12
Maria wewen tɨpar mɨnɨn yaaim mentar hɨt me Jisas
(Mt 26:6-13; Mk 14:3-9)
Maain wɨ ham Jisas pɨke kan wit Betani, wit kerek Lasaras kewiyen. Hɨrak mɨtɨk kerek Jisas kɨkɨak te pɨke kekrit. Me wɨ im, wɨ hispɨnak kiutɨp (6) wen mepu ere mɨt nererik nanɨm menmen me Pasova. Me wɨ im mɨt hɨr han tewenɨn nɨpaa God kenep mɨt ne Isip, te hɨr Isrel au. Mɨt en hɨr epei nemani menmen me Jisas kakɨm neit wit kɨr eik. Mata wɨkaap mɨt kerek newetɨr menmen. Mɨtɨk Lasaras kau ketike Jisas tekiyakɨt taam menmen. Te mɨte niuk mɨre Maria, hɨre yenten pe Lasaras wekin mɨn tɨpar me nu nad mɨnɨn mekrerem me mɨt hɨr newɨr pewek iuwe nantɨwem, hɨre wewenem mentar Jisas hɨt mɨrak. Epei au, hɨre wesiunenim meriuwe paan kɨre. Tɨpar yaaim mɨnɨn mekre wɨnak au han iuwe kewen. Mɨtɨk disaipel hak kiutɨp ke Jisas niuk mɨrak Judas ke Iskeriot, kerek maain kakwepyapɨr Jisas kakno his me mɨt iuwe ne Isrel, hɨrak katɨp, “Nenmak te mɨt ap neit tɨpar yaaim mɨnɨn im em nesiuwerem nanɨt pewek mererim mar 300 kina te hɨr enwet mɨt enun ap netenen menmen enwetɨrem?” Hɨrak ap han tewenɨn mɨt enun ap netenen menmen au. Hɨrak enuk kekintɨp menmen. Hɨrak naanmɨpre tɨkenup kerek Jisas ketike disaipel nɨrak newis pewek mekrerek ek te hɨrak kekinenim kɨsawɨnem.
Hɨrak katɨp kenerep, te Jisas ketpɨwek, “Ewisiye ewɨrp! Hɨre wetenen menmen im wɨrɨakem me maain hi hahi hɨr mɨt nanwisa akre hei. Mɨt enun netenen menmen au hɨr nanu nantikewi hekrit, te hi au. Wɨ ham hi anaiwɨri.”
Hɨr mɨt iuwe pris natɨp nanɨnep Lasaras kaki
Mɨt yapɨrwe ne Isrel nemtau Jisas keit wit Betani, te hɨr nen en nanɨrek. Hɨr ap nanɨr Jisas kiutɨp kerekek au. Hɨr nanɨr Lasaras kerek Jisas kɨkɨak kaa ek pɨke kekrit kau. 10 Te mɨt iuwe pris nimenɨpɨn nanɨnep Lasaras ketike Jisas. 11 Mɨt yapɨrwe neweikɨn sip newet hɨm me mɨt iuwe ne Isrel hɨr nises Jisas, nentar menmen Jisas kɨrɨakem.
Jisas ken wit Jerusalem kɨre mɨtɨk iuwe king
(Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Lu 19:28-40)
12 Maain wɨ ham hekrit, mɨt yapɨwe kerek epei nan nererik nanɨm menmen me wɨ Pasova kerek hɨr han tewenɨn God kenep mɨt ne Isip, hɨr nemtau Jisas kaknen wit Jerusalem. 13 Te hɨr neit wapnake neiyɨm nen newenyipɨrek neit yayiwe eik. Te hɨr nɨnap natɨp,
“God ti yaaik. Haiu emwenɨpi niuk me mɨtɨk ik kan kakɨkrehɨr ke ti Mɨtɨk luwe God.
Ti akaap mɨtɨk ik naanmamre haiu mɨt ne Isrel.” 14 Jisas kɨnapɨn donki (hɨrak kɨre hos), te hɨrak kewik kar ke hɨm me God mau tɨwei metpim mar im:
15 “Yi mɨt yau wit Saion, yi ap einapen!
In ek Mɨtɨk luwe ki kaknen kakri kau donki wen yaaik kɨpniu.”
16 Mɨt disaipel nɨrak ap nertei nenmak hɨr nɨrɨak menmen im ere maain Jisas kaa pɨke kekrit ken wit ke God kakɨt niuk iuwe. Maain hɨr han kitet menmen nɨpaa tɨwei me God metpim, hɨr nertei nenmak hɨr nerekyɨwek im em.
17 Mɨt yapɨrwe kerek nɨpaa nau netike Jisas me wɨ kerek hɨrak kenɨne Lasaras nɨpaa hɨrak kaa te hɨrak kekrit kekre herwe hei kan. Mɨt in nɨr menmen im, te hɨr nen newepyapɨr menmen hɨrak kɨrɨakem. 18 Mar keremem te hɨr mɨt yapɨrwe nen newenyipɨr Jisas. Hɨr nemtau Jisas kɨrɨak menmen iuwe mar im. 19 Te hɨr mɨt ne Farisi nesiuwehan hɨm natɨpan nar ik: “Yi eiyɨri! Menmen haiu mɨrɨakem ap te mamwenek taau! Mɨt yapɨrwe ne tɨ ik nisesik.”
Mɨt han ne Grik hanhan nanɨr Jisas
20 Mɨt han ne weiwɨk me Grik nan Jerusalem netike mɨt han ne Isrel, te hɨr nererik naam menmen han tewenɨn wɨ nɨpaa God hɨrak kenep mɨt ne Isip. 21 Hɨr nan nɨr mɨtɨk Filip (hɨrak ke wit Betsaida keit provins Galili), te hɨr natɨp, “Mɨtɨk iuwe haiu hanhan mamɨr Jisas mamɨtpɨwek menmen.” 22 Filip ken katɨp Endru, te hɨrakɨt wiketeret ten tatɨp Jisas.
23 Jisas ketpɨwekɨt, “Wɨ apei menep man te hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk luwe, God kakweto niuk mɨrak yaaim iuwe hi etɨwem. 24 Hi hetpi hɨm werek. Yehes kei kiutɨp ke rais kɨnatɨn kɨwaai tɨ au, te yehes kiutɨp kerekek kakpau. Yi eikɨr ekɨkre tɨ, te kakine nɨkim yapɨrwe. Mar im hi hɨr mɨt nanwisa akre hei. Maain hi akrit hi akaap mɨt yapɨrwe nanises hɨm me God. 25 Neimɨn hanhan nanises han kɨr nanɨwaank hɨras. Neimɨn ap nises han kɨr nau tɨ ik ek, hɨr nises han ke God, te maain han kɨr kaku werek werek tipmain tipmain enum eik. 26 Mɨt neimɨn nanrɨak menmen mai hi hɨrɨakem, te hɨr enisɨsa hɨr nani nanɨr ke hi hahi. Wit kerek hi hewiyen te mɨt nɨrɨak menmen mai hɨr nanwiyen. Te Haai kai kakwis niuk mɨr iuwe kentar hɨr nisɨsa.
Hɨr mɨt enwenɨpi niuk me hi Mɨtɨk ke wit ke God
27 In ek han kai kekrit kehɨnhɨn te hi atɨp mekam? Te hi atɨp Haai hi anaaiwɨr menmen im mamnen mamiyep? Au, mar keremem te hi han hau tɨ ik e. 28 Haai, ti enip niuk me mɨt emre iuwe!” Jisas katɨp kar ik te hɨm meke nepni man matɨp mar ik: “Hi henip niuk mai mɨre iuwe, te hi pɨke arɨakem mamre iuwe.”
29 Te mɨt yapɨrwe nerp menep nemtau hɨm kerekek, te hɨr natɨp, “Nepni mewenɨn.” Mɨt han au, natɨp, “Mɨtɨp ensel ke God ketpɨwek.” 30 Jisas ketpor, “Hɨm em ap man me menmen mai mamkepa au. Hɨram man te mamɨkepi yi eiyɨrtei God keriuweta hi han tɨ ik e. 31 In ek, wɨ epei man, te God skelim hɨr mɨt nau tɨ ik ek me menmen enum nɨpaa hɨr nɨrɨakem. In ek hɨrak kakinɨn Seten kerek naanmɨpre menmen enum me tɨ. 32 Te maain mɨt nanwenkɨka hi ahu nu tentarakɨt, te hi ari han ke mɨt yapɨrwe nanisɨsa.” 33 (Jisas katɨp hɨm im keteikɨn mɨt karkeik te hɨrak kaki.)
34 Te mɨt yapɨrwe pɨke newenhi natɨp nar ik: “Hɨr haiu misesim nɨpaa mɨt newisɨm mau tɨwei hɨram matɨp mɨtɨk kerek God kehimɨtanek kakɨkaap mɨt en te hɨrak kaku kakɨt tipmain tipmain enum eik. Ti henmak te ti hatɨp mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk luwe mɨt han hɨr nanwenkekik hɨrak kaki? Keimɨn hɨrak Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk luwe God a?”
35 Jisas kewenhi ketpor hɨm tok piksa kar ik: “Wepni kakɨr kike kau nɨmɨn ke yi mɨt. Yi eiyitet yayiwe me wɨ wepni (o yanm) kɨr, te yi eiyu werek, te wɨtaan ap mamsawɨn yayiwe. Maain hi anaiwɨri ano, yi eiyɨr mɨtɨk kerek ke wɨtaan kakno kepɨtari yayiwe hɨrak ken nein. 36 Yi eiyisɨsa hi hɨre wepni (o yanm) wɨ hi hepu in, te maain yi yɨre mɨt yi eiyises menmen yaaim.”
Mɨt yapɨrwe ne Isrel ap nises hɨm me Jisas
Jisas katɨp menmen im epei au, hɨrak ken kɨsawɨn hɨrekes kenpɨn kekeipnor. 37 Hɨr mɨt nɨpaa nɨrek kɨrɨak menmen iuwe kɨkaap mɨt nɨnap hɨr nɨre yaain, te hɨr ap han kitet hɨrak Mesaia, mɨtɨk kerek God keriuwetek kan tɨ au. 38 Hɨr ap nisesik, te hɨm nɨpaa mɨtɨk profet Aisaia ketpim kewisɨm mau tɨwei mamnen mar im:
“Mɨtɨk luwe, neimɨn nises hɨm maiu? Mɨt auye!
Mɨtɨk luwe keteikɨn menmen mɨrak iuwe men neimɨn?
Mɨt yapɨrwe!”
39 Te mɨt ap nisesik nentar hɨm nɨpaa Aisaia pɨke kewisɨm mau tɨwei mar im:
40 “God hɨrak kesor nanamɨr (o naan) kɨr te hɨrak tokik kepu, hɨrak kenipi te hɨr han toenuk.
Te hɨr ap nɨr menmen werek werek au, hɨr ap nertei menmen werek werek.
Hɨr nertei menmen werek werek, te hɨr nanisesik te hɨrak kakɨkepi hɨr nɨre yaain, te hɨr au.”
41 Mɨtɨk profet Aisaia katɨp menmen im kentar hɨrak kɨr Jisas keit niuk mɨrak iuwe te hɨrak kewepyapɨrek.
42 Me wɨ im, mɨt iuwe ne Isrel yapɨrwe hɨr nises Jisas. Hɨr nɨnapen mɨt ne Farisi, te hɨr ap newepyapɨr hɨr nises Jisas. Hɨr natɨp te mɨt ne Farisi nanɨpɨri nanɨnepɨn nankeipɨn wɨnak kerek mɨt nererik nekine hɨm me Moses neitai. 43 Hɨr hanhan iuwe mɨt nantɨp hɨr yaain, te hɨr hanhan kike God hɨrak kakɨtpor hɨr yaain. Hɨram menmen weinɨm.
Maain Jisas skelim mɨt nanit wit ke God kakriuwe hɨm nɨpaa hɨrak katɨp mɨt em
44 Jisas katɨp hɨm iuwe kar ik: “Neimɨn nisɨsap ap nisɨsa hi kiutɨp kerekek au. Hɨrak kises Mɨtɨk luwe kerek keriuweta hi han tɨ ik e. 45 Neimɨn nɨra, te hɨram mamɨr ke hɨr nɨr Mɨtɨk luwe kerek keriuweta hi han tɨ ik e. 46 Hi han tɨ ik ek, hi hɨre wepni kɨr. Mɨt neimɨn niutɨp niutɨp kerek nisɨsa, hɨr ap nanu enum nanɨr ke mɨtɨk ke wɨtaan kau auye! 47 Neimɨn nemtau hɨm mai te ap nisesim, hi ap skelim hɨr mɨt au. Hi ap han tɨ skelim mɨt nau tɨ ik ek au. Hi han te hi akepi. 48 Mɨtɨk keimɨn ke yi mɨt keweikɨn sip keweto ap kemtau hɨm mai, maain menmen mekam skelim mɨtɨk ik a? Me hɨm kerek nɨpaa hi hetpiyem, hɨram skelim mɨtɨk ik me wɨ kerek God skelim mɨt. 49 Menmen im hɨram werek mentar hi ap hises han kai hetpim au. Haai kerek keriuweta hi han ketpo hɨm te hi ewepyapɨrem. 50 Hi hertei hɨm hɨrak ketpim mamrɨak mɨt nanu werek tipmain tipmain enum eik. Menmen hi hetpiyem hɨram menmen Haai kai ketpewem.”