18
Bolo da Golidia Moilai Bai Bagadega Doaga:i
Bolo da A:denese moilai yolesili asili, Golidia moilai bai bagadega doaga:i.
Amoga e da Yu dunu ea dio amo A:gowila gousa:i. A:gowila da Bonadase sogega lalelegei. Louma Hina ea dio amo Galodiase da Yu dunu huluane Louma soge fisili gadili masa:ne sia:beba:le, A:gowila amola ea uda e dio amo Balisila, da ayawane Golidia moilaiga misi esalu. Bolo da elama gousa:musa: asili, ela diasuga esalu. E da ela defele, abula diasu amunasu hawa: hamosu hamonanebeba:le, elama gilisili hawa: hamonanu. Bolo da Yu dunu amola Galigi dunu, ili Gode Ea Sia: dafawaneyale dawa:ma:ne, Sa:bade eso huluane sinagoge diasu ganodini fofada:nanu.
Sailase amola Dimodi da Ma:sidounia yolesili, ema doaga:beba:le, Bolo da eno hawa: hamosu yolesili, Gode Sia: fawane olelelalu. E da Yu dunuma Yesu da Mesaiadafa, amo sia: olelei. Be ilia ema sia:ga gegeiba:le, amola ogogole e da wadela:i dunu ilia udigili sia:beba:le, e da ilia hou higa:i olelema:ne, ea abula osobo doga:ma:ne duduli, amane sia:i, “Dilia eso huluane Fifi Ahoanusu da fisi dagoiba:le, dilisu wadela:le hamoiba:le fisi. Ni hame! Wali na da dili yolesili, Dienadaile dunu ilima fawane Gode Ea sia: olelemu.”
Amaiba:le, e da Yu dunu yolesili, Godema nodone sia:ne gadosu Dienadaile dunu ea dio amo Daidiase Yasadase, amo ea diasu ganodini esalumusa: asi. Ea diasu da sinagoge diasu dafulili dialu. Sinagoge ouligisu dunu ea dio amo Galisibase, e amola ea sosogo fi huluane da Hina Yesu Gelesu Ea hou lalegagui dagoi. Amola Golidia moilai ganodini esalu dunu eno bagohame, Gode Ea sia: nababeba:le, lalegaguli, hanoga fane sanasi dagoi ba:i.
Gasi afaega, Bolo da mae golale esalawane ba:i. Amo ganodini, Hina Gode da ema amane sia:i, “Mae beda:ma! Mae yolesili, Gode Ea sia: olelelaloma! 10 Bai Na da dia Fidisu esala. Amo moilai bai bagade ganodini Na hou lalegagumu dunu da bagohame esalebeba:le, ha lai dunu da di wadela:mu hamedei ba:mu!” 11 Amaiba:le, mae yolesili, Bolo da oubi 18 amoga, Gode Ea sia: olelesa esalu.
12 Louma gamane da Aga:ia soge ouligima:ne, Louma dunu ea dio amo Galiou ilegei. Amalalu, Yu dunu da gilisili, Bolo gagulaligili, fofada:su diasuga hiouginana asi.
13 Ilia Galiouma amane sia:i, “Amo dunu da eno dunuma ili gamane sema wadela:ma:ne, Godema sia:ne gadosu hou giadofale olelesa.”
14 Bolo da bu adole imunusa: dawa:i galu. Be Galiou da Yu dunuma bu adole i, “E da wadela:idafa hou hamoi ganiaba, na da dilima asigiwane nabimu da defea gala:loba.
15 Be amo sia:ga gegesu da sia: amola dunu ea dio amola dilia Yu sema, amo hou fawane fofada:sa. Amaiba:le, dilisu amo hou hahamomu da defea galu. Na da amo udigili hou hame fofada:mu!” 16 Amalalu, e da Yu dunu gadili sefasi. 17 Amalalu, Yu dunu da sinagoge ouligisu dunu ea dio amo Sosodinisi, amo gagulaligili, fofada:su diasu midadi bagadewane fananu. Be amo hou ba:beba:le, Galiou da hame sia:i.
Bolo da Golidia Yolesili, A:dioge Moilaiga Doaga:musa: Asi
18  * Idisu 6:18Bolo da eso bagohame Golidia moilai ganodini, e amola Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu gilisili esalu. Amalalu, e amola Balisila amola A:gowila ilia yolesili asili, foga ahoasu dusagai amo ganodini fila heda:le, Silia sogega doaga:musa: asi. Senegalia moilaiga fisimusa: dawa:loba, Bolo da hidadea ea dialuma hinabo enoga waga:i dagoi. E da musa: amo hou hamomusa:, Godema ilegele sia:beba:le, hamoi.
19 Ilia Efesase moilaiga doaga:i. Bolo da Efesase moilaiga A:gowila amola Balisila, yolei. Hisu da sinagoge diasu amo ganodini golili sa:ili, gilisili Yu dunu ilima fofada:su sia: dalu. 20 Ilia da Boloma e da eso eno Efesase moilaiga ouesaloma:ne sia:i, be Bolo da ‘hame mabu’ sia:i. 21 Be yolesili asili, ilima amane sia:i, “Gode da hanai galea, na da dili bu ba:la misunu.” Amalalu, e da Efesase moilai yolesili, foga ahoasu dusagai amo ganodini fila heda:le, asi.
22 E da Sesalia moilaiga doaga:le, bu Yelusaleme moilai bai bagade amoga Yesu Ea fa:no bobogesu dunu gousa:musa: asi. Amalalu, yolesili, A:dioge moilaiga asi.
23 A:dioge moilaiga ouesalu, e da yolesili, Gala:isia amola Falidia, amo soge ganodini Yesu Ea fa:no bobogesu dunu ilia dogo denesima:ne amola ilima gasa ima:ne lalu.
Abolose da Efesase amola Golidia, amo ganodini Gode Sia: Olelei
24 Amo esoga, Yu dunu ea dio amo Abolose, e da A:legesa:nedelia moilaiga lalelegei, amo da Efesase moilaiga misi. E da Gode Sia: Dedei bagadewane dawa:i galu. E da lafidili olelesu hou bagade dawa:iou. 25 Dunu eno da ema Gode Ea Logo olelebeba:le, e da hahawane mae giadofale, Yesu Ea hou olelesu. Be e da Yone Ba:bodaise amo ea hanoga fane sanasi hou fawane dawa:i galu.
26 E da mae beda:iwane, sinagoge diasu ganodini olelesu hamoi. Be Balisila amola A:gowila da ea sia: nababeba:le, ela da amo dunu ela diasuga oule asi. Ela da Gode Ea Logodafa ema bu noga:le dawa:ma:ne olelei. 27 Amalalu, Abolose da Aga:ia sogega masusa: dawa:i galu. Amaiba:le, Efesase Yesu Ea fa:no bobogesu dunu da Aga:ia fa:no bobogesu dunuma meloa dedene iasi. Ilia da Aga:ia dunuma ilia Abolose hahawane yosia:ma:ne sia:i. Abolose da amo sogega doaga:loba, e da dunu amo ilia da Gode Ea hahawane dogolegele iasu ba:beba:le, Yesu Ea hou lalegagui dagoi, e da amo bagade fidisu. 28 E da Yu dunuma dunu huluane ba:ma:ne gasa bagadewane fofada:nanu. E da ilia sia: ea sia:ga osa:le heda:i dagoi. Gode Sia: Dedei da Yesu Gelesu da Mesaidafa olelesa, amo e da noga:le olelei.

*18:18: Idisu 6:18