13
Yesu ꞌana tomuliyao ꞌahedi ꞌibuyodiya
Hataona guyaina ꞌana sauga ꞌiꞌeꞌehoho, ma Yesu ꞌisanapuya ꞌabehega ꞌina sauga ꞌiloba pwaiya ma baleꞌu bewa ꞌiꞌebesine ma ꞌilohihila Tamana ꞌoina. Yesu ꞌina bodaowedi ꞌihelauwediya madouna, ꞌina tuta ꞌebe hegaina hauhau ꞌoinega ma ꞌana ꞌebe losaloha ꞌoina ꞌihelauwediya.
Sauga nage ꞌoina Yesu ma ꞌana tomuliyao nima bwaubwau ma ꞌeluwa mahetenao siꞌaiꞌai. Ma Yudasa Isakaliyota, tauna Saimoni natuna, Seitani ꞌoina ꞌiluhu pwaiya ꞌihenuwa laguweya ma ꞌabehega Yesu ꞌitebae. Ma hesi Yesu ꞌisanapu pwaiya ꞌabehega ginaula mabwaiyana Tamana ꞌiꞌebwaya pwaiya ma ꞌiboimo ꞌiloina. Ma wete Yesu ꞌisanapuya ꞌabehega Yehoba ꞌoinega ꞌitauyama ma ꞌisanapuya ꞌabehega Yehoba ꞌoina nata wete ꞌilohihila. Eeta ꞌidi ꞌebe ꞌaiina ꞌoinega Yesu ꞌitoholowa, ꞌana ꞌaleꞌo ꞌiꞌewa yahuleya, ma tawelo ꞌiꞌoteya. Muliyetega gaeba ꞌoina weꞌaha ꞌisiweya, ma ꞌana tomuliyaedi ꞌahedi ꞌibuyodiya, ꞌabwa muliyetega taweloina ꞌoinega ꞌahediyedi ꞌisaudiya.
Coinega Yesu Saimoni Pita ꞌoina ꞌilatuwa ma Saimoniina Yesu ꞌihegwaeya ꞌigwae, “Cinapwana, sahena ꞌaheguwedi ꞌubuyobuyodi.” Ma Yesu Saimoni ꞌenana ꞌihehileya ꞌigwae, “Geya ꞌusanapu toꞌaha bewa tuwa ꞌoiuwa yapaipaihowa, ma hesi tuta muliya ꞌoina ꞌabwa hesi ꞌusanapu.” Coinega Saimoni Pita ꞌihegwae hileya ꞌigwae, “Sahena ꞌeta wete tuta ꞌoina ꞌahegu ꞌubuyobuyodi.” Coinega Yesu wete ꞌigwae, “Ceguma geyaꞌabwa ꞌaheu yabuyobuyodi, ꞌowa geya ꞌiyagu.”
Saimoni Pita Yesu ꞌoina ꞌitagwala ꞌigwae, “Cinapwana, bwebweꞌana. Ta geya ꞌabehega ꞌahegumo, ma hesi nuwanuwagu nimagu wete debagu mabwaiyana ꞌubuyodi.” 10 Coinega Yesu ꞌihegwaeya ꞌigwae, “Taiyawedi ꞌomi ꞌeguma wahatui pwaiya, ꞌilobwainegomiya ma ꞌahemimo yabuyodi ma ꞌoinega wahimi mabwaiyadi siꞌehau. Yasanapugomiya ꞌomi bwebweꞌami, ma hesi geya mabwaiyami bwebweꞌami.” 11 Yesu gwae bewa ꞌiꞌinaneya weyahina ꞌisanapu nugeteya taiya nata ꞌoidiyega Yesu ꞌitebae, tutaina ꞌigwae, “Geya mabwaiyami bwebweꞌami.”
12 Cahediyedi ꞌibuyodiya ꞌigumwala ma ꞌana ꞌaleꞌoina ꞌisipwa hileya ma ꞌimiya toiya. Cabwa hesi ꞌihegwaediya ꞌigwae, “Nuwamiya ꞌimaedana toꞌaha yapaihoweya ꞌoimiya, bo geya? 13 Comi wabwauwegauwa ꞌabehega taugu Toheꞌita ma wete ꞌimi Cinapwana. Ta beno moisa, geya waꞌabo. 14 Taugu moisa ꞌimi Toheꞌita ma wete ꞌimi Cinapwana ma ꞌahemi yabuyodiya. Coinega ꞌomi wete ꞌilobwainegomiya ma ꞌiyamiyao ꞌahedi wabuyodi. 15 Wahetotowanegau ma toꞌaha gide ꞌoimiya yapaihoweya, ꞌomi wete gidemusa ꞌiyamiyao ꞌoidiya wapaihowa ꞌesedi. 16 Bewa yahegwae bwaibwainigomi ꞌabehega geya ꞌeta taiya topaihowa ꞌina ꞌinapwana ꞌida hanesineya. Tohewasa wete gidemusa, geya sowasowahina ma ꞌana tohesumaneina ꞌihanesine. 17 Heꞌitaedi mabwaiyadi wasanapudiya, ma ꞌeguma wapaihowadi, nata ꞌomi ꞌebe yaliyaya bwebweꞌana waloba.
18 “Cigu gwae bewa geya ꞌabehega mabwaiyami weyahimi, ma hesiyage taiyawedi taudi yahesinuwana pwaidiya weyahidi yahehegwaegwae. Ma hesi Buki Heꞌasisi ꞌoina hali loheya weyahina ꞌihepwaila, ꞌana moisa ꞌilatu bwaibwaina tutaina ꞌigwae,
‘Loheyainaina tauna ꞌana yaꞌebwaꞌebwaeya, tauna tuwa loheyainaina nata ꞌimiya lohihila ma ꞌiloꞌalehegau.’
19 “Ginauledi bewa yahepwaila pwaidiwa ꞌoimiya, ma ꞌoinega ꞌabwa tuta muliya ꞌoina silatuma, ꞌabwa waꞌitadi ma wahemisaegau ꞌabehega taugu tuwa Loheyaiguina bewa yahehegwaegwae. 20 Moisa tuwa, ꞌabwa yahewasaegomi tomota ꞌoidiya, ma ꞌeguma taiya ꞌitagwala ꞌoimiya, beno tauna ꞌitagwala pwaiya ꞌoiguwa, ma wete ꞌitagwala ꞌagu tohewasaina ꞌoina.”
Yesu ꞌana heꞌebwaya weyahina
21 Gwae bewa ꞌigwaenediya ꞌigumwala, ma nuwana ꞌigala madouna, ꞌoinega ꞌana tomuliyaedi ꞌoidiya ꞌihepwaila latuwa ꞌigwae, “Yagwae moisa ꞌoimiya, nata ꞌoimiyega loheya ꞌaigeda ꞌitebaegau.” 22 Nage ꞌoina tomuliyaedi mabwaiyadi nuwadi ꞌihenainaida ꞌoinega mabwaiyadi siheꞌebuꞌebubuna hilediya, weyahina geya sisanapu taiya weyahina ꞌidi Cinapwanaina ꞌoidiya ꞌihehegwaegwae.
23 Tuwa ꞌana tomuliyaina ꞌaigeda, tauna moisa ꞌiyana, Yesuina deina ꞌimiyana. 24 Eeta Saimoni Pita nimanega tomuliyainaina ꞌihegwaeya ꞌigwae, “Cuhesilala taiya weyahina ꞌihehegwaegwae?”
25 Ma tomuliyaina tauna Yesu deina ꞌiꞌeno hilahila, Yesu ꞌihegwaeya ꞌigwae, “Cinapwana, taiya weyahina ꞌuhehegwaegwae?” 26 Coinega loheyaina ꞌenana Yesu ꞌihemaiseya ꞌigwae, “Cuꞌitaꞌita nata ꞌeguma beledi yahisi ma ꞌwayahi ꞌoina yahepwasa ma yaꞌebwae, tauna beno loheyainaina.” Coinega Yesu beledi ꞌiꞌiuna ꞌiꞌeweya ꞌwayahi ꞌoina ꞌihepwaseya ma Yudasa ꞌiꞌebwaeya, tauna tuwa Saimoni Isakaliyota natuna.
27 Sauga nage ꞌoina Yudasa beledi ꞌiꞌeweya ma Seitani ꞌoina ꞌiluhuwa. Coinega Yesu Yudasaina ꞌihegwaeya ꞌigwae, “Culomwayamwayau ma ꞌino paihowaina ꞌupaihowa.”
28 Ma ꞌiyamo bodaedi, taudi mahetediyao simiyamiya, Yesuina ꞌina gwaeina Yudasa ꞌoina geya sisanapu toꞌaha weyahina ꞌihehegwaegwae. 29 Yudasaina tauna ꞌidi mane ꞌana toꞌitayahina, ꞌoinega ꞌidi nuwatuhu ꞌabehega Yesu Yudasa ꞌihegwaeya ma ꞌitauya guyaina weyahina ginaula ꞌigimwane, bo nuwana ꞌitautauya wewelohe ꞌoidiya ma ꞌidi mane ꞌiꞌebwaedi. 30 Eeta Yudasa belediina ꞌiꞌaiya, ma ꞌilomwayamwayauwa ꞌilatuwa ꞌatamana. Beno nihuwana.
Yesu ꞌina loinao hauhaudi
31 Yudasaina ꞌiꞌebesinediya, ma Yesu ꞌana tomuliyaedi ꞌihegwaediya ꞌigwae, “Taugu Loheyaiguina ꞌigu sauga ꞌilatu pwaima, ma ꞌigu wasawasa ꞌilatu, ma wete taugu Yehoba ꞌina wasawasa yaꞌabilatuhe. 32 Cabwa nata ꞌoiguwega Yehoba sanina ꞌiꞌabi hanehe, ma wete Yehoba ꞌiboi ꞌoinega taugu sanigu ꞌiꞌabi hanehe mwayamwayauwe. 33 Natugwao, tuta ꞌiꞌiunamo taugu mahetemiu tamiyamiya. Ma ꞌabwa nata yaꞌebesinegomi ma wabesegau. Ma hesi bewa tuwa yahegwaegomi gide mwalona meYudiya yahegwae ꞌesediya yagwae, ‘Casainaina ꞌoina yatautauya, ꞌomi geya sowasowahimi ma ꞌoina watauyawa.’
34 “Coinega wete ꞌomi loina hauhauna bewa yaꞌebwaegomi ma ꞌaigeda ꞌaigeda ꞌatemiyega wahelau hilegami. Ma wahelau hilegami gidemusa taugu yahehelauwegomi. 35 Ma ꞌoinega ꞌimi helauina tomota baibaiwadi siꞌita, ma sisanapugomi ꞌabehega ꞌomi moisa ꞌagu tomuliyao.”
Pita ꞌina mwehihi Yesu ꞌilagu latuheya
36 Ma Saimoni Pita Yesu ꞌihesilaleya ꞌigwae, “Cinapwana, taꞌeha ꞌuhahaꞌesa?” Coinega Yesu Saimoni ꞌenana ꞌihemaiseya ꞌigwae, “Sauga bewa ꞌoina geya sowasowahiu ma ꞌumuliyegau, ma hesi sauga ꞌinaonaoma ꞌoina ꞌabwa hesi ꞌumuliyegau ꞌasainaina ꞌoina yatautauya.”
37 Ma Pita Yesu wete ꞌenana ꞌihemaiseya, ꞌigwae, “Cinapwana, toꞌaha weyahina sauga bewa ꞌoina geyaꞌabwa yamulimuliyego? Hesi ꞌuda sanapu yatagwalegauwa ma weyahiu yaꞌamasa.”
38 Coinega Yesu ꞌigwae, “Cino gwaeyedi geya yahemisaedi, ma hesi ꞌoiuwa yahepwaila dumwalu nata nihuwanega ꞌumwehihiyegau matoi, ꞌabwa muliyetega ꞌamꞌam ꞌidou.”