12
Eno Se Nabasu Doaga:i
Amo esoha, Louma gamane hina bagade amo da Isala:ili soge ouligisu, ea dio amo Helode, e da Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu mogili ilima bai muni se dabe iasu.
Ea sia:beba:le, ea dadi gagui dunu da Ya:mese (Yone ea ola) gobihei bagadega medole legei. Yu dunu da amo hou hahawane ba:i. Ilia da ema hahawane ba:loba, Helode da Bida afugili se dabe iasu diasu ganodini salima:ne sia:i. (Amo eso da Yu dunu ilia Yisidi Hame Agi Nasu eso amoga hamoi.) * Gadili Asi 12:1-27Ilia Bida se dabe iasu diasu ganodini sali. Ea se dabe iasu diasu sosodo aligisu dunu da gilisisu biyaduyale gala amola amo gilisisu afae afae biyaduyale gala amo ganodini da dadi gagui biyaduyale gala. Baligisu Lolo Nasu na dagoloba, Helode da dunu huluane ba:ma:ne Bidama fofada:musa:, dawa:i galu. Amaiba:le, ilia Bida se dabe iasu diasu ganodini ouligi. Be Yesu Ea fa:no bobogesu dunu ilia Godema ha:giwane sia:ne gadolalu.
Bida ea Se dabe iasu diasu Logo Doasibi Ba:i
Bida da aya fofada:mu, amo gasi ganodini, Bida da sosodo aligisu dunu aduna, Bida dogoa, sosodo aligisu dunu la:ididili esalu. Bida da golai. E da ea ouligisu dunu ilima sa:inega la:gi. Se dabe iasu diasu logoga eno sosodo aligisu dunu esalebe ba:i.
Hedolowane, Gode Ea A:igele dunu misini lelebe ba:i. Se dabe iasu diasu ganodini hadigi bagade ba:i. A:igele da Bida ea gidaia gaguli, uguguli, didilisili, amane sia:i, “Hedolo! Wa:legadoma!” Amalalu, sia:ine Bida ea loboga la:gi da udigili fadegale fasili, osoboga sa:i. Amalalu, a:igele dunu da amane sia:i, “Dia bulu fegoma! Dia emo salasu salima!” Bida da amo hamonoba, a:igele da amane sia:i, “Dia abula idiniginisili, nama fa:no bobogema!” Bida da se dabe iasu diasuga fisimusa:, ema fa:no bobogei. Be amo hou da a:igele da dafawane hamobebayale e da hame dawa:i galu. Amabela:? e da simasia ba:bela:? e agoane dawa:i galu. 10 Ela da se dabe iasu diasu sosodo aligisu dunu afadafa baligilalu, eno amola baligili, ela da gasa bagade ouli se dabe iasu diasu logo ga:su, amoga doaga:i. Ela masa:ne, logo ga:su hisu udigili doasili, ela gadili asi. Ela da logoga ahoanoba, a:igele da Bida hedolo yolesili, alalolesi.
11 Amalalu, Bida da ema doaga:i hou dawa:i galu. E amane sia:i, “Dafawane! Amo hou da dafawane. Helode da ea gasaga na wadela:musa: dawa:i galu amola Yu dunu amo hou ba:musa: dawa:i galu. Be Hina Gode da Ea a:igele dunu na gaga:ma:ne asunasi dagoi.”
12 E da ea hou noga:le dawa:beba:le, asili, Meli (Yone Maga amo ea ame) amo ea diasuga doaga:i. Amo diasuga dunu bagohame gilisili Godema sia:ne gadolalebe ba:i.
13 Bida da logoga lulufigibiba:le, hawa: hamosu a:fini ea dio amo Louda da logo doasimusa: misi. 14 Be e da Bida ea sia: nababeba:le, hahawane bagade hamone, logo duimu gogolei. E da bu ganodini hehenane, ‘Bida da gadili lela’ eno dunuma sia:i.
15 Fofogadigili, ilia ema amane sia:i, “Di da dadousa!.” Be e da mae yolesili amo da dafawaneyale sia:beba:le, ilia bu amane sia:i, “Amabela:? Ea a:igele da misibala:?”
16 Be Bida da mae yolesili, logoga lulufigisa lelu. Oualigilalu, ilia logo doasili, Bida ba:beba:le, bagadewane fofogadigi. 17 Ilia ouiya:ma:ne, Bida da ea lobo gaguia gadole, amo hou Hina Yesu Gelesu da e gadili masa:ne se dabe iasu diasu logo doasi, amo hou olelei. E amane sia:i, “Dilia amo hou Ya:mese amola eno fa:no bobogesu dunuma, olelema.” Amalalu, yolesili, e eno sogega asi.
18 Hahabe doaga:le, se dabe iasu diasu sosodo aligisu dunu da fofogadigiba:le, udigili hehenane lalu. Bida da habi asiyale bagadewane dawa:i galu. 19 Helode ea sia:beba:le, ilia bagadewane hogole ba:loba: hamedei galu. Amaiba:le, Helode ea sia:beba:le, eno dadi gagui dunu da Bida ea sosodo aligisu dunuma bagadewane fofada:nanu, fane legei dagoi. Fa:no, Helode da Yudia soge yolesili, Sesalia sogega fonobahadi fimusa: asi.
Helode Bogoi
20 Helode da Daia amola Saidone, amo dunu fi ilima ougi galu. Amaiba:le, ilia gilisili ema fofada:musa: asi. Ilia hidadea, Helode ea diasu ouligisu dunu ea dio amo Bala:sadase amoma ilima fidima:ne sia:i. Amalalu, Helodema doaga:le, e da ilima olofosu olelema:ne, ilia ha:giwane edegei. Ilia ha:i manu ilia eso huluane Helode ea sogega fawane lasu, amaiba:le olofomusa: dawa:i.
21 Eso afadafa ilegei amoga, Helode da ea hina bagade abula salawane, ea Fisu amoga fila heda:le, dunu huluanema sia:ne iasu i. 22 Ilia da ea sia: nababeba:le, amane wele sia:i, “Amo sia: da dunu ea sia: hame. Amo da ‘gode’ ea sia: agoane!”
23 Amogaluwane, Gode Ea a:igele dunu da Helode fane legei. Bai Helode da dunuma Godema nodoma:ne hame sia:beba:le, hi gasa fi hou fawane hidale dawa:beba:le, a:igele dunu da e fane legei. Helode da ifidiga na dagoiba:le, bogoi.
24 Be dunu eno bagohame da Gode Ea sia: nababeba:le, Yesu Ea fa:no bobogesu fi ilia idi da bu heda:su.
25 Banaba:se amola Solo, ela hawa: hamoi dagoiba:le, Yelusaleme moilai bai bagade yolesili bu A:dioge moilaiga misi. Ela Yone Maga oule asi.

*12:4: Gadili Asi 12:1-27