Deo Ibada Mulian
ele panua
1
Gid Isip tikado paeamao ngan gid Israel
* OM 46.8-27Gid gergeu arangaranga ton Iakop toa tila Isip toman ngan ei, gid kelede kelede tila toman ngan adadaoad ga led gergeu. Israel ele gergeu arangaranga edad ga bedane: Ruben ga Simeon ga Livai ga Iuda ga Isakar ga Sebulun ga Benjamin ga Dan ga Naptali ga Gat ga Aser. Ngan ado toaiua, gid iaoa kelede pan Iakop, dabad iuot sangalima sangaul rua. Be Iosep imamado motean toa Isip oa.
Idio ta Iosep asingada itar kapeipei ga panua toa ngada oa ngan ado toaiua timamado led ga kus. Be muriai ngan led matenga, * PA 7.17gid Israel tipopo gergeu busa ta tiuot alu ede matua tau ta tipakaranga tibur toa oa.
* PA 7.18Idio ta maron kapei pau ede imadid ga imugamuga ngan tibur Isip. Be maron kapei toa oa iuatai ngan Iosep mao. Ta ikeo pagid ele panua bedane, “Ega, gid Israel tiuot busa, be urad kapei iasal gita tau. 10  * PA 7.19Be oangga paraunga eta iuot, eine ga tilup toman ngan ada miri itamatama ta tikado paraunga pagita. Toa bedaoa ta titnan leda tibur ga tila. Be manta tanasi oatainga kemi ta tailo edap eta ngan pakalanga gid, ta irangrang ngan tiuot busa pade mao.”
11 Tota gid Isip tidol gid madidnga naurata ad ta tipaeaea gid Israel ta tikado kulupu tau ngan gid. Tiposa matua pagid Israel ta tikado tuanga kapeipei rua, Pitom ga Rameses, ngan gornga maron kapei ele annga ga danga padengada. 12 Gid Isip urad ngan paeaeanga gid Israel, be gid Israel urad ta tiuotot busa pade. Tota gid Isip timataud gid Israel 13 ta tikado gid ga tisonggaro ngan naurata, be lolod isat ngan gid mao. 14 Gid Isip tikado ga gid Israel led madonga paeamao ngan naurata kulupulupu. Tidoldol naurata pagid ngan bulnga tano ga iuot matua ta tikado ngan gid luma, be tikakado naurata imata ede ga ede dadangai pade. Gid Isip lolod isat ngan gid Israel mao. Tipaeaea gid paeamao tau.
15 Be maron kapei togid Isip ibaba taine rua Ibru ad, Sipra ga Pua, ta tinam pan. Gisirua led naurata ngan papoponga gid taine Ibru. 16 Ta ikeo pagisirua bedane, “Somisomi oangga gimirua apapopo gid taine Ibru ad, ta agera mambe tipopo gergeu aranga, arau ei ga imate. Be oangga tipopo gergeu taine, atnan ei ga idio.” 17 Be taine toa rua oa timataud Deo ta tinasi maron kapei togid Isip ele posanga mao. Titnan gid gergeu arangaranga ga tidio. 18 Idio ta maron kapei ibaba taine toa rua oa ga tinam pan ta ibeta gid bedane, “Ikamado ga akado bedane? Atnan gid gergeu arangaranga ga tidio ngan saoa?”
19 Ta taine toa rua oa tikoli maron kapei ele posanga bedane, “Gid taine Ibru ad eine mambe gid taine Isip ad mao. Gai aot maitne, be tipopo. Ngansa gid urad kapei.”
20-21 Tota Deo ikado kemi ngan taine toa rua oa, ta ikado gisirua ga tipopo led gergeu pade, ngansa timataud Deo. Be gid Israel tipopo busa ga tiuot alu matua ede.
22  * PA 7.19Idio ta maron kapei iposa matua pagid panua Isip bedane, “Oangga gid taine Ibru ad tipopo gergeu arangaranga, atado gid ga tisulug ngan eau kapei Nail. Be oangga tipopo gergeu taine, atnan gid ga tidio.”

*1:1: OM 46.8-27

*1:7: PA 7.17

*1:8: PA 7.18

*1:10: PA 7.19

*1:22: PA 7.19