9
Solo da Yesu Ea Hou Lalegagui
(Asunasi Dunu Ilia Hou 22:6-16; 26:12-18)
Amogalu, Solo da mae yolesili, Yesu Gelesu Ea fa:no bobogesu dunu medole legemusa:, nimiwane sia:nanu. E da gobele salasu hina dunuma doaga:le, amo da ema meloa dedene imunusa: sia:i. Amo meloa da Yu fi dunu Dama:sagase moilai bai bagade ganodini ilima Solo ea hou olelema:ne, e sia:i. E da amoga asili, Yesu Ea Logoga ahoasu dunu amola uda ba:loba, ili huluane gagulaligili, Yelusaleme moilai bai bagade amoga bu hiouginana misusa: dawa:i galu.
Solo da Dama:sagase moilai bai bagade gadenenewane doaga:loba:, hadigi bagade muagado ema misini, sogebi huluane ea da:i hodo sisiga:le, bagadewane hadigisu.
Solo da osoba dafane, ema sia:be nabi, “Solo! Solo! Di da abuliba:le nama se iahabela:?”
Solo da amane sia:i, “Hina! Di da nowala:?” Sia: eno e da nabi, “Na da Yesu! Di da nama se bagade iaha.
Be di wa:legadole, Dama:sagase moilai bai bagadega doaga:ma. Amo ganodini, dunu eno da dima dia hawa: hamomu olelemu!”
Solo ea sigi ahoasu dunu da ouiya:le ouligi. Ilia da sia: nabi, be dunu ea da:i hodo hamedafa ba:su. Solo da wa:legadole, si fadegale, be e da siga ba:mu gogolei galu. Amalalu, ea fidisu dunu, ea lobolele, Dama:sagase moilaiga oule asi. E da eso udiana liligi mae ba:le, ha:i nasu amola hano mae nawane esalu.
10 Dama:sagase moilai ganodini, Yesu Ea fa:no bobogesu dunu afae esalu ea dio amo A:nanaia:se. E da esalawane ba:su, amo ganodini, Hina Yesu Gelesu da ea dio “A:nanaia:se!” sia:i e nabi.
E bu adole i, “Hina! Na da wea.”
11 Hina Gode da ema amane sia:i, “Wa:legadole, di da logo ea dio amo Moloi amoga asili, Yudase ea diasuga doaga:le, Dasase moilai bai bagade dunu ea dio amo Solo amo gousa:ma:ne, di adole ba:ma. E da sia:ne gadolala. 12 E da esalebe ba:i. Amo ganodini, dunu ea dio amo A:nanaia:se e da ba:i dagoi. Amo dunu da ea esalebe diasu amo golili misini, ea si da bu ba:ma:ne ema ea lobo ligisi, e da amo hou ba:i,” Hina Gode da amane sia:i.
13 A:nanaia:se da bu adole i, “Hina Gode! Dunu bagohame da amo dunu ea hou nama olelei. E da Dia fi dunu Yelusaleme moilai bai bagade amoga esalebe, ilima se bagadedafa iasu, ilia sia:i. 14 Gobele salasu fi dunu da ema gasa iabeba:le, e da Dima nodone sia:ne gadosu dunu huluane se dabe iasu diasu hawa: hamomusa: gaguma:ne, Dama:sagase moilaiga misi.”
15 Hina Yesu Gelesu da ema amane sia:i, “Di masa! Na da Na Dio Dienadaile hame nabasu dunu, hina bagade dunu amola Isala:ili dunu, amo ilima olelema:ne, amo dunuma ilegei dagoi. 16 E da Na hawa: hamomuba:le, se nabimu. Amo Na Nisu ema olelemu!”
17 Amaiba:le, A:nanaia:se asili, Solo ea esalebe diasu amo ganodini golili sa:ili, ea lobo ema ligisili, amane sia:i, “Naeya! Solo! Hina Gode da na dima asunasi. Di da logoga ahoanebe Yesu Hisu ba:i. E da na asunasi. Di da bu ba:ma:ne, amola Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da dia dogo nabama:ne, E da na asunasi.” 18 Amalalu, mae aligili, menabo ea aiya agoane liligi da Solo ea si amoga fadegale, Solo da bu ba:i. E wa:legadole, ba:bodaise hou hamoi. 19 Ha:i nanu, e da bu gasa hamone uhi.
Solo da Dama:sagase Moilaiga Gode Ea Sia: Olelei
Solo da eso afae afae Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu amola gilisili Dama:sagase moilai ganodini esalu. 20 E da sinagoge diasuga hedolowane asili, “Yesu da Gode Ea Manodafa,” e da olelei.
21 Dunu huluane ea sia: nababeba:le, bagadewane fofogadigi. Ilia amane sia:i, “Amo dunu da Yelusaleme moilai bai bagade amoga Yesuma sia:ne gadosu dunu amo bagadewane medole legesu. Dafawane! E da agoaiwane dunu la:gili, gobele salasu ouligisu dunuma hiouginana masa:ne, guiguda: misi dagoi!”
22 Be Solo ea olelesu da gasa bagade heda:i. E da Yesu da Gode Ea ilegei Mesaia gasa bagade amola moloiwane olelebeba:le, Yu dunu Dama:sagase moilai bai bagade ganodini da ea logo hedofamusa:, bu adole imunu gogolei.
23 * 2 Golidia 11:32-33Eso bagohame asili, Yu dunu da gilisili fofada:ne, ilia da Solo medole legemusa: ilegei galu. 24 Be eno dunu da ilia hou Soloma olelei. Eso amola gasi, amoga, Yu dunu da Solo medole legemusa:, moilai logo holei huluane sosodolalu. 25 Be gasi afadafa amoga, Solo ea fidisu dunu da Solo daba bagade amo ganodini salawane, efega la:gili, moilai dobea fo misa:ne agenesi doawane amoga gadili osoboga sanasi.
Solo da Yelusaleme Moilai Bai Bagadega Esalu
26 Solo da Yelusaleme moilai bai bagade amoga asili, Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunuma gilisimusa: dawa:i galu. Be ilia da ema beda:iba:le, e da Yesu Ea hou lalegagui dagoi dafawaneyale hame dawa:i. 27 Amalalu, Banaba:se misini, fidili, e da Solo asunasi dunuma oule asi. Solo da logoga ahoanoba Hina Yesu Gelesu ba:i amola Hina da ema sia:i, amo hou Banaba:se da asunasi dunuma olelei. Eno da Solo da Yesu Ea Dioba:le, Dama:sagase moilaiga Gode Ea sia: gasawane olelesu, amo hou amola olelei dagoi.
28 Amaiba:le, Solo da ilia gilisisu amo ganodini ouesalu. E da Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini lalu, amola Gode Ea Sia: ida:iwane Yesu Ea Dioba:le mae beda:iwane olelesu. 29 E da Galigi sia: dawa:su Yu dunu ilima sia: olelei amola fofada:nanu. Be ilia Solo medole legemusa: dawa:i galu. 30 Amo hou nababeba:le, Yesu Ea fa:no bobogesu dunu ilia Solo Sesalia moilai bai bagadega oule asili, bu Dasase moilai bai bagadega asunasi.
31 Amalalu, Yesu Ea fa:no bobogesu fi Yudia soge, Ga:lili soge amola Samelia soge, amo ganodini olofosu ba:i dagoi. Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da noga:le fidibiba:le, ilia Yesuma nodone beda:iwane esalebeba:le, sese da gasa bagade heda:le, dunu eno bagohame ilima gilisi.
Bida da Lida amola Yoba, amo Moilaiga Asi
32 Bida da soge huluane amoma fadalaga ahoasu. Eso afadafa e da Gode Ea fi dunu Lida moilai amoga esalu, amo ba:musa: asi. 33 Amo moilaiga e da gadoi dunu ea dio amo Inia:se ba:i. E da ea diaheda:su ode godoyane amoga mae yolesili dialu. 34 Bida da ema amane sia:i, “Inia:se! Yesu Gelesu da di uhinisimusa: dawa:. Di wa:legadole, dia diaheda:su hahamoma!” Amogaluwane, e da wa:legadoi. 35 Dunu huluane Lida moilai amo ganodini amola Sia:la:ne umi soge amo ganodini, da amo hou dawa:beba:le, Yesu Gelesu Ea hou lalegagui dagoi.
36 Yoba moilaiga, Yesu Ea hou lalegagui uda afadafa ea dio amo Da:bidia esalu. Ea dio Galigi sia: amo ganodini da Doga:se, (dawa:loma:ne da ohe fi “dia”). E da eso huluane hou ida:iwane hamonanu amola hame gagui dunu fidilalu. 37 Amo esoha e da olole bogoi dagoi. Ilia da ea da:i hodo hanoga dodofele, diasu gadodili sesei amo ganodini ligisi. 38 Yoba da Lida moilaiga gadenene galu. Yesu Ea fa:no bobogesu dunu Yoba moilai ganodini ilia Bida da Lida moilaiga esalebe nababeba:le, ema sia: adole imunusa:, dunu aduna asunasi. “Hedolo! Ninima misa!” ilia sia:i.
39 Amaiba:le, Bida da wa:legadole, ela sigi asi. Doaga:beba:le, ilia diasu gadodili amoga Bida oule asi. Didalo huluane da dinanuwane ema gilisili, Doga:se ea musa: esala nodomei liligi, da:i salasu amola abula, ema olelei. 40 Bida da amo didalo huluane gadili asunasili, muguni bugili, Godema sia:ne gadoi. Amalalu, Doga:se ea da:i hodo amoma sinidigili, “Da:bidia! Wa:legadoma!” e sia:i. Doga:se da ea si fadegale Bida ba:beba:le, wa:legadole fi. 41 Bida da lobolele, e wa:legadoma:ne fidi. Amalalu, Yesu Ea fa:no bobogesu fi huluane, dunu, uda amola didalo, ilima misa:ne webeba:le, Doga:se da uhini dagoi ilima olelei. 42 Yoba dunu huluane da amo hou nababeba:le, dunu bagohame da Hina Gode Ea hou lalegagui dagoi. 43 Eso bagohame, Bida da Yoba moilai ganodini esalu. E da bulamagau gadofo hahamosu dunu, ea dio amo Saimone amo ea diasuga esalu.

*9:23: 2 Golidia 11:32-33