10
Hɨm me Jisas naanmɨpre sipsip
“Hi hetpi werek werek. Mɨtɨk kerek ap kitet ya weipɨr kakno nɨwa ke sipsip au, hɨrak kɨniu nɨwa keke han kerekir ken nɨmɨn ein, hɨrak mɨtɨk enuk kekintɨp menmen. Te mɨtɨk kerek kitet ya weipɨr hɨrak mɨtɨk ke naanmɨpre sipsip. Mɨtɨk kerek kekiwo nɨwa kau ya weipɨr kɨre mɨtɨk ik, hɨrak kewisɨk ken nɨmɨn hɨrak kakno nɨmɨn te sipsip mamɨmtau hɨm mɨrak, hɨrak kekine niuk me sipsip miutɨp miutɨp, hɨrak keriyaam keiyɨm kakno wit eik. Hɨrak kari sipsip mɨrak hɨrak kinɨn kakno. Sipsip hɨram misesik mentar hɨrak kenɨnewem (o kenɨnorem), hɨram memtau tonɨk mekre nɨkɨp te hɨram misesik. Te mɨtɨk hak taau. Hɨram mɨneinɨk mɨrɨr mentar hɨram ap memtau tonɨk mekre nɨkɨp kɨre mɨtɨk kerek naanmɨprewem (o naanmɨprorem) au.”
Jisas katɨp mɨt ne Farisi hɨm im, te hɨr ap nertei menmen werek werek hɨrak ketporem me hɨrekes au.
Jisas katɨp hɨrekes kɨre mɨtɨk naanmɨpre sipsip
Mɨt netari menmen hɨrak ketpim te Jisas pɨke katɨp kar ik: “Hi hetpi werek werek hi hɨrekes hɨre weipɨr ke sipsip. Hi hɨkaap mɨt hɨr nɨre sipsip hɨr nanises hɨm me God. Mɨt yapɨrwe nɨpaa ninɨn nan naanmɨpre mɨt ne Isrel hɨr mɨt enun nɨre mɨt nekintɨp menmen. Mɨt hɨr nɨre sipsip ne God ap nises mɨt in au. Hi hɨre ya weipɨr. Neimɨn nisɨsa hɨr nɨre sipsip nanɨnen nɨmɨn nɨwa, te hɨr nanu werek maain nanɨno witeik nanɨnantɨn yenkis yaaim nanɨm. 10 Mɨtɨk enuk kekintɨp menmen kaknen te kakɨt menmen kaknep sipsip kakɨwaank menmen. Hi au hi han te hɨr nani au. Hɨr nanu werek werek nanɨr ke God hanhan hɨr nanwim.
11 “Hi hɨre mɨtɨk yaaik naanmɨpre sipsip hi hahi akaap sipsip nai te hɨr nanu werek werek. 12 Mɨtɨk kerek naanmɨpre sipsip kakɨt pewek mamrerim, hɨram ap sipsip mɨrak. Hɨrak kɨr nepere iuwe ke yaank kaknen, hɨrak kɨnaain kɨrɨr te nepere iuwe ke yaank kemiyei sipsip ken kɨyaau kiutɨp kakɨp, te hɨram ham mɨrɨr mewep ein mewep ein. 13 Mɨtɨk kar ik kɨrɨr kentar hɨrak ap hanhan sipsip au. Hɨrak naanmɨprewem kakɨt pewek mamrerim keremem. 14 Hi hɨre mɨtɨk yaaik naanmɨpre sipsip. Hi hertei werek werek mɨt neimɨn hɨr nɨre sipsip nai, hɨr nerteiya nisɨsa. 15 Hi hetike Haai kai werteiyakɨt mar im. Hi hertei mɨt nɨre sipsip nai, hɨr nerteiya. Hi hetike sipsip nai hanhan meriuwehan te hi hahi akepi. 16 Mɨt han nɨre sipsip nai, hɨr nepu, te hɨr ap ne weiwɨk me mɨt nai ne Isrel au. Hi tewen haryei nantike mɨt han in te hɨr nemtau hɨm mai nanisɨsa. Maain hɨr nanre weiwɨk miutɨp te hi kiutɨp naanmampror.
17 “Haai hɨrak hanhan keriuwa hentar hi hanhan hahi akaap mɨt te hi pɨke akrit. 18 Mɨtɨk hak ap te kakiyep te hi hahi au. Hi han kai kerekek. God ketpo menmen im te hi arɨakem. Hɨrak katɨp werek te hi hahi, maain hɨrak kakwisa hi pɨke akrit hahu.”
19 Mɨt iuwe ne Isrel en hɨr newepan nau nɨmɨn pɨnan, han kitet menmen im, pɨnan au han kitet menmen ham nentar hɨm mɨrak. 20 Mɨt yapɨrwe natɨp, “Herwe kau kekrerek, te hɨrak han ken sip hɨrak ketaritari katɨp menmen im em. Yi yenmak te yi yerp in yemtau hɨm mɨrak a?”
21 Mɨt han natɨp hɨm mɨrak ap hɨm me mɨtɨk kerek herwe kau kekre han kɨrak au. Herwe ap te kɨrɨak mɨtɨk nanamɨr toto enuk ek te hɨrak kɨre yaaik kɨr ein ein werek werek au.
Mɨt iuwe ne Isrel neweikɨn sip newet Jisas
22 Jisas katɨp menmen im meit wit Jerusalem me wɨ mɨt nererik han tewenɨn nɨpaa mɨt nepɨr menmen enum mekre wɨnak ke God, hɨr pɨke nɨkaisiu weipɨr, te hɨr pɨke nanɨno nɨmɨn newenɨpi niuk me God. Me wɨ im hɨram mɨre hawɨ hɨtan. 23 Jisas ken kitet wɨnak iuwe ke God keit haau mɨt nenewem ‘Hɨnp ke mɨtɨk iuwe King Solomon.’ 24 Hɨrak wen kepu en, mɨt iuwe ne Isrel neweiknɨwek nitɨwekhi, “Wɨ marmenum te ti heteiknai haiu mamɨrteiyek. Ti etpai werek werek. Ti Mɨtɨk God kehimɨtanit ti akepai haiu mɨt o au?”
25 Jisas ketpor, “Hi epei hetpi te yi ap han kitet hɨm mai werek werek au. Menmen yaaim hi hɨrɨakem heriuwe menmen iuwe me Haai kai hɨram mewepayapɨr hi keimɨn. 26 Yi ap yises hɨm mai yentar yi ap yɨre sipsip nai au. Nɨpaa hi hetpiyem! 27 Sipsip nai hɨr nanɨmtau hɨm mai hi herteiri niutɨp niutɨp hɨr nisɨsa. 28 Te hi ekepi te hɨr nanu nantikewa tipmain tipmain enum eik, hɨr nani au. Mɨtɨk hɨrak ap te kakri mɨt sipsip nai te hɨr ap nanises hɨm mai nanɨwaank taau. 29 Haai kai kerek kewetau mɨt in hɨrak kinɨn menmen yapɨrwe. Mɨtɨk hak ap kakri mɨt nisesik te hɨr nanweikɨn sip nanwetɨwek nanɨwaank taau. 30 Hi etike Haai kai hawɨr wekiyakɨt wepu niutɨp.”
31 Hɨrak katɨp menmen in epei au, mɨt iuwe ne Isrel pɨke neit nan te hɨr nankɨp. 32 Jisas kitorhi, “Hi epei hɨrɨak menmen yapɨrwe me ninaan mi hises menmen Haai kai kehimɨtena hi hɨrɨakem. Me mekam miutɨp te yi eiwɨr nan yayiyep a?”
33 Mɨt iuwe ne Isrel netpɨwek, “Haiu mamitep me menmen yaaim ti hɨrɨakem au. Haiu mamitep mamɨntar ti atɨp enum, ti hɨre mɨtɨk kerekek, te ti hatɨp ti hɨrekes hɨre God.”
34 Jisas katɨp, “Hɨm me God mau tɨwei hɨram matɨp mar im: 35 ‘Hi atɨp yi yɨre God.’ Haiu mertei hɨm me God mau tɨwei hɨram yaaim ap mamweikɨn matɨp hɨm ham taau. God katɨp mɨt kerek hɨrak kewetɨr hɨm mɨrak hɨr nɨre God. 36 God Haai kehimɨtena hɨrak keriuweta te hi han hau tɨ ik ek te yi yenmak yatɨp hi hatɨp enum hentar hi etpi hi Nɨkan ke God a?
37 “Hi ap hɨrɨak menmen Haai kai kehimɨtena, te yi ap eiyises hɨm mai au emɨt!
38 Te hi hɨrɨak menmen me Haai kai. Yi yɨnapen han ekitet hɨm hi hetpiyem me Haai kai keriuweta hi han tɨ ik yentar hi mɨtɨk kerekek. Te yi han ekitet menmen hi hɨrɨakem te yi yayɨrtei werek werek han ekitet Haai kai God ketikewa hawɨr wekiyakɨt wepu han kiutɨp.”
39 Hɨrak katɨp menmen im epei au, hɨr pɨke nantɨwekhis nanwisɨk kakɨkre winaɨk enuk, te hɨrak kɨnaiwɨri ken.
40 Hɨrak kɨnaiwɨri pɨke ken kerekir mani Jodan ken kiun wit kerek nɨpaa Jon kɨkɨr mɨt, hɨrak kewiyen. 41 Mɨt yapɨrwe hɨr nan natɨp, “Jon ap kɨrɨak menmen yaaim kɨkaap mɨt enun hɨr nɨre yaain kar ke mɨtɨk ik kɨrɨakem. Te menmen hɨrak ketpei me mɨtɨk ik ek hɨram yaaim werek.” 42 Mɨt yapɨrwe nau en, hɨr han kitet hɨrak Mɨtɨk Krais kerek God kehimɨtanek kaknen kakɨkaap haiu mɨt.