5
Mono kaba bonaꞌmagihi foyaꞌani
Lenali monoꞌi kaba bo nehana lenaliꞌi nani ana huto kaba bo lenalalutinifita ka nolepube. Nani Kilisito ai kumu kekeꞌi luseꞌnamofihi gupisalo tito minoꞌehina yamofihi nubuꞌniloti bati huto bu goꞌohuna yabe. To nani ana huto ai fana mehaꞌa alihi huto huto nohinogo ana fana mehaꞌagu minalunaꞌmu yabe. Nani ya huse bomofita lenekesa lu hokolo huto lu nolepugi kehelilo. Huꞌmamofihi nagaꞌi enali sipisipi yagamagihi suhi hite nehanamagihi lenali kaba hi epalalabe luto lu lepiꞌehinagi ana liliꞌnalo babahi hite minalo. Komopatinigu bati mehinogo kaba bati hite hi epalalanaꞌa meniꞌibe. Huꞌmau lu moloto lepiꞌehina suhi hite komopatinigu keta mehuse bati hinogo kaba hi epalalo. Ya nehinogo moni feꞌnohi lilata nehana yaꞌmu gopa liliꞌnaꞌa yamofihi lenuluhaya netinogo ete minete lite hilabe. Ya nehite sipi boꞌani lolo hila ya hila mehilo. Yaꞌma bonatini kaba hi epalanaꞌamagihi lenali legeso hite enali hiti koguna ite minalo. Huꞌmamofihi nagaꞌi sipisipi yagamagihi eneleꞌmo kohe tete aiꞌa kagu kehelite ineme limite minete ya hite minalabe. To minoto kaba bo Sipi Bouba nehetito sekele mamuꞌa hetofana niꞌilina yanamofihi fana toseꞌnaꞌa sipiꞌa amuya moloto minolatamofihi yanaꞌa ifi to lepelenogo minalabe.
To neheya kola bo lenali ana hite olopa bomagihi agoya hu epite limite minalabe luto lu nolepube. Ya nehite lenali asagaꞌi liliꞌnamofihi kibi bite ai agoya hu eminogo ai agoya hu eminogo hite minalana nasana lite kele kele panaꞌa suhi hite minalabe. Yamofihi mono bukugu kaga mone fayahi keyeꞌahanamo ma huto niꞌibe: Huꞌmamofihi ai enugufaꞌani lelite tilata nehana bonaꞌi enali lukesaꞌani sigilata nohibe. To bonaꞌi limite minanaꞌamagihi yaꞌma eneleꞌmo hetofa huto eneheꞌmolata nohibe. Yaꞌmu lite Huꞌmamofi kumu amuya melete kaba hi etete lenugufa lelite limite lenalapusa fi emite minalo. Lenalapusa fi emite ya suhi hite minenogo ai moloꞌehina kanaꞌa hupamone nohinogo aiꞌa akuꞌi leneleꞌmo saga hinogo ho tilabe. To Huꞌmau aiꞌa bati huto kaba hu letoto leneleꞌmo gu iꞌehinogo yaꞌmu lenali anaꞌinaꞌmu lenelesa linogo lenegekesa yigi yigi mehise ai lu eminogo kaba hu bati hu lepalalibe.
Lenali lenegekesa keheliya ite kaba hi etete minalo. Fatehatini yaꞌma Satau, ai lopi kala ya suhi huto minoꞌehina kala bo mone heni etalufi ai heni etalufi luto sa sa huto bula ola huto mone leꞌmo sibina hilinaꞌmu yabe Satau leꞌmo sibina hilinaꞌmu ya huto nohinagihe. Lenali yaꞌma keheli uleꞌale hiletetini amuya melete minete aiꞌi leꞌmo fitu fo heꞌmilo. Ya nehite yaꞌma lite kehelilo. Lenigibo lenagabo Huꞌmamofihi kagu nehana noto noto nehanamagi enali eniginaga nofigo ana hite kehelite minelata nehabe. 10 To asaga leheꞌmalina afoꞌafihi, Huꞌma aiꞌi sekele mamuꞌa hiti Sikalafuꞌuba amuya moloto minolata nohinamofihi aitoga Kilisito kumu yabe luto aitoga bu henetilabe luto elesa molo lepiꞌehina bo ai leniginaga fise kanaꞌa hupamoneꞌisi nokehelito leneleꞌmo bebe soto tito amuyaꞌauba limito leneleꞌmo hetofa huto amuya lapusa fi lepalalinaꞌmu yabe. 11 Yamofihi amuyaꞌa yaꞌma aitogago meleꞌahana yamofihi minoto mino lito buto minalibe. Lamaꞌnaka.
Bonaꞌi lugaꞌamagihi kekeꞌi lulata ka
12 Nani kaga yaꞌma Silibanuhiꞌya ka lu emi emi nohugo fayahi yaꞌma koyoto nolepibe. Nani ai kumu yaꞌma nokehelugo nalaluꞌnifu lamanaꞌa lolo nohibe. Naniya Huꞌmamofihi leheꞌmoseꞌnaꞌa kehelugo legeyaꞌa lolo nohina yaꞌmu lusi kaga amuyaꞌa hiti lu huto huto lu nolepunaꞌmu luto lenogoꞌna bito lu nolepube. Ana leheꞌmoseꞌnamofihi komopaꞌagu uleꞌale hite minalo.
13 To Huꞌmamofihi yagapanaꞌaloboꞌa Bebiloni hepatoga neminanaꞌamagi lenali hiti leneleꞌmo eto huꞌehina enali kekeꞌi neli lepalago nolube. To Huꞌmamofihi kagu leꞌmo moloto mono kumu panaꞌni Maki ai hiti moneko kumu kekeꞌi nolu lepolobe. 14 Lenali Kilisito kumu yabe luto enebe tigite minete ai soso hu etenogo ai soso hu etenogo mino bati hite minalo.
Kilisitohi li pili kete lite neminanaꞌa lenalitoga Huꞌmamofihi fulunaꞌauba minomo tito mineno.