2
Ninia Fidisu da Yesu Gelesu
Na mano! Dilia da wadela:i hou mae hamoma:ne, na da dilima dedesa. Be dunu da wadela:i hou hamoi galea, Alofesu Fidisu dunu da esala. Amo da Yesu Gelesu, Dunu Moloidafa. E da nini fidima:ne, Godema edegelala. Amola Gelesu Hisu da hamobeba:le, ninia da nini wadela:i hou gogolema:ne olofoi dagoi ba:sa. Ninia fawane hame, be osobo bagade dunu huluane da Gelesu hamobeba:le, gogolema:ne olofosu dawa:.
Ninia da Gode Ea sia: nabawane hamosa galea, ninia da Gode dawa: dagoi, amo dawa:be. Be nowa dunu da Gode dawa: amo hi fawane sia:sa, be Gode Ea sia: nabawane hame hamosa, amo dunu da ogogosu dunu. E da dafawane hou hamedafa dawa:. Be nowa da Gode Ea sia: nabawane hamosa, amo dunu ea dogo ganodini Gode Ea asigidafa hou da nabaiwane gala ba:sa. Ninia da Godema madelagi dagoi amo habodane dawa:ma:bela:? Defea! Nowa dunu e da Godema madelagi dagoi sia:sea, e da Yesu Gelesu Ea hou amo defele ahoanumu da defea.
Hamoma:ne Sia: Gaheabolo
* Yone 13:34Na fi dunu! Na da wali dilima hamoma:ne sia:i dedesa. Amo hamoma:ne sia:i da gaheabolodafa hame. Be dilia Gode Ea hou lalegagui amo esoga musa: hamoma:ne sia:i nabalu, wali eso amo hamoma:ne sia:i da amaiwane diala. Be amo hamoma:ne sia:i na da wali dilima dedebe da gaheabolo agoane ba:sa. Yesu Gelesu da moloiwane hamoiba:le amola dilia da wali moloiwane hamonanebeba:le, amo hamoma:ne sia:i da dafawane ba:sa. Gasi da mugululalebe amola Hadigidafa da nenanebe, amoba:le amo hamoma:ne sia:i da gaheabolo agoane ba:sa.
Nowa dunu e da Hadigi ganodini esalebe sia:sa, be ea fi dunuma ha lai esala galea, amo dunu da gasi mae yolesili waha amo ganodini esala. 10 Nowa dunu da ea fi dunu ilima asigidafa galea, amo da Hadigi ganodini esala. Amaiba:le, ea hou ganodini, eno dunuma dafama:ne olelesu da hame ba:sa. 11 Be nowa dunu da ea fi dunuma ha lai esalea, e da gasi ganodini esala. Gasi da ea si wadela:lesiba:le, e da gasi ganodini ahoanebeba:le, ea mabe hou hamedafa dawa:.
12 Na mano fonobahadi! Na dilima meloa dedesu bai da agoane diala. Yesu Gelesu da hawa: hamobeba:le, Gode da dilia wadela:i hou gogolema:ne olofoi dagoi. 13 Ada dili huluane! Degabodafa esalu Dunu, amo dilia dawa:beba:le, na da dilima meloa dedesa. Ayeligi dunu! Dilia Sa:ida:ne hasali dagoiba:le, na da dilima meloa dedesa.
14 Na mano! Dilia Adadafa dawa:beba:le, na dilima meloa dedesa. Ada dili huluane! Degabodafa esalu Dunu, amo dilia da dawa:beba:le, na da dilima meloa dedesa. Ayeligi dunu! Dilia da gasa bagadeba:le, na da dilima meloa dedesa. Gode Ea Sia: da dilia dogo ganodini esala. Dilia da Sa:ida:ne hasali dagoi.
15 Dilia osobo bagade amola amo ganodini liligi, amoma mae asigima. Dilia da osobo bagade liligi amoma asigi galea, dilia da Adadafa Ema hame asigisa. 16 Hi hanai hou, dunu ilia liligi siga ba:beba:le hanasa amo hou amola liligi huluane ba:beba:le gasa fi hamosa, amo hou huluane da osobo bagade hou fawane. Amo hou Adadafa da hame olelesa. 17 Osobo bagade amola amo ganodini liligi huluane amoma dunu ilia da hanai, amo da bu mae ba:ma:ne mugululala. Be nowa dunu da Gode Ea hanai hou hamosa, e da eso huluane esalalalumu.
Gelesuma Ha Lai Dunu
18 Na mano! Soge wadela:mu eso da gadenesa. Gelesuma ha lai dunu da misunu, amo olelesu dilia da nabi dagoi. Wali, Gelesuma ha lai dunu bagohame da misi dagoiba:le, soge wadela:mu eso da gadenesa, amo ninia dawa:. 19 Amo Gelesuma ha lai dunu da ninia fi amo ganodini esalu. Be ilia da ninia fidafa dunu hameba:le, yolesili asi. Ilia da ninia fidafa dunu esala ganiaba, ilia da ninia fi ganodini mae yolesili esalala:loba. Be ilia yolesili asiba:le, dunu huluane da amo dunu da ninia fi dunu hame amo noga:le dawa:.
20 Be Gelesu da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala dilia dogo ganodini aligila sa:ima:ne, dilima i dagoi. Amaiba:le, dilia huluane da dafawane sia: dawa:.
21 Amaiba:le, dilia dafawane hou hame dawa:beba:le, na da dilima hame dedesa. Be dilia dafawane sia: dawa:beba:le amola ogogosu sia: da dafawane hou amo ganodini dialumu da hamedeiba:le, na da dilima meloa dedesa.
22 Amaiba:le, ogogosu dunu da nowala:? Nowa dunu da Yesu da Gode Ea ilegei Mesaia hame, amo sia:sea, amo dunu da ogogosa. Agoaiwane dunu da Gelesuma ha lai dunu. E da Adadafa amola Gode Egefe higasa. 23 Nowa dunu da Gode Egefe higasea, e da Ada amola higasa. Be nowa dunu da Gode Egefe Ea hou lalegagusia, e da Gode Ea hou amola lalegagusa.
24 Amaiba:le, dawa:ma! Dilia sia: amo dilia lalegagui eso amoga nabi, amo dilia dogo ganodini noga:le salali ouligima. Amo noga:le ouligisia, dilia da eso huluane Gode Egefe amola Adadafa, amoma madelagili esalalalumu. 25 Amo hou da Gelesu ninima imunu sia:i liligi, amo eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu. 26 Dilima ogogomusa: dawa:be dunu amo ilia hou dilima olelema:ne, na da amo meloa dilima dedesa. 27 Be Gelesu da Ea A:silibu dilima i. Ea A:silibu da dilia dogo ganodini esalebeba:le, dunu eno da dilima olelemu hamedei agoane ba:sa. A:silibu Hisu da liligi huluane dilima olelesa. A:silibu Ea olelesu da dafawane, E da ogogosu hame dawa:. Amaiba:le, A:silibu Ea olelesu nabima. Dilia Yesu Gelesuma madelagiwane esaloma.
28 Dafawane! Na mano! Gelesuma madelagiwane ouesaloma. Amalalu, E da bu masea ninia da mae beda:iwane amola hame gogosiabeba:le mae wamoaligiliwane, Ema hahawane yosia:mu. 29 Gelesu da moloidafa, amo dilia dawa:. Amaiba:le, nowa da hou moloidafa hamosea da Gode Ea mano hamoi, amo dilia dawa:mu da defea.

*2:7: Yone 13:34