1 Hou Olelesu
(Da:i Sia: - 1 Chronicles; Modu - 1 Sivarai; Bisini - 1 Stori)
Hidadea Sia:
1 amola 2 Hou Olelesu Buga ela da hou huluane amo da 1 amola 2 Sa:miuele Buga amola 1 amola 2 hina bagade Buga amo ganodini dedene legei, bu olelesa, be bai eno olelesa. Hou Olelesu Buga sia: dedei da Isala:ili amola Yuda hina bagade ilia hou ea bai bagade aduna agoane olelesa:-
1 Isala:ili soge amola Yuda soge fi ilima gugunufinisisu amola bidi hamosu bagadedafa doaga:i. Be Gode da ilima Ea hahawane ilegele hamoma:ne sia:i hame gogolei. E da Yuda fi amo ganodini, Ea hahawane hawa: hamosu bu hamomusa: ilegei. Isala:ili dunu ilia da amo hou noga:le dawa:digima:ne, Hou Olelesu dedesu dunu e da Da:ibidi amola Soloumane ela gasa bagade hou olelei. E da Yihosiafa:de amola Hesigaia amola Yousaia ilia Godema sinidigima:ne hou amola malasu olelei amola dunu amo da Gode Ea hou mae fisili, hamonanu, amo ilia hou nodone olelei.
2 Hou Olelesu dedesu dunu da Godema nodone sia:ne gadosu hou Yelusaleme moilai bai bagade amola Debolo amo ganodini mui, amo olelei. E da gobele salasu dunu amola Lifai dunu ilia nodone sia:ne gadosu ouligisu hou olelei. Da:ibidi da muni Debolo nodone sia:ne gadosu hou hamosu. Be Debolo gagusu dunu da Soloumane.
Sia: Dedei
1 Musa: dunu fi ilia dio dedene legei...Sia:alalo 1:1 - 9:44
2 Solo Bogoi...Sia:alalo 10:1 – 14
3 Da:ibidi ea Ouligibi...Sia:alalo 11:1-29:30
(a) Da:ibidi ea Bidi Hamosu amola
ea gasa bagade hawa: hamosu...Sia:alalo 11:1 - 22:1
(b) Debolo Diasu gagumusa: Momagesu...Sia:alalo 22:2 - 29:30
1
1 Hou Olelesu
A:da:me ea Fifi Misini A:ibalaha:mema Doaga:i
(Mui 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)
A:da:me ea mano da Sede, Sede ea mano da Inosie, Inosie ea mano Ginane,
Ginane da Maha:ilaliele, Maha:ilaliele ea mano Ya:ilede, Ya:ilede ea mano da Inage, Inage ea mano da Midiusela, Midiusela da La:imege La:imege ea mano da Nowa:. Nowa: da dunu mano udiana galu. Ilia dio da Sieme, Ha:me amola Ya:ifede.
Ya:ifede egefelali da Gouma, Ma:igoge, Ma:da:i, Ya:ifa:ne, Diubale, Misiege, Dailase. Iligaga fi da ilia dio lai dagoi. Gouma egaga fi da Asiegena:se fi, Laifa:de fi amola Dougama fi. Ya:ifa:ne egaga fi da Ilaisia fi, Siba:ini fi, Saibalase fi, amola Loudisi fi.
Ha:me egefelali da Gusi, Misala:ime, Libia amola Ga:ina:ne. Iligaga fi da ilia dio lai dagoi. Gusi egaga fi dunu da Siba, Ha:fila, Sa:bada, La:ima, Sa:bediga fi dialu. La:ima egaga fi dunu da Siba amola Dida:ne fi dialu. 10 (Gusi ea dunu mano afae da Nimalode. E da osobo bagadega bisilua ilibi gagusu dunu.) 11-12 Misala:ime egaga fi dunu da Liudaide, A:namaide, Liha:ibaide, Na:fadiuhaide, Ga:saliuhaide (iligaga fi dunu da Filisidini dunu), amola Ga:fadolaide fi dunu esalu. 13-16 Ga:ina:ne egaga fi da Saidonaide (Saidone da Ga:ina:ne ea magobo mano) Hidaide, Yebiusaide, A:moulaide, Gegasiaide, Haifaide, Agaide, Sainaide, Afa:daide, Semalaide amola Ha:imadaide fi dialu.
17 Siemaide fi dunu. Sieme egefelali da Ila:me, A:sie, Afa:gasa:de, Lade amola A:ila:me. A:ila:me egefelali da Ase, Hale, Ga:de amola Misiege. 18 Afa:gasa:de ea mano da Sila amola Sila ea mano da Ibe. 19 Ibe da dunu mano aduna galu. Afae da Bilege (bai e esalebe galu, osobo bagade da momogi). Ibe ea dunu mano eno da Yogada:ne. 20 Yogada:ne egefelali da A:lamouda:de, Silefe, Ha:isama:ifede, Yela,
21 Hadoula:me, Iusa:le, Digila, 22 Ouba:le, Abima:ili, Siba, 23 Oufe, Ha:fila, Youba:be. Amo huluane da Yogada:ne ea manolali.
24 Siemema amogainini A:ibalaha:mema fifi manebe da agoane:- Sieme, Afa:gasa:de, Sila, 25 Ibe, Bilege, Liu, 26 Silage, Na:iho, Dila 27 amola A:ibala:me (Gode da ea dio bu afadenene, A:ibalaha:me asuli)
Isiama:ile egaga Fi
(Mui 25:12-16)
28 A:ibalaha:me ea manona da Aisage amola Isiama:iele. 29 Elagaga fi dunu da Niba:iyode (Isiama:iele ea magobo mano), Gida, A:dabiele, Mibisa:me, 30 Maisiama, Duma, Ma:sa, Ha:ida:de, Dima, 31 Yide, Na:ifisie amola Gedima. Amo huluane da Isiama:iele egefelali.
Gediula Egaga Fi
32 A:ibalaha:me ea gidisedagi uda amo Gediula, ema mano lai da Simila:ne, Yogasia:ne, Mida:ne, Midia:ne, Isieba:ge amola Siua. Yogasia:ne ea dunu mano da Siba amola Dida:ne. 33 Midia:ne egefelali da Ifa, Ifia, Ha:inoge, Abaida amola Elada:ia. Amo huluane da Gediula egaga fi dialu.
Iso Egaga Fi
(Mui 36:1-19)
34 A:ibalaha:me da Aisage ea ada. Aisage ea mano da Iso amola Isala:ili (ea musa: dio da Ya:igobe) 35 Iso egefelali da Ilaifa:se, Luele, Yiasia, Ya:iala:me amola Goula.
36 Ilaifa:se egefelali da Dima:ne, Ouma, Sifai, Ga:ida:me amola Gina:se. Ea uda eno amo Dimina, ela mano da A:malege. 37 Luele egefelali da Na:iha:de, Sela, Sia:ma amola Misa.
Idome Sogega Musa: Esalebe Fi
(Mui 36:20-30)
38 Sie egefelali da Louda:ne, Siouba:le, Sibione, A:ina, Disione, Isa amola Daisia:ne. 39 Louda:ne egefelali da Houlai amola Houma:ne. Dimina da Louda:ne ea dalusi esalu.
40 Siouba:le egefelali da A:lefa:ne, Ma:naha:de, Iba:le, Sifou amola Ouna:me. Sibiane egefela da A:ia amola A:ina. 41 A:ina egefe da Daisione. Daisione egefelali da Hemeda:ne, Esiaba:ne, Idala:ne amola Gila:ne. 42 Ise egefelali da Biliha:ne, Saiafa:ne amola A:iga:ne. Daisia:ne egefela da Ase amola A:ila:ne.
Idome Soge hina bagade Dunu
(Mui 36:20-30)
43 Isala:ili hina bagade mae ouligi esalebe eso amo galu, amo hina bagade da Idome soge ouligilalu :- Bila (Bio ea mano) - ea esalu moilai da Dimihaba.
44 Bila da bogoloba, Youba:be (Bosala moilai bai bagade dunu Sela amo ea mano) e da ea hina bagade sogebi lai.
45 Youba:be da bogoloba, Hiusia:me (e da Dima:naide sogega misi dunu) e da Youba:be bagia hina bagade hamoi.
46 Hiusia:me da bogoloba, Ha:ida:de da e bagia hina bagade hamoi. Ha:ida:de da Bida:de ea mano galu amola e da Moua:be soge ganodini Midia:ne dunu fi hasali. Ea esalu moilai bai bagade da A:ifidi.
47 Ha:ida:de da bogoloba, Sa:mala (Ma:seliga moilai bai bagade dunu) da e bagia hina bagade hamoi.
48 Sa:mala da bogoloba, Sia:iale da e bagia hina bagade hamoi. E da hano bega: dialebe moilai bai bagade, Lihoubode amoga misi.
49 Sia:iale da bogoloba, Ba:ile Ha:ina:ne (A:gabo ea mano) da e bagia hina bagade hamoi.
50 Ba:ile Ha:ina:ne da bogoloba, Ha:ida:de da e bagia hina bagade hamoi. Ea moilai dio da Ba:iu. Ea uda ea dio da Mehedabele (ea ame da Ma:idalede amola ea aya: da Mesa:iha:be).
51 Ha:ida:de amolawane bogoi. Idome soge hina bagade dunu ili bagia ouligisu dunu amolali da :- Dimina, Alafa, Yidede, 52 Aholiba:ima, Ila, Bainone, 53 Gina:se, Dima:ne, Mibisa, 54 Magadiele amola Aila:me. Amo huluane da Idome soge hina bagade dunu ili bagia ouligisu dunu galu.