IBELIU
MeIbeliu ꞌidi leta Yesu weyahina
MeIbeliu, beno taudi meYudiya, taudi Yesu ꞌana tohemisao, ma tupwadi sinuwahila loina nugenugetaina ꞌoina. Cidi leta bewa Yesu ꞌina loina hauhauna weyahina, ta ꞌiheheꞌita ꞌabehega loina ꞌehauna loina miyamiyaidi ꞌihewaiwai sinediya, ta ꞌilobwaineya ma meYudiya sitagwala moisa Yesu ꞌoina gide tubudiyao mwalo Yehoba sihemisaeya.
1
Yehoba Natuna weyahina
Mwalohene hali tuta ma hali tuta ꞌoidiya, ta nuwatuhu baibaiwana ꞌoidiyega Yehoba ꞌina gwae palopitao ꞌiꞌebwaediya, ta taudi sihepwaileya tubudao ꞌoidiya. Ma ꞌebelosaloha tauda ꞌida tuta ꞌina gwaeyao ꞌihepwailediya ꞌoida natuna ꞌoinega. Yehoba natunaina ꞌihesinuweya, ma ꞌabehega ginaula mabwaiyadi ꞌoidiya ꞌihetoloina, ta mwalohene natunaina baꞌidana ginaula mabwaiyana sihemasalehediya. Ma Yehoba natunaina tamana ꞌina ꞌasilala ꞌiꞌasiꞌasilalae ta tauna Yehoba ꞌana ꞌoleya gide. Ma ꞌina gwae waiwaina ꞌoinega ginaula mabwaiyana galewa ma baleꞌuwa ꞌiꞌabiꞌabi yahidi. Ma ꞌida puiyao ꞌoidiyega ꞌibuyogita ma muliyetega ꞌimiyatoiya Yehoba Tomiyahane hedade ꞌina ꞌebeulanega. Tauna aneloseyao ꞌimiyahane sinediya, ma saninaina Yehoba ꞌiꞌebwaeya anelose sanidiyao ꞌimadou sinediya.
Weyahina geya ꞌeta tuta Yehoba anelose ꞌeta ꞌoina ꞌida gwae,
“Cowa natugu, nige boꞌi yaꞌahwa natunegowa.”
Geya wete anelose ꞌeta weyahina ꞌida gwae,
“Taugu ꞌoiguwa ꞌida ꞌahwatamana, ma tauna ꞌoina yada ꞌahwanatuna.”
Gwaeyedi bewa natunamo weyahina ꞌigwaenediya. Ma tutaina ꞌina tautuwa ꞌihesumaneyama baleꞌuwa, ꞌigwaeya,
“Aneloseyao galewa sawasawahidi ma tauna ꞌoina siꞌetuluha.”
Ma hesi aneloseyao weyahidi ꞌina gwae hagana, ꞌigwaeya,
“Yehoba ꞌina aneloseyao ꞌihemasalehediya, ꞌoinega ꞌidi tauya gide yaumai, ma ꞌina topaihowaedi gide ꞌaiwe ninima.”
Ma hesi natunaina weyahina ꞌigwaeya,
“Cowa Yehoba maꞌino loina dumwaluna nata ꞌuloina hataya.
Mumuga bwebweꞌana nuwau ꞌiꞌeweya ma galana ꞌa didiga. Coinega ꞌino Yehoba boꞌi ꞌiheholoigowa yaliyaya moisa ꞌoinega, ta ꞌino yaliyaya ꞌiyamwao ꞌidi yaliyaya ꞌimadou sinediya.”
10 Ma ꞌaigeda wete ꞌina gwae natunaina ꞌoina ꞌigwaeya,
“Bada yo, tuta nugeta ꞌoina baleꞌu ꞌuhemasaleheya ma nimauwega galewa ꞌupaihoweya. 11 Ginaulaedi ꞌabwa silohesa hesawala ma ꞌowa ꞌumiyamiya, ma ginaula mabwaiyadi sihemiyamiya gide ꞌwama, 12 ma ꞌunupilidi gide ꞌaleꞌo, ta ꞌadi ꞌita ꞌiꞌegibui, ma ꞌowa geyaꞌabwa ꞌugibugibuigo ta hesi ꞌumiya hataya.”
13 Ma hesi, Yehoba geya ꞌaigeda wete anelose ꞌoina ꞌida gwae,
“Cigu ꞌebeulega ꞌumiyatoi ma ꞌana siga ꞌa ꞌalehao yalagu dobihedi ꞌaeu gabulena.”
Ma bewa gwaeina natunamo ꞌoina ꞌigwaeneya.
14 Ta anelose taudi yaluyaluwa tuwa ma tohalewasa, taudi Yehoba ꞌilagudiya ta ꞌabehega siꞌabihetegita tauda taiyawedi ꞌeguma ꞌabihetena weyahina ꞌihesinuwanegita.