^
Mak
An jomareäwon ro, Jon nukas roasiret ämän marowon.
Jon nukas Jisas an jomurowon.
Jisas nukas was oiäin roat 4 orip urwarowon.
Jisas nukas osou aru kar ron wou uru rawon emerwon.
Jisas nukas roasiret sosop sip orip jekwarowon.
Jisas nukas Galili provins roasiret Anut nukan ämän marowon.
Jisas nukas kar ro sip repros orip jekur mowon.
Jisas nukas kar ro isou ipou tipinewon jekurwon.
Jisas nukas Liwai uruwon.
Jisas nukas roasiret o utiäi onoktapau marowon.
Parisi roat akas akan sumaun omre opok Jisas totorin.
Jisas nukas kar ro ipou meiewon jekurwon.
Roasiret sosop akas Jisas tainori potoin.
Jisas nukas kon ämän oi ariaun roat 12 orip sare marowon.
Karauk roat akas Jisas ko Bielsebul nukan jauk äiein.
Jisas nukan amakut aniaka pak Jisas ämän aurau koin.
Ro o uku wewon totok ämän.
Jisas ko owon roasiret totok ämänis karar awareäu.
Jisas nukas o uku nukan totok ämän onoktapau awarowon.
Arou patan inkaruru wa ämäi miäi.
O uku tu pewon totok ämän.
Jisas nukas kar totok ämän o uku eteinak mesin awarowon.
Jisas nukas urir näwäu aurnuk, utowon.
Jisas nukas kar ro osou aru orip jekur mowon.
Jisas nukas asinak meiewon pak sip asik pak jekwatowon.
Nasaret menan roasiret akas Jisas sumkäinein.
Jisas nukas kon tamareäu roat 12 orip mena atap atap äsimwarowon.
An jomareäwon ro Jon meiewon.
Jisas nukas roat 5,000 orip o arowon.
Jisas an unik oikas ariewon.
Jisas ko Genesaret menan sip roasiret sosop jekwarowon.
Askanai akan sintore ämän.
Osap atap atap kis roat ukun kurwareäu.
Kar Siria provins pakan asir Jisas mesin wou epar mowon.
Jisas nukas kar ro rauk otop pak menopauk usu sarewon jekurwon.
Jisas nukas roat 4,000 orip o arowon.
Parisi akas Jisas nukas kar kurur monuk, aparaun rai totorin.
Jisas nukas Parisi roat pak Herot pak akan onok jis senek äiewon.
Jisas nukas Betsaida mena kar ro amuk utup jekurwon.
Pita nukas Jisas nukan enip amop mowon.
Jisas ko tätäi sosop oumara, meieanik, ätäi siräiäun ämän marowon.
Jisas nukan enipsau atap pirirmara, pewon.
Jisas nukas kar mokoi osou aru orip jekur mowon.
Jisas nuka meieanik, ätäi siräiäun ämän kon tamareäu roat ätäi awarowon.
Jisas nukas inok ro näwäu rawaun ämän awarowon.
Inok ro ko akan iwäi jaunakat wa, kiro akan jaunakat.
Onok arus kiro ron wou epar mowon aru murai.
Jisas nukas roasir ouratäiäis, ätäi utototeäi ämän mowon.
Jisas nukas mokoi eteinanak kon sakau araun tapiaka atowon.
Kar ro ko osap sosop orip.
Jisas nukas nuka tätäi sosop oumoi, meiäun ämän ätäi marowon.
Jems Jon ories Jisas kar osapun totoririn.
Jisas nukas kar ro amuk utup enip Bartimeas jekur mowon.
Jisas ko kar omsau kamwareäwon ro king senek, Jerusalem mena tonowon.
Jisas nukas kar am uran senek kon enip fik * kernuk, meiäun kerwon.
Jisas ko Anut osap nuriäi ou näwäu enip tempel opok tonowon.
Am uran meiewon.
Jisas inos sakau nuruwon kiro onoktapau aparaun totorin?
Wain woi kameäin roat aru akan totok ämän.
Roat akas Jisas totorin, “Ik takis aiauk Sisa* nuraun itok ra?”
Jisas nukas roat meieanik, siräiäi ämän awarowon.
Owo sintore ämän kiro näwäu senes?
Krais ko inokon mokoi?
Jisas nukas sintore ämän tamareäi roat akan onok aru mesin awarowon.
Kar wäimäs asires Anut aiauk nuruwon.
Jisas nukas Anut osap nuriäi ou näwäu enip tempel aru mai rai äiewon.
Jisas nukas tawa usu sosop päi rai äiewon.
Kar osap aru senes päi.
Ro Nukan Mokoi ätäi kowai.
Suwaro käienuk, ak äpu miäi san tawaun ses pera.
Ro Nukan Mokoi kowaun omre kar ros wa äpu mai.
Roat näunäu akas Jisas wena, meiäun ronkat oin.
Kar asires uer sou eposek orip oianik, Jisas nukan tapau opok kourwon.
Judas nukas Jisas roat näunäu ipiakap maun paip mowon.
Jisas kon tamareäu roat pak Pasowa omre opok o jein.
Jisas nukas bret pak wain an orip kon tamareäu roat arowon.
Jisas nukas Pita keser auruwon, “Nas roasiret is mesin ‘Is ko äpu wa.’ awaram.”
Jisas ko Getsemani pote Anut auri rawon.
Judas nukas Jisas kon iwäi jaukut ipiakap mowon.
Jisas ko roat näunäu amiakap wena, meiäun rai ate aparin.
Pita nukas ‘Is Jisas äpu wa’ äiewon.
Jisas kar Rom akan ro näwäu enip Pontias-Pailot siakup imäi potoin.
Pailot nukas Jisas wena, meiäun awarowon.
Marai roat akas Jisas jeje ämän aurianik, ir tukein.
Jisas am äpäs opok äsäi moin.
Jisas meiewon.
Jisas nukan enipsau oi aireu uru moin.
Jisas ätäi siräiewon.
[Jisas nukas Magdala menan Maria siakup pewon.
Näwäu nukas kon tamariäwon roat oirori awan amiawap pewon.
Jisas kon tamariäwon roat amiakap pewon.
Anut nukas Jisas omar oik imäi tonowon.