5
Jisas kepɨr herwe enuk kenpɨn kekeipɨn mɨtɨk
(Mt 8:28-34; Lu 8:26-29)
Hɨr nau bot nerekir wan nen pɨnak ein, hɨr niun tɨ ke wit ke mɨt ne Gerasa. * Mk 1:23Jisas hɨrak kenke kɨnaaiwɨr bot kiun tenhaan ken pɨn eik, mɨtɨk hak kerek herwe enuk kersɨsek hɨrak kɨnaaiwɨr herwe hei kɨnɨk mɨniu (o neiyɨp), hɨrak kan Jisas. Mɨtɨk ik hekrit hekrit kepu kekre herwe hei kɨnɨk mɨniu (o neiyɨp). Mɨt han hɨr ap nenke sen nesenkekik neriuwerem in ek au. Hɨr nɨpaa nesenkekik neriuwe sen mau his hɨt mɨrak, te hɨrak au kari me his ketnim, hɨrak kewɨr nan kenemtɨn me hɨt. Mɨt han hɨr nepɨtari nɨrɨak menmen te hɨrak kɨre yaaik kau keit, taau. Hekrit hekrit wɨtaan wepni, hɨrak kepu kepeit kepɨkre herwe hei kɨnɨk mɨniu (o neiyɨp), hɨrak kenepɨp kenep hɨrekes keriuwe nan kerekir yɨnk kɨrak.
Hɨrak kɨr Jisas keperp ein, hɨrak kesiukɨn ken kewen ninɨp kitehɨr kewenɨpiyek kerp menep, * Mk 1:24hɨrak kenepɨp katɨp kar ik: “Ti Nɨkan ke Mɨtɨk Iuwe ti henmak te t!” Herwe kɨnapen kentar Jisas nɨpaa ketpɨwek kar ik: “Ti herwe enuk enke enepɨn ekeipnɨwek.” Jisas kitɨwekhi kar ik: “Ti ekine hɨrekes.” Herwe katɨp, “Hi niuk mai mɨt yapɨrwe hentar haiu herwe yapɨrwe mersɨsek.” 10 Hɨrak kitehi Jisas hɨm iuwe te hɨrak ap kakriuweti nanɨnaaiwɨr wit ik au ekɨt!
11 Sak yapɨrwe meit mɨniu (o neiyɨp) eik maam menmen.
12 Herwe nitɨwekhi nar ik: “Ti eriuwetai haiu mamno mamɨkre sak.” 13 Jisas hɨrak kewenhi te hɨr netpaan nɨrɨr nekeipɨn mɨtɨk ik, hɨr nen nekre sak. Sak yapɨrwe mar 2,000 hɨram mɨrɨr mekiuwe mɨniu (o neiyɨp) men mamɨn wan tɨpar mekiuwe hɨm yipɨr hɨram maa meit.
14 Mɨt kerek naanmɨpre sak hɨr nɨrɨr nen natɨp mɨt ne wit iuwe, mɨt ne wit kike me menmen im epei man. Hɨr nemtau menmen im, hɨr nan nanɨr menmen mɨt hɨr epei netporem. 15 Hɨr nan nɨr Jisas ketike mɨtɨk nɨpaa herwe nersɨsek. Mɨtɨk ik hɨrak kau tɨ han yaaik, hɨrak epei keriuwet klos, te hɨr mɨt nɨnapen. 16 Mɨt naanmɨpre sak wen netpor menmen hɨr epei nɨrem me mɨtɨk enuk ketaritari ketike sak. 17 Hɨr nemtau menmen im, hɨr nitehi Jisas hɨm iuwe hɨrak kaknaaiwɨr wit kɨr.
18 Hɨr nitɨwekhi nar ek, te hɨrak ken kau bot. Hɨrak mɨtɨk nɨpaa herwe nersɨsek kitehi Jisas, te hɨrak ketikerek tatno. 19 Te Jisas ketpɨwek kar ik: “Au, ti ehu in eno wit me mɨt nit eteiknor etpor menmen Mɨtɨk Iuwe hɨrak kerekyutem han tewenɨnit kekepit.” 20  * Mt 4:25; Mk 7:31Te hɨrak ken wit mar hiswiyen (10) niuk mɨram Dikapolis, hɨrak katɨp kewepyapɨr menmen Jisas kerekyɨwekem. Mɨt en nemtewem hɨr nepɨrpɨr han yaaik han kitetim.
Jisas kɨkaap mɨtɨk iuwe nɨki pɨrak wetike mɨte hɨre winen hemkre
(Mt 9:18-26; Lu 8:40-56)
21 Jisas pɨke ken kau bot ketike mɨt nɨrak, hɨr nerekir wan nen pɨnak ein. Jisas kenke kɨnaaiwɨr bot pɨke ken kiun tenhaan eik, mɨt yapɨrwe nerp nererik neweiknɨwek kerp en. 22 Hɨr nerp nererik neweiknɨwek kerp en, mɨtɨk hak kerek naanmɨpre wɨnak kerek mɨt nererik nekine hɨm me Moses neitai, niuk mɨrak Jairas, hɨrak kan kenke kitehɨr kɨwaai hɨt me Jisas, 23  * Mt 8:3; Mk 7:32hɨrak katɨp hɨm iuwe kar ik: “Nɨki pai nepei menep wawi waunatɨn wauno. Ti enen etikewa euno ti ewis his menteriye te hɨre aure yaaip hɨre pɨke wawɨkrit wawu.” 24 Hɨrak ketpɨwek, te Jisas ketikerek ten ein.
Hɨrak tetike mɨt disaipel nɨrak nen en, mɨt yapɨrwe nisesi nen nerp neweikɨn Jisas. 25 Mɨte piutɨp wises Jisas wetikeri, hɨre wɨnap hekrit hekrit winen hemkre me tito mar hiswiyen wik (12). 26 Hɨre nɨpaa wen wɨr mɨt dokta yapɨrwe, hɨre wewɨr pewek wewetorem weiyɨm watɨn hɨrehes ere hɨram epei au mesi. Te hɨr nertei nekepye au. Hɨre wen wɨnap winen hemkre. 27  * Mk 6:56; Mt 14:36Hɨre wemtau mɨt natɨp menmen Jisas hɨrak kɨrɨakem, te hɨre wisesik. 28 Hɨre han kitet war ik: “Hi awis his mentar laplap mɨrak kerekek, te hi pɨke are yaaip.” 29 Hɨre wesiuwe his wewisɨm mentar laplap mɨrak, hemkre kɨre katɨn keit, hɨre wɨre yaaip. Te hɨre wertei hɨre winen hemkre epei au keit. 30  * Lu 6:19Jisas hɨrak kertei menmen mɨrak yaaim iuwe mɨnaiwɨrek men mɨkaap neimɨn, te hɨrak keweikɨn kɨwaainaan kitehi mɨt kar ik: “Keimɨn ketenɨno laplap mai?” 31 Mɨt nɨrak disaipel netpɨwek: “Ko! Mɨt yapɨrwe neweiknɨnit. Kenmak te ti hitorhi me laplap mit a?” 32 Au, Jisas wen kɨwaainaan kakɨr keimɨn ketenɨnɨwek laplap. 33 Mɨte ip wertei hɨre epei wɨre yaaip, te hɨre wepɨrpɨr wan wenke witehɨr wɨwaai hɨt me Jisas wewepyapɨr menmen hɨre wɨrɨakem. 34  * Mk 10:52; Lu 7:50, 17:19Te Jisas ketpɨwe kar ik, “Mɨte, ti han kiteta hi ekepit, te ti ere yaaip. Nɨpaa ti hɨnap te in ek ti epei ere yaaip.”
35 Hɨrak wen ketpɨwe, mɨtɨk Jairas mɨt nɨrak nan netpɨwek nar ik: “Nɨki pit epei waa, henmak te ti eriyaam ektan Jisas? Ti ewisɨk kakno?” 36 Te Jisas kemtewem hɨrak katɨp mɨtɨk Jairas kar ik: “Ti ap enaain au. Ti han ekiteta kerekek.” 37 Hɨrak kewis Pita, Jems ketike nɨkik kɨrak Jon tetike mɨtɨk ik keretet, hɨrakɨt ten ein. Hɨrak kewen mɨt han au, hɨr nerp in. 38 Hɨrakɨt ten tɨpiun wɨnak ke mɨtɨk ek, hɨrak Jisas kɨr mɨt hɨr nɨkɨtep nesikeyaanmi. 39  * Jo 11:11Hɨrak ken wɨnak ke nɨmɨn ein, hɨrak ketpor kar ik: “Yenmak te yi yɨkɨtep? Hɨre ap waa au, hɨre wɨwaai kerepep.” 40 Hɨr nemtewek katɨp kar ik te hɨr nenwesɨsek enum enum nen. Te hɨrak keriuweti nen wit eik. Hɨrak ketike miye haai nɨre nen netike Pita, Jems, Jon neit haau me nɨki wɨwaai weitai en. 41  * Lu 7:14Hɨrak ketenenɨwe his kiutɨp ketpɨwe hɨm me mɨt ne Isrel kar ik: “Talita kumi.” Haiu meweikɨn hɨm haiu matɨp mar ik: “Nɨki kike hi hetput ti ekrit.” 42 Hɨre wekrit wasenum witet ein ein. (Nɨpaa ein hɨre wepu tito mar hiswiyen wik (12).) Hɨr mɨt nɨrep hɨre witet ein ein hɨr nenemyɨwe naan natɨp: “Ko!” 43  * Mk 1:44, 7:36Jisas ketpor hɨm iuwe te hɨr ap nanwepyapɨrek au emɨt. Epei au, hɨrak ketpor hɨr nanwetɨwe menmen te hɨre wawɨm.

*5:2 Mk 1:23

*5:7 Mk 1:24

*5:20 Mt 4:25; Mk 7:31

*5:23 Mt 8:3; Mk 7:32

*5:27 Mk 6:56; Mt 14:36

*5:30 Lu 6:19

*5:34 Mk 10:52; Lu 7:50, 17:19

*5:39 Jo 11:11

*5:41 Lu 7:14

*5:43 Mk 1:44, 7:36