8
Ma Yesu ꞌilatuwa, ꞌitauya Olibe ꞌoyana ꞌoina.
Wahine ꞌaigeda silobeya ꞌipuiya
Gona ꞌiꞌadaleya ma Yesu wete ꞌilohihila Hada Heꞌasisi ꞌalona, ma tomota mabwaiyadi wete simiya ꞌwabuꞌwabuya ma tauna wete ꞌimiyatoiya ma ꞌiheꞌitediya.
Muliyetega loina ꞌadi toheꞌitao* ma wete Palisiyao wahine ꞌaigeda sitoeyama Yesu ꞌoina. Weyahina wahineina siꞌitalobeya pui ꞌipaihoweya, ꞌoinega sihetoholoya tomota gamwagamwanidiya, ma Yesu sihegwaeya sigwae, “Toheꞌita, wahine bewa ꞌalobeya pui ꞌipaihoweya. Tauda ꞌida loina Mosese ꞌiꞌebwaegita ꞌabehega ꞌeguma taiyawedi tolopui talobadi wahine bewa gidemusa, ꞌabehega ꞌilobwainediya ma daꞌule ꞌoidiyega taꞌahu yamatedi ma siꞌamasa. Ma hesi ꞌowa togidega ꞌino nuwatuhu wahine bewa weyahina?”
Gwae bewa siꞌinaneya ma ꞌabehega ꞌoinega Yesu ꞌina ꞌabo siloba ma wete siheyatalae. Ma hesi ꞌidi gwaeina Yesu geya ꞌihemaise, tuwa ꞌimiya bwasibwasiꞌaꞌa ma negwanegwala ꞌoina nimanega ꞌilelelele. Taudi ꞌabwa tuwa sihehesilala dada, ꞌoinega Yesu ꞌitoholowa ma ꞌihegwaediya ꞌigwae, “Ceguma ꞌomi ꞌoimiyega taiya geya ꞌina puimo, bewa tuwa daꞌule ꞌiꞌewa ma wahineina ꞌoina ꞌiula nugeta.” Coinega ꞌimiya bwasibwasiꞌaꞌa hila ma wete negwanegwala ꞌoina ꞌilelelele.
Beno ꞌoina Yesu ꞌina gwae sihesagoheya ma ꞌaigeda ꞌaigeda ꞌidi pui sinuwatuhudiya ma ꞌoinega silatulatu. Cinapwanaowedi sihapwesa nugeta, ta baibaiwadi simuliya, eeta siteluwaedi Yesu ma wahineina ꞌitotoholo baꞌidana siꞌebesinediya. 10 Muliyetega Yesu ꞌisapaila hila ta wahineina ꞌihesilaleya ꞌigwae, “Loheloheyaedi taꞌehega sihaꞌesa? Ta geya ꞌeta taiya ꞌimiya hila ma tauna ꞌiheꞌewago?”
11 Ma wahineina ꞌigwaeya, “Cinapwana, geya ꞌeta taiya.” Coinega Yesu wete ꞌigwaeya, “Bwebweꞌana, taugu nata geyaꞌabwa wete yaheheꞌewago. Coinega bewa tuwa ꞌutauya ma hesi sahena wete ꞌupuipui hila.”
Yesu tauna gogo gabulena ꞌana ꞌasilala
12 Coinega Yesu wete ꞌihegwae hilediya ꞌigwae, “Taugu gogo gabulena ꞌana ꞌasilala. Ma taiyawedi ꞌomi ꞌeguma wamuliyegau, nata taugu ꞌasilalaina yawasimi ꞌoidiya yasae hane, ma ꞌoinega geyaꞌabwa guguyou ꞌoina watautauya.” 13 Ma hesi Palisiyedi Yesu sihegwaeya sigwae, “Cowa hene ꞌuboi weyahiu ꞌuhehegwaegwae, ꞌoinega geya wete ꞌahemisamo.”
14 Yesu wete ꞌihegwaediya ꞌigwae, “Yaboi moisa weyahigu yahehegwaegwae, ma hesi toꞌaha gide ꞌigu hepwaila, mabwaiyadi hepwaila moisa. Weyahina yasanapuya taꞌehega yatauyama ma wete yasanapuya taꞌeha yatautauya. Ma hesi ꞌomi geya wasanapu taꞌehega yatauyama ma wete geya wasanapu taꞌeha yahahaꞌesa. 15 Comi, ꞌimi hesinuwa mebaleꞌu ꞌidi hesinuwa gidemusa. Ma hesiyage taugu geya ꞌeta taiya weyahina yada hesinuwa, bo nuwana yada loina. 16 Ma ꞌeguma tomota weyahidi yahesinuwa, nata ꞌigu loina mabwaiyana bwebweꞌana. Weyahina loinaina geya yaboi ꞌigu loina, ma hesi Tamagu tauna ꞌihesumanegauma mahetegu ꞌima loinega yaloiloina. 17 Mosese ꞌina loinaedi wasanapudiya ꞌabehega ꞌeguma tohepwaila siteluwa ꞌoidiyega ꞌidi hepwaila mahemahetena, beno hepwaila moisa. 18 Taugu yaboi weyahigu yahehepwaila, ma Tamagu wete weyahigu ꞌihehepwaila, tauna ꞌihesumanegauma.”
19 Coinega sihesilaleya sigwae, “Tamauina taꞌeha ꞌimiyamiya?” Ma Yesu ꞌenadi ꞌihemaiseya, ꞌigwae, “Geya wasanapugau, ꞌoinega Tamagu wete geya wasanapu. Ma ꞌeguma moisa wada sanapugauwa, Tamagu wete wada sanapuya.” 20 Yesu ꞌina heꞌitaedi bewa, Hada Heꞌasisi ꞌoina ꞌiheꞌitaediya, helau ꞌadi ꞌebe doꞌona deidiya. Ma hesi geya ꞌeta taiya Yesu ꞌiꞌabiyahi, weyahina ꞌina tuta ꞌabwa geya ꞌiloba.
“Casainaina ꞌoina yatautauya ꞌomi geya sowasowahimi ma ꞌoina watauyawa”
21 Yesu wete ꞌihegwaediya, “Cabwa nata yaꞌebe sinegomi, ma hesi ꞌasainaina ꞌoina yatautauya geya sowasowahimi ma ꞌoina watauyawa. Weyahina nata moisa waꞌebesegau, ma hesi nata ꞌimi pui ꞌoidiyega waꞌamasa.”
22 Coinega meYudiyaedi siboidimo ꞌoidiya sigwae, “Toꞌaha ꞌina gwaeina ꞌana sanapu, weyahina ꞌigwaeya ꞌabehega ꞌasainaina ꞌoina ꞌitautauya, geya sowasowahida ma ꞌoina tatauya? Bo nuwana ꞌiboimo ꞌabehega ꞌiloheꞌamasa hile?”
23 Ma Yesu wete ꞌihegwaediya, ꞌigwae, “Comi gogo gabulena ꞌoinega walatuma, ma taugu hesiyage tabwanega yasuluma. Coinega ꞌomi moisa ꞌimi gogo bewa, taugu geya. 24 Beno huhuna ꞌoinega yahegwaegomiya ꞌabehega ꞌimi pui nata ꞌoidiyega waꞌamasa, ꞌeguma geya wahemisaegau taugu.”
25 Coinega taudi wete Yesu sihegwaeya sigwae, “To loheya hede ꞌowa?” Ta tauna wete ꞌenadi ꞌihemaiseya ꞌigwae, “Mwalona yahegwae pwaigomiya taugu taiya.” 26 Ma wete ꞌihegwae hilediya ꞌigwae, “Sowasowahigu ma ginaula baibaiwadi weyahidi yahegwaegwae ma wete weyahidi yaloina, ma hesiyage tauna ꞌihesumanegauma mumugana mabwaiyana bwebweꞌana. Toꞌaha gidemusa ꞌoinega yahesagohediya, beno tuwa taudi weyahidi yahehegwaegwae mebaleꞌu ꞌoimiya.”
27 Ma hesi taudi tuwa Yesuina ꞌina gwaeina ꞌoidiya Tamana weyahina geya nuwadi ꞌiꞌasilala tohona.
28 Ma Yesu wete ꞌigwaeya, “Taugu Loheyaiguina moisa ꞌabwa nata waꞌabi hanehegau ma beno ꞌoina nata wasanapugau taugu taiya, ma wete wasanapu ꞌabehega taugu geya yaboi ꞌigu nuwatuhu ꞌoinega yada paihowa, ma hesi toꞌaha gide Tamagu ꞌiheꞌitegauwa ꞌoidiyega yahehegwaegwae. 29 Tauna ꞌihesumanegauma geya ꞌiꞌebesinegau, deiguwa ꞌimiyamiya. Weyahina tuta mabwaiyana ꞌoidiya ꞌigu paihowa ꞌoidiyega yaꞌabiꞌabi heyaliyaya.”
30 Yesu ꞌina gwaeina bewa tomota tupwana baibaiwadi sihesagoheya, ꞌabwa hesi sihemisae bwaibwainiya.
Taiyawedi ꞌilihasidi ma sihapwesa
31 Coinega meYudiyaedi taudi Yesu sihemisaeya, ꞌihegwaediya ꞌigwae, “Cigu heꞌita ꞌeguma wamuliyedi, ꞌomi moisa ꞌagu tomuliyao. 32 Ma ꞌoinega sanapu moisa waloba, ma sanapuina ꞌoinega lihasa waloba.”
33 Ma taudi Yesu sihegwaeya sigwae, “Ciya, tauma hene Ebalahamo ꞌina bodao, geya ꞌeta taiya wete ꞌina loina ꞌoinega ꞌipaimai. Ma toꞌaha weyahina ꞌugwaeya ꞌabehega lihasa ꞌoiuwega ꞌaloba?”
34 Coinega Yesu wete ꞌihegwae hilediya ꞌigwae, “Yagwae moisa ꞌoimiya, taiyawedi ꞌeguma ꞌidi paihowa galadi, taudi beno bodaedi geya lihasa ꞌoina simiyamiya. Weyahina ginaula galadi ꞌina waiwai ꞌoinega ꞌipaidiya. 35 Weyahina topaihowa taudi geya lihalihasidi, tuta mabwaiyana geya susu ꞌina boda ꞌoina sida miya hataya. Ma hesi toni hada natuna tauna susu ꞌina boda ꞌona miyamiya hatayana. 36 Comi wete gidemusa, ꞌeguma toni hada natunaina ꞌilihasigomi ꞌomi nata bewa tuwa lihalihasimi.
37 “Yasanapu pwaigomiya ꞌomi Ebalahamo ꞌina bodao, ma hesiyage watohotoho ma ꞌabehega waloheꞌamasigau. Weyahina ꞌigu heꞌitao geya ꞌatemiya wada lagudiya. 38 Ma hesiyage taugu toꞌaha gide Tamagu ꞌiheꞌitegauwa, wete gide ꞌoimiya yahehegwaegwaenedi. Comi hesi toꞌaha gidemusa tamamiu ꞌoinega wahesagoheya, wete gide wapaipaihowa ꞌesedi.”
Tomotaedi taudi Yesu geya sihemisae taudi Seitani tamadiu
39 Coinega Yesu ꞌenana sihemaiseya sigwae, “Ciya, tauma heneyage Ebalahamo tamamai.” Ma Yesu wete ꞌihegwaediya ꞌigwae, “Ceguma ꞌomi moisa Ebalahamo natunao, ꞌina paihowega wada paihowa. 40 Ma hesi ꞌomi ꞌimi paihowa hagana, weyahina watohotoho ma ꞌabehega taugu gwaeina moisaina ꞌana tohepwailina Yehoba ꞌoinega waloheꞌamasigau. Ma wete paihowaedi bewa gide wapaipaihowa ꞌesedi, geya gidemusa Ebalahamo ꞌina paihowa. 41 Comi hene waboi tamamiu ꞌina paihowa ꞌoinega watautauya.” Coinega Yesu ꞌenana sihemaiseya sigwae, “Tauma geya tama budabudaima, tauma hene tamamaina ꞌaigeda tuwa Yehoba.”
42 Yesu wete ꞌihegwaediya ꞌigwae, “Comi ꞌeguma moisa Yehoba tamamiu, wada helauwegauwa. Weyahina taugu Yehoba ꞌihesumanegauma, ma ꞌasa bewa ꞌoina yatauyama. Ma geya ꞌabehega yaboi ꞌigu nuwatuhuwega yatauyama ꞌasa bewa ꞌoina, ma hesi tauna ꞌihesumanegauma ꞌina nuwatuhu ꞌoinega yatauyama. 43 Coinega toꞌaha weyahina ꞌigu gwae geya wada sanapudiya? Nuwana ꞌigu hepwailaedi geya wada hesagoha bwaibwainidiya. 44 Comi hesiyage Seitani tamamiu, ꞌoinega nuwanuwami ma tamamiuina ꞌina nuwatuhuwedi wapaihowadi. Weyahina sauga ꞌebe hegaina hauhau ꞌoinega ꞌitauyama, tauna toloheꞌamasa moisa. Geya ꞌeta wete ꞌeda dumwadumwaluna ꞌoinega ꞌida tauya. Weyahina geya ꞌeta wete gwae moisa ꞌoina ꞌida miyana. Tuta mabwaiyana ꞌoidiya ꞌeꞌaboꞌabo ꞌoidiyega ꞌihehegwaegwae, weyahina tauna tuwa beno gidemusa mumugana, ma wete tauna toꞌeꞌaboꞌabowao mabwaiyadi tamadiu. 45 Ma hesiyage taugu gwae moisa ꞌoimiya yahehepwailedi, ma geya wada hemisaegauwa.
46 “Ma togidega? Sowasowahimi ma ꞌeta taiya ꞌoimiyega ꞌigu ꞌeda galadi ꞌihepwailedi? Nuwana geya sowasowahimi, ꞌawa? Coinega ꞌeguma gwae moisa ꞌoidiyega yahehegwaegwae, toꞌaha weyahina geya wada hemisaegauwa? 47 Weyahina taiya ꞌeguma moisa Yehoba ꞌoinega ꞌitauyama, tauna moisa Yehoba ꞌina gwae ꞌana tohesagoha bwaibwaina. Ma ꞌomi hesi nuwana geya Yehoba ꞌoinega watauyama, ꞌoinega Yehoba ꞌina gwae geya wada hesagohediya.”
Yesu ꞌimiyamiya ꞌabwa muliyetega Ebalahamo ꞌiliꞌuwa
48 MeYudiyaedi ꞌidi ꞌinapwanao Yesu ꞌina gwaeina sihemisaeya, sigwae, “Mwalona ꞌima gwae weyahiu, ꞌana moisa ꞌilatu pwaima. Weyahina ꞌagwaeya ꞌabehega ꞌowa Sameliya loheyaina, ma wete hiꞌahiꞌa* ꞌoiuwa ꞌimiyamiya.”
49 Ma Yesu ꞌihegwaediya ꞌigwae, “Taugu geya hiꞌahiꞌa ꞌoiguwa, weyahina Tamagu yaheꞌasisiyaneya, ma hesi geya waheꞌasisiyanegau. 50 Taugu moisa yaboi geya sanigu yada ꞌabi haneheya. Toloina ꞌaigeda tauna hesi sanigu ꞌiꞌabiꞌabi hanehe. 51 Coinega yagwae moisa ꞌoimiya taiyawedi ꞌomi ꞌeguma ꞌigu gwae wagwahu bigadi, ꞌomi nata geyaꞌabwa waꞌamaꞌamasa.”
52 Coinega meYudiyaedi wete sihegwaeya sigwae, “Cabwa hesi ꞌasanapu bwaibwainigowa, tomada ꞌabe hiꞌahiꞌa ꞌoiuwa ꞌimiyamiya. Weyahina Ebalahamo ꞌasanapuya ꞌiꞌamasa pwaiya ma wete palopitao ꞌasanapudiya siꞌamasa pwaiya. Ma ꞌugwaeya ꞌabehega taiyawedi ꞌeguma ꞌino gwae sihegwahu bigadi, geyaꞌabwa siꞌamaꞌamasa. 53 Tamamaina Ebalahamo ꞌiꞌamasa pwaiya, ꞌoinega sahena ꞌutohotoho ma ꞌabehega tamamaina ꞌulagu suluhe ma ꞌuboi ꞌulagu hanehego. Palopitao wete siꞌamasa pwaiya, ꞌoinega sahena wete ꞌutohotoho ma ꞌabehega ꞌulagu suluhedi, ꞌawa?”
54 Eema Yesu ꞌihegwaediya ꞌigwae, “Taugu ꞌeguma yaboi moisa yahehepwatu hilegau, ꞌagu hepwatuina ginaula bwagabwaga. Ma hesi Tamagu tauna moisa ꞌagu tohepwatuina, tauna tuwa wagwaeneya ꞌabehega ꞌimi Yehoba. 55 Ma hesi tauna geya wasanapu toho, yaboi tuwa yasanapuya. Ma ꞌeguma yagwae, ‘Geya yasanapu,’ nata yaꞌabowegomi gidemusa ꞌomi waꞌeꞌaboꞌabo. Ma hesiyage tauna yasanapu bwaibwainiya ꞌoinega ꞌenanaina yagwahugwahu bigadi. 56 Tamamiuina Ebalahamo maꞌina yaliyaya ma ꞌabehega ꞌigu sabwelo ꞌiꞌita, ꞌoinega ꞌigu sabweloina ꞌiꞌiteya ma ꞌiyaliyaya madouna.”
57 Coinega meYudiyaedi Yesu sihegwaeya sigwae, “Cowa ꞌabwa geya ꞌino bolime pipiti ꞌuloba ma ꞌugwaeya ꞌabehega Ebalahamo ꞌuꞌiteya.” 58 Ma Yesu ꞌihegwaediya, ꞌigwae, “Yagwae moisa ꞌoimiya, taugu nugeta yamiyamiya, ꞌabwa muliyetega Ebalahamo ꞌiliꞌuwa.”
59 Coinega meYudiyaedi daꞌule siꞌewediya ma ꞌabehega siꞌahu yamate, ma Yesu ꞌoidiyega ꞌihaꞌwaiha ma Hada Heꞌasisi ꞌoinega ꞌilatuwa ma ꞌitauya.