mimpímbá máagaimarowana kokoꞌá úwana waaifainkó téna Póron-ayáámba taunkutúwasa waási awánésa keáímbá sésa moórá-waasi tufúwísana púwísana nompín-táómpimbo timbá nonkómá ímba tufúkáimba póna káféꞌa wen-ánóndáá maéna waaifainkó fáínana puwíníye keáímbá suwaná Póron-ayáámba tufimpín-úwana minkwáífáínkó taráꞌmaena iyafímbá ánkúfowana ímba Póromba áíꞌa úwasa minkwáásí Pórontafesa imáyáa ésa intoráínana puwíníyo. Marapáꞌá kunténa puwíníyo-imayaa ésa ayáátáákaꞌa aúrampimba karákésa amuꞌmatuwésa mérowana ímba ááéma puwúwasa imáyáa ésa sésa minkwáásí maníkón-iye siyáawe.
 
Suwaná mimbáráfákén-órááꞌ-wáásígón-áwíꞌa Pápíríyasi wení maramá ewaaꞌá wérowi kaweꞌá uwásinkenasa másinkowata wení naaúmpata kaumbo-nóꞌwáámbá kowaéwánanasa Pápíríyasi afowámbá áúiyankena ayánómbá naaewáráꞌá wéuwana mérowana Póro wempáꞌá wéna awánéna Maníkómpáꞌá inaí séna ayáántamba aneꞌá taꞌótorowana mináíꞌá taiꞌáguwasa awánésa tíꞌo
ún-kwaasi tíꞌmaesa Pórompaꞌa tuwaná miyáumai asófatinkafaꞌa kúwasa 10 aamoí ésa tuwímbai-tantaaꞌa símúwata méraawanasasa nompín-táómpimba kónae séwánda-kanaasa ímbo makáawanda-tantaaꞌa símúwata kuráumne.
Rómu-naopaꞌo kuráunda-aai.
11 Árékísándiriyaafakemba moórá-nompin-taonkon-awiꞌa keáfáráwáí-káróꞌ-máníkó éna fiyúndámo toráí-kánáá mimbárágóní nonkwaaúmpímbá wérowata kaumbo-wíyómbá maisuwéta mindómpín-táómpimba íyáteta wémeta 12 Sísari-marafaꞌa Sáírákiusi-naopaꞌa wéta marapátá kuméta kaumbo-nóꞌwáámbá waéta 13 nompín-táómpimba íyáteta wéta Rísíyamu-naopaꞌa kówaeta aafáyáaraꞌa sínaaempakenta fiyúndá toréna fafúsúmaenasa kúwata kaeꞌ-nóꞌwáámbá kówaeta Ítáári-marafaꞌa Píútíyorai-naopaꞌa marapáꞌá kumówánasasa 14 Ísun-aaimo ísówi mérowata kotuwánááwánasasa simásimesasa sésa moórá-sondaa keséta méranaawe suwatá miyáumaisa moórá-sondaa miwíséta maéta Rómu-naopata marapátá kówándasa 15 Rómu-naopakemba Ísun-aaimo ísówi kówánda-aaisa isésa aampakémbá kotiyánae sésa Ápíyasi-naopaꞌa maaketi-márúpáꞌá seyaafáꞌ-wáásí wááumo waí-námbá kaumbo wéropaꞌa tuwaná Póro tuwánéna Maníkómpáꞌá aamoí úwana arunkó kaweꞌá uráiye.
Póro Rómu-naopaꞌo mérain-aai.
16 Póron-arunko kaweꞌá úwata Rómu-naopaꞌa kówánanasa mindáópaken-kamani-waasigo Pórontafena séna ímba ándá-naumpaꞌo máínda úwoi-naumpaꞌa ménana i-wáásígó enkáꞌá káráwiyiniye súwana 17 kaumbo-nóꞌwáámbá maisuwéna Póro mindáópakemba Yúndaa-waasiti óraaꞌ-waasi táántowasa wení naaúmpaꞌa tuwaná simátimena séna kesí waásisono. Yúndaa-waasi ímba símai sáwíꞌa uráumpo kentáá síwáꞌnáti ámáámba ímba taráíyaundanifo Yérúsaremu-naopaꞌa kembá taꞌótoꞌmai Rómu-kamani-i-waasi tíméwasa ándáfaꞌa sínkaraawe. 18 Sínkaresa sínkamiyanesa kesí áwáumo saafá ombá ímba isasá faúꞌankanae sewasá 19 Yúndaa-waasi minááí taráísúwaꞌa kesí áwáuma ímba sáwíꞌa uróntafe séꞌa Rómu-kamani-aifa-kawaagompaꞌa konaná kesáái isáíníye. Kesí Yúndaa-waasi aaí simátinkanae ímbo súnda kesáái isáínkwae séꞌa Rómu-kamani-aifa-kawaagompaꞌa tiyáumne. 20 Yúndaa-waasisa Maníkómó íyáfasinankaraiwaimbo amuꞌmakáundawin-aai séwánasa taꞌótokesa siyáánkaꞌa káráꞌuraamba póꞌa táántamai tuwánéꞌa simátimenae Póro súwasa 21 isésa miwí sésa Yúndiyaafakemba Yúndaa-waasi ímba entáfésa aúfái agaimái túwááwana tiyáiye. Ímba tuwímbai aaí másimasimesasa entáfésa sáwí-aai ímba wésimankaawe siyáawe. 22 Seyaafáꞌ-áémpáꞌá Ísuni aampaꞌó kontáfésa sáwíꞌo uwátínkáámba wéisaumpo minááí simásímínata ísáano siyáawe.
 
23 Simásuwesa moórá-kanaa Póro simátiminda-kanaa marésa komésa minkánáá túwasa sáwífaꞌ-waasi Póromo méropaꞌa tuwaná aafáyáarakemba ómbakena Maníkó wení waásimo kawáámó in-ááí simátímaꞌmaena nóꞌwaamba taíꞌáraiye. Naaófáꞌá Mósesemo agaimakáin-aaifinkene Maníkón-aaimo simátímakowi agaimakáan-aaifinkene Ísun-aaimo simátímaꞌmaena tirumbá toréna iyéna Ísun-aaisafesa timankúnkúmba íwae séna simátimuwasa 24 isésa tuwímbai sésa éraiꞌ-aaiye suwasá tuwímbai sésa karoꞌ-ááíyé suwasá 25 miyáumai aaisankáámbá sésa tuwínkaaꞌ-uwaná Póro séna naaófáꞌá Maníkóní Ufaen-ámútánkó moóráwigomba Maníkón-aaimo simátímakowin-awiꞌa Áísáyaamba simámuwana kentíwáꞌnásomba simátímakomba minááí éraiꞌ-aain-iye. 26 Áísáya agaimaréna séna
Maníkó séna minkwáásísáfé kosimátime sé ísáámbanifo ímba ísámai kaweꞌá wéowe. Awánaambanifo ímba awánamai kaweꞌá wéowe. 27 Miwítí imáyáago umbaí taisaná tááko aaimó isáísáféna tuwesaraí isaná túranko awánaisafena túgáfaaꞌa wéifo ímbo miyámó ésamo ésa tááꞌo isésamo túrambo awánésamo kesááimo isésamo miwítí sáwí-imayaamo tuwésamo kempáꞌó tenkakaa sáwí-imayaa maitiyuwéꞌa kaweꞌá uwátinkausino Maníkó siyáiye
Áísáya agaimaréna siyáiye. Póro simásuwena 28 séna kemá miyá owaꞌá póꞌa simátime séꞌa Maníkó sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba kaweꞌ-ámpáꞌá métínkáín-aai fíꞌonkaa-waasi kosimátímakaundasa Maníkón-aai wéisaawe 29 Póro minááí simásuwowasa Yúndaa-waasi wesimán-kwesiman-esa aaisambá símaesa kóuraawe.
 
30 kóuwana Póro mindáópaꞌa ména kaeꞌ-áátáí maisuwéna wení óntamba naankaꞌá wétuwena méromba sáwífaꞌ-waasi wempáꞌá tuwaná aamoí éna 31 Maníkó wení waásimo kawáámó in-ááí Fasiꞌaénkó Ísu Káráísitin-aai simátímaꞌmaena iyáiye. Kámáni-waasi minááísáfésa ímba aambá faiyúwana óraaka simátímaꞌmaena iyáiye.
Kemá Rúku súnda-aai taíꞌáiye.