GADILI ASI
(Da:i Sia: - Exodus; Modu - Esodo; Bisini - Kisim Bek)
Hidadea Sia:
Gadili Asi Buga da hou bagade Isala:ili fi amo ganodini olelesa. Ilia da Idibidi soge ganodini udigili hawa: hamosu dunu esalu. Gadili Asi buga da ilia amoga gadili asi olelesa. Buga da sia: bagade biyaduyale gala olelesa:-
l Hibulu (Isala:ili) dunu Idibidi ganodini da ilia udigili hawa: hamosu logo doasi dagoi ba:i.
2 Ilia Sainai Goumiga logoga ahoasu.
3 Gode da Sainai Goumia ea fi dunuma gousa:su hamosu. E da ilia hou huluane ouligima:ne, Ea hamoma:ne sia:i ilima i.
4 Gode da sia:beba:le, ilia da Ema nodomusa:, Abula Diasu gagui (Da:bena:gele) amola liligi amo ganodini sali. Gode da gobele salasu dunu momogili gagai, ilima hamoma:ne sia:i amola Godema nodosu amola gobele salasu hamoma:ne sia:i ilima olelei.
Sia: Dedei Diala
l Isala:ili dunu da Idibidi soge ganodini esalu, ilia udigili hawa:
hamosu logo doasi dagoiba:le, halegale ga asi...Sia:alalo 1:1-15:21
(a) Idibidi soge ganodini, udigili hawa: hamosu dunu esalu—Sia:alalo1:1-22
(b) Mousese da lalelegei amola ea goihadini eso—————-Sia:alalo2:1-4:31
(c) Mousese amola Elane da Idibidi hina bagade (Felou) amoma Fofada:i————————Sia:alalo5:1-11:10
(d) Baligili Gadodili Ahoasu (Baligisu) amola Idibidi yolesili gadili asi——————————-Sia:alalo12:1-15:21
2 Maga:me Hano Wayabo fisili, asili,
Sainai Goumiga doaga:i...Sia:alalo 14:22-18:27
3 Gode Ea Sema amola Ea Gousa:su...Sia:alalo 19:1-24:18
4 Gode Ea Abula Diasu (Da:bena:gele),
Godema Nodosu amola Gobele Salasu
Hamoma:ne sia:i...Sia:alalo 25:1-40:38
1
GADILI ASI
Isala:ili Dunu da Idibidi soge ganodini Se Bagade Nabi
* Mui 46:8-27Ya:igobe egefelali ilia da e gilisili Idibidi sogega asi ilia dio da,
Liubene, Simiane, Lifai, Yuda,
Isiga, Sebiulane, Bediamini,
Da:ne, Na:fadalai, Ga:de amola A:sie.
Ya:igobe egaga fi huluane ilia idi da 70. Egefe Yousefe da Idibidi ganodini esalu.
Ode da asili, Yousefe amola yolalali da bogoi. Amola eno dunu huluane ili defele lalelegei da bogoi. Asunasi Dunu Ilia Hou 7:17Be iligaga fi (Isala:ili fi dunu) da mano bagohame lalelegei. Ilia idi da bagade heda:i amola ilia da gasa fi agoane ba:i. Idibidi soge da Isala:ili dunu amoga nabaiwane ba:i.
Asunasi Dunu Ilia Hou 7:18Amalalu, Felou gaheabolo da Idibidi soge ganodini hina bagade esalebe ba:i. E da Yousefe hame dawa:i galu. E da ea fi ilima amane sia:i, “Wali Isala:ili dunu da bagohame amola gasa bagade ba:sa. Ilia da ninima hasalasimu agoai galebe. 10  § Asunasi Dunu Ilia Hou 7:19Ninima ha lai dunu da ninima doagala:sea, Isala:ili dunu da ninima ha lai dunu gilisisa:besa:le amola Idibidi yolesili hobeasa:besa:le, ninia ili idi amo fonoboma:ne logo hogomu da defea. 11 Amaiba:le, Idibidi dunu da gasa fi ouligisu dunu Isala:ili dunu udigili gasa bagade hawa: hamosu hamoma:ne ilima asunasi. Isala:ili dunu da moilai bai bagade aduna amo Bidome amola La:misisi gagui. Amo moilai bai bagade aduna da Felou ea liligi ligisisu agoane ba:i. 12 Idibidi dunu da Isala:ili dunu fi baligili se nabasu i. Be Isala:ili fi da hame fonoboi. Ilia bu baligili heda:i amola Idibidi soge huluane amoga fi bagade ba:i. 13-14 Idibidi dunu da Isala:ili dunuma beda:i galu. Amaiba:le, ilia da Isala:ili dunu se nabima:ne, ilima gasa fi hamone, ili da udigili hawa: hamosu dunu ba:i. Idibidi fi da Isala:ili dunu ilia diasu gaguma:ne amola ifabi hawa: hamoma:ne logei. Ilia da Isala:ili dunuma hamedafa asigisu.
15 Amalalu, Idibidi Felou da Sifala amola Bua (amo da mano lasu fidisu uda aduna ela da Hibulu uda fidisu) elama amane sia:i, 16 “Alia da Hibulu uda ilia mano lalelegesu hou fidisia, mano lai da dunu mano ba:sea, amo fanelegema. Be uda mano ba:sea, mae fanelegema.” 17 Be mano lasu fidisu uda da Godema dawa:i. Amaiba:le, ela da Felou ea sia: hame nabi. Ela da dunu mano hame fanelegei. 18 Amaiba:le, Felou da mano lasu fidisu uda ema misa:ne sia:ne, elama amane sia:i, “Alia da abuliba:le agoane hamosala:? Abuliba:le dunu mano hame fanelegesala:?”
19 Ela da bu adole i, “Hibulu uda da Idibidi uda defele hame hamosa. Ilia mano da hedolowane lalelegesa. Ania da mae doaga:le, ilia mano da lalelegei dagoi ba:sa.”
20-21 Mano lasu fidisu uda da Godema beda:iba:le, Gode da ela hahawane ba:i. Gode da elama sosogo fi mano i dagoi. Isala:ili dunu ilia idi da bu bagade heda:i amola ilia gasa bagade fi agoane ba:i. 22  ** Asunasi Dunu Ilia Hou 7:19Amo ba:beba:le, Felou da ea fi dunu huluane ilima hamoma:ne sia:i hamoi dagoi. E amane sia:i, “Dilia Hibulu dunu mano gaheabolo lalelegei ba:sea, amo lale, Naile hano amoga bogoma:ne ha:digima. Uda mano fawane mae fanelelegema.”

*1:1: Mui 46:8-27

1:7: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:17

1:8: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:18

§1:10: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:19

**1:22: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:19