16
Ísu pukáimpinkembo íyáfasinkain-aai.
Mátíyu 28:1-8, Rúku 24:1-12, Yóni 20:1-10
Yúndaa-waasimo saagon-kánáá taiꞌówasa kaumbo-ínímbá Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininko úwana araámáó Yémísin-anówa úwana Sárómi úwasa miyáumai-inimba Ísun-áúraꞌa asaa-wiyúm-básáwémbá máaꞌankanae sésa ááéma aafáúmó íyáúsunkaꞌa mimbásáwémbá maimaésa Ísumbo utámakopaꞌa kumbá 3-4 aampaꞌá wéwesa sésa óikaꞌo awááúwasukaan-ontamba óraaꞌ-ontamba póna nááwa súwaꞌnai énasaawa óikaken-ontamba waétuwainiyo sésa awánomba minóntámbá éꞌa fawátukowasa awánésa minóntán-aifimbo íyúmba moórá-ifoꞌ-waasi waén-únánkwátóiwaraꞌ-waasigo minkáꞌá mérowasa awánomba tááꞌa úwana simátimena séna ímba tááꞌa íno. Ísumba Násaretifakewimba aaraa-táíyáꞌá tufúwówanamo pukáiwaimba taawánánae séꞌo wétemba pukáimpinkemba íyáfasinena kówéna ímba maankáꞌá méraifo utámakaampimba iawánéꞌa wení kísau-waasiye Pítaane kosimátime séꞌa Ísu siyáintemba pukáimpinkemba íyáfasinena kentí aifaꞌá Káríri-aempaꞌa wínaꞌa koawánánááwe. Minááí kosimátíméro súwasa minóntán-aima tuwésa tááꞌa éna tinekembá tataꞌá úwasa tuwaantantésa wésa tááꞌa úntafesa minááí ímba kosimátímakaawe.
Mááka kemó súnda-aai taíꞌáiye.
Ísu paápé úwana Máríyaamo awánarain-aai.
Yóni 20:11-18
Sondaaráꞌá ááéma Ísu pukáimpinkemba íyáfasinena aifaꞌá Máríyaa Mágátáraa-naopaken-ininkon-aúrankaꞌo paápé úmba ááéma Ísu minínínkón-arumpinkemba afakaeté-sawi-amutambo maiyáúkain-ininkon-aúrankaꞌa paápé úwana 10 awánéna wení waási ifiꞌó wétopaꞌa kosimátimuwasa 11 Ísumo aúnarowana minínínkómó awánón-aai simátimumba isésa ímba ísámai kaweꞌá uráawe.
Éméyási-naoꞌ-ampaꞌa Ísumbo awánaraayan-aai.
Rúku 24:13-35
12 Minkákémbá kaeꞌ-wáásí némpaꞌ-ampaꞌa wéguyana Ísu fíꞌon-kwaasiyaamba úmaena minkáéꞌnárai túrankaꞌa paápé úwasarai awánésarai 13 kouwerésarai Ísuni waási tasimátímúwasa ímba ísámai kaweꞌá uráawe.
Ísuni waási wembó awánaraan-aai.
Mátíyu 28:16-20, Rúku 24:36-49, Yóni 20:19-23
14 Minkákémbá Ísuni kísau-waasi sísamaifakemba moórá kumbaimái-waasi tómbá wénowana Ísu paápé úwasa awánowana Ísu aaisambá tiyéna séna kemá pukáundafinkembo íyáfasinkaunda suwánaresa simátíméwaꞌa iséꞌa sirumbá wéfaiyaraawe séꞌa tuwarónaawaro wéowe. Simátímén-aaisafeꞌa éraiꞌemo seráámbá ímba éraiꞌe siyáawe simásuwena 15 séna kesí ásé-aai seyaafáꞌ-máráfáꞌá simátímapaꞌa koró. 16 Kesááisafesa éraiꞌe sésa kenkáꞌá timankúnkúmba ésa nombó maíyana Maníkó miwí sáwíꞌo úmaimo mérempinkemba faútinkainifo kesááisafesa ímba éraiꞌe sésa timankúnkúmbo íyawi Maníkó aaifimbá maitinkáíníye. 17 Kesááisafesa éraiꞌe sésa kenkáꞌá timankúnkúmbo íyawi ímbo awánaan-kisau maésa kesí fasiꞌaéntámbá waási tirumpinkémbá sáwí-amutamba maitiyuwésa fíꞌon-aaifinkemba sésa 18 waaifaimbó taꞌótoraiyana unkutíndamo ésa ímba puwésa puwíyan-dombo náíyambo ésa ímba puwésa tíꞌo índa-waasimo tiyáámbo taꞌótoraiyamba asófatinkanaawe Ísu siyáiye.
Maníkó Ísumba aiyówanamo iyáin-aai.
Rúku 24:50-53, Aantá-waasi 1:9-11
19 Fasiꞌaénkó Ísu minááí simásuwowana Maníkó Ísumba áíꞌmaena wíyómpaꞌa móankowana Maníkón-ayáánúrapaꞌa fasiꞌaén-áémpáꞌá mérowasa 20 Ísuni kísau-waasi seyaafáꞌ-máráfáꞌá ásé-aai simátímapaꞌa kuwaná Fasiꞌaénkó túwaꞌnai úwasa waási ímbo awánaraan-kisau maúwasa awánésa sésa maanááímó simásíménta éraiꞌ-aain-iye siyáawe.
Minááí taíꞌáiye.