Da:i Dione Dawa:i Olelesu
(Da:i Sia:Ecclesiastes; Modu – Hadibaia Tauna; Bisini – Saveman)
Hidadea Sia:
Da:i Dione Dawa:i Olelesu Buga da bagade dawa:su Sia:dabe Alofele Iasu dunu ea asigi dawa:su olelesa. E da osobo bagade dunu ilia esalusu da dunumunihadi, amola ilia esalusu ganodini se nabasu amola hamedei hou bagadeba:le, e da osobo bagade dunu ilia hou da bai hame gala, agoane dawa:i. Gode da liligi amola hou huluane amo ouligi, amo e dawa:i, be Gode ea hou noga:le hame dawa:i. E da Fifi Ahoanusu hou hame dawa:i, be e da osobo bagade dunuma, ilia gasawane hawa: hamoma:ne amola Gode Ea hahawane iasu liligi amo hahawane gaguma:ne sia:i. Dunu mogili, ilia da Soloumane hi amo buga dedei dawa:lala.
Bagade dawa:i dunu ea sia: bagohame da da:i dioi sia: amola dafawaneyale hame dawa:su sia:. Be ninia da amo sia: idili, dadawa:mu da defea. Osobo bagade dunu bagohame da Gode Ea hou hedolo hame dawa:mu. Be ninia amo buga ea sia: baligili, Gode da ninia esalusu amoma bai bagade iaha, amo dafawaneyale dawa:mu da defea.
1
Da:i Dione Dawa:i Olelesu
Osobo Bagade Esalusu da Hamedeidafa
Sia:dabe Alofele Iasu dunu afae dawa:laidafa, e da goe sia: olelei. Amo dunu da Da:ibidi egefe amola e da musa: Isala:ili ilia hina bagade Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini esalu.
Amo Sia:dabe Alofele Iasu dawa:laidafa dunu da amane sia:i, “Bai hamedei! Bai hamedei! Esalusu huluane da bai hame gala. Osobo bagade dunu da eso huluane hawa: hahamona ahoana, be bididafa hame ba:sa. Musa: fi ilia bogole bu buga:le, gaheabolo fifi mana, be amomane osobo bagade da mae afadenene amaiwane diala.
Eso da mana amola dala, bu sinidigili amanewane ogobe digili heda:le bu diga:la:lebe ba:sa. Fo da na:iyado bega:dili amola na:iyado bega:dili momafunana, amola gebewane sisiga: sisiga:la. Hano huluane da wayabo bagadega adimina ahoa, be amomane hano wayabo da hamedafa nabala heda:. Amola hano da siba hamone banugumaga bu sa:ili, amanewane sinididigilala. Liligi huluane loboga hamobe amola sia:ga sia:be amola hele bagadedafa naba. Ninia siga ba:sa be hame ba:le dagosa, amola ninia gega naba be hame naba dagosa. Liligi musa: hamosu da bu ba:mu. Osobo bagade huluane amo ganodini da liligi gaheabolo eno hame. 10 “Ba:ma!” ilia da sia:sa. “Liligi gaheabolo da goea.” Be amomane hame. Be ninia hame lalelegei amo galu, amo liligi huluane da dialu. 11 Dunu afaega da musa: hamoi hame dawa:. Amola dunu afae da fa:no misunu hou hamedafa dawa:.
Dawa:lai Dunu Ema Doaga:i Hou
12 “Na, Sia:dabe Alofele Iasu dawa:lai dunu, na da Isala:ili dunu fi ilia hina bagade Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini esalusu. 13 Na da liligi huluane dunu ilia osobo bagade ganodini hamonana, amo ilia bai hogoi helemusa: dawa:i galu. Na da agoane ba:i. Gode da ninima da:i diosu bagade ninima iana. 14 Na da osobo bagade goe ganodini hamoi huluane na ba:i dagoi, amola na da sia:sa amo da hamedei liligi, fo mabe se bobogebe agoai galebe. 15 Dia da liligi guga:loi amo molomu da hamedei. Liligi dia hame ba:be amo idimu da hamedei.
16  * 1 Hina bagade 4:29-31Na da nisu amane sia:i, “Na da bagadedafa dawa: lai dunu, amola na dawa:i hou da musa: Yelusaleme ouligisu dunu ilia dawa:i hou baligisa. 17 Bagade dawa:su hou, amola gagaoui hou, da hisu. Noga:i dawa:su hou, amola gagaoui hou, da hisu. Amo afafama:ne dawa:musa:, na da logo hogoi helei. Be hamedeiba:le, na da gagaoui dunu fo mabe se bobogebe agoai ba:i. 18 Di da dawa: bagade lasea, da:i diosu amola baligili ba:mu. Di da dawa:su hou baligili lasea, se baligili nabimu.

*1:16: 1 Hina bagade 4:29-31